Anasayfa » Mevzuat » MEB Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hk. Yönetmelik

MEB Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hk. Yönetmelik

MEB Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hk. Yönetmelik

Tarih :
MEB Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hk. Yönetmelik
4 Temmuz 2013 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28697

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatı yöneticilerinin hizmette etkililik ve verimliliklerini artırmak amacıyla yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Atamaya esas puan: Yöneticilerin bu Yönetmelik kapsamındaki yer değiştirme suretiyle atanmalarına esas olmak üzere EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puan ile hizmet puanının toplamından oluşan puanı,

b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

c) Bölge hizmeti süresi: Hizmet bölgelerinde çalışılması gereken süreyi,

ç) Hizmet bölgesi: EK-2 Hizmet Bölgeleri ve Hizmet Puanları Çizelgesinde gösterilen il ve ilçe gruplarını,

d) Hizmet puanı: EK-2’ye göre hesaplanan puanı,

e) Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen on iki aylık süreyi,

f) Yer değiştirme: Yöneticilerin bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde atanmak suretiyle görev yerlerini değiştirmelerini,

g) Yönetici: Millî Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürü kadrolarında asaleten görev yapanları,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Yöneticilerin kadro imkânları ve hizmet ihtiyaçları çerçevesinde dengeli dağılımının sağlanması,

b) Yöneticilerin her hizmet bölgesinde belirlenen asgari süreler kadar çalışması,

c) Yer değiştirmelerde hizmet puanı, performans ve yeterliğin belirleyiciliği,

ilkeleri esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölge Hizmetine Bağlı Yer Değiştirmeler

Hizmet bölgeleri

MADDE 6 – (1) Kalkınma Bakanlığının yayınlamış olduğu İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması ile İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması verileri esas alınarak, kurumsal kapasite ve hizmet gerekleri bakımından oluşturulan hizmet bölgeleri ve bu bölgeler için öngörülen hizmet puanları EK-2’de gösterilmiştir.

Bölge hizmeti süreleri ve puanları

MADDE 7 – (1) Yöneticilerin bölge hizmeti süreleri ve puanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Hizmet Bölgesi Bölge Hizmeti Süresi (yıl) Bölge Hizmet Puanı (yıl)
5 2 14,4
4 2 12
3 4 10,8
2 4 9,6
1 6 6

(2) EK-2’de yer alan dördüncü ve beşinci hizmet bölgelerindeki bölge hizmeti süresini tamamlayan ve halen bu hizmet bölgelerinde çalışan yöneticiler, istemeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl daha yerlerinde kalabilirler.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmet bölgelerinde yöneticilik kadrolarında geçirilen süreler, yöneticiliğin geçirildiği kadro itibariyle ilgili bölge hizmeti süresinden sayılır. Bölge hizmeti süresinin hesabında Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi uygulanır.

Uygulama esasları

MADDE 8 – (1) Hizmet süresine bağlı yer değiştirme suretiyle atamalarda, hizmet bölgesindeki sürenin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelik kapsamındaki yöneticilerin yer değişikliği işlemleri bölge hizmeti süresinin bitimini takip eden Haziran ayında sonuçlandırılır. Yer değiştirme işlemlerinin takvimi ve başvuruya ilişkin hususlar Bakanlıkça hazırlanacak bir kılavuzla duyurulur.

(2) Yer değişikliği suretiyle atamalar, yöneticilerin tercihleri ve atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki yöneticilere, bulundukları hizmet bölgesindeki yerler için aynı ilde olmamak koşuluyla 20, bulundukları hizmet bölgesi dışındaki alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesindeki yerler için de 20 olmak üzere toplam 40 tercih hakkı verilir. Hizmet süresine bağlı olarak kendi hizmet bölgesine veya diğer hizmet bölgelerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılan yöneticilerin bölge hizmeti süresi 7 nci maddenin birinci fıkrasına göre yeniden başlar. Tercihlerine göre ataması yapılamayan veya tercihte bulunmayan yöneticilerin atamaları elektronik ortamda Bakanlıkça gerçekleştirilecek kura sonucuna göre sırasıyla alt bölgelere re’sen yapılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında, yer değiştirme suretiyle atamalarda il milli eğitim müdür yardımcıları ilçe milli eğitim müdürlüğüne; ilçe milli eğitim müdürleri de il milli eğitim müdür yardımcılıklarına atanmak için tercihte bulunabilir. İl milli eğitim şube müdürleri il milli eğitim şube müdürlüklerine; ilçe milli eğitim şube müdürleri ise ilçe milli eğitim şube müdürlüklerine atanmak için yer değişikliği tercihinde bulunabilir.

(4) Yöneticilerin yer değişikliği suretiyle atamaya esas puanı, EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenen puanı ile EK-2’ye göre belirlenen hizmet puanının toplamından oluşur. Atamaya esas puanın hesabında bir aydan az hizmet süreleri dikkate alınmaz.

(5) Yer değişikliği suretiyle atamaya esas puanın hesabında son başvuru tarihi esas alınır. Atamaya esas puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesinde geçen memuriyetteki toplam hizmet süresi dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazerete ve Soruşturmaya Bağlı Yer Değiştirmeler

Mazerete bağlı yer değiştirmeler

MADDE 9 – (1) Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölge hizmeti süreleri tamamlanmadan yöneticilerin isteği üzerine yer değiştirmeleri yapılabilir:

a) Sağlık durumu,

b) Eş durumu.

(2) Sağlık durumuna bağlı yer değiştirmeler;

a) Kendisinin, eşinin veya çocuklarından birinin bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden son altı ay içinde alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendiren yöneticiler, sağlık mazeretine dayalı yer değiştirme talebinde bulunabilirler.

b) Bakanlık, ibraz edilen raporları değerlendirerek sağlık mazeretini kabul ettiği yöneticilerin yerinde bırakılmasına ya da tedavisinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği, öncelikle aynı veya sırasıyla üst hizmet bölgelerindeki bir il’e atanmasına karar verir.

(3) Eş durumuna bağlı yer değiştirmeler;

a) Her iki eşin de bu Yönetmelik kapsamında yer değiştirmeye tabi yönetici olması halinde ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde aile birliği, alt hizmet bölgesinde sağlanır.

b) Eşlerden birinin diğer kamu kurum ve kuruluşunda şube müdürü ve üstü unvanlarda bulunması halinde ilgili kurumla koordinasyon sağlanarak ast durumunda olanın görev yeri üst durumda olana bağlı olarak değiştirilir. Eşlerin aynı statüde olmaları halinde bu Yönetmeliğe göre alt hizmet bölgesi olan yerde aile birliği sağlanır.

(4) Mazeret durumuna bağlı görev yeri değiştirilen yöneticiler, her yıl Mayıs ayında mazeret durumlarının devam ettiğini belgelendirirler. İstenilen belgeyi süresi içinde ibraz etmeyenler, mazereti ortadan kalkanlar ile gerekli sağlık şartlarını kazandıkları Komisyonca tespit edilenlerin eksik bölge hizmetleri tamamlattırılır.

Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler

MADDE 10 – (1) Soruşturma sonucunda o yerde kalmalarında sakınca görülmesi sebebiyle görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticiler, bulundukları hizmet bölgesinde başka bir yere ya da alt hizmet bölgelerine atanırlar. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren dört yıl geçmeden ayrıldıkları il veya ilçeye atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Atama yapılamayacak yerler

MADDE 11 – (1) Yöneticiler;

a) Kendisinin veya eşinin nüfusa kayıtlı oldukları il ve bu ile bağlı ilçelere,

b) Nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte, kendisinin veya eşinin en az on beş yıl süre ile devamlı olarak ikâmet ettiği veya hizmetini olumsuz yönde etkileyebilecek maddî ilişkisinin bulunduğu il ve bu ile bağlı ilçelere,

atanamaz.

(2) Son genel nüfus sayımına göre;

a) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin EK-1 sayılı Cetvelinde dördüncü, beşinci ve altıncı bölge kapsamında bulunan il merkezleri ile bunlara bağlı ilçe merkezlerinden nüfusu 50.000’i aşan yerlere,

b) Diğer il veya ilçe merkezlerinden nüfusu 100.000’i aşan yerlere,

yapılan atamalarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(3) Bu maddenin uygulanmasında, büyükşehir belediyesi olan illerde il merkezi ile büyükşehir belediye sınırları içerisindeki ilçe nüfusları birlikte değerlendirilir.

Performans ve yeterliğin belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi yöneticilerin, bölge hizmetine bağlı yer değişikliklerinde esas alınacak performans ve yeterlikleri EK-1 Performans ve Yeterlik Değerlendirme Formuna göre belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Daha önceki hizmet süreleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olduğu hizmet bölgesinde bölge hizmeti süresini tamamlayanların yer değişiklikleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Bulundukları hizmet bölgesindeki çalışma süreleri, bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinden fazla olanların fazla hizmet süreleri, bulundukları hizmet bölgesinde geçmiş sayılır.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çalıştığı hizmet bölgelerinde halen görev yaptığı unvanla aynı unvanda geçen hizmet süreleri, o bölgenin hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bir yıldan az kalan tamamlanmamış hizmet süreleri o bölgede tamamlanmış sayılır.

(4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle EK-2’de yer alan dördüncü ve beşinci hizmet bölgesi dâhilindeki yerlerde dört yıllık hizmet süresini tamamlayanlar hakkında 7 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

İlk defa yapılacak yer değişikliği

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında il milli eğitim müdür yardımcısı, ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürü görevini yürütmekte olanlardan bölge hizmeti süresini dolduranların 8 inci maddeye göre yapılacak yer değişikliği işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere 31 Ağustos 2013 tarihine kadar sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.EK-1

PERFORMANS VE YETERLİK DEĞERLENDİRME FORMU

Adı Soyadı
T.C. Kimlik No.
Görev Unvanı
Görev Yeri
DEĞERLENDİRME Değerlendirme Puanı Adayın Puanı
1.Başvuru tarihi itibarıyla öğrenim durumu (En üst öğrenim durumu esas alınacaktır.); a) Ön lisans b) Üç yıllık yüksek okul c) Lisans ç) Yüksek lisans (Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı hariç) (En fazla 1 yüksek lisans)** d) Yönetim alanında yüksek lisans* e) Doktora** f) Yönetim alanında doktora* 2 3 4 6 8 10 12  
2. İ lgili mevzuat hükümlerine göre verilmiş olan; a) Başarı belgesi veya teşekkür belgesi (En fazla 1 adet) b) Üstün başarı belgesi veya takdirname (En fazla 1 adet) c) Ödül veya aylıkla ödül (En fazla 1 adet) 1 2 3  
3. Alınan disiplin cezalarından; a) Her uyarma veya ihtar için b) Her kınama, tevbih veya kusurlu sayılma için c) Ders ücretlerinin kesilmesi ç ) Her aylıktan kesme veya maaş kesilmesi için d) Her kademe ilerlemesinin durdurulması, kıdem veya derece indirilmesi için -1 -2 -3 -4 -6  
4. Hizmet süresi; a) Öğretmenlikte veya Bakanlıkta asaleten yürütülen diğer unvanlarda geçen hizmet süresinin her bir yılı için b) Eğitim kurumu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığında geçen her bir yıl için c) Eğitim kurumu müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için ç ) Şube müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için d) İlçe milli eğitim müdürlüğünde geçen hizmet süresinin her bir yılı için e) İl milli eğitim müdür yardımcılığında geçen hizmet süresinin her bir yılı için 0,36 0,48 0,60 0,84 0,96 0,96  
TOPLAM PUAN    
       
Kaynak : SGK Rehberi
Bakan açıkladı... Ödemeler yarın yapılacak
Bakan Pakdemirli: Ödemeler yarın yapılacak
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK parti teşkilatına seslendi!
7 bin günü tamamlayanlar tazminatıyla istifa edebilir
Giresun Espiye Enerji 1 İşçi Alacak
Baro'dan Atakan hakkındaki paylaşımlara suç duyurusu
İdlib'de 1.709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi
40 işçi kendini madene kapattı
Koronavirüs ABD'de yayılıyor: 33 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüs nedeniyle Japonya'da okullar kapatılıyor
Konya Teknik Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Antalya Kaş Likya Turizim Geçici 1 İşçi Alacak
Bülent Arınç: KHK'lılar dağa mı çıksın?
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması:
Cepheye gidiyorum dönersem görüşürüz
İdlip'de şehit sayısı 29'a yükseldi
'Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecek'
Yaralı askere kan vermek için vatandaşlar hastaneye akın etti
Koronavirüs alarmı! Devlet Hastanesi karantina altında
Yabancıların 2020'de en az 55 bin konut alması bekleniyor
KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı
Sivas Erbelsan Geçici 2 İşçi Alacak
Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti
İdlib'teki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
TSK'nin Rus uçaklarına ateş ettiği' iddiasına yalanlama
Meteoroloji Genel Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Şubat ayında tam çalışan kaç gün üzerinden prim ödenmelidir?
Eski hükümlü İŞKUR hibesiyle hayatında yeni sayfa açtı
Afyonkarahisar Doger Mib Geçici 8 İşçi Alacak
RTÜK Başkanı Şahin'den sorumlu yayıncılık vurgusu
İşçisini döve döve öldürdü! Yürek dayanmaz...

Benzer Haberler