Ve Yargıtay kararını verdi! Tazminat alamaz..

Ve Yargıtay kararını verdi! Tazminat alamaz..

Patron'dan 'izin'siz evlenene tazminat yok!

Tarih :
Ve Yargıtay kararını verdi! Tazminat alamaz..

Patron'dan 'izin'siz evlenene tazminat yok!

İşyerinden 'evlilik izni'ni almadan evlenen, ardından 5 gün sonra 'evlilik cüzdanı' ile işe gelen çalışanı, patron tazminatsız işten attı..

' EVLİLİK İZNİ' ALMADAN 5 GÜN İŞE GELMEDİ…

Erkek arkadaşıyla habersizce evlenen çalışan, 5 gün boyunca işyerine uğramayınca, işine tazminatsız son verildi.

'DEVAMSIZLIK YAPMIŞ AMA HAKLI SEBEBİ VAR!

Tazminatları için dava açan çalışana, Yerel Mahkeme 'devamsızlık yapmış ama haklı sebebi var 'evlenmiş' diyerek, tazminatlarını alabileceğine karar verirken, Yargıtay, her ne kadar evlenmiş olsa da, izinli olmayıp haber vermemiş, diyerek işten çıkarmayı haklı buldu.

DEVAMSIZLIK YAPTIĞI SÜREDE KENDİSİNE ULAŞILAMADI

Aynı işyerinde çalışan iş arkadaşları, mesai arkadaşlarının evleneceğini bildiklerini fakat izinli olmayıp haber vermeden işyerine gelmediğini, devamsızlık yaptığı süre içinde kendisine ulaşamadıklarını anlattı.

'EVLİLİK CÜZDANI'NI GÖSTERDİ! TAZMİNATINI İSTEDİ..

Çalışan, feshin haksız olduğunu ileri sürerek, ihbar ve kıdem tazminatı alacaklarını istedi.

MAHKEME: 'DEVAMSIZLIK YAPMIŞ AMA HAKLI SEBEBİ VAR! DEDİ

Yerel Mahkeme verdiği kararında, işten atılmanın haklı bir nedene dayanmadığına, tazminatlarını alabileceğine karar verdi.

YARGITAY: DEVAMSIZLIK VAR!

Yerel Mahkemenin kararını işveren temyiz etti.

Dosyayı yeniden değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Yargıtay kararında, davaya konu olayda, iş akdinin işverence devamsızlık nedeni ile haklı olarak feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekir. dedi

 

"İçtihat Metni" (K.T.17/12/2018 )

9. Hukuk Dairesi 2015/28743 E. , 2018/23360 K.
"


MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili; müvekkilinin 12.11.2013 günü evlendiğini, bu sebeple işyerinden 3 gün izin aldığını, işyerine gittiğinde ise iş akdinin feshedildiğini öğrendiğini, feshin haksız olduğunu iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili; davacının izin almadan ve haber vermeden peş peşe 5 iş günü işe gelmediğini, evlilik yapan bir işçiye izin verilip peşinden devamsızlık tutanağı tutulmasının kesinlikle mümkün olmadığını, öğrendikleri kadarıyla davacının nişanlısından başka bir kişiyle kaçması nedeniyle işe devamsızlık yaptığını, bu nedenle feshin haklı nedene dayandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece 12.11.2013 günü davacının evlendiği anlaşıldığından devamsızlık olsa bile bunun haklı bir sebebe dayandığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
İş sözleşmesinin, işçinin devamsızlıkta bulunması nedeniyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesinin (II) numaralı bendinin (g) alt bendinde, "işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi" halinde, işverenin haklı fesih imkanının bulunduğu hükme bağlanmıştır.
İşçinin işe devamsızlığı, her durumda işverene haklı fesih imkanı vermez. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde, işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir.
Devamsızlık süresi, ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç iş günü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen iş günlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatlerinin toplanması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı doğmaz.
Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamalıdır. İşçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda 4857 sayılı Yasanın 25/II-h maddesi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır.
Maddede geçen "bir ay" ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer. Son ayda ilk devamsızlığın gerçekleştiği günün bulunmaması halinde, son ayın son günü bir aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlıklar ise takip eden aylık dönemler içinde değerlendirilir.
Somut uyuşmazlıkta; davacının 2013 Kasım ayının 7,8,9,11 ve 12'nci günleri olmak üzere peş peşe 5 iş günü işe gelmediğine dair mümziileri bölüm şefi Ünal, bölüm müdürü İlker ve personel işleri uzmanı Nesrin'in davalı ... olarak dinlendiği tutanaklar ile işverence devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshedildiğinin davacıya bildirildiği ... 40. Noterliği'nin 12.11.2013 tarih ve 27230 yevmiye numaralı ihtarnamesi dosyada mevcuttur. Davacı taraf belirtilen günler evlilik nedeniyle işverenin bilgisi dahilinde işyerine gelmediğini, bir nevi izin kullandığını savunmaktadır.
Ancak davalı tanıkları, davacının evleneceğini bildiklerini fakat davacının izinli olmayıp haber vermeden işyerine gelmediğini, davacının devamsızlık yaptığı süre içinde kendisine ulaşamadıklarını, farklı kişilerden davacının nişanlısını bırakıp başka biri ile kaçtığını öğrendiklerini, iş akdi feshedildikten sonra davacının işyerine gelerek evlilik cüzdanını gösterip gelmediği sürelerde izinli sayılmayı talep ettiğini beyan etmişlerdir.
Davacıya evlilik nedeniyle izin verilip peşinden devamsızlık nedeniyle işten çıkarıldığını duyduklarını beyan eden davacı tanıkları Melehat ve Ertuğrul'un ise davacının iş akdi sona erdiğinde işyerinde bulunmadıkları kendi ifadeleri ile sabit olup bu tanıklar davacıdan duyduklarını aktarmaktadır.
Bu sebeplerle fesih tarihinde işyerinde bulunan, her biri davacının silsile ile amiri konumundaki davalı tanıklarının beyanlarına üstünlük tanınıp iş akdinin işverence devamsızlık nedeni ile haklı olarak feshedildiği kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü bozmayı gerektirmiştir.
F) SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 17/12/2018 günü oybirliği ile karar verildi.


Kaynak : SGK Rehberi
Saadet Partili vekil konuştu, Bakan Soylu'yu zor tuttular!
Şaşkına döndüler! 14 yaşındaki çocuğun böbreğinden çıktı
Kimya profesörü kadın kendini 4. kattan atarak intihar etti
Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
Cesedi ormanda yakılmıştı!Katil zanlısı...
Kıdemli başçavuşların kıdem tazminat sorunu çözülecek
Balıkesir 12 dakika arayla sallandı!
İşverenin konkordato ilan etmesi sonucunda işçilerin ücretleri nasıl ödenir?
3600 ek göstergede son gelişmeyi Bakan Soylu açıkladı
Evrim, 500 gündür kayıp
MKE özelleştirilecek mi?
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşte o şartlar...
Yargıtay ilginç bir karara imza attı!İşçiye bunu yapmak tazminat sebebi...
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
İyi Parti'den kendi vekiline, '6 bakanlık verilirse koalisyon yaparız' cevabı
İ.Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
Matematik öğretmeninin feci ölümü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri art arda duyurdu!
EYT'nin bedeli 800 milyar lira
İşten Ayrılma Bildirimi hangi durumda yapılmalıdır?
'S-400 çalışacak. TSK personelinin eğitim sürecini yaşıyoruz'

Benzer Haberler