652 sayılı KHK'ya göre aylıksız izin kullanan bir öğretmen, bu sürelerini borçlanabilecek mi?

652 sayılı KHK'ya göre aylıksız izin kullanan bir öğretmen, bu sürelerini borçlanabilecek mi?

652 sayılı KHK'ya göre aylıksız izin kullanan bir öğretmen, bu sürelerini borçlanabilecek mi?

Tarih :
652 sayılı KHK'ya göre aylıksız izin kullanan bir öğretmen, bu sürelerini borçlanabilecek mi?

652 sayılı MEB Teşkilat Kanununda yer alan hüküm gereğince, eş durumu nakli çıkmadığı için aylıksız izin kullanmak zorunda kalan öğretmenlerin bu süreleri, borçlanılması durumunda emeklilikte değerlendirilebilecektir.

652 sayılı MEB Teşkilat Kanununda yer alan hüküm gereğince, eş durumu nakli çıkmadığı için aylıksız izin kullanmak zorunda kalan öğretmenlerin bu süreleri, borçlanılması durumunda emeklilikte değerlendirilebilecektir.

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinde yer alan hüküm şu şekildedir:

" (5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il milli eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması halinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar."

- Öğretmenlerin özür durumlarından dolayı atamalarda nakli çıkmayan öğretmenlere azami 3 yıl aylıksız izin verilmesi imkanı sağlanmıştır.

Peki, öğretmenler bu hakkı kullanmak istediklerinde emeklilik hizmet sürelerinde boşta geçen bu süreler nasıl değerlenecektir.

2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa tabi olduklarından, aylıksız izne ayrılan öğretmenler hakkında bu Kanuna göre;

20008 yılı Ekim ayından sonra memur olanlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olduklarından, aylıksız izne ayrılan öğretmenler hakkında bu Kanuna göre;

Hizmet sürelerinin değerlendirilmesi gerekir.

5434 sayılı Kanun Ek Madde 72 hükmü,


"Personel mevzuatına göre aylıksız izinli sayılanlardan aylıksız izinli olarak geçen sürelere ilişkin kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay veya 102 nci maddede yazılı süreler içinde başvurmaları ve başvuru tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine esas aylığın hesabına ait diğer unsurlar ile kesenek ve karşılık oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını aynı süreler içinde defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen izin süreleri emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir." İbaresini içerir.

Bu hükmün yorumu;

Memurlar ücretsiz izne ayrıldıklarında isterlerse her ay SGK primlerini kendilerince SGK'ya ödenmek suretiyle hizmet kazanırlar, isterlerse ücretsiz izin bitiminde veya emekli olmadan önce prim tutarlarının tamamını bir seferde SGK' ya ödemek suretiyle hizmet kazanırlar.

Özüre dayalı aylıksız izinde Ek Madde 72 hükmünde belirlenmiş olduğu gibi personel mevzuatlarına göre alınmış olan izin olduğundan, bu şekilde izne ayrılanlar isterlerse her ay isterlerse emekli olmadan önce bir seferde borç tutarını SGK' ya öderlerse hizmetleri sayılır.

5434 kapsamındaki memurlarda aylıksız izin süreleri sadece ek göstergeyi etkilemeyen intibaklarında dikkate alınır, bunun için de borçlanma yapılması gerekir, yapılmazsa hiçbir şekilde değerlenmez. Doğum borçlanmalarında ister borçlanılsın ister borçlanılmasın memurun kazanılmış hak aylık intibakında, yani ek göstergeyi etkileyen intibak işleminde değerlendirilir.

5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmü;

"Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,
....
kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma sürelerinin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.,,,."

Bu hükmün yorumu da:

2008 yılı ekim ayından sonraki memurların aylık bağlanmasında ortalama kazanç sistemi uygulanacağından, memurlar, borçlanmalarını kendilerince belirlenecek günlük kazançlarının % 32 si üzerinden hesaplanacak tutar olacaktır. Bu tutarlar memura bildirildiğinde bir ay içinde borç tutarını öderlerse hizmet kazanacaklardır. Bu durumda olanların bir seferde borçlanma yapmalarının mümkün olmadığı görülmektedir.

Bu şekilde borçlanma yapanlar da aynı şekilde hizmet kazanmaktadırlar ve aylık bağlanması esnasında da prime esas kazanç tutarlarını artırabilmektedirler.

Özüre dayalı aylıksız izin de Madde 41 hükmünde belirlenmiş olduğu gibi personel mevzuatlarına göre alınmış olan izin olduğundan, bu şekilde izne ayrılanlar isterlerse her ay isterlerse emekli olmadan önce bir seferde borç tutarını SGK. ya öderlerse hizmetleri sayılır.

5510 kapsamındaki memurlarda intibak işlemi olmayacağından, aylıksız izin süreleri intibak işlemlerinde uygulanmaz.

Genel Sağlık Sigortası Primleri;

Ayrıca, ücretsiz izne ayrılan öğretmenlerin genel sağlık sigortası primlerinin de 5510 sayılı Kanun 45 inci madde hükmüne istinaden azami 1 yıl süreyle Kurumlarınca ödenmektedir.

Madde 45 hükmü;

"Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince kullandıkları aylıksız izin sürelerinin bitiminden sonra göreve başlayanlar ile göreve başlaması için tanınan süreler ile bir yıl ve daha az süreyle aylıksız izne ayrılanların aylıksız izin sürelerinde bu Kanunun 67 nci maddesinde aranan 30 günlük prim ödeme şartı aranmaz. Bu durumdaki sigortalıların aylıksız izinli oldukları süreler için prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazançları üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi işverenlerince ödenir. Ancak askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların genel sağlık sigortası priminin ödenmesinde, bir yıllık süre sınırı uygulanmaz. "

Bu şekilde borçlanma yapılabilmesi için öncelikli olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat yapılması, borç tutarlarını öğrenip ondan sonra borçlanma yapılmasının faydalı olacağını değerlendirmekteyiz.

Kaynak : Memurlar.Net

Benzer Haberler