Anasayfa » İşveren » Kimler Eksik Gün Belgesi Vermekle Yükümlü Değil

Kimler Eksik Gün Belgesi Vermekle Yükümlü Değil

Kimler Eksik Gün Belgesi Vermekle Yükümlü Değil

5510 sayılı yasada yapılan bu değişikliğe istinaden eksik gün bildirim formu vermekle yükümlü olmayan işverenler, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinin ondördüncü fıkrasında açıklanmıştır.

Tarih :
Kimler Eksik Gün Belgesi Vermekle Yükümlü Değil

5510 sayılı yasanın 86. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığı ve ücret ödenmediği beyan edilen sigortalıların, otuz günden az çalıştıklarını ispatlayan belgelerin işverence ilgili aya ait aylık prim ve hizmet belgesine eklenmesi şarttır.” hükmüne, 6111 sayılı yasa ile “ Kurumca belirlenen işyerlerinde bu şart aranmaz.” şeklinde ikinci bir cümle eklenmiştir.

5510 sayılı yasada yapılan bu değişikliğe istinaden eksik gün bildirim formu vermekle yükümlü olmayan işverenler, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102. maddesinin ondördüncü fıkrasında açıklanmıştır.

Anılan fıkraya göre, genel bütçeye dahil daireler, özel bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüslerin ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıkları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, sendikalar, vakıflar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile 30 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna eksik gün bildirim formu vermekle yükümlü olmayan işyerleri kapsamında gösterilmiştir.

Özel sektör işverenlerince 30 ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespitinin ne şekilde yapılacağı hususu ise İşveren Uygulama Tebliğinde açıklanmıştır.

İşveren Uygulama Tebliğine göre, 30 ve üzerinde sigortalı çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ay içinde hizmet akdi devam eden sigortalılarla birlikte;

-Alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar,

-Ay içinde çeşitli nedenlerle çalışması olmayan sıfır gün ve sıfır kazançlı sigortalılar,

-Ay içinde işe giren ve işten ayrılan sigortalılar,

hesaplamaya dahil edilecektir.

Ancak, meslek mensupları arasında kimi zaman asıl işveren tarafından çalıştırılan sigortalı sayısının 30’un üzerinde olmasına rağmen, alt işveren tarafından çalıştırılan sigortalı sayısının 30’un altında olduğu durumlarda, alt işverenin eksik gün bildirim formu vermekle yükümlü olunup olunmadığı hususlarında ihtilaflar yaşanabilmektedir.

İşveren Uygulama Tebliğinin yukarıda bahsi geçen açıklamalarına istinaden, ay içinde asıl işveren ve alt işverenlerce çalıştırılan toplam sigortalı sayısının 30 veya üzerinde olması halinde, asıl işveren ve alt işverenlerin her birinin çalıştırmış olduğu sigortalı sayısı 30’un altında olsa bile, asıl işveren ve alt işverenin eksik gün bildirim formu verme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Örneğin, 2013/Haziran ayında asıl işverenin 20 sigortalı, alt işverenin 15 sigortalı çalıştırdığı düşünüldüğünde, çalıştırılan toplam sigortalı sayısının 30’un üzerinde (20+15=35) olması nedeniyle Haziran ayı içinde asıl işverenin ve alt işverenin eksik gün bildiriminde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Ahmet GÜNEY

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler