Anasayfa » Mevzuat » Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

Tarih :
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

29 Mayıs 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30788

YÖNETMELİK

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünden:

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünde hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilecek sözleşmeli personelin istihdamları ile hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı ve ek 27 nci maddeleri ile 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Başkan: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanını,

ç) Giriş sınavı: İlk defa alım yapılacak pozisyonlar için gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü sınavı,

d) Kurum: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünü,

e) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Personel: Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilen asli personel ve geçici personeli,

1) Asli personel: Bu Yönetmelik kapsamında Kurum asli ve sürekli hizmetlerini yürütmek üzere idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personeli,

2) Geçici personel: Bu Yönetmelik kapsamında Kurumun özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerinde tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilen yabancı uyruklu personeli,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnsan Kaynakları Politikası ve Pozisyonlar

İnsan kaynakları politikası ve ilkeleri

MADDE 4 – (1) Kurumun görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla oluşturulacak insan kaynakları politikası Başkan tarafından bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir.

(2) İnsan kaynakları politikasının belirlenmesinde;

a) Kurumun personel ihtiyaçlarının nitelik ve sayı olarak belirlenmesi,

b) İhtiyaç duyulan personelin uygun şekilde temini, seçimi ve uygun işlere yerleştirilmesi,

c) Personelin eğitim ve kariyer gelişim ihtiyaçlarının karşılanması,

ç) Kurumun ihtiyaçları ile çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun biçimde kariyer ve performans yönetiminin gerçekleştirilmesi,

d) Ücret yönetiminin mevzuata, Kurumun ihtiyaçlarına, personelin nitelik ve performansına uygun şekilde düzenlenmesi ve yürütülmesi,

e) Çalışanlarla ilişkilerin mevzuata, görev gereklerine ve çalışanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun biçimde düzenlenmesi ve yürütülmesi,

esastır.

Pozisyonlar

MADDE 5 – (1) Personel pozisyonlarının ihdas, değişiklik, iptal ve kullanımı hususlarında 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personel Alımı

İstihdam şekilleri

MADDE 6 – (1) Kurumun asli ve sürekli hizmetleri idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen asli personel eliyle yürütülür.

(2) Kurumda, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, tam zamanlı, yılın, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle yabancı uyruklu geçici personel istihdam edilebilir. Bu fıkra kapsamında istihdam edilecek personel sayısı, asli personel toplam pozisyon sayısının %30’unu geçemez.

Personelde aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilecek asli personelde 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar aranır.

(2) Geçici personelin, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları gerekir.

(3) Giriş sınavına tabi olan asli personel için giriş sınavının son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan merkezi sınavdan başvuru ilânında belirtilen asgari puanı almış olmak şartı aranır.

(4) Asli personel pozisyonlarında istihdam edileceklerde;

a) Grup koordinatörü için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) İç denetçi için; kamu iç denetçi sertifikasına sahip olmak,

c) Hukuk müşaviri için; hukuk fakültesinden mezun olmak, avukatlık stajını tamamlamış olmak ve mesleğinde en az iki yıl deneyimi bulunmak,

ç) Uzman için;

1) Yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji ve eczacılık bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

2) Görevin gerektirdiği bir yabancı dilde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye sahip olmak,

3) Bor ile ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmak,

d) Şube müdürü için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az beş yıl hizmeti bulunmak,

e) Mali hizmetler uzmanı için; mali hizmetler uzmanı unvanını haiz olmak veya ilgili mevzuatta mali hizmetler uzman yardımcılığı için belirlenen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinin birinden mezun olmakla birlikte kamuda mali hizmetler alanında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

f) Mühendis için; yükseköğretim kurumlarının mühendislik bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

g) Kimyager için; yükseköğretim kurumlarının kimya bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

ğ) Fizikçi için; yükseköğretim kurumlarının fizik bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

h) Biyolog için; yükseköğretim kurumlarının biyoloji bölümünden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

ı) Eczacı için; yükseköğretim kurumlarının eczacılık fakültesinden veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

i) Tekniker için; lise üstü iki yıl teknik eğitim veren yükseköğretim programlarının görevin gerektirdiği teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

j) Teknisyen için; teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının görevin gerektirdiği teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

k) Sivil savunma uzmanı için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

l) Muhasebeci için; lise üstü iki yıl mesleki eğitim veren yükseköğretim programlarının muhasebe veya dengi bölümlerinin veya yükseköğretim kurumlarının maliye, iktisat, işletme veya dengi bölümlerinin birinden mezun olmak,

m) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

n) Sekreter ile büro görevlisi için; en az ön lisans mezunu olmak,

o) Şoför için; en az lise mezunu olmak ve en az üç yıl önce alınmış B veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

nitelikleri aranır.

(5) Geçici personel pozisyonlarında istihdam edileceklerde;

a) Yabancı danışman için; danışmanlığına ihtiyaç duyulan alanda belgelendirilebilir kariyer ve yetkinliğe sahip olmak,

b) Yabancı uzman için; uzmanlığına ihtiyaç duyulan alanda belgelendirilebilir deneyim ve yetkinliğe sahip olmak,

nitelikleri aranır.

Personel seçimi

MADDE 8 – (1) Grup koordinatörü, iç denetçi, şube müdürü ve mali hizmetler uzmanı haricindeki asli personel pozisyonlarına giriş sınavı ile alım yapılır. Giriş sınavı merkezi sınav sonuçlarına göre yazılı ve/veya sözlü sınavdan oluşur.

(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli görevlerine ait kadro ve pozisyonlarında memur, sözleşmeli personel ve öğretim elemanı olarak en az bir yıl hizmeti bulunanlar, merkezi sınav puanı aranmaksızın ve giriş sınavına tabi tutulmaksızın asli personel olarak istihdam edilebilir. Giriş sınavına tabi olmayan asli personel pozisyonlarına, bu fıkra kapsamında alım yapılır.

(3) Geçici personel, istihdam edilmesine ihtiyaç duyulan kişiler arasından giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edilebilir.

Duyuru ve başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Personel alımı, Devlet Personel Başkanlığının ve Kurumun resmi internet siteleri ile Resmî Gazete’de sınav tarihinden en az 30 gün önce ilan edilir. Sınav ilanı, Devlet Personel Başkanlığı ile Kurum internet sitesinde kesintisiz 15 gün süreyle kalır.

(2) İlanda;

a) Adaylarda aranacak şartlar,

b) Pozisyon unvanları, sayısı ve istihdam yerleri,

c) Başvuru süresi, yeri ve şekli,

ç) Sınav usulü, konuları, tarihi ve yeri,

d) Sözleşme ücreti,

e) Merkezi sınav puan türleri ve taban puanları,

f) Gerekmesi halinde istenecek belgeler,

g) Gerekli görülecek diğer hususlar,

yer alır.

(3) Başvurular için personel alım ilanını müteakip en az 15 günlük başvuru süresi tanınır.

(4) Giriş sınavına başvuru; şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese veya ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden başvuru formu kullanılarak yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(5) Başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar, ilanda belirtilmesi halinde adayların başvuru sırasında bildirdikleri elektronik posta adreslerine veya Kurumun resmi internet sitesinde duyuru yoluyla yapılabilir. Bu durumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(6) Giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde aday sayısı her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen pozisyon sayısının dört katından fazla olamaz. Merkezi sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen taban puan esas alınarak yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

(7) Geçici personel olarak istihdam edilecekler ile giriş sınavına tabi tutulmaksızın asli personel olarak istihdam edileceklerin personel alımı ilan edilmez. Bunlara başvurudan göreve başlamaya kadar tüm aşamalarda yapılacak bilgilendirme ve tebliğler, başvuru sırasında bildirdikleri elektronik posta adreslerine yapılabilir. Bu durumda ayrıca kâğıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

Sınav Komisyonu

MADDE 10 – (1) Başvuruların incelenmesi, giriş sınavının gerçekleştirilmesi, sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan Sınav Komisyonu sorumludur.

(2) Komisyon; Başkanın görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve Başkan tarafından Kurumdan görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder. Lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından konusunda uzman kişiler Komisyon üyesi olarak görevlendirilebilirler. Ancak bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez. Aynı usulle Kurumdan iki yedek üye de belirlenir.

(3) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar.

(4) Komisyon, üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Bilgi Toplama ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.

Giriş sınavı

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı, Kurumun görev alanı dikkate alınarak sınav duyurusunda belirtilen konulardan yapılır.

(2) Yazılı sınav yapılması durumunda sınav; klasik veya test yahut klasik ve test yöntemiyle basılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Sınav, Kurum tarafından yapılabileceği gibi protokolle belirlenecek esaslara göre ÖSYM’ye, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, Komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar her bir Komisyon üyesince ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(4) Giriş sınavında başarılı sayılmak için Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Birden fazla sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur.

(5) Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla varsa yazılı sınav puanı, sözlü sınav puanı, bunların eşit olması halinde merkezi sınav puanı yüksek olan, bunun eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.

(6) Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısının yarısını geçmemek üzere Komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste ilan edilebilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz. Yedek listede yer almak daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(7) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(8) Adaylar, giriş sınavı sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş işgünü içerisinde gerekçesini de belirterek yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar en geç otuz gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sözleşme imzalanması

MADDE 12 – (1) Asli personel olarak istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya Kurum tarafından onaylı örneği; yabancı yükseköğrenim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylı örneği,

b) Yabancı dil bilgisi şartının aranması halinde, yabancı dil bilgisine ilişkin Kurum tarafından istenen belge,

c) T.C. kimlik numarası beyanı,

ç) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

d) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

e) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi,

f) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

g) Kurum tarafından talep edilmesi halinde başvuru formu,

ğ) Mal bildirim beyannamesi,

h) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ı) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu.

(2) Giriş sınavını kazanan asli personel adayları, verilen süre içerisinde, istenen bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma müracaat eder. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz. İstenilen belgeler, Bilgi Toplama ve Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından incelenir. İnceleme sonunda noksanlıklar olduğu anlaşılırsa tamamlaması için on işgünü ek süre verilir. Bu süre sonunda belgelerini tamamlamayanlar veya getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar ile sözleşme imzalanmaz.

(3) Geçici personel olarak istihdam edileceklerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Pasaport örneği,

b) Sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,

c) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

ç) Kurum tarafından talep edilmesi halinde başvuru formu,

d) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

e) İstihdam edileceği pozisyonun niteliklerini taşıdığını gösterir bilgi ve belgeler,

f) Kurum tarafından belirlenen diğer belgeler.

(4) Geçici personel olarak istihdam edilecekler ile giriş sınavına tabi tutulmaksızın asli personel olarak istihdam edileceklerin beş işgününden az olmamak üzere verilecek süre içerisinde göreve başlamak için Kuruma müracaat etmesi gerekir.

(5) Giriş sınavı sonucu nihai başarı listesinde asil olarak yer alanlar ve giriş sınavına tabi tutulmaksızın istihdam edileceklerden gerekli şartları ve nitelikleri taşıdıkları tespit edilenler ile sözleşme imzalanır. Personel ile sözleşme imzalamaya Bakan yetkilidir. Bakan bu yetkisini uygun gördüğü makama devredebilir.

(6) İlan edilen pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayıp da altı ay içerisinde görevden ayrılanların yerine, başarı sırasına göre varsa yedek adaylarla sözleşme imzalanabilir.

(7) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir.

(8) Geçici personel olarak istihdam edilecekler ile giriş sınavına tabi tutulmaksızın asli personel olarak istihdam edileceklerin getirdikleri belgelerden istihdama engel durumları olduğu anlaşılanlar veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin göreve başlama işlemleri yapılmaz, yapılmış olanlar iptal edilir.

(9) Sahte veya yanıltıcı bilgi veya belge verdiği sonradan anlaşılan personelin sözleşmeleri feshedilir ve haklarında suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

Deneme süresi

MADDE 13 – (1) Giriş sınavıyla ilk defa istihdam edileceklerle, altı aylık deneme süresi için sözleşme yapılır.

(2) Deneme süresi içinde personelin görevini etkin yürütüp yürütmediği, girişimciliği, çalışma disiplini, gayret ve başarısı ile göreve ilişkin ve kişisel nitelikleri, iki ayda bir personel değerlendirme formu ile personelin bağlı olduğu birim amirlerince silsile yolu ile puan esasına göre doldurularak belirlenir ve nihai değerlendirme altıncı ayın sonunda yapılarak Bilgi Toplama ve Destek Hizmetleri Koordinatörünün teklifi ile Başkan tarafından deneme sürecinin başarı ile geçirildiği onaylanır.

(3) Deneme süresi içinde personel değerlendirme;

a) Yapılan işin miktarının değerlendirilmesi (0-20) puan,

b) Yapılan işin kalitesinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

c) Yapılan işin tamamlanma süresinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

ç) Personelin göreve ilişkin niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

d) Personelin görevle bağlantılı kişisel niteliklerinin değerlendirilmesi (0-20) puan,

esas alınarak yapılır ve buna göre 100 puan üzerinden 70 puan altında alanlar başarısız, 70 ve üstü puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Değerlendirme sonucunda başarılı sayılanlar ile içinde bulunulan mali yıl sonuna kadar yeni sözleşme yapılır, başarısız sayılanların sözleşmeleri yenilenmez.

Göreve başlama süresi

MADDE 14 – (1) Personel, sözleşme imzalanmadan göreve başlatılamaz.

(2) Kendisi ile sözleşme imzalanan personel, sözleşmesinde belirtilen tarihte göreve başlamak ile mükelleftir.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın sözleşmede belirtilen tarihte göreve başlamayanların sözleşmeleri Kurum tarafından feshedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Hakları, Yükümlülükleri ve Yasakları

Sadakat

MADDE 15 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, kanunlarına ve diğer mevzuata sadakatle bağlı kalmak ve bunları sadakatle uygulamak zorundadır.

Devlete bağlılık ve tarafsızlık

MADDE 16 – (1) Personel siyasi partiye üye olamaz, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz, görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz, hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamaz ve bu eylemlere katılamaz.

(2) Personel her durumda Devletin menfaatlerini korumak mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan, Devletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü bozan veya Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi bir faaliyette bulunamaz. Aynı nitelikte faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya derneğe katılamaz, bunlara yardım edemez.

Yöneticilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 17 – (1) Yöneticiler, Kurum ve hizmet birimlerinde kanun ve diğer mevzuatla belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak ve yaptırmak, maiyetindeki personeli yetiştirmek, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmek ile görevli ve sorumludurlar.

(2) Yöneticiler, maiyetindeki personele hakkaniyet ve eşitlik içinde davranırlar. Yetkilerini kanun ve diğer mevzuatta belirtilen esaslar içinde kullanırlar.

(3) Yöneticiler, maiyetindeki personele kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı emir veremezler ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamazlar, hediyesini kabul edemezler ve borç alamazlar.

Görevlerin yerine getirilmesi

MADDE 18 – (1) Personel; kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve diğer mevzuatta belirtilen esaslara uymakla ve yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden yöneticilerine karşı sorumludur.

Kişisel sorumluluk ve zarar

MADDE 19 – (1) Personel, görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen kamu malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadır.

(2) Personelin kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili personel tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Zararların ödettirilmesinde bu konudaki genel hükümler uygulanır.

Davranış ve iş ilişkileri

MADDE 20 – (1) Personel, hizmet içindeki ve dışındaki davranışları ile iş ilişkilerinde Kurumu temsil ettiği bilinciyle hareket etmek ve bu görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu göstermek zorundadır.

Mal bildirimi

MADDE 21 – (1) Asli personel, kendileri ve eşleri ile velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca mal bildiriminde bulunmakla yükümlüdür.

Kanunsuz emir

MADDE 22 – (1) Personel, amirinden aldığı emri yerine getirmekle görevlidir. Ancak, amirinden aldığı emri Anayasa, kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emri yerine getiren sorumlu olmaz, sorumluluk emri verene aittir.

(2) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir şekilde yerine getirilemez, yerine getiren personel sorumluluktan kurtulamaz.

Devir ve teslim zorunluluğu

MADDE 23 – (1) Personel, kendisine verilen veya zimmetli olarak teslim edilen para ve para niteliğindeki değerler ile mülkiyeti Kuruma ait her türlü nesneyi işyerinde özenle kullanmak ve sözleşmesinin sona ermesi veya başka bir işyerine nakli halinde sorumlu personele derhal zimmetle teslim etmek zorundadır.

Basına bilgi veya demeç verme ve yayın yapma

MADDE 24 – (1) Başkanın yetkili kılacağı görevliler dışında hiçbir personel, Kurumu ilgilendiren konular hakkında basına ve her türlü iletişim kanallarına bilgi veya demeç veremez.

(2) Personel, Başkan veya yetki vereceği amirin izni olmaksızın, Enstitünün çalışma konuları ile ilgili yayın yapamaz.

Menfaat sağlama ve hediye alma yasağı

MADDE 25 – (1) Personelin, görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun görevi ile ilgili pozisyon ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlaması ve aracılıkta bulunması yasaktır.

(2) Personelin, tarafsızlığını, performansını, kararını, görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan ya da dolaylı hediye kabul etmesi yasaktır.

Gizli bilgileri açıklama yasağı

MADDE 26 – (1) Personelin, Kurumun hizmet ve faaliyetleri ile ilgili gizli bilgileri, hizmet alanlara ve anlaşmalı kuruluşlara ait sırları açığa vurmaları, görevlerinden ayrılmış olsalar dahi yasaktır.

(2) Personel, açıklanması yasaklanan bilgileri internet ortamında içerik veya bağlantı paylaşımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde açıklayamaz.

Başka iş ve hizmet üstlenme

MADDE 27 – (1) Asli personel, hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksatacak ya da etkileyecek, Kurumun görev alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişki kurulabilecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

(2) Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen yasağın kapsamı dışındadır:

a) Faaliyet konusu Kurumun görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kaydıyla kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite hariç ortak olunması,

b) Bilirkişi ve hakemlik gibi görevlerin yapılması,

c) Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kanunla kurulmuş yardım sandıkları ve bunların iştiraklerinin yönetim ve denetim kurulları üyelik görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmalar,

ç) Başkan veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülen ve/veya desteklenen araştırma ve geliştirme projelerinde görev alınması.

(3) Geçici personel için bu yasağın kapsamı sözleşmelerinde belirtilir.

Toplu eylemde bulunma yasağı

MADDE 28 – (1) Personel, toplu halde görevden çekilemez, boykot ve grev yapamaz, hizmetleri yavaşlatacak veya aksatacak eylem ve hareketlerde bulunamaz.

Sosyal güvenlik hakkı

MADDE 29 – (1) Asli personel, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

(2) Emeklilik hakları bakımından; Başkan ve grup koordinatörleri 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 688 inci maddesi kapsamında emsali olarak belirlenen personele, diğer asli personel ise 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.

(3) Geçici personel, 5510 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.

Sendikal faaliyette bulunma

MADDE 30 – (1) Personel, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümlerine tabi olup anılan Kanunda belirtilen hükümler uyarınca, sendika kurabilir ve bunlara üye olabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Saatleri ve İzinler

Çalışma saatleri

MADDE 31 – (1) Tam zamanlı personelin haftalık çalışma süresi kırk saattir. Günlük çalışma süresi, Devlet memurlarının çalışma süresinden az olmamak ve haftada en az bir, en fazla iki gün tatil olacak şekilde Kurumca belirlenir.

(2) Kısmi zamanlı personel haftada en fazla otuz saat çalıştırılabilir. Haftada kaç gün ve hangi saatlerde çalıştırılacağı sözleşmesinde belirtilir.

(3) Saat ücreti karşılığı çalıştırılacak personelin çalışma süresi, günde beş saati geçmemek üzere sözleşmesinde belirtilir.

(4) Proje süresi ile sınırlı personel çalıştırılması durumunda personelin çalışma saatleri, tam veya kısmi zamanlı çalışma durumu dikkate alınarak yukarıdaki fıkralara göre saptanır.

(5) Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan personelin çalışma saat ve şekilleri, haftalık çalışma süresini aşmamak kaydıyla Başkan tarafından belirlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

İzinler

MADDE 32 – (1) Asli personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerle aynı usul, esas ve şartlarda izin hakları vardır. Ücretli yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki sözleşme döneminin izni bir arada verilebilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılmayan izin hakları düşer.

(2) Kısmi zamanlı hariç geçici personele, sözleşme süresince her bir takvim yılı için 20 gün ücretli yıllık izin verilir. Personelin, yıllık izne hak kazanabilmesi için istihdam edildiği iş/proje kapsamında en az altı ay çalışması şarttır. Sözleşme süresinin bir takvim yılından kısa olması halinde, yıllık izin süresi eksik süre oranında indirilerek tespit edilir. Takvim yılı içerisinde kullanılmayan yıllık izin, takip eden takvim yılında kullanılamaz.

(3) Geçici personele, resmi tabip raporuna dayanan hastalıklar için sözleşme süresince bir takvim yılı içinde 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni ve isteği üzerine, eşinin doğum yapması, kendisinin evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için beşer gün ücretli mazeret izni verilir.

(4) Kısmi zamanlı personele çalıştıkları her ay için iki gün ücretli izin verilir ve çalışılan her ay için kazanılan izinler sözleşme dönemi içinde kalmak kaydıyla toplu olarak da kullandırılabilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşme Süresi ve Mali Haklar

Sözleşme süresi

MADDE 33 – (1) Asli personelin sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

(2) Geçici personelin sözleşme süreleri, istihdam edildikleri iş/proje süresi ile sınırlıdır. İş/proje süresinin uzatılması halinde, Başkan tarafından sözleşmesinin süresi uzatılabilir. Bu durumda, uzatılan süre için ayrıca sözleşme imzalanmaz, mevcut sözleşmenin uygulanmasına devam edilir.

Sözleşme ücreti

MADDE 34 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ve 27 nci maddelerinin ikinci fıkraları kapsamında Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makam tarafından belirlenen ücret dışında personele herhangi bir ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz. Başkan ve grup koordinatörleri, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 688 inci maddesi kapsamında emsali olarak belirlenen personelin mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarına sahiptir.

(2) Asli personelin sözleşme ücreti her ayın 15 inci günü peşin ödenir. 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm hali hariç görevin veya sözleşmenin ayın 15 inci gününden önce sona ermesi halinde kalan günlere düşen ödemeler doğrudan geri alınır. Geçici personelin sözleşme ücreti, görevin yerine getirilmesini müteakiben her ayın 15 inci günü ödenir. Görevin veya sözleşmenin ayın 15 inci gününden önce herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ödeme kıst olarak bu durumun meydana geldiği tarihte yapılır.

(3) Geçici personelin sözleşme ücreti, istihdam edildikleri iş/proje bütçesi kapsamında ödenir.

Yolluk giderleri ve gündelikler

MADDE 35 – (1) Görev yeri dışına geçici olarak gönderilen personele ödenecek gündelik ve yol gideri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin hükümler aynı usul, esas ve şartlarla uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Pozisyon Değişikliği ve Eğitim

Pozisyon değişikliği

MADDE 36 – (1) Asli personel, pozisyon değişikliği suretiyle niteliklerine sahip olduğu pozisyonlarda sınavsız olarak istihdam edilebilir. Ancak, uzman pozisyonunda bu şekilde istihdam edileceklerden bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Bor ile ilgili bir alanda doktora derecesine sahip olmak” niteliğini haiz olmayanlardan bu niteliğin yerine aşağıdaki nitelikler aranır:

a) Kurum bünyesinde Mühendis, Fizikçi, Kimyager, Biyolog ve Eczacı pozisyonlarında toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak.

b) Kurum tarafından yürütülen veya desteklenen bor ile ilgili en az bir projeyi başından itibaren yürütücü olarak görev almak suretiyle başarıyla tamamlamış olmak.

(2) Grup koordinatörü ve şube müdürü pozisyonlarında bulunan asli personelden; Kurum içinden istihdam edilmiş olanlar en son görev yaptığı pozisyonda, Kurum dışından istihdam edilmiş olanlar ise niteliklerine sahip olduğu bir pozisyonda talebi aranmaksızın pozisyon değişikliği suretiyle istihdam edilebilir. Bu şekilde pozisyonu değiştirilen personel, talep etmesi halinde niteliklerine sahip olduğu grup koordinatörü ve şube müdürü haricindeki pozisyonlarda pozisyon değişikliği suretiyle istihdam edilir.

Eğitim

MADDE 37 – (1) Personelin görevinde gelişimi ve bor ile ilgili farklı alanlarda uzmanlaşması amacıyla, hizmet içi eğitim programları ve diğer eğitim faaliyetleri düzenlenir. Eğitim faaliyetlerinin, Kurumda veya yurt içindeki ya da yurt dışındaki kuruluşlarda uygulanmasına olanak sağlanır. Personelin eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmesinde, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sözleşmenin Sona Ermesi

Sona erme halleri

MADDE 38 – (1) Personelin sözleşmesi aşağıdaki hallerde sona erer:

a) Sözleşmenin feshi,

b) Personelin istek, yaş haddi, malullük gibi nedenlerle emekliye ayrılması,

c) Ölüm,

ç) Asli personelin sözleşmesinin yenilenmemesi,

d) Geçici personelin sözleşme süresinin sona ermesi.

Personel tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 39 – (1) Personel, kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

Kurum tarafından sözleşmenin feshi

MADDE 40 – (1) Kurum, personelin;

a) Göreve alınma açısından gerekli olan şart veya niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan kaybetmesi,

b) Bir takvim yılı içinde kesintisiz üç gün veya toplam on gün süreyle görevine gelmemesi,

c) Asli personelin görev yaptığı süre zarfında (b) bendinde belirtilen durum hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde belirtilen uyarma veya kınama cezasını gerektiren fiil veya halleri üç defa, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektiren fiil veya halleri iki defa, Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil veya halleri bir defa işlediğinin, yapılacak inceleme sonucunda tespit edilmesi,

ç) Geçici personelin bir takvim yılı içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesinde geçerli bir raporla belgelenen hastalık izninin 30 günü geçmesi,

d) Pozisyonunun iptali nedeniyle hizmetine ihtiyaç kalmaması,

e) Geçici personelin istihdam edildiği iş/projenin sözleşmede öngörülen süreden önce sona ermesi,

f) Geçici personelin istihdam edildiği iş/proje kapsamında hizmetine ihtiyaç kalmadığının veya görevinde yeterli performansı gösteremediğinin değerlendirilmesi,

g) Geçici personelin sözleşme hükümlerine aykırı davrandığının tespit edilmesi veya hizmet gerekleri açısından görevi başında kalmasında sakınca görülmesi,

ğ) Geçici personelin istihdam edildiği iş/proje bütçesi ödeneklerinin personelin istihdamının sürdürülmesine elvermemesi,

hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde sözleşmesini tek taraflı fesheder.

Yeniden hizmete alınma

MADDE 41 – (1) Sözleşmesi fesih olan asli personelin yeniden hizmete alınmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlerin yeniden hizmete alınmasına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Geçici personelin yeniden hizmete alınmasında ilk defa hizmete alınma prosedürü uygulanır.

Sözleşmenin yenilenmemesi

MADDE 42 – (1) Kurum, asli personelin hizmetine ihtiyaç duymaması veya personelin hizmetlerinden başka bir birimde faydalanma imkânının bulunmaması hallerinde sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunmak şartıyla personel ile sözleşmeyi yenilemeyebilir.

(2) Asli personel, sözleşmenin sona ereceği tarihten en az bir ay önce yazılı ihbarda bulunması şartıyla sözleşmesini yenilemeyebilir.

İş sonu tazminatı

MADDE 43 – (1) Asli personele talebi halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin usul, esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir.

(2) Ölüm halinde tazminat tutarı personelin kanuni mirasçılarına ödenir.

(3) Geçici personele iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görevlendirme

MADDE 44 – (1) Asli personelin görev yapacağı birim sözleşmesinde belirtilir ve Başkan tarafından gerektiğinde değiştirilebilir.

Sözleşmenin askıya alınması

MADDE 45 – (1) Hizmetin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen asli personelin sözleşmesi ihtiyati bir tedbir olarak askıya alınabilir.

(2) Asli personelin sözleşmesinin askıya alınması, bu süreçteki hak ve yükümlülükleri, askı süresi, amirlerin sorumlulukları ve diğer hususlarda 657 sayılı Kanunun görevden uzaklaştırmaya ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır.

Sözleşme örnekleri

MADDE 46 – (1) Personele ait tip sözleşme örnekleri Başkan onayı ile belirlenir.

Şahsi hallerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi

MADDE 47 – (1) Personel; yerleşim yeri adresi ve iletişim bilgileri ile evlenme, boşanma, nüfus bilgileri, doğum ve ölüm gibi şahsi hallerde meydana gelecek her türlü değişikliği otuz gün içerisinde birimine bildirmekle yükümlüdür. İletişim adresinde meydana gelen değişiklik bildirilmediği takdirde, personelin bilinen en son adresine yapılacak bildirimler tebellüğ edilmiş sayılır.

Geçici personele ilişkin hususlar

MADDE 48 – (1) Geçici personel olarak istihdam edilmiş olmak, Kurum açısından sözleşme süresinin sona ermesinden sonra aynı şekilde yeniden çalıştırma zorunluluğu doğurmaz. Kurum, sözleşme süresi sona eren geçici personeli, hizmetine ihtiyaç duyduğu farklı bir iş/proje kapsamında yeniden sözleşme imzalamak suretiyle çalıştırmaya devam edebilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak üzere, çalıştırılacak geçici personelin çalışma usul ve esaslarına dair şartlar ile diğer hususlar sözleşmelerinde düzenlenir.

İnsan kaynakları bilgi sistemi ve bildirim

MADDE 49 – (1) Personel, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak insan kaynakları bilgi sistemine kaydedilir. Her personel için, gerçek veya elektronik ortamda bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, personelin mesleki bilgileri, mal bildirimleri, varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları, ödül ve başarı belgeleri ile özlük işlemlerine ilişkin diğer belgeler konulur.

(2) Personelin atanmasına, pozisyon değişikliklerine, görevin sona ermesine ilişkin bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı internet sitesindeki “DPB E-Uygulama” modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Mevcut personel

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde Kurumda asli ve sürekli hizmetlere ilişkin pozisyonlarda idari hizmet sözleşmesi ile görev yapan personel de bu Yönetmeliğe tabidir. Ancak, bu personel hakkında bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç Kurum tarafından sözleşmenin feshine ve sözleşmenin yenilenmemesine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Bu personele disiplin bakımından, 4/6/2003 tarihli ve 4865 sayılı Kanunun, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 117 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan ilgili hükümlerinin ve bu hükümlere dayanılarak çıkarılan mevzuatın ilgili hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında olan personelin aynı unvanlı pozisyonda bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre yeniden hizmete alınmasında bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen nitelikler aranmaz.

Yürürlük

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

 

Kaynak : Resmi Gazete
Memur-Sendikalarının başkanları Kılıçdaroğluyla hangi konuları konuştu?
YÖK, sözleşmeli 9 bilişim uzmanı alacak
Onbinlerce kişi işe alınacak! İşte firmalar...
Ramazanda oruç tutulacak mı? Virüs yasağı mı geliyor
Bir maske küresel sistemi değiştiriyor
Şirket aracında sigara içti, işinden oldu
% 40 üzeri engellilik raporu olanlar idari izin kullanabilir mi?
İkramiyeler bugün ödeniyor
Bağış yapılması için dilekçe doldurtmak dayanışmaya zarar veriyor
Umre parasını, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Bir belediye sayaç okuma ve fatura dağıtımını durdurdu
'Ceketimizi satarız işçimizi çıkarmayız'
Diyanet'ten umrecilere ilişkin iddialara yanıt
2,5 milyon tanesi ilk kez kullanıldı! Koronavirüsle birlikte kullanımı 3 kat arttı
TÜİK'in şaşırtan kolonya hesabı!
ABD'de koronavirüs ile ilgili ölümcül olasılık: Yıllar önce...
'Sabiha Gökçen'de çalışan kimse işini kaybetmeyecek'
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Dünya bu olayı konuşuyor! Sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiyi öldürdü
MSB: TSK'den 19 bin 203 personel ihraç edildi
Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi
Kadın ve erkekler için emeklilik yaş tablosu belli oldu!
Sağlıklı kişi maske takmalı mı? DSÖ son kararını dünyaya duyurdu
Psikolog, öğretmen ve mühendis! Kaçak maske üretirken...
Tüm komisyon aynı düşük notu verince mahkeme dur dedi!
84 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Emekliye erken ikramiye
6 Nisan 2020 itibariyle koronavirüs sonuçları açıklandı!
Koronavirüsü 15 saniyede öldürüyor!
2,3 milyon aileye daha 1000 TL nakdi yardım yapılacak
Ülkü Ocakları Başkanı doçent olunca görevinden ayrılıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, velilere seslendi
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Meteorolojiden 6 ile kuvvetli yağış uyarısı
Ateşi olan metroya binemeyecek
Erdek Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
4,5G abone sayısı 76 milyonu geçti
Erzurum Karaçoban Belediyesi 2 İşçi Alacak
Erdoğan: Kesinlikle para ile maske satışı yasak
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 60 bini aştı
TÜRK-İŞ Kapmanya'ya 3 milyon TL bağışladı
Koronavirüsü savaşçıları: Onlarca proje ise bitmek üzere
Bir milyondan fazla işçiye kısa çalışma ödeneği verilecek
Türksat, 31 uzman personel alacak
'Ne oldu hani 150 liraya lahmacun satıyordunuz?'
Karantina süresi dolan öğrenciler memleketlerine gönderiliyor
Erdoğan'dan sözlerini çarpıtan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Market devinin tartı oyunu ortaya çıktı!
TRT'ye katılan uzman: 'Türkiye'de vaka sayısı 600 ile 900 bin arası'
Harran Üniversitesi sözleşmeli 58 sağlık personeli alacak
Dr. Fauci’den koronavirüs ile ilgili ‘korkutan’ açıklama: Buna hazırlıklı olun
Fransa'da 600 askerin Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD, İtalya ve İspanya'dan Türk sebzesine talepte artış
Kızılay Başkanı Kınık: Günlük 750 kişiden alabiliriz
Bakanlık açıkladı;93 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
MHP Genel Başkan Yardımcısı koronadan hastaneye kaldırıldı
25 yıl önce Almanya'dan dönüp üretime başladı, talep yağıyor
Sabah akşam parkta toplanıyorlardı... Polis harekete geçti
Valilikten cenaze izinlerine ilişkin açıklama
Kapısına bekçi veya polis gelen yaşadı!
Mustafa Şentop'tan, 23 Nisan'da 'İstiklal Marşı' çağrısı
TOBB Yönetim Kurulu Üyesi :Mücbir sebep kapsamı istisnasız genişletilmeli
Kriz zamanlarında kamu yönetiminde kariyer, liyakat ve sadakat üçgeni
Hayırsever ihtiyaç sahiplerinin market borcunu ödedi
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
LGS kontenjanları yüzde 50 arttı
Çin'de bugün ilk defa corona virüs ölümü yaşanmadı
Bakanlık 'İdari izindeki işçiye yemek yardımı verilmesi gerekir' dedi
İBB paylaştı! İşte İstanbul'da eve kapananların oranı
80 ve 89 yaşlarındaki çift koronavirüsü yendi!
6 Büyükşehirde, mahallelere göre Covid-19 vaka haritası
Mevsimlik işçilere kısa çalışma maaşı müjdesi!
İnfaz mesaisi bugün başlıyor: 90 bin kişiye tahliye yolu açılıyor
Geri sayım başladı! Türk doktor üretti
Türk bilim insanı başardı! Koronavirüs aşısında ilk adım
İsrail'de Kovid-19 vaka sayısı 9 bini aştı
Mart 2020 kira artış oranı belli oldu
Terhis olan bedelliler, terhis belgesiyle İstanbul'dan ayrılabilecek
İsrail'de koronavirüs vaka sayısı 8 bini aştı
Yüksek ateşi çıkan adam oğlu tarafından kaçırıldı
'Polislerden maaş kesintisi' iddiasına Bakan'dan yanıt
İlçe Sağlık Müdürünün koronavirüs testi pozitif çıktı
Evde berber traşının cezası belli oldu!
Kovid-19 ile mücadele sürecine ilişkin STK'lerden ortak açıklama
Alay Belediyesi Arkeolog Alacak
Elektrik ve gaz faturalarında 3 ay süreyle 'kıyasen' düzenleme
ABD çıkmazda! Sağlık sistemi resmen çöktü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı
Manisa'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
Korona bulaştırdıkları gerekçesiyle yasaklandılar
Sokağa çıkmadan önce iki kere düşünün! Cezalar geliyor...
88'lik Mustafa dede emekli maaşını kampanyaya bağışladı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hak-İş: Maaşlardaki yüzde 40'lık azalma fondan karşılanmalı
Dışarı çıkan herkesin maske takması gerekir
Fahrettin Koca, Bahçeli'nin önerisini reddetti!
EPDK'dan 'Kıyasen Fatura Düzenlemesi' hakkında açıklama
3 Nisan 2020 itibariyle koranavirüs sonuçları açıklandı!
TÜBİTAK'ın koronavirüs çağrısına 444 başvuru yapıldı
Kuyumculara koronovirüs ayarı
Resmen başladı! Bekçiler kapıları tek tek çalıyor!
Hollanda'da son 24 saatte 1224 hasta hayatını kaybetti
İstanbul Usper 1 İşçi Alacak
Dr. Baydarol: AB koronavirüs mücadelesinde sınıfta kaldı
Ünlü radyocu: 15 dakikada kaptım
İşte Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs vaka sayısı
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği'nde süre uzatımı
Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu
Aydın Efebel 7 İşçi Alacak
İtalya'dan Türkiye'ye önemli uyarı
Türk doktordan kritik uyarı: Çok büyük bir yanlıştı!
O ilde hamile sağlık personeli de göreve çağrıldı!
Su faturalandırmasında İzmir'den müjdeli haber!
Kadro alan taşerona o ücrette Bakanlık'tan izin yazısı
Koronavirüs için emsal karar: Yargıtay domuz gribinden ölümü iş kazası saydı
'Korona muskası' yazan sahte hocaya suçüstü
1000 TL bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu
Trump ile aynı ortamda bulunacaklara koronavirüs testi şartı
Amerikada ölenlerin sayısı 6.803 oldu
Vali Yerlikaya'dan sokak hayvanlarına destek paylaşımı
Milli Dayanışma Kampanyası'na Almanya'dan destek
O tekmil vermeyi, devlet de onu unutmadı
Bilim Kurulu'nda 6 üyede enfeksiyon şüphesi! O ismi meslektaşı açıkladı...
Diyanet'ten Cuma namazı ile ilgili yeni açıklama!
Koronavirüsten 86 yaşında kurtuldu
Eskişehir Mıhalıççık Belediyesi 1 İşçi Alacak
1000 liralık sosyal yardım, evlerde teslim edilmeye başlandı'
Prof.den önemli uyarı: Evde kalanlar mutlaka 3 saatlik bu diyeti yapmalı
Zoom, banka bilgilerinizi mi ele geçiriyor?
Dünya bu haberle titredi! Gerçek ölü sayısını açıkladı...
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan açıklama yapacak
CHP'li siyasetçi korona'dan hayatını kaybetti!
İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi! İşte 70 maddelik paket
Bugün Berat Kandili
Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren prim ertelemesi hakkında her şey...
Bu köy kendi karantinasını uyguluyor: Köye girmek yasak
YÖK'ten personel alım ilanı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Şok Market, eve servisi kabul etmeyen çalışanlarını işten çıkarmaya başladı
Maske satın alırken filtresi ve CE belgesini kontrol edin
Dev projenin yüzde 67'si bitti
Tüm araçlar için egzos emisyon ölçüm süresi ertelendi
Araç giriş çıkış yasağında istisnalar belli oldu!
Fatih Terim'i üzen ölüm haberi!
Ölümcül koronavirüs havadan bulaşır mı? Son noktayı koydular
Çorum'da bir mahalle ile köy karantinaya alındı
'Koronavirüs erkekleri daha çok öldürüyor çünkü...'
Hayrettin Karaman: Hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit olur
Son dakika haberi: Türkiye'den koronavirüste yeni adım! Bakanlık'tan çok kritik karar
1.000 TL verilecek 2,1 milyon kişi nasıl belirlenecek?
İnfaz düzenlemesi değişiklik olmadan Komisyon'dan geçti
Dünyaca ünlü şirket iflas bayrağını çekti!
'Şok Marketler' 5 bin istihdam planlıyor
Bakan Ersoy turizm, kültür ve sanat alanlarında yapılan düzenlemeleri paylaştı
PTT AŞ'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama
Son dakika: Kritik toplantı sona erdi! Erdoğan açıklama yapacak
Benzine bu gece zam geliyor
Özel hastane vurgunu! 80 bin TL fatura çıkardı
6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde ödeme tablosu belli oldu
CNN Türk muhabirinden yardım çağrısı!
Kavga edene 3 bin 150 TL sosyal mesafe cezası
Emniyet personeli için idari izin düzenlemesi yapılmalı!
İstanbul'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 yaş altındakilere para cezası
Bir valinin yükselme hikayesi!
Ramazanda oruç tutulacak mı? Virüs yasağı mı geliyor?
Ankara Valiliği, seyahat kısıtlamasında uygulanacak istisnaları duyurdu
İngiltere Başbakanı hastaneye kaldırıldı
Aşıdan daha önemli! Türkiye'den devrim gibi adım!
İnternetten alışveriş yaparken dikkat: Yüksek limitli kart kullanmayın
Uzmandan açıklama: Altın daha da yükselir mi?
Meclis Hastanesi doktoru, koronavirüsü yendi
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
Coronadan değil kolonyadan öldü!
Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
Ünlü sanatçının kızı da konoravirüse yakalandı!
Sağlık çalışanlarının yemek mağduriyeti giderilmelidir
4 Nisan 2020 itibariyle koranavirüs sonuçları açıklandı!
Karakola gidip imza vermek de kalkıyor
YÖK 21 bin 381 TL ücretle bilişim uzmanı alıyor
AK Parti İl Başkanı istedi, Erdoğan çözüme kavuşturdu
43 yaşındaki belediye çalışanı koronavirüse yenik düştü
Bürokraside “Okuması yok yazması var” kuralı
Memura enflasyon zammında son durum belli oldu!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'a, Koronavirüs teşhisi
Koronavirüste rekor ölü: ABD resmen felç!
Finlandiya gizli depolarını açıyor
Belediyeler, maske dağıtımında topu Devlete attı
'Vefa destek'te görevli 2 din görevlisi Covid-19'a yakalandı
Karabük Valisi bir ilke imza attı!
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Ücretsiz 5 maske için adres değişti!
İşte Google'ın Türkiye hareketlilik raporu
Koronavirüsünün zaafını buldular: Aşısı yolda
Nikahtan sonra nöbete gitti, koronavirüse yakalandı
ABD'nin yetersiz tıbbi malzemeleri krize neden oluyor: İnanılmaz talimatı
TÜİK'teki 16 Daire Başkanı görevden alındı
İşte il il korona yoğunluk haritası
Sıcaklıklar koronavirüsü azaltacak mı? Bilim Kurulu üyeleri cevapladı
Yalova da istemeden yasağa uydu
Ordu'da bir mahalle karantinaya alındı
Şehit annesinin ihtiyaçlarını jandarma karşıladı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 85 sağlık personeli alacak
Sağlık Bakanı, evden nasıl maske yapılacağını açıkladı
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı
Marketten gelen ürünleri açık havada bekletin
600 gün prim, 60 yaş
Evde kalan vatandaşlara muhtarlardan davullu, zurnalı eğlence
Güvenlik sistemleri sözleşmelerine döviz yasağı
Piyasada hızla yayılıyor! Siyah maskeler güvenli mi?
Dünya'da koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 300 bini aştı
Benzine 20 kuruş zam yapıldı
Koronavirüsün kimden bulaştığını açıkladı
Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için hediye çeki veriyor
COVID-19 virüsüyle ilgili ülkelerdeki son durumu açıklıyoruz
Astım ve KOAH hastalarına salgın sürecinde önemli uyarı
Koronavirüsü yenen hastalar alkışlarla taburcu ediliyor

Benzer Haberler