Anasayfa » Mevzuat » Strateji ve Bütçe Başkanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği

Tarih :
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği

25 Nisan 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30755

YÖNETMELİK

Cumhurbaşkanlığı (Strateji ve Bütçe Başkanlığı)'ndan:

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI BASIN, HALKLA İLİŞKİLER VE YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Strateji ve Bütçe Başkanlığının basın ve halkla ilişkilerini, basım, yayım ve dağıtım işlerini ve bunlarla ilgili bütün faaliyetlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Başkanlığın;

a) Basın ve yayın kuruluşlarıyla ilişkilerinin yürütülmesi,

b) Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri,

c) Her türlü basım ve yayım faaliyetleri,

ç) Periyodik yayınlarının basılması ve dağıtılması,

d) Fikri mülkiyet hakları,

ile ilgili iş ve işlemlerini kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve işlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Strateji ve Bütçe Başkanını,

b) Başkanlık: Strateji ve Bütçe Başkanlığını,

e) Basın açıklaması: Başkanın veya yetki vereceği görevlinin yazılı veya sözlü açıklamasını,

ç) Basın bülteni: Başkan veya yetki vereceği yöneticinin onayından geçmiş metni,

d) Çeviri: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,

e) Daire Başkanlığı: Bilgi ve Belge Yönetimi Dairesi Başkanlığını,

f) Derleme eser: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri,

g) Eser: Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsullerini,

ğ) İşlenme eser: Diğer bir eserden yararlanılarak meydana getirilip de bu esere oranla bağımsız olmayan, işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,

h) İtibari sayfa: Basılmış olan bir eserin 200 kelimeden meydana gelen kısmını, ı) Kurul: Yayın Kurulunu,

i) Müşavirlik: Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğini,

j) Yayın: Yerli ve yabancı her türlü basılı veya elektronik süreli ve süresiz eseri, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

MADDE 5- (1) Kurul; Başkan ve Başkan Yardımcılarından oluşur. Kurulun başkanlığını Başkan veya Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısı yapar. Başkan gerektiğinde yukarıda sayılan Kurul üyelerinin yerlerine uygun göreceği kişileri görevlendirebilir. Kurul en az üç kişi ile toplanır. Kurulun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yayın Kurulunun görevleri

MADDE 6- (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Kurula sunulan yayınların Başkanlığın çalışma alanlarına ve politikalarına uygunluğunu inceleyerek basımına karar vermek.

b) Basılması önerilen yayınlan nitelik ve nicelik yönünden değerlendirmek.

c) Basımı teklif edilen yayınlann dağıtım listelerini karara bağlamak, ç) Dergi ve benzeri diğer yayınlann basımına karar vermek.

Kurul kararlarının saklanma usulü

MADDE 7- (1) Kurul kararlan Daire Başkanlığında muhafaza edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Basım ve Yayım Faaliyetleri

Başkanlığın yayın faaliyetleri

MADDE 8- (1) Başkanlığın yayın faaliyetleri şunlardır:

a) Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Katılım Öncesi Ekonomik Reform Programı, Yatınm Programı, özel ihtisas komisyonu raporları, İSEDAK kapsamında Başkanlıkça koordine edilen faaliyetlere ilişkin yayınlar, Başkanlığın görev alanıyla ilgili olarak hazırladığı kılavuz ve rehberler, stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu, toplantı raporları.

b) Plan, program, bütçe ve kamu personeli ile ilgili hukuki ve idari düzenlemeler, istatistikler ve benzerlerinin bir araya getirildiği raporlar, rehberler, derlemeler, araştırmalar ve incelemeler.

e) Kabul edilmiş strateji ve bütçe uzmanlığı tezleri.

ç) Ekonomik, sosyal ve kültürel konularda yazılmış yayın, broşür, makale, tebliğ ve konferans metinleri.

d) Dergi ve bültenler.

e) İlgili diğer yayınlar.

f) Yukarıda belirtilen konularda yayımlanmış Türkçe ve yabancı dillerdeki yayınların çevirileri.

Yayın numarası verilmesi

MADDE 9- (1) Yayın kurulu formu ile basılacak yayınlara, yayın numarası verilir.

(2) Baskı iş formu ile basılacak araştırma, rapor, bülten, broşür ve benzerlerine yayın numarası verilmez.

Yayınların gizlilik derecesi

MADDE 10- (1) Başkanlık tarafından bastırılacak veya çoğaltılacak yayınlara ait gizlilik derecesi yayın sahibi birim tarafından tespit edilir.

(2) Başkanlık tarafından yayımlanan yayınların kapağına; yayın gizlilik derecesi taşıyorsa "Gizli", Başkanlık tarafından kullanılmak üzere hazırlanmışsa "Hizmete Özel" ibaresi konulur.

Yayınların basımı

MADDE 11- (1) Başkanlığın baskı işleri, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hizmet alımı yoluyla yaptırılır. Baskı giderleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanır. Harcama birimleri, acil baskı işlerini Kurul karan ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından sonra kendi bütçelerinden yaptırabilirler.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yazılı yayınlann baskı öncesi düzeltmeleri yayın sahibi birim tarafından yapılır. Daire Başkanlığınca baskı öncesi tasanm çalışmalan yapılır. Yayınlar, yayın sahibi birim amirinin basılması ile ilgili onayı alınmadan baskıya giremez. Kurumsal Gelişim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Tez Jürisi önünde savunulan ve kabul edilen uzmanlık tezlerini Daire Başkanlığına gönderir ve bu versiyon yayımlanır. Yayınların içeriğinden, yayını hazırlayan birim sorumludur. Daire Başkanlığınca muhtemel maddi hatalar hariç yayınların içeriğine müdahale edilemez. 8 inci maddede yazılı diğer yayınların tüm düzeltmeleri, yazan veya çevirmeni tarafından yapılır.

(3) Yayın Kurulu formu ve baskı iş formunda yer alan imzalar eksik ise basım talebi yerine getirilmez.

Kişisel yayınlar için izin alma

MADDE 12- (1) Personele ait, Başkanlıktaki mesleki kimliğiyle ilişkili araştırma, inceleme, makale ve rapor gibi görsel/yazılı/sözlü çalışmalann, Başkanlık dışındaki basın ve yayın organlannca yayımlanabilmesi için ilgilinin bağlı olduğu birim amirlerinin uygun görüşü alınır. Çalışma, Müşavirlik tarafından izin alınmak üzere Başkan onayına sunulur. Onaylanan çalışmalar "Başkanlık görüşünü yansıtmaz ve sorumluluğu yazarına aittir" ibaresi ile yayımlanır.

(2) Personelin kamu personeli ile ilgili genel hükümlere aykırı olmamak kaydıyla mesleki kimliği ile ilgili olmayan her tür görsel/yazılı/sözlü bireysel çalışmaları izne tabi değildir.

Dağıtım

MADDE 13- (1) Başkanlık yayınlarının dağıtımı, dağıtım listesi doğrultusunda Daire Başkanlığınca yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Telif ve Çeviri Haklan

Yayım şartları

MADDE 14- (1) Eserlerinin yayımlanmasını isteyen eser sahipleri;

a) Grafik, tasarım ve dizgi ile benzeri baskı öncesi işlemleri tamamlanan eserin basım ve elektronik ortam teknolojilerine uygun, kaliteli bir basım için gerekli özellikteki fotoğraf veya diğer görsel materyallerinin baskıya hazır halini vermek zorundadır.

b) Talep dilekçelerinde, "Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğunu, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığını ve bu hususlardaki tüm sorumluluğu üstlendiğini" beyan etmek zorundadır.

c) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserin ilk ve sonraki basımlarına ait sahnede temsil ve icra hakları hariç veya dahil bütün haklarını Başkanlığa devrettiğine dair düzenleyeceği bir temliknameyi vermekle yükümlüdür.

ç) İşlenme eserlerde eser sahibinden alınacak izin belgesini ibraz etmeleri zorunludur.

d) Tercüme/çeviri eser teklifinde bulunanların 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre gerekli izni almış olmaları ve bunu belgelemeleri zorunludur.

e) Muhtemel maddi hatalar konusunda, Başkanlığın tasarruf yetkisini kabul etmiş sayılırlar.

f) Talep tarihinden başlayarak bir yıl sonunda yayımlanmayan eserini geri isteyebilir.

(2) Eserde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir.

(3) Kurul tarafından uygun görülen eser Başkanlık yayını olarak yayımlanır.

Telif ücreti

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümleri gereğince telif, çeviri ve işlenme eserlere uygulanacak itibari sayfa tespiti, telif ve işlenme ücreti ve telif haklan ile ilgili işlemler 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Karanyla yürürlüğe konulan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Telif ücretleri yayını hazırlayan harcama biriminin kendi bütçesinden ödenir.

Terim ve ifade birliği

MADDE 16- (1) Başkanlık tarafından yayımlanacak eserler, birkaç ciltlik seri teşkil eder veya çeşitli yazarlar tarafından yazılır ya da çevirisi yapılırsa, bu eserleri hazırlayanlar terim ve ifade birliğini temin etmek zorundadır.

Hakları devralınan eserlerin kullanılması

MADDE 17- (1) Başkanlık tarafından haklan devralınan eserler, gerektiğinde bir bedel ödenmeksizin yeniden basılabilir, Başkanlığın çeşitli yayınlannda kullanılabilir veya aslı Türkçeye çevrilmiş olan eserler diğer bir yabancı dilde yayımlanabilir.

Başkanlık dışı yayın talepleri

MADDE 18- (1) Başkanlık dışından Başkanlık yayınlan arasında basılması talep edilen eserler, ilgili birimin görüşü ile Daire Başkanlığına gönderilir. Uygun görüş bildirilmesi halinde yayın Kurula sunulur.

Ödeme

MADDE 19- (1) Başkanlık yayını olarak basılmak üzere haklan satın alınan eserlerin ödemeleri eser yayımlandıktan sonra yapılır.

Yazara ücretsiz verilecek yayınlar

MADDE 20- (1) Haklan Başkanlığa devredilen veya Başkanlık personelinin hazırladığı eserlerin yazarlanna, talepleri halinde kitaplardan 20'şer adet, dergi ve benzeri periyodik yayınlardan ise 5'er adet ücretsiz verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM Basın ve Halkla İlişkiler

Basınla ilişkilerin yürütülmesi

MADDE 21- (1) Başkanlığın basın ve yayın organlanyla ilişkileri Müşavirlik tarafından yürütülür.

Basın bülteni ve basın açıklaması

MADDE 22- (1) Başkanlık çalışmalan ve faaliyet alanlan ile ilgili konularda haber niteliği taşıyan her türlü bilgi Başkanlık dışına basın bülteni ile Müşavirlik tarafından duyurulur. Başkanlığın faaliyet alanlan ile ilgili yazılı veya sözlü basın açıklaması, Başkan veya Başkanın yetki verdiği görevli tarafından yapılır. Basın açıklamasına ilişkin iş ve işlemler Müşavirlik tarafından yürütülür.

Basın, halkla ilişkiler ve tanıtma faaliyetleri

MADDE 23- (1) Başkanlığın basın, halkla ilişkiler ve tanıtma faaliyetleri Müşavirlikçe yürütülür. Bu faaliyetler şunlardır:

a) Başkanlığın çalışmalannı tanıtmak ve her türlü haberleşme araçlanndan faydalanılarak kamuoyunu bilgilendirmek.

b) Başkanlığın çalışma alanlan ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılarda basın ve halkla ilişkiler konulannda katkı vermek.

c) Başkanlığın tanıtımına yönelik ulusal ve uluslararası sergi, fuar ve benzeri çalışmalara katılmak.

ç) Başkanlık çalışmalan ve tanıtımı ile ilgili basılı ve görsel materyallerin hazırlanmasına katkı sağlamak.

d) Halkla ilişkiler ve tanıtma konusunda etkinlikler düzenlemek.

e) Başkanlıkla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerin takibini yapmak veya yaptırmak.

f) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak ve bu çerçevede gerekli tedbirleri almak.

(2) Üniversite öğrencilerine yönelik olarak Başkanlığın tanıtım programlarının koordinasyonu ve yürütülmesinin sağlanması ile kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda Başkanlığın tanıtım programının koordinasyonu ve yürütülmesi görevleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilir.

(3) Başkanlık, birinci fıkra kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi için gerektiğinde hizmet satın alabilir.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24- (1) 5/9/2012 tarihli ve 28402 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Bakanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Strateji ve Bütçe Başkanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi
İmam proje başlattı...Çocuklar koşa koşa camiye gidiyor
Yüzbinleri ilgilendiriyor! Emeklilik şartları değişti
Bakan Pakdemirli hayalini açıkladı
Teknoloji seraları için teşvik geliyor
22 Eylül 2019'dan önemli gündem başlıkları
Erdoğan'ın 'Kapıları açarız' sözü Avrupa'yı korkuttu
Hakkari'de, kiralar bin 500 TL'ye yükseldi, kamu personeli zor durumda
İş uyuşmazlıklarında 10 başvurudan 6'sı arabulucuyla çözüldü
Ünlü Youtuber'ı taklit eden genç kız hayatını kaybetti!
72 doğumluya 5600 gün ve 53 yaştan emeklilik
Çok sayıda koruma ve güvenlik görevlisi aranıyor
Genç kız kimseyi dinlemedi... Korkunç olay
25 kentte kuvvetli yağış uyarısı
Düğünde sandalye toplama kavgası cinayetle bitti
İHA'lar buldu, savaş uçakları 5 teröristi etkisiz hale getirdi
İnternet'ten tatil aldı, hayatının şokunu yaşadı
Milyonlar bekliyordu!EYT Meclis yolunda...
İlk eşini öldürüp 16 yıl yattı; ikinci eşini de öldürdü, 5 yıl sonra yakalandı
Bir saat önce ikinci el aldığı otomobili yandı
Çocuğunun gözü önünde !Yozgat'ta...
Kışa hazırlanan vatandaş, kavanoz kapağı bulamıyor
Devletten evlenen çifte 68 bin lira! Peki bu yardım nasıl alınır?
Neslican'ın vasiyeti yürekleri dağladı!
Çiftçilere 200 milyon metrekare Hazine arazisi kiraya verilecek
141 bini aşkın adayın katıldığı ALES başladı
Saatte 4 milyon dolar kazanıyorlar
Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
PKK yaktı, TOKİ yaptı
Ev kadınına çifte fırsat
Şirket ortakları SSK’lı olabilir mi?
CHP ve SP Milletvekilleriyle FETÖ'den arananlar Berlin'de biraraya geldi
İstanbul Sultangazi Belediyesi 96 İşçi Alacak

Benzer Haberler