Anasayfa » Medya Haberleri » Sözleşmeli personelin eş durumuna geçici görevlendirilebilir mi?

Sözleşmeli personelin eş durumuna geçici görevlendirilebilir mi?

Sözleşmeli personelin eş durumuna geçici görevlendirilebilir mi?

Sözleşmeli personelin eş durumuna geçici görevlendirilebilir mi?

Tarih :
Sözleşmeli personelin eş durumuna geçici görevlendirilebilir mi?

4/b’ li sözleşmeli personel eş durumu gerekçesi ile geçiçi görevlendirilebilir mi? Faruk Erdem'in haberi...

Konya’da görev yapan 4/B’li sözleşmeli personel,eş durumu gerekçesi ile Ankara’da geçici olarak görevlendirilebilir mi?

MEVZUAT

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde sözleşme personel? kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri şeklinde tarif edilmektedir.

Diğer taraftan, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esasların 4 üncü maddesinde, "Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir…" hükmü, Ek 3 üncü maddesinde ise, "…b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi? vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir…" hükmü yer almaktadır. Ayrıca, 18/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 14 üncü maddesinde, "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere?

2. Yeni ve eski memuriyetlerine müteallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl olanlara?

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere?

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için)?

5. Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere…" hükmü, Mezkur Kanunun 42 nci maddesinde ise, "Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz…" hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede', sözleşmeli personelin eş durumundan tayininin nasıl yapılacağı mezkur Esaslar'da yer almakta, sözleşmeli personelin hizmete müteallik olarak geçici görevlendirmesinin hangi hallerde yapılacağı ise Harcırah Kanununda belirlenmiştir.

SONUÇ

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, 4/B sözleşmeli personelin görevinin gereği olarak, kısa süreli hizmet içi eğitim, resmi toplantı gibi faaliyetlere katılmak üzere geçici süreyle görevlendirilebilmesi mümkün ancak "eş durumu" gerekçe gösterilerek başka bir il emrinde geçici olarak görevlendirilmesi mümkün değil.

Kaynak : Sabah

Benzer Haberler