Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

Tarih :
Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

3 Mayıs 2019 CUMA

Resmi Gazete

Sayı : 30763

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 1025

Ekli "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulmasına, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

2 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, personelin kurumlar arasında geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

(2) Bu Yönetmelik, kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır.

(3) Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Form: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Geçici Görevlendirme Formunu,

b) Geçici görevlendirme: Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kurumlar arası yapılan görevlendirmeyi,

c) Kurum: Mülga 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum veya kuruluşlarını,

ç) Personel: Kurumlarda, statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak istihdam edilenleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Geçici Görevlendirme Şekilleri

Geçici görevlendirme şekilleri

MADDE 4- (1) Geçici görevlendirmeler;

a) Kurumlann emrine,

b) Kurumlann kadro veya pozisyonlarına, olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Kurumlann emrine geçici görevlendirme

MADDE 5- (1) Kurumlann emrine yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur:

a) Kurum emrine geçici görevlendirmede, görevlendirmenin yapılacağı kurumda yürütülecek göreve ilişkin kadro ya da pozisyon bulunması şartı aranmaz.

b) Bu maddeye göre geçici görevlendirilen personel kuramlarından aylıklı/ücretli izinli sayılır, mali ve sosyal hak ve yardımlarını kuramlarından almaya devam eder.

Kadro veya pozisyona geçici görevlendirme

MADDE 6- (1) Kuramların kadro veya pozisyonuna yapılacak geçici görevlendirmelerde aşağıda yer alan şartlara uyulur:

a) Bu madde kapsamında geçici görevlendirilecek personelin ilgili mevzuat uyarınca kadro veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, tüm şartlan bir arada taşıması gerekir. Görevlendirmeyi yapan kuram, personelin bu şartlan sağlayıp sağlamadığının kontrolünden sorumludur.

b) Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri süre boyunca kuramlanndan aylıksız/ücretsiz izinli sayılır. Bunlann Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri kendi kuramlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir. Bu madde kapsamında görevlendirilen personel, geçici görevlendirildikleri kadro veya pozisyon için öngörülen mali ve sosyal hak ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici Görevlendirme Usulü ve Ortak Hükümler

Geçici görevlendirme usulü

MADDE 7- (1) Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kuram tarafından doldurulan form, öngörülen geçici görevlendirme başlangıç tarihinden en az bir ay önce muvafakat işlemlerinin tamamlanması için personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurama gönderilir. Geçici görevlendirme, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuram tarafından verilecek muvafakat ile tekemmül eder.

(2) Tekemmül eden geçici görevlendirmeye ilişkin form, geçici görevlendirme yapılan kurama gönderilir ve ilgili personele görevlendirme başlangıç tarihinden en az 5 gün önce tebliğ edilir. Formun bir örneği ilgili personelin özlük dosyasında saklanır.

(3) Bu maddede düzenlenen usule uygun olmak kaydıyla geçici görevlendirme süresi uzatılabilir.

Ortak hükümler

MADDE 8- (1) Geçici görevlendirmeye ilişkin onay işlemleri, bakanlıklarda bakan, diğer kuramlarda en üst yöneticilerin onayıyla tekemmül eder. Bakan veya en üst yönetici onay yetkisini alt makamlara devredebilir.

(2) Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilir ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.

(3) Kesintili ya da kesintisiz olarak bu Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır.

(4) Adaylık veya deneme süresinde olan personel söz konusu dönemler boyunca, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre istihdam edilenler için memur kadrolarına atamaları yapılana kadar bu Yönetmelik kapsamında geçici görevlendirme yapılamaz.

(5) Adaylık veya stajyerlik ya da yardımcılık gibi yetişme ve yeterlik döneminde olan kariyer meslek personeli, ancak geçici görevlendirme süresi, dönem boyunca 6 ayı geçmemek ve görevlendirildikleri kurumda kendi uzmanlık alanıyla ilgili görevde çalıştırılmak üzere görevlendirilebilir. Bunların geçici görevli oldukları süre, yetişme sürecindeki çalışma süresi şartından sayılır.

(6) 25/6/1983 tarihli ve 18088 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile özel mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde geçici görevlendirildiği sürelerin tamamı görevlendirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(7) Geçici görevlendirmede, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci madde hükümlerine göre aylık/ücret ödenmesine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla geçici görevlendirilen personelin özlük haklan devam eder ve geçici görevlendirme süreleri terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır. Bunlann geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler kendi kurumlannda geçirilmiş sayılır. Akademik unvanlann kazanılması için gerekli şartlar saklıdır.

(8) Geçici görevlendirilen personel, görevlendirildikleri kurumlann mevzuatına uymakla yükümlüdür.

(9) Kanunlarda yer alan geçici görevlendirme hükümleri saklıdır.

(10) Geçici görevlendirilecek personelin seçimi için kurumlarca en üst amirin onayı ile belirleme yapılması kaydıyla sınav, kura, kriter belirleme ve benzeri özel usuller öngörülebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Göreve başlama süreleri

MADDE 9- (1) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, formda belirtilen geçici görevlendirme başlangıç tarihinde, geçici görevlendirildiği kurumda göreve başlar.

(2) Aynı veya farklı yere geçici görevlendirilen personel, geçici görevlendirme süresi bittiğinde, formda belirtilen geçici görevlendirme bitiş tarihini takip eden ilk iş günü, kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurumda göreve başlar.

(3) Geçici görevlendirme herhangi bir nedenle bitiş tarihinden önce sona erdirilmiş ise personel bu durumun kendisine tebliğ tarihini takip eden ilk iş günü kadro veya pozisyonun bulunduğu kurumda göreve başlar.

(4) Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında, görevlendirildiği kurumca yapılacak bildirim üzerine, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından kadro veya pozisyonun tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tereddütlerin giderilmesi ve bildirim

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan geçici görevlendirmelere ilişkin bilgi ve belgelerin bildirimi, personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum tarafından Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" kısmında yer alan ilgili formlardaki alanların tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, personelin aylıklı/ücretli ya da aylıksız/ücretsiz izne ilişkin işlemlerin tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde yapılır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında oluşacak tereddütlerin giderilmesinde ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanmasında, Yönetmeliğe ilişkin iş ve işlemlerin elektronik ortama aktarılmasında Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre yapılmış olan geçici görevlendirmeler, görevlendirme süresi bitene kadar geçerliliğini korur.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Ek-1 : Geçici Görevlendirme Formu

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU

EK-1

Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kurum

Personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurum

Görevlendirilecek

personelin

T.C. Kimlik No

Adı ve soyadı

Kadro/pozisyon

unvanı

Kadro/pozisyon

statüsü

Geçici

görevlendirmenin

Gerekçesi

Başlangıç tarihi

Bitiş tarihi

Şekli

Kurum emrine Kİ

Yürütülecek görev:

Kadro/pozisyona

(K/P)

K/P statüsü1:

K/P unvanı2:

Yukarıda belirtilen tarihler arasında, belirtilen Kuruma geçici görevlendirilmeyi kabul etmekteyim.

Personelin imzası3

Yetkili imzası4

Personelin yukarıdaki şartlarda görevlendirilmesi uygun görülmüştür.

Yetkili imzası5

AÇIKLAMALAR:

1- Personelin görevlendirileceği kadro veya pozisyonun statüsü (memur, sözleşmeli, işçi, akademik, askeri personel vb.) belirtilecektir.

2- Personelin görevlendirileceği kadro veya pozisyonun unvanı belirtilecektir.

3- Görevlendirme süresinin toplamda altı ayı geçmesi halinde personelin halihazırda bulunduğu kuramca doldurtulacaktır.

4- Geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kuramca doldurulacaktır.

5- Personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kuramca doldurulacaktır.

NOTLAR

*Bu form, geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kuramca 3 nüsha olarak doldurulacak ve bütün nüshalar personelin kadro veya pozisyonunun bulunduğu kurama gönderilecektir.

* 3 ve 5 numaralı alanlar dışında dışındaki kısımların tamamının geçici görevlendirmeyi yapmak isteyen kuramca doldurulması zorunludur. Ancak, geçici görevlendirmenin uzatılması halinde 3 numaralı alanın "AÇIKLAMALAR" kısmındaki açıklamaya göre doldurtulacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi
Mecliste görüşülmeye başlandı: Hapisten eve özel otobüs
Benzine 5 kuruş indirim yapıldı
Meclis'te maskeli infaz düzenlemesi oturumu
8 kuruma ait atama kararnameleri yayımlandı
Milli Dayanışma Kampanyası'na Almanya'dan destek
Dünya bu olayı konuşuyor! Sokağa çıkma yasağına uymayan 5 kişiyi öldürdü
Virüsle boğuşan Batı'da iğrenç akım yayılıyor
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Belediyeler, maske dağıtımında topu Devlete attı
Adana Kozan İmar 1 İşçi Alacak
Memurun maaşından nafaka haczi sürecek
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Oğlunu kaybettiği koronavirüsten 83 yaşında kurtuldu
Hayırsever ihtiyaç sahiplerinin market borcunu ödedi
88'lik Mustafa dede emekli maaşını kampanyaya bağışladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yavaşlamazsa can kaybı çok fazla olur
Kızılay Başkanı Kınık: Günlük 750 kişiden alabiliriz
Fatih Terim'i üzen ölüm haberi!
İnternetten alışveriş yaparken dikkat: Yüksek limitli kart kullanmayın
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başladı
1.500 lira aldılar yıllarca zam alamayacaklar
Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Atama sonuçları birkaç gün içinde sonuçlanacak'
İngiltere Başbakan Johnson son durumu ile ilgili açıklama
İstanbul'da yakalandı, Rize'deki komşularına bulaştırdı
Sağlık Bakanı "3 bin 892 yeni vaka,76 kişi hayatını kaybetti"
Vuhan'da karantina kaldırıldı
6 Büyükşehirde, mahallelere göre Covid-19 vaka haritası
Muğla Menteşe SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı

Benzer Haberler