Anasayfa » Medya Haberleri » Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri dikkat!

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri dikkat!

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri dikkat!

Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri dikkat!

Tarih :
Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri dikkat!

Memurların görevlerini devamlı yapmasına engel hali tespiti için sağlık kuruluşlarına sevki...

MEMUR RESEN SAĞLIK KURUMUNA SEVK EDİLEBİLİR Mİ?

Devlet memuru statüsünde görev yapan personelin görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının olup olmadığının tespitinin sağlanması amacıyla memurun resen bir sağlık kurumuna sevk edilmesi mümkün mü?

Soru: Personel Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. Devlet memuru statüsünde görev yapan bir personel saçma sapan hareketlerde bulunuyor. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının olup olmadığının tespiti için ne yapmalıyız?

MEVZUAT

Bilindiği üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartlara ilişkin hükmün düzenlendiği 48 inci maddesinin (A) bendinin 7 numaralı alt bendinde, "53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak." hükmü, memurluğun sona ermesi hallerinin sayıldığı 98 inci maddesinin (b) bendinde ise; "Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi?" hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun vesayet konusunu düzenleyen üçüncü kısmının birinci bölümünün birinci ayrımında yer alan 396 ncı maddesinde vesayet organları sayılarak bunların vesayet daireleri ile vasi ve kayyımlar olduğu belirtilmiş? vesayet dairelerine ilişkin kısmında yer alan "Kamu vesayeti" başlıklı 397 nci maddesinde "Kamu vesayeti, vesayet makamı ve denetim makamından oluşan vesayet daireleri tarafından yürütülür. Vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesi? denetim makamı, asliye hukuk mahkemesidir." hükmü yer almaktadır.

Medeni Kanunun anılan bölümünün vesayeti gerektiren hallere ilişkin ikinci ayrımında yer alan 405 inci maddesinde; "Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır. Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar." hükmü, anılan bölümde yer alan altıncı ayırımda ise koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup? mezkur Kanunun 432 inci maddesinde "Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, ağır tehlike arz eden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının başka şekilde sağlanamaması hâlinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir. Görevlerini yaparlarken bu sebeplerden birinin varlığını öğrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar. Bu konuda kişinin çevresine getirdiği külfet de göz önünde tutulur. İlgili kişi durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılır." hükmü, 433 üncü maddesinde, "Yerleştirme veya alıkoymaya karar verme yetkisi, ilgilinin yerleşim yeri veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bulunduğu yer vesayet makamına aittir. Yerleştirme veya alıkoymaya karar veren vesayet makamı, kurumdan çıkarmaya da yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

SONUÇ

Bu itibarla; yukarıda yer verilen hüküm, karar ve açıklamalar çerçevesinde,

- Söz konusu memurun görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının bulunup bulunmadığı hususunun resmi sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca tespit edilebileceği, bu tespitin yapılması amacıyla ilgilinin Kurumunuzca resen resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kuruluna sevkinin yapılabileceği,

- Bahsi geçen memurun kendi isteği ile resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kuruluna müracaat ederek durumu hakkında sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve söz konusu raporda ilgilinin hastalığının görevini devamlı yapmasına engel olacağının belirtilmesi halinde, ilgilinin 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin (b) bendi çerçevesinde memuriyetine son verilmesi gerektiği,

- Söz konusu memurun resmi sağlık hizmeti sunucusu sağlık kuruluna müracaat etmeyi reddetmesi halinde ise ilgilinin görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığının olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda belirtilen usule göre hareket edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler