Anasayfa » Mevzuat » Ulaştırma Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Ulaştırma Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Ulaştırma Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarih :
Ulaştırma Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI DENETİM

HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 24/7/2014 tarihli ve 29070 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinin adı "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" ibaresi "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 487 nci ve 508 inci maddeleri ile 30/6/1989 tarihli ve 20211 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (f) bentlerinde yer alan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme" ibareleri "Ulaştırma ve Altyapı" olarak değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ı) Denetim: Bakanlık ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet, iş ve işlemleriyle ilgili teftiş, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin tamamını,"

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"ç) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "denetleme" ibaresi ile (ç) bendinde yer alan "denetleme, inceleme ve soruşturma" ibaresi "denetim" olarak, (f) bendinde yer alan "Kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklerin" ibaresi "Mevzuatın" olarak, (g) bendinde yer alan "Kanun, tüzük ve yönetmelik" ibaresi "Mevzuat" olarak değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasında yer alan "üç" ibaresi "yeterli sayıda" olarak değiştirilmiştir.

"l) Başkanlığın çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını ilgili yılı takip eden Ocak ayı içerisinde Devlet Denetleme Kuruluna göndermek."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Başkanlığa 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesine göre atama yapılır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan "inceleme, ön inceleme ve soruşturma" ibareleri yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan "diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilerden bilgi ve belge" ibaresi, "tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Müfettişler denetim faaliyetlerine yardımcı olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirebilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "denetim, inceleme ve soruşturmayı" ibaresi "denetimi" olarak, ikinci fıkrasında yer alan "teftiş ve tahkikatın" ibaresi "denetimin" olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan "ve soruşturma" ibaresi ile sekizinci fıkrasında yer alan "inceleme veya soruşturma" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan "Denetime bağlı olanların" ibaresi ile (c) bendinde yer alan "inceleme ve soruşturma" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinde yer alan "Denetim, inceleme ve soruşturmayla görevli" ibaresi "Denetimde" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Denetleme, inceleme, ön inceleme ve soruşturma" ibaresi "Denetim" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "denetleme, inceleme ve soruşturmayla" ibaresi "denetim faaliyetleri ile" olarak değiştirilmiş, (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "inceleme ve soruşturma" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "araştırma, inceleme ve soruşturma" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "inceleme ve soruşturma" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "inceleme, araştırma veya soruşturma" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan "inceleme ve soruşturma" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Müfettişler görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup, kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "raporu" ibaresi "raporları", ikinci fıkrasında yer alan "denetimle" ibaresi "teftiş ile" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 - AynıYönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "çalışmaları" ibaresinden önce gelmek üzere "denetim" ibaresi eklenmiş, (a) bendinde yer alan "Denetim" ibaresi "Teftiş" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasında yer alan "Denetim" ibaresi "Teftiş" olarak değiştirilmiştir.

"Teftiş raporu"

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "inceleme, soruşturma ve ön inceleme" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Müfettişler denetim görevleri ile ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak, Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşları ile yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yaparlar."

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "denetleme, inceleme ve soruşturmaların" ibaresi "denetimlerin" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 23 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 24 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2014

29070

Kaynak : Resmi Gazete
Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
Bedelliler de "muvazzaf" askerlik yapmış sayılır mı?
Kenan Işık ile ilgili ortaya çıkan bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Veda konuşması yapan Atalay yeniden başkan seçildi!
Çalışmaları engelleyip, kadın polisin kolunu ısırdı
Memurun toplu sözleşmesinde tutanak krizi! İşte detaylar...
Ak Parti'de yüzde 50 değişim beklentisi
Meteorolojiden 9 il için sağanak yağış uyarısı
İstanbullular dikkat! 30 gün trafiğe kapatılacak
Türkiye'yi zirveye taşıyan projeler
Abdullah Gül'ün miting yeri belli oldu
Bakan Pekcan'dan okul alışverişi öncesi velilere uyarı
Bu ilçenin geçim kaynağı 'üzüm yaprağı'
Üniversiteliye burs fırsatı.
Son 11 yılda 2 bin 975 kadın öldürüldü
Çifte maaşlı bürokratlar vergi kaçakçısı olabilir
Ankara Valiliğinden 'deprem' açıklaması
Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık
Yumurtacı Irak’tan umudunu kesti! Yeni rota Afrika
Babacan ve Davutoğlu’na yakın isimlere yer yok
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı
Vehbi Koç’un makam aracı müşteri bekliyor
Üniversiteli genç karton toplayan ağabeyiyle dizi çekiyor

Benzer Haberler