Anasayfa » Medya Haberleri » O kamu personelinin ücret tavanları belli oldu!

O kamu personelinin ücret tavanları belli oldu!

O kamu personelinin ücret tavanları belli oldu!

Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin ücret tavanları belli oldu.

Tarih :
O kamu personelinin ücret tavanları belli oldu!

Binlerce kamu personelinin yakından takip ettiği sözleşmeli personelin ücret tavanlarına yönelik önemli bir genelge yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelde, mahalli idarelerin sözleşmeli personele 2019 yılının ilk yarısı için uygulayacağı ücret tavanlarına ilişkin bilgiler yer aldı. İşte o genelge:

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Mülga)

Sayı : 63107535-010.06.02-[115708-184]-148 10/ 01/ 2019

Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

GENELGE

25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 5 inci maddesi

çerçevesinde Bakanlığımız tarafından çıkarılan 8/1/2019 tarihli ve

27998389.010.06.02/87 sayılı Genelge ile 1/1/2019-30/06/2019 döneminde geçerli olmak üzere;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,130597) olarak; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,044187) olarak; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,041416) olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2019 yılında sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların sözleşmelerinin düzenlenmesinde, sözleşme ücretlerinin tespitinde ve ödenmesinde aşağıda belirtilen hususlara uygun olarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları gereğince düzenlenecek sözleşme örnekleri ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

2- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde çalıştırılacak sözleşmeli personel için 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olan aylık net ücret tavanları, asgari geçim indirimi tutarı uygulanmaksızın ve yukarıda belirtilen katsayı rakamları dikkate alınmak suretiyle unvanlar itibarıyla hesaplanmış ve ekli (1) Sayılı Cetvel'de gösterilmiştir.

Buna göre;

a) Belediyeler ve il özel idareleri ile mahalli idare birliklerinin meclisleri veya büyükşehir belediyeleri bağlı kuruluşlarının yönetim kurulları, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 1/1/2019 tarihinden sonra da çalıştırılmaya devam olunacak veya 2019 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak sözleşmeli personel için ekli (1) Sayılı Cetvel'de gösterilen ücret tavanlarını aşmamak kaydıyla net ücret tespitine yetkilidir.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2018 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2019 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenlerin net ücretlerinin tespitine ilişkin yetkili meclis veya yönetim kurulu kararı Ocak/2019 ayı içerisinde alınacak ve ilgililerle 1/1/2019 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yapılacak sözleşmelerin yenileme işlemleri de yine Ocak/2019 ayı içerisinde tamamlanacaktır. Yenilenen bu sözleşme örnekleri ile birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri itibarıyla dolu-boş durumlarını gösteren cetvellerin, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararının ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de en geç 1/2/2019 tarihine kadar ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

Ayrıca, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına ilişkin uygulamaların ilgili meclis veya yönetim kurulu kararı ile verilen iznin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti için, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanacaktır.

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesi uyarınca hesaplanması gereken asgari geçim indirimi tutarı, aylık net sözleşme ücretinin belirlenmesi aşamasında dikkate alınmayacak ve bu nedenle aylık net sözleşme ücretlerinin tespitinde ekli (1) Sayılı Cetvel'de gösterilen tutarlar aşılmayacaktır. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin asgari geçim indirimi uygulamasından yararlandırılmasında genel hükümlere uygun olarak işlem tesis edilecektir.

3- 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde tam zamanlı sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre ek ödeme verilmesine ilişkin uygulama, anılan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin dördüncü bölümünde yer alan "Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme"nin 2 nci maddesinde farklı bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, ilgili personel hakkında uygulanması gereken ek ödeme oranları ile bu oranların karşılığı olan ek ödeme tutarı tavanları ekli (2) Sayılı Cetvel'de gösterilmiştir. Öte yandan, söz konusu sözleşmeli personelin ek ödeme uygulamasından yararlandırılmasında, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"da belirtilen usul ve esaslar ile birlikte aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

a) İlgili personel için, ayrıca bir meclis kararı veya yönetim kurulu kararı alınmaksızın ve 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere; 2019 yılına ilişkin sözleşmesinde belirtilen kadro unvanı ile sınırlı olmak kaydıyla sözleşmeli personelin aynı mahalli idarede geçen hizmet süresi hesaplanmak suretiyle ve hesaplanan hizmet sürelerine karşılık olarak bu Genelgeye ekli (2) Sayılı Cetvel'de denk gelen ek ödeme oranı üzerinden ek ödeme hesabı yapılacaktır.

b) 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde kısmi zamanlı olarak çalıştırılan sözleşmeli personel ek ödeme uygulamasından yararlandırılmayacaktır.

c) Ek ödeme, sigorta primine esas kazanca dahil edilmeyecek sadece damga vergisi kesilecektir.

ç) Ek ödeme tutarı, mevcut sözleşme örneğinin ücret maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde olarak sözleşmede gösterilecektir.

d) Ek ödeme tutarı, maaş bordrosunda sözleşme ücreti ile birleştirilmeksizin ayrı bir sütun halinde ayrıca gösterilecektir.

4- Anılan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerin, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırılması hükme bağlandığından, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi çerçevesinde mahalli idarelerde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin anılan Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2019 tarihine kadar yiyecek yardımından yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

EK:

1 - (1) Sayılı Sözleşme Ücret Tavanları Cetveli

2 - (2) Sayılı Ek Ödeme Oranları Cetveli

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir

Kıyafeti açık bulunduğu için uçağa alınmadı
Kadroya geçen o personele iyi haber!
Erdoğan'dan o Tweet'e yanıt
EYT’lilerin kıdem tazminatı tehlikede
Sungurlu Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
THY, ilke imza attı!
Akdeniz'de adayların kaderi ötekine dayalı
Ekonomideki çalkantı yerini olumlu havaya bıraktı'
Murat Kurum'dan Cinderesi açıklaması
Işıklar iklim değişikliği için kapatılacak
Yeni Zelanda katliamını öven kişi tutuklandı
Ahmet Altan'a Erdoğan'a hakaretten para cezası
Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması: 'Kanaatim odur ki...'
Kral yiyeceği' kadınlara gelir kapısı olacak
Resmi plaka sahibi muhtar dikkat çekiyor
Başhekim yardımcısı görevden alındı!
Sayıştay'dan kiritik 'denetim' açıklaması
İşte İstanbul için yapılan son seçim anketi
Düğmeye basıldı! Kamuda 4 bin personelin yeri değişiyor
Resmen başladı! O mesleğe kolay sigorta uygulaması
Kırşehir'de feci kaza: 3 ölü 3 yaralı

Benzer Haberler