Anasayfa » Mevzuat » Bakanlık, büyük tartışma çıkaran yer değiştirme yönetmeliğini uygulayamadan değiştirdi

Bakanlık, büyük tartışma çıkaran yer değiştirme yönetmeliğini uygulayamadan değiştirdi

Bakanlık, büyük tartışma çıkaran yer değiştirme yönetmeliğini uygulayamadan değiştirdi

Tarih :
Bakanlık, büyük tartışma çıkaran yer değiştirme yönetmeliğini uygulayamadan değiştirdi

9 Temmuz 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28702

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/5/2013 tarihli ve 28650 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yardımcı hizmetler sınıfı personel, bu Yönetmelikte bölgeler için belirlenen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir. Ancak diğer hususlarda bu Yönetmelikte yer alan kurallara tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin;

a) Üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış,

b) Dördüncü fıkrasının başına “Personelin tüm bölgelerde görev yapması esastır.” cümlesi ile üçüncü cümlesine “talepleri halinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel atama döneminde” ibaresi eklenmiş, ikinci cümlesinde yer alan “doğrudan bir üst hizmet bölgesine” ibaresi “diğer hizmet bölgelerine” olarak değiştirilmiş,

c) Beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir üst hizmet bölgesinde” ibaresi “üst hizmet bölgelerinde” şeklinde değiştirilmiş,

ç) Beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan “birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

d) Yedinci ve sekizinci fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya azami” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Taşradan Bakanlık merkez teşkilatına, Bakanlık merkez teşkilatından taşra teşkilatına yapılacak atamalar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Zorunlu çalışma süresini doldurarak kendi talebi üzerine atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri hariç başka bir yere atanma talebinde bulunamazlar.”

“(4) Bakanlık kadrolarına istifa/müstafi sonrası yeniden atananlar ya da başka kurum veya kuruluşlardan naklen ataması yapılanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri hariç yer değiştirme talebinde bulunamazlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi “Bu şekilde atama talebinde bulunanların sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri bir il’e atamaları yapılabilir.” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “özür” ve “özürlü” ibareleri “engel” ve “engelli” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma neticesinde görev yaptığı yerde/birimde kalmalarında sakınca görülen personelin görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının “a” bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde 2 aya kadar geçici görevlendirme yapılabilir. Bu süre personelin kendi isteğinin bulunması şartıyla 6 aya kadar uzatılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “yer değişikliğine tabi olacak personel ile bulunduğu yerde on yılını dolduran” ibaresi, “yer değişikliği talebinde bulunacak” şeklinde değiştirilmiş, ikinci cümlesinde yer alan “ile doğrudan Bakanlığa yapılan müracaatlar” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “on” ibaresi “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler