Anasayfa » İşveren » SGK, borçlarını ödemeyen işverenleri açıkladı

SGK, borçlarını ödemeyen işverenleri açıkladı

SGK, borçlarını ödemeyen işverenleri açıkladı

Tarih :
SGK, borçlarını ödemeyen işverenleri açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 150.000 TL ve üzerinde sigorta prim aslı borcu bulunan işverenlerin listesini açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte borçlu işverenlerin prim borçlarının kamuoyuna nasıl ve hangi şartlarda açıklanması gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur.

Bu Yönetmeliğin Listelerin hazırlanması başlıklı 7 nci maddesinde; " (1) Borçlu işverenlerin prim borçlarının kamuoyuna açıklanması aşağıdaki bilgileri içeren bir liste ile yapılır. Kamuoyuna açıklanacak liste, borç durumu büyükten küçüğe sıralama yapılmak suretiyle hazırlanır ve her sayfasına müteselsil sıra numarası verilir.

(2) Listede aşağıdaki hususlar yer alır:
a) İşverenin adı, soyadı veya unvanı,
b) İşverenin Vergi Kimlik Numarası veya T.C. Kimlik Numarası,
c) İşverenin bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen açıklanacak borç tutarı.
(3) Kamuoyuna açıklanacak borçlu işverenlere ilişkin listenin her sayfası ilgili Daire Başkanı ile listeyi tanzim eden personel tarafından imzalanır ve mühürlenir."hükmüne,

Listenin kamuoyuna açıklanması başlıklı 8 inci maddesinde; " (1) Kamuoyuna açıklanacak borçlu işverenler listesi, her yılın Mart- Haziran döneminde Kurumun internet sitesinde ve/veya il müdürlüklerinde bir hafta süre ile kamuoyuna açıklanır. Kamuoyuna açıklanan listede kayıtlı işverenler hakkında, listede yer alan bilgiler dışında başka açıklama yapılmaz.
(2) Kamuoyuna açıklanan listeler, askıdan kaldırıldıktan sonra, Genel Müdürlük tarafından muhafaza edilir. Bu tarihten sonra listede yer alan işverenler hakkında listede yer alan bilgiler de dahil olmak üzere herhangi bir açıklamada bulunulmaz. "hükmüne,

İtiraz ve düzeltme başlıklı 9 uncu maddesinde ise; " (1) İşverenler ilan edilen bilgilere, ilanın yapıldığı tarihi takip eden üç iş günü içerisinde Kuruma itiraz edebilirler. Yapılan itirazlar Kurumca incelenir. Bu inceleme sonucunda itirazın haklı olduğunun tespiti halinde listelerde gerekli düzeltme yapılarak, borcun ilan edilme usulünde olduğu şekliyle kamuoyuna duyurulur."hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde borçlarını ödemeyen işverenlerin borçlarının kamuoyuna hangi şartlarda duyurulacağı detaylı bir şekilde açıklandığı görülecektir. Bazen bu ilanda hata yapılabileceği de öngörüldüğünden itiraz ve düzeltme yapılmasına da imkan tanıyan düzenlemeye yer verildiğini görüyoruz. Ancak, burada gözden kaçırılmaması gereken önemli olan husus ise kamuoyu nezdinde itibarı ciddi oranda zedelenen işverenlerin bu zararının nasıl giderileceğidir. İşte burada maddi ve manevi tazminat davası gündeme gelmektedir.


Listeye ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler