Anasayfa » İlan » Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Tarih :
Çukurova Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim görevlisi (ders verecek/uygulamalı birim) ve araştırma görevlisi alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme

Sınav Giriş Tarihi

Sonuç Açıklama Tarihi

Başvuru Şekli

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi Başvuru Yeri

12.06.2019

26.06.2019

28.06.2019

02.07.2019

04.07.2019

Şahsen veya posta

www.cu.edu.tr

İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri (Rektörlük kadrosu için Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı)

GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Uluslararası İlişkiler ile ilgili uygulamalı birimlerde ve Yabancı Diler Yüksekokulunda ders verecek öğretim görevlisi kadro ilanlarına başvuran adaylardan sunduğu dil belgelerinde ise en az 80 puan almış olması gerekir.

4- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.

5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

6- ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

2- Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.

06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrencilerin 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20.04.2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

MUAFİYET

*Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

**Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres, telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)

2- Özgeçmiş,

3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),

4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5- Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri,

6- Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi,

7- Resmi Lisans Transkripti,

8- Yabancı Dil Belgesi,

9- ALES Belgesi,

10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.),

11- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)

12- Adli Sicil Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)

13- İkameti gösterir belge. (e-devlet çıktısı kabul edilecektir)

AÇIKLAMALAR

1- Adaylar şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurularını yapacaklardır.

2- Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile

yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne/Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

3- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları

değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DUYURULUR.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM

DALI

ÜNVANI

DERECE

SAYISI

*ALES

**YDS

NİTELİK

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

2

1

70

50

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olup duygudurum bozuklukları konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Eğitimi

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

3

1

70

50

Tıp veya İstatistik lisans mezunu olup, Biyoistatistik veya Ekonometri alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, ölçme-değerlendirme ve klinik eğitimi ile ilgili tecrübe

sahibi olmak.

Radyoloji

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

3

1

70

50

Tıp Fakültesi mezunu olup uzmanlığını Radyoloji alanında yapmış olmak, eğitimini aldığı kurumdan belgelendirmek kaydıyla girişimsel radyoloji ve

abdominal görüntüleme alanında deneyimli olmak.

Deri ve Zührevi

Hastalıklar

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

3

1

70

50

Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanı olmak.

Çocuk Sağlığı

ve Hastalıkları

(Çocuk

Onkoloji Bilim

Dalı)

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

2

1

70

50

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı olmak.

Aile Hekimliği

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

3

1

70

50

Aile Hekimi uzmanı olup obezite alanında niteliksel çalışmalar yapmış olmak.

Fizik Tedavi

ve

Rehabilitasyon

(Romatoloji)

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

2

İç Hastalıkları (Endokrin)

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

2

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Ortopedi ve

Travmatoloji

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

2

Kulak, Burun

ve Boğaz

Hastalıkları

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

2

Kadın

Hastalıkları ve

Doğum

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

2

Kalp Damar

Cerrahisi

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

2

1

70

50

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanı olup, Romatoloji yan dal uzmanlığını almış olmak.

1

70

50

Endokrinoloji uzmanı olmak.

1

70

50

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olup ortopedik cerrahi

ve anatomik deneysel çalışmalar yapmış olmak.

1

70

50

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olup koklear

implantasyon uygulaması ve değerlendirilmesi konusunda

çalışmaları olmak.

1

70

50

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı olmak.

1

70

50

En az 5 yıllık Kalp-Damar Cerrahisi uzmanlık deneyimi

olup açık kalp cerrahisinde perfuzyon tekniğinin beyin

metabolizması üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış

olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik

Bilimler

Pedodonti

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

3

1

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

3

1

Protetik Diş Tedavisi

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

3

1

Endodonti

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

3

1

Rektörlük

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

5

1

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

5

1

Öğretim

Görevlisi

(Uygulamalı

Birim)

5

1

70

50

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

70

50

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) uzmanı olmak.

70

50

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında uzmanlık Unvanı almış olmak.

70

50

Endodonti Anabilim Dalında uzmanlık Unvanı almış olmak.

70

80

Dış İlişkiler Biriminde görevlendirilmek üzere, Fakültelerin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, İngilizce Mütercim-Tercümanlık, Çeviri Bilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Amerikan Dili ve Edebiyatı lisans programlarının birinden mezun olup ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak ve alanında en az 2 (iki) yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

70

50

Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere, Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği programlarının birinden mezun olup ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak, yabancılara türkçe öğretimi sertifikasına sahip olmak.

70

50

Merkezi Araştırma Laboratuvarında görevlendirilmek üzere, Fizik lisans mezunu olmak ve Fizik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

İlahiyat

Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi

Öğretim

Görevlisi

(Ders verecek)

5

1

70

50

İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi veya Öğretmenliği lisans mezunu olup, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı veya Kıraat Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış

olmak.

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Hemşirelik

Halk Sağlığı

Hemşireliği

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı veya Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak

Hemşirelik

Esasları

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı veya Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve en az 2 (İki) yıl Yükseköğretim kurumunda çalışmış olmak.

Doğum ve Kadın

Hastalıkları

Hemşireliği

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olup, Hemşirelik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak ve en az 5 (Beş) yıl Yükseköğretim kurumunda çalışmış olmak

Devlet

Konservatuvarı

Müzik

Kompozisyon ve Orkestra

Şefliği

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

50

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano programından mezun olup Müzik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, alanında 3 (üç) yıl deneyimli olmak.

Sahne

Sanatları

Tiyatro

(Oyunculuk)

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

50

Devlet Konservatuvarı Tiyatro (Oyunculuk) lisans programından mezun olup Sahne Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, alanında 10 (on) yıl deneyimli olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Y.O.

Yabancı Diller

Y.O.

Öğretim Görevlisi (Ders verecek)

5

1

70

80

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği lisans programından mezun olup alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Adana Meslek

Yüksekokulu

Makine ve

Metal

Teknolojileri

Makine

Öğretim

Görevlisi

(Ders verecek)

5

1

70

50

Makine Mühendisliği, Tarım Makinaları veya Tarım

Makinaları ve Teknolojileri bölümlerinin birinden mezun

olup ilgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış

olmak veya belgelendirmek kaydı ile alanında en az 2

(iki) yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

Abdi Sütcü

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Sağlık

Bakım

Hizmetleri

Yaşlı Bakımı

Öğretim

Görevlisi

(Ders verecek)

5

1

70

50

Hemşirelik lisans mezunu olup yüksek lisans eğitimi

sonrasında herhangi bir Yükseköğretim Kurumunda en az

5 (beş) yıl ders vermiş olmak.

Dişçilik

Hizmet.

Ağız ve Diş

Sağlığı

Programı

Öğretim

Görevlisi

(Ders verecek)

5

1

70

50

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

Anabilim Dalında doktora veya uzmanlık yapmış olmak.

Ceyhan

Meslek

Yüksekokulu

Mülkiyet

Koruma ve

Güvenlik

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Öğretim

Görevlisi

(Ders verecek)

5

1

70

50

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans mezunu olmak veya

İşletme lisans mezunu olup, mezuniyet sonrası mühendislik ve teknoloji yönetimi alanında en az 2 (iki)

yıl tecrübesi olmak.

İktisadi ve

İdari Bilimler

Fakültesi

Ekonometri

Yöneylem

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Fakültelerin Ekonometri veya İstatistik Bölümlerinin

birinden mezun olup Ekonometri Anabilim Dalında tezli

yüksek lisans yapıyor olmak.

Hukuk

Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret

Hukuku

Araştırma

Görevlisi

5

1

70

50

Hukuk Fakültesi lisans mezunu olup Özel Hukuk

Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

TOPLAM

33

Öğretim Görevlisi (ders verecek)= 12 Öğretim Görevlisi (uygulamalı birim)= 19 Araştırma Görevlisi (2547 Say.Kan.50/d)= 2

Kaynak : SGK Rehberi
Devlet 30 milyar TL harç toplayacak
Malulen emeklilikte 1.800 gün prim şart!
21 Ekim 2019'dan önemli gündem başlıkları
"Taş Mektep"e giden Hulusi Akar'a asker selamı sürprizi
Sendika ve odaların maaş ve araç saltanatına kim dur diyecek?
ABD Başkanı Trump'tan 'Suriye' açıklaması
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi
Diyarbakır'daki sosyal deney milyonlara ulaştı
Bu durumlar dışında imza atmayın! Ön ödemeli konut alırken..
Emekliye yüzde 7.3 zam
Emekli polislerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Azerbaycan'ın Kahraman Komutanı Hüseynov sınır hattımızda!
Süre bu akşam doluyor, hepsi gidecek
'Gözü yaşlı ailelerin' fotoğraflarıyla manipülasyon
Kopya çekmesini önlemek için buldukları yöntem 'pes' dedirtti
Sigortacılık’ ve ‘Özel Emeklilik’te problemler hızla çözülecek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1 iç denetçi alacak
Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Mutabakata uyulmazsa operasyon devam eder
Fatih Erbakan: Çare var çünkü...
YPG/PKK'lılar halkı yerinden edip, mayın döşüyor
MHP ihraç ettiği vekiline ilginç bir paket gönderdi!
Türkiye'ye karşı hain plan! Terör örgütünden kimyasal silah oyunu
Ya gidecekler ya ölecekler
Şirket aracı kullananlar dikkat! Tazminatsız kovuldu
Vergide dev reform
Otomobil alacaklar dikkat! Yeni uygulama başlıyor
Aynı yarışmada hem dünya birincisi hem üçüncüsü oldu
Hakimliği bıraktı oğlunu savunuyor
TESK: Bankalar karda esnaf darda
Erdoğan açıkladı! Sigarada bir devir sona eriyor
İstanbul polisi alarma geçti! Çinli Lisha sırra kadem bastı
‘Kredi teklifinizi’ hazırladım ücreti
O Bakanlık yönetim kurulu üyesi olan personellerini açıkladı!
Kadına şiddete tedbir mahkemesi geliyor
Vatandaşın sofrasına suikast!
Beşiktaş başkanını seçti: Ahmet Nur Çebi dönemi başlıyor
Meclis: Hamidiye Su alımı devam etmektedir
Nusaybin'de HDP milletvekillerine terör tepkisi
Sınırdaki okulların tatil olmasının nedeni belli oldu
Fenerbahçe yarışa geri döndü!
Türkiye'nin en mutlu şehri: 21 yıldır trafik lambası yok
Bölgede hayat normale dönüyor! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan çöp oldu
YÖK'ten, 14 programdaki özel yetenek sınavıyla ilgili yeni karar
Memura 13 kuruş zam! Yeni ücretler belli oldu...
Başsavcı ve Adalet Komisyonu Başkanı kazada yaralandı
Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün
Milyonların gözü Meclis’te!İşçiler asgari ücret artışına kilitlendi...
Prens Selman'dan yeniden Manchester United hamlesi!
Korkunç rapor! Binlerce insanı katlettiler
Gençlik Bakanlığı görevde yükselmesinde 4 istisna

Benzer Haberler