Anasayfa » Mevzuat » Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevde yükselme yönetmeliği değişti

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevde yükselme yönetmeliği değişti

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevde yükselme yönetmeliği değişti

Tarih :
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü görevde yükselme yönetmeliği değişti

21 Haziran 2013 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28684

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü)’tan:

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2005 tarihli ve 25866 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Genel Müdür Yardımcısı,

2) Daire Başkanı,

3) İl Müdürü,

4) Şube Müdürü,

5) Şef.”

“e) İdari Hizmetler Grubu;

1) Ayniyat saymanı,

2) Redaktör, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, ambar memuru, satınalma memuru, fotoğrafçı, santral memuru, mutemet, daktilograf, şoför, matbaacı.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde Yönetim Hizmetleri Grubunda sayılan Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve İl Müdürü kadroları ile aynı maddenin (b) bendinde Hukuk Hizmetleri Grubunda sayılan I. Hukuk Müşaviri kadrosuna görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atama yapılır.

Görevde yükselme sınavı suretiyle atanacak personelde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt içi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki hukuk fakültelerinden mezun olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

4) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

b) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,

3) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında; APK uzmanı, basın müşaviri, ataşe, eğitim uzmanı, şef, ayniyat saymanı, çözümleyici veya araştırmacı unvanlarından birinde bulunmuş olmak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

c) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki eğitim fakülteleri veya fen edebiyat fakültelerinden mezun olmak,

2) Fen edebiyat fakültelerinden mezun olanlar için pedagojik formasyon belgesine sahip olmak,

3) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla en az 8 yıl hizmeti bulunmak,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef, kütüphaneci, çözümleyici unvanlarından birinde en az üç yıl çalışmış olmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

ç) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Şef (İdari) kadrolarına atanabilmek için; toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında memur, ambar memuru, santral memuru, fotoğrafçı, satınalma memuru, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, kütüphaneci, tekniker, teknisyen, mutemet, matbaacı, şoför ve programcı unvanlarında; ön lisans mezunu olanlar için altı yıl, lisans mezunu olanlar için beş yıl, yüksek lisans mezunu olanlar için dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef (Tercüme) kadrolarına atanabilmek için; toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yılı Mütercim unvanında olmak üzere altı yıl hizmeti bulunmak,

4) Şef (Redaktör) kadrolarına atanabilmek için; toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında en az üç yılı redaktör unvanında olmak üzere altı yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularını bildiğini belgelemek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarında programcı veya tekniker unvanlarında en az üç yıl hizmeti bulunmak,

5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

e) Redaktör, Fotoğrafçı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Satınalma Memuru, Şoför, Mutemet ve Matbaacı kadrolarına atanabilmek için;

1) Redaktör kadrosuna atanabilmek için; iletişim fakültesi veya fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak veya bu alanların birinde yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak veya lisans mezunu olup Genel Müdürlük haber ve redaksiyon hizmetlerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla konuya ilişkin olarak Genel Müdürlükçe verilecek kursta başarılı olmak,

2) Fotoğrafçı kadrosuna atanabilmek için; fakülte, yüksekokul veya liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca fotoğrafçılık konusunda verilmiş diploma veya kurs bitirme belgesine sahip olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayar işletmenliği ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

4) Şoför kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak kaydıyla üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5) Memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, mutemet ve matbaacı kadrolarına atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

6) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

7) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

f) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Toplam hizmetinin en az son iki yılını Genel Müdürlükte geçirmiş olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacak personelde aranacak atanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

a) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yurt içi veya bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından onaylanmış yurt dışındaki fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak ya da fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak kaydıyla Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’dan (B) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

b) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

c) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanını öğrenim durumu itibariyle ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az iki yıllık yüksekokuldan mezun olmak veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla öğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin belge veya Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

d) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksekokuldan mezun olmak kaydıyla tekniker unvanını ihraz etmiş olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanılacak kadro unvanının görev alanıyla ilgili en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

2) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve aranılan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde yer alan “19 uncu maddenin birinci fıkrasının (k) bendi” ibaresi “19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (e) bendi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.Kaynak : Resmi Gazete
Bankalar yarışa girdi! Faizler düştükçe düşüyor
TMSF, FETÖ'nün yazılım firmasını sattı
Belediye işçilerine 280 TL iyileştirme zammı
Gökçekten İmamoğluna şaşırtan maaş soruları!
Eğitim kitabından Mahmut Tuncer çıktı... Yayınevi açıklama yaptı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 22 İşçi Alacak
Dev şirket çalışanları greve gitti
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Belediye, masa sandalyeyi topladı, vatandaş kaldırımda çay içti
Kira vermekten bıktı! 350 TL'ye kendi evini yaptı
Mide küçültme ameliyatı sonu oldu
Süt anlık olarak kayıt altına alınacak
1998'den Bağkur'a kayıt yaptıramazsınız
8 ana başlık, 36 konu! Revizyon Erdoğan'a sunuldu...
Eğitime hazırlık ödeneği tüm çalışanlara ödensin'
Erbakan'dan memur, işçi ve emekliye % 50 zam sözü!
Belediye başkanı makam araçlarını toplattı
Belediye hayali kereste ve yakıt almış, Başkan müfettiş istedi
Başkan sözünü tuttu, o taşeron işçilere 2 bin 500 TL !
Erdoğan talimatı vermişti! İşte EYT’de son durum
Instagram ve WhatsApp'a dikkat!
İstanbul Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı
İŞKUR KPSS şartsız büro memuru, danışma görevlisi alımı başvuru şartları nedir?
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Engelli 12 İşçi Alacak
5 bin kişi mülakatsız alınacak! İşte branş ve kadrolar
İşsizlik rakamları açıklandı; Genç işsizlik yüzde 25'e yaklaştı
AK Parti'de bir istifa haberi daha

Benzer Haberler