Engellilerin merak ettikleri sorular ve cevapları

Engellilerin merak ettikleri sorular ve cevapları

Tarih :
Engellilerin merak ettikleri sorular ve cevapları
Untitled Document Soru 1:Engelli Kime denir?
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir.
Soru 2:Engellilerin İşe Yerleştirilme İş ve İşlemleri Hangi Kurumlarca Nasıl yapılmaktadır?
: Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılmaktadır.Engelli kadrosuna devlet memuru olarak atanmak için öncelikle yapılacak olan merkezi sınava girmek gerekmektedir. Devlet memurluğuna ilişkin sınav duyurusu Devlet Personel Başkanlığınca yapılmakta olup Resmi Gazete ve özürlü çalıştıracak kurumun Web sitesinde yayımlanmaktadır.
İşçi olarak çalışacaklar ise Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır. Engelli bireylerin işçi olarak işe yerleşebilmesi için Türkiye İş Kurumu'na veya İş Kurumu İl Müdürlüklerine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden internet yolu ile yapmaları gerekmektedir.
Soru 3: 4857 Sayılı İş Kanunu Göre İşyerlerininEngelli Çalıştırma Zorunluluğu Ne Kadardır?
:İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler.
Soru 4:Engelli Çalışanların Sigorta Primlerinin Ne Kadarı Devletçe Karşılanmaktadır ?

:Özelsektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan engelli sigortalıların belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası engelli çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi devletçe karşılanmaktadır..

Engellilerin istihdamı konusunda işverenler için yasal zorunluluk yanında teşviklerde sözkonusudur. İşyeri; mevzuatlarla belirtilen engelli sayısından daha fazla engelli çalıştırırsa veya çalışan engellinin özür derecesi % 80 den fazla olursa veya herhangi bir kanuni yükümlülüğü olmamasına karşın engelli çalışanı varsa işveren tarafından ödenen sigorta priminin %50 si devlet tarafından karşılanmaktadır.

Soru 5:657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tâbi Kurum Ve Kuruluşlarda İstihdam Edilmesi Gereken Engelli Oranı Ne Kadardır?
:Devlet Memurları Kanununa göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
Soru6:İşverenlerİşyerlerinde Engellilere Yönelik Ne Tür Düzenlemeler Yapmaları Gerekmektedir?
:İşverenler, işyerlerini, imkânlar ölçüsünde, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işyerleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadır. Engelliler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılamaz. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatlerini, engellinin durumuna göre belirlemeleri gerekmektedir.
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde İşitme Engelliler Çok Programlı Liseleri, Ortopedik Engelliler Meslek Liseleri, zihinsel engellilere yönelik Meslekî Eğitim Merkezleri, İş Eğitim Merkezleri ve Yetişkin Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri engellilere yönelik meslekî eğitim programları düzenlenmektedir.

Bu kuruluşların meslekî eğitim faaliyetlerinden yararlanmak isteyen kişiler Ankara'daki kuruluşlar için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, illerdeki kuruluşlar için il Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.
Soru8:Engellilere Yönelik Meslek Edindirme Kurslarını Hangi Kurum/Kuruluşlar Düzenlemektedir?
Türkiye İş Kurumu ve MEB Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü özürlülere yönelik meslek edindirme kursları düzenlemektedir.

Soru9: Bakıma Muhtaç Engelli Yakını Bulunan Memurların Tayinlerinde Ne Tür Kolaylık Sağlanmaktadır?
5378 sayılı Özürlüler Kanunu 21'inci maddesiyle ve 657 sayılı Kanununek madde 39 ile Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları, anne, babaları ile kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır.
Soru10:Engelli Çocuğu Olan Çalışan Anneler İçin Erken Emeklilik Düzenlemesi Var mı?
Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı Kanunun 28.maddesi ile, sosyal güvenlik sistemimize yeni bir düzenleme getirilmiştir. Başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenmekte ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilmektedir. Yapılan bu düzenleme ile özürlü çocuğu olan kadınlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır.
Soru11:Engelli Çocuğu Olan Memur Çalışan Anneler Erken Emeklilik Düzenlemesinden Faydalanmak İçin Nereye Müracaat Etmesi Gerekmektedir?
Devlet memuru olarak çalışan ve engelli çocuğu bulunan anne bu haktan faydalanmak için çalıştığı kurumun ilgili birimine almış olduğu engelli sağlık kurulu raporu ile müracaat etmesi gerekir. Kurum bu belgeleri bir üst yazı ekinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kocatepe Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine göndererek raporun sağlık kurulu tarafından onaylanmasını talep eder. Onaylanan bu rapor hem sigortalının çalıştığı kurumu hem de SGK'nın ilgili birimince tescili yapılarak emeklilikte değerlendirmeye alınır.
Soru12:Engelli Çocuğu Olan İşçi Olarak Çalışan Anneler Erken Emeklilik Düzenlemesinden Faydalanmak İçin Nereye Müracaat Etmesi Gerekmektedir?
:İşçi olarak çalışan ve engelli çocuğu bulunan anneler bu haktan faydalanmak için çalıştığıilin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne almış olduğu özürlü sağlık kurulu raporu ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
Soru13:4/1-a(SSK) lı Çalışan Engelliler Emekli Olmak için Ne kadar Süre Prim Ödemeleri Gerekmektedir?
Yüzde 40'dan fazla engelli raporuna sahipengelliler erken emekli olurlar.
Gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun bu kanunun ortadan kaldırdığı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince özürlüler gerek çalışarak ve gerekse isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilirler.
A-Yeni Kanunla gelen engelli emekliliği
1-Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yüzde 60 ve daha fazla oranda hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayanlara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.
2-Yetkili sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
prim bildirilmiş olanlar herhangi bir yaşa bağlı olmadan engelli sıfatıyla erken emekli olabilecekler ama yukarıda sayılan şartlar 01.01.2015 gününden sonra işe girenler için geçerli olup, Kanun'un ek ve geçici maddeleriyle kademe getirilmiştir. Getirilen kademeye göre düzenlenmiş tablo aşağıdaki gibidir.

İşe Başlama Tarihi Çalışma Gücünde Kayıp Oranı
%60 ve daha çok olanlar %50 - %59 arası olanlar %40 - %49 arası olanlar
01.10.2008 - 31.12.2008 15 yıl, 3 bin 700 gün 16 yıl, 3 bin 700 gün 18 yıl, 4 bin 100 gün
01.01.2009 - 31.12.2009 15 yıl, 3 bin 800 gün 16 yıl, 3 bin 800 gün 18 yıl, 4 bin 200 gün
01.01.2010 - 31.12.2010 15 yıl, 3 bin 900 gün 16 yıl, 3 bin 900 gün 18 yıl, 4 bin 300 gün
01.01.2011 - 31.12.2011 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin gün 18 yıl, 4 bin 400 gün
01.01.2012 - 31.12.2012 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 100 gün 18 yıl, 4 bin 500 gün
01.01.2013 - 31.12.2013 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 200 gün 18 yıl, 4 bin 600 gün
01.01.2014 - 31.12.2014 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 300 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün
01.01.2015'den sonra 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün


B- 01.10.2008 gününden önce işe girmiş eski SSK'lılarda geçiş süreci
Kanun'un geçici 10 uncu maddesine göre;
1-01.10.2008 gününden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.
2-01.10.2008 gününden önce sigortalı olup sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigorta başlangıç tarihlerine ve sakatlık oranlarına göre aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli edilirler. Bunlardan 18 yaşından önce işe girmiş olanlar varsa işe giriş tarihleri değil, 18 yaşını ikmal ettikleri tarihler dikkate alınmalıdır.
Rapor oranı ve derecesi
Sigortalılık Başlangıcı I. Derece
(Yüzde 80 +) II. Derece
(Yüzde 60-79) III. Derece
(Yüzde 40-59)
05.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün
06.08.1991-05.08.1994 arasında 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl, 3760 gün
06.08.1994-05.08.1997 arasında 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl, 3920 gün
06.08.1997-05.08.2000 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 3840 gün 18 yıl, 4080 gün
06.08.2000-05.08.2003 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 8 ay-3920 19 yıl, 4240 gün
05.08.2003-30.09.2008 arasında 15 yıl- 3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün
Soru14:4/1-c(Emekli Sandığı)liÇalışan Engelliler Emekli Olmak için Ne kadar Süre Prim Ödemeleri Gerekmektedir?
01.10.2008 gününden önce işe başlamış eski Memurlarda geçiş süreci Kanun'un geçici 4 üncü maddesi ile;
1-5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar ile sakat kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir.

2-Doğuştan özürlü olup da ellerinde rapor olmayanlar
01.10.2008 gününden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde memur (kamu görevlisi) olanlar; en az 5400 gün (15 tam yıl) uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde emekli olabileceklerdir.

3-Sonradan engelli olanlar

Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,
gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde emekli olacaklardır.
Soru15:4/b(Bağ-Kur) luçalışan Engelliler de artık erken emekli olabilecekler mi?
:Bağ-Kur (4/B) sigortalılarından engelli olduğu için SSK'lılar gibi erken emekli olamayanlara da artık 5510 sayılı Kanun ile ilk defa erken emeklilik hakkı getirildi. Uygulamaya göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar, çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları durumunda aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan engelli emekliliğinden aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilecekler.

Bağ-Kur'lular Çalışma Gücünde Kayıp Oranı
%60 ve daha üzeri olanlar %50 - %59 arası olanlar %40-%49 arası olanlar
15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün

Soru16:Engelli Aylığı Nedir?
Toplumda genellikle "Engelli aylığı" olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun" ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Özür oranına göre aylığın miktarı değişmektedir.
SORU 17: 2022 sayılı Kanuna Göre Engelli AylığıTalebinde Bulunmak İçin Nereye Müracaat Yapılmalı?

İkametgâhın bağlı bulunduğu yerdeki Defterdarlık veya Mal Müdürlüklerine T.C kimlik numaranızın bulunduğu kimlik belgesi ile birlikte müracaat etmeniz gerekmektedir.


SORU 18:Yaşlılık Aylığı nedir kimler faydalanabilir?

65 yaşını doldurmuş, kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık hakkından faydalanmayan isteğe bağlı dahi olsa SGK ya prim ödemeyen, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve 2022 sayılı Kanun'un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşları faydalanabilir..

İstenilen Belgeler

a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır.

b) Muhtaçlık belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı


SORU 19: 65 Yaşından Büyük Bakıma Muhtaç Engelli Aylığından Kimler Faydalanır?

65 yaşını doldurmuş başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü (Engelli derecesi %70 ve üzeri olanlar) ve herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan vatandaşlarımızdan her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı ya da sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı Kanun'un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarına ödenen aylıktır. Muhtaçlık sınırının altında olan kimselere, muhtaçlık sınırının %300'ü tutarında ödenen aylıktır.


İstenilen Belgeler:

a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

b) Engelli Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu

c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı

SORU 20: Engelli Aylığı dan KimlerFaydalanabilir ve Ne Kadar Aylık Bağlanır?

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, özür derecesi %40 ile %69 arasında olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanmayan, herhangi bir işe yerleştirilememiş olanlara, her türlü gelirleri ile medeni kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı Kanun'un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarına ödenen aylıktır. Muhtaçlık sınırının altında olması halinde, muhtaçlık sınırının %200'ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

b) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

c) Türkiye İş Kurumuna başvuru yaptığına dair belge.


SORU 21: Bakıma Muhtaç Engelli Nedir Kimler faydalanabilir ve Ne Kadar Aylık Bağlanır?

65 yaşından küçük, 18 yaşından büyük olup, Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli (özür derecesi %70 ve üzerinde olan) ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir yada aylık hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızdan, her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı Kanun'un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan Türk vatandaşlarına ödenen aylıktır. Muhtaçlık sınırının %300'ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

b) Engelli Ölçütü, Sınıflandırması ve engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

SORU 22: Engelli yakını aylığı nedir, istenen belgeler nelerdir?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanmayan ve her türlü gelirleri ile Medeni Kanunumuza göre nafaka yükümlüsü yakınlarından sağladığı yada sağlayabileceği nafaka miktarının aylık ortalaması, 2022 sayılı Kanun'un 1. maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olan vatandaşlarımıza, Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakınının bakımını fiilen gerçekleştirmek kaydıyla, muhtaçlık sınırının %200'ü tutarında ödenen aylıktır.

İstenilen Belgeler:

a) Başvuru Formu (Bu formda yer alan; aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan engelli yakını tarafından doldurulup, imzalanacaktır. Muhtaçlık belgesi, ikametgâh ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkililerce aylık talebinde bulunan özürlü yakını adına doldurularak imzalanacak ve mühürlenecektir.)

bEgellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince engelli çocuk adına düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu.

c) Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı


SORU 23: Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan engelli olmaları nedeniyle yetim olarak aylık veya gelir alanların bu aylıkları 2022 sayılı kanuna göre emsallerine ödenecek aylıktan az ise aradaki farkı nasıl alabilirler?

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan engelli olmaları nedeniyle yetim olarak aylık veya gelir alan çocuklardan, aylık yada gelirleri engelli derecelerine göre 2022 sayılı Kanun kapsamında ödenecek olan aylık tutarından düşük olanlara, anılan Kanunun uygulaması ile ilgili Yönetmelikle belirlenen diğer şartlar aranmaksızın ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından aradaki fark ödenir. Birden fazla sosyal güvenlik kurumundan aynı şekilde aylık veya gelir alanlara ise yalnızca tercih edecekleri bir sosyal güvenlik kurumu tarafından fark ödenir.

a) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince alınacak Sağlık Kurulu Raporu

b) Dilekçe (Aylık aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna hitaben yazılacaktır.) İlgililer yukarıda belirtilen belgeler ile aylık veya gelir aldıkları Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuracaklar.
SORU 24: 2022 sayılı Kanuna Göre Aylık Başlangıç Tarihi Hangi Tarihte Başlar?

2022 Sayılı Kanuna göre aylık talebinde bulunanların, ikametgâhlarının bağlı bulunduğu Defterdarlık veya Mal Müdürlüğüne başvuruda bulunmaları zorunludur.

Bunların aylık başlangıç tarihi, başvuru formlarındaki dilekçe kısmının Defterdarlık veya Mal Müdürlüğünde kayda geçtiği tarihi (Başvuru formunun dilekçe kısmındaki saymanlık kayıt tarihi) takip eden aybaşıdır.

ÖRNEK:

Başvuru formundaki dilekçe kısmı 17/01/2009 tarihinde Defterdarlık veya Mal Müdürlüğünde kayda geçmiş olan (Saymanlık kayıt tarihi) ilgiliye 01/02/2009 tarihinden itibaren aylık bağlanır ve birikmiş aylıkları defaten ödenir.

SORU 25: Bağlanan aylıklarda hangi durumlarda azalma veya artırma olur?
Sağlık kurulu raporu sonucuna göre tespit edilecek özürlülük durumuna bağlı olarak aylık tutarında artırım yapılması gerekenlerin aylıkları, yeniden aldıkları sağlık kurulu raporlarının Kurumumuz kayıtlarına geçtiği tarihi takip eden ay başından itibaren artırılmaktadır.

ÖRNEK:

01/08/2006 tarihinden itibaren %65 özür oranına göre "Özürlü Aylığı" bağlanan kimsenin Kurumumuz kayıtlarına 25/09/2011 tarihinde intikal eden sağlık kurulu raporuna göre %72 oranında özürlü olduğu tespit edildiğinde, bu kimsenin aylığı 01/10/2011 tarihinden itibaren "Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığına" dönüştürülür ve artırım tarihi itibariyle aylık farkları tarafına ödenir.

Sağlık kurulu raporu sonucuna göre tespit edilecek özürlülük durumuna bağlı olarak aylık tutarında azaltma yapılması gerekenlerin aylıkları, yeniden aldıkları sağlık kurulu raporlarının rapor tarihini takip eden dönem başından itibaren azaltılmaktadır.

ÖRNEK:

01/08/2006 tarihinden itibaren %72 özür oranına göre "Bakıma Muhtaç Özürlü Aylığı" bağlanan kimsenin, yeniden alarak Kurumumuza gönderdiği 25/09/2011 tarihli sağlık kurulu raporuna göre %65 oranında özürlü olduğu tespit edildiğinde, bu kimsenin aylığı 01/12/2011 tarihinden itibaren "Özürlü Aylığına" dönüştürülerek, aylığı azaltılmış olur.


SORU 26: 2022 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar nerelerde ve hangi tarihlerde ödenir?

Bağlanan aylıklar her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere üç ayda bir peşin olarak yılda dört dönem halinde ödenmektedir.

Aylığın başlangıç tarihi ile ilk aylık dönemi arasındaki aylık tutarları ilk aylık ödemeleri ile herhangi bir sebeple hak edilip de alınamayan aylık tutarları ikametgahlarına yakın veya ilgililerin talep ettikleri anlaşmalı Ziraat Bankası Şubeleri aracılığı ile her yılın Mart,Haziran,Eylül ve Aralık aylarında ödenmesi gereken dönem aylıkları ise PTT Merkezleri aracılığı ile hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine veya vasilerine veyahut kayyumlarına yada velilerine ödenir.

Dönem aylıkları, ilgililere;
a) Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olanlara her dönemin 5 inci günü,
b) Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olanlara her dönemin 6 ncı günü,
c) Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olanlara her dönemin 7 nci günü,
d) Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olanlara her dönemin 8 inci günü,
e) Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olanlara her dönemin 9 uncu günü,

Ödenmektedir.


SORU 27: Bu kanuna göre bağlanan aylıklar hangi durumlarda kesilir?

Bağlanan aylıklar veya aylık farkları, aylık sahibinin veya uygulama yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendinde belirtilen özürlünün;

a) Ölümü,
b) Türk vatandaşlığından çıkarılması, yabancı memleket uyruğuna girmesi
(Türk vatandaşlığını muhafaza edenler hariç)
c) Muhtaçlığının kalkması,
ç) Engelli olması nedeniyle aylık bağlanmış ise bir işte çalışmaya başlaması,
d) Bir akitle gerçek veya tüzel kişiler tarafından bakım altına alınması,
e) Daimi olmayan engelli oranının % 40'ın altına düşmesi,
f) Evlenmesi sebebiyle muhtaç durumdan çıkması,
g) Uygulama yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendinde belirtilen özürlünün 18 yaşını tamamlaması,
ğ) Uygulama yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (ç) bendi kapsamında olanlar açısından bakım ilişkisinin fiilen gerçekleşmediğinin belirlenmesi,
h) Uygulama yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen durumların mevcut olduğunun tespiti,
ı) Sosyal güvenlik kurumlarından özürlü olmaları nedeniyle ödenmekte olan yetim aylığı veya gelirinin kesilmesi,
hallerinde, bu durumlarının meydana geldiği tarihi takip eden dönem başından itibaren kesilmektedir.

Birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca aylığı kesilmesi gerekenlerden, bir takvim yılı içerisinde toplam süre olarak bir ödeme dönemini aşmayan çalışması bulunanlar hakkında aylık kesme işlemi uygulanmamaktadır.


SORU 28: Engelli AylığıBağlanan Vatandaşların Durumlarındaki Değişikliği Kimler ve Ne Kadar Sürede Bildirmekle Sorumludur?

Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri, aylıkların kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda bu durumları Kurumumuza üç ay içinde bildirmekle yükümlüdürler.

Bu bildirim yükümlülüğüne uyulmaması halinde, yersiz ödenmiş aylık tutarları ilgilisi veya varislerinden %50 fazlası ile tahsil edilmek üzere ilgililerin ikametgâhlarının bulunduğu Valilik veya Kaymakamlıklara bildirilmektedir.

SORU 29: Engelli aylığı Alan KişininVefat Etmesi HalindeHakkı olup ta, Tahsil Edemediği Aylıklarını Varisleri Nasıl Alabilirler?

2022 Sayılı Kanuna göre aylık almakta iken vefat edenlerin, vefat tarihleri itibari ile hak edipte alamadıkları ve varislerine intikal eden meblağın, varislerin talebi halinde ödenebilmesi için aşağıda belirtilen belgeler istenilmektedir;

a) İlgili mahkemeden alınacak "Veraset İlamı",
b) Her varis için ayrı ayrı istem dilekçesi (Bir dilekçede hepsinin adı-soyadı ve imzası bulunması halinde geçerli sayılmaktadır.)
c) İntikal eden miktarın (Tereke) veraset ve intikal vergisinden bağışık olduğu veya bu verginin ödendiğine dair ilgili Vergi Dairesi yazısı,

Bu belgeler geldikten sonra, varislere ödenecek meblağ, veraset ilamındaki hisseleri esas alınarak tespit edildikten sonra varislere ödenmektedir.
Soru30: Bakıma Gereksinimi Olan Engellilere Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır?
:Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engelli bireylere evlerinde veya kurumda bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Yine aynı şartlarda bakımı aile bireyi ya da yakını tarafından karşılanan engelli birey için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için ikamet edilen yerdeki Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü'ne veya varsa İlçe Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Vakıflarına başvurmak gerekmektedir.
Soru31: Evde Bakım Parası Nedir?
Engelli bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü tarafından aylık net asgari ücret miktarında verilen tutara evde bakım parası denilmektedir. Evde bakım parası engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen bir meblağdır.
Soru32:Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?
Özürlü bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir.

1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi,
2.Engelli bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü kısmında mutlaka "Evet" yazan bir ibare bulunması,
3.Engelli bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi,
Soru33: Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur?
Evde bakım parası alabilmek için özürlü bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.


Soru34:Evde Bakımı Gerçekleştirilemeyen Engellilerin Bakımları Nerelerde Gerçekleştirilir?

Bakıma muhtaç engelli bireyin aile yanında bakımının mümkün olmaması halinde kurumda bakım hizmeti verilir. Bakım hizmetleri Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürlüğü denetiminde yürütülmektedir. Bakıma muhtaç engelli bireye Aile ve SosyalPolitikalar Bakanlığı bakım merkezlerinde ya da özel bakım merkezlerinde hizmet verilmektedir.
Kurum Bakımı İçin Başvuru Yerleri
Engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir.
ALO183 *
*(Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'nı 7 gün 24 saat arayabilirsiniz)iBRAHİM YİĞİT
Kaynak : SGK Rehberi
'Trump'la konuştuk, teröristler Fırat'ın doğusundan gitmeli'
CHP 212 adayını açıkladı
Valilikten 'battaniyeden çanta' iddiasına açıklama
Konut kredisinde bir müjde de VakıfBank'tan!
'Stabil bir döviz ve eksiye düşen enflasyon dönemindeyiz'
Kredi kartı kullananlar dikkat! Son günler...
Herkesi ilgilendiriyor! Taksit kampanyası başladı
Mahkemeden ev sahibi-kiracı anlaşmazlığına son nokta
Araç sahipleri dikkat! 31 Aralık son
Faturalara 3 taksit kampanyası
Kur şoku faturası
Bayrağı alan sınıra koştu!
Irak, Türkiye`den banka almak için görüşmelere başladı
O Borcu ödemeye iki hafta kaldı! 1 Ocaktan itibaren..
İbretlik ceza: Hapiste Her Ay Bambi Filmini İzleyecek..
Halkbank 50 bilgi teknolojileri uzman yardımcısı alacak
3600 ek göstergede ikinci meslek grubu belli oldu!
BES'te bunu yapmayan yandı! Artık zorunlu
Bütçe hatırası! Çalışma Bakanlığı'nın 2019 bütçesi kabul edildi..
Yargıtay, kaçan tutukluyu öldüren polisin cezası belli oldu!
Belediye taşeronları için yasa teklifi!
CHP'de kritik gün! İstanbul adayı açıklanıyor
'Hukukçunun Meslek Tercihi-' sempozyumu
5000 kişiyi işten çıkaracak!
Görme engelli kadına ehliyet verildi
MEB eğitimdeki başarı oranlarını duyurdu!
7 Soruda 'Disiplin cezaları'yla ilgili doğru bilinen yanlışlar
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 20 muhafaza memuru ve 46 mühendis alacak
18 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
Tek tip askerlik 2019'da açıklanacak
İşsizlik rakamların açıklandı! Artış sürüyor
İstanbul Havalimanı çalışanlarına konut müjdesi.
'Vizyonumuz, yüksek gelirli ülkeler seviyesine çıkmak'
'Asgari ücrette 2.200 TL'nin altını kabul etmiyoruz'
Çalışanlar dikkat! 1 Ocak'ta itibaren o paralar nakit ödenecek
Çalışma Bakanı'dan EYT'lilere kötü haber! Gündemimizde yok...
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Otomatik BES'te neler değişti?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sert yaptırımlar geliyor
Bundan tam 5 yıl önce, 17 Aralık'ta neler olmuştu?
Hulusi Akar'dan askerlik süresi açıklaması
Alışveriş yapan öğretmen sıfır otomobil kazandı
Mesai takibinde bu hileyi yapan yandı! Yargıtaydan kötü haber..
CHP 'İstanbul adayımızı bu salı günü açıklayabiliriz'
Soylu'dan polislerin 3600 ek göstergesi için önemli açıklama!
Kürsüye 'baret' ile çıkıp taşerona kadro istedi!
17 dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu
Taşeronda kadroya geçenlere ilk müjdeli haber geldi
Dolar kritik haftaya 5,40 sınırında başladı! Uzmanlar yorumladı
Hızlı tren kazasında 3 personel, adliyeye sevk edildi
Antidepresan kullananların 'yüzde 70'i Fenerbahçe'li
Bu fakültede her öğrenciye 1 profesör düşüyor
O memurlara iyi haber! Kazandı...
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Deniz Baykal hakkında fezleke hazırlandı
Memur-Sen'den 3600 ek gösterge çıkışı! Kariyer baz alınsın...
Bugün resmen başladı! 1 kilo altına 15 çeyrek
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda büyük operasyon!
Bartın Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
12 parmak elde, 12 parmak ayakta!
'Sözlü mülakat,siyasi kadrolaşma demek'
Ambulanslarda yeni dönem..
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
2018 yılı 'Çalışanların İş Ahlakı Anketi'nden çarpıcı sonuçlar çıktı!
Kılıçdaroğlu: Kibir ittifakı ile karşı karşıyayız
Kurum içi Gelir Uzmanlığı sınavı acilen gelmeli...
Ambulanslarda yeni dönem
Belediye şirketlerindeki hizmet süresi daire başkanlığına atamada dikkate alınır mı?

İlgilinizi Çekebilir