Anasayfa » Mevzuat » Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

Tarih :
Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına İlişkin Yönetmelik

TEK HAZİNE KURUMLAR HESABI UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tek Hazine Kurumlar Hesabının işleyişine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, mali kaynakları karşılığı ilgili kamu idaresince Hazineden alacak kaydedilmek üzere Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında değerlendirilen kamu idarelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Gönderme emri: İç Ödemeler Muhasebe Biriminin TCMB nezdindeki hesaplarından kamu idarelerinin hesaplarına aktarılacak tutarlara ilişkin bilgileri gösteren ödeme talimatını,

c) HMBS: Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Sistemlerini,

ç) İç Ödemeler Muhasebe Birimi: Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Tek Hazine Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamaları kapsamındaki nakit işlemlerini yöneten muhasebe birimini,

d) Kamu idareleri: Kaynakları Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını,

e) Kamu bankaları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile sermayesinin yarısından fazlası doğrudan ve/veya dolaylı olarak kamuya ait olan diğer mevduat ve katılım bankalarını,

f) Kurum Tek İdare Ödeme Hesabı: Kamu idarelerinin bütçelerinden yapılan ödemelere yönelik olarak Muhabir Banka nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ödeme hesaplarını,

g) Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı: Kamu idarelerinin özel hesaplarından yapılan ödemelere yönelik olarak Muhabir Banka nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ödeme hesaplarını,

ğ) Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı: Kamu idarelerinin bütçeleri kapsamında yapılan tahsilatlara yönelik olarak TCMB nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ve Muhabir Bankada ve diğer yurt içi bankalarda kamu idaresince açılmış olan tahsilat alt hesaplarında biriken tutarların bu Yönetmelikte belirtilen saatte aktarıldığı tahsilat hesaplarım,

h) Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı: Kamu idarelerinin özel hesaplarından yapılan tahsilatlara yönelik olarak TCMB nezdinde kamu idareleri adına TL cinsinden açılan ve Muhabir Bankada ve diğer yurt içi bankalarda kamu idaresince açılmış olan tahsilat alt hesaplarında biriken tutarların bu Yönetmelikte belirtilen saatte aktarıldığı tahsilat hesaplarını,

ı) Muhabir Banka: TCMB'nin yurt içi muhabiri olan bankayı,

i) Nakit yönetim birimleri: 5018 sayılı Kanun ile mali hizmetler birimlerine verilmiş olan

görevleri yürüten ve kamu idarelerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasına yönelik her türlü nakit yönetim işleminden sorumlu olan birimleri,

j) Özel hesaplar: İlgili mevzuatı uyarınca kamu idarelerinin bütçe ödeme ve tahsilatları dışında kalan tahsilat ve/veya ödemeleri için açılan her türlü banka hesabı ile proje özel hesaplarını,

k) Proje Özel Hesabı: İlgili anlaşmalara göre, açtırılan dış proje kredi ve hibelerine ilişkin her türlü harcamaların karşılanabildiği her bir proje hesabını,

l) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş.'yi,

m) Tek Hazine Kurumlar Hesabı: Tek Hazine Kurumlar Tahsilat ve Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesapları ile Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel ve Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesaplarının üst hesabını,

n) Tek Hazine Kurumlar Hesabı Bilgi Sistemi (THBS): Kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat bilgilerinin internet üzerinden elektronik olarak Bakanlığa aktarılmasına ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında karşılıklı borç-alacak ve nakit aktarım bilgilerinin görüntülenmesine imkan sağlayan servisleri içeren sistemi,

o) Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması: İşsizlik Sigortası Fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin mali kaynaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı ve Bakanlık tarafından yönetilen hesaba ilişkin uygulamalar bütününü,

ö) Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı: Kamu idarelerinin bütçelerinden yapılan ödemelere yönelik olarak TCMB nezdinde İç Ödemeler Muhasebe Birimi adına TL cinsinden açılan ödeme hesabını,

p) Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabı: Kamu idarelerinin özel hesaplarından yapılan ödemelere yönelik olarak TCMB nezdinde İç Ödemeler Muhasebe Birimi adına TL cinsinden açılan ödeme hesabını,

r) Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı: Kamu idarelerinin bütçeleri kapsamında yapılan tahsilatlara yönelik olarak TCMB nezdinde İç Ödemeler Muhasebe Birimi adına TL cinsinden açılan tahsilat hesabını,

s) Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabı: Kamu idarelerinin özel hesaplarından yapılan tahsilatlara yönelik olarak TCMB nezdinde İç Ödemeler Muhasebe Birimi adına TL cinsinden açılan tahsilat hesabını,

ş) Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi: Kamu idarelerine ait mali işlemlerin yürütüldüğü ve bu süreçlerde kullanılması zorunlu belgelerin e-Belge ve e-İmza alt yapısına uygun olarak elektronik ortamda oluşturulduğu, kaydedildiği, raporlandığı, iletildiği, muhafaza ve ibraz edildiği sistemi,

t) Yurt içi bankalar: Yurt içinde yerleşik mevduat ve katılım bankalarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Nakit Talep ve Tahsilat Tahminlerinin Hazırlanması, Bildirilmesi ve Programlanması

Nakit talep ve tahsilat tahminlerinin hazırlanması

MADDE 5- (1) Kamu idarelerinin nakit talep ve tahsilat tahminlerine ilişkin işlemler nakit yönetim birimlerince gerçekleştirilir.

(2) Nakit talep ve tahsilat tahminleri aylık olarak Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki kamu idaresine ait her türlü nakit hareketini içerecek ve ilgili aydaki tüm iş günlerini kapsayacak şekilde EK-1 'de yer alan şablona uygun olarak hazırlanır.

Aylık nakit taleplerinin ve tahsilat tahminlerinin bildirilmesi

MADDE 6- (1) Kamu idareleri, günlük bazda hazırladıkları aylık nakit talep ve tahsilat tahminlerini her ay, izleyen ayı kapsayacak şekilde en geç ayın son iş gününden iki iş günü

öncesine kadar THBS üzerinden Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(2) Birinci fıkrada belirtilen süre sonunda THBS, takip eden aym ilk iş gününe kadar aylık yeni nakit talep ve tahsilat tahmin girişine kapatılır.

(3) İlgili aya ilişkin olarak nakit talebi ile tahsilat tahmini olmayan kamu idareleri, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde nakit talep ve tahsilat tahminlerinin olmadığını THBS aracılığıyla EK-1 'de yer alan şablona uygun şekilde Bakanlığa bildirir.

(4) Günlük bazda hazırlanan nakit talep ve tahsilat tahminleri, içinde bulunulan ay içerisinde oluşabilecek her türlü değişiklik durumunda THBS üzerinden aym geri kalanına ilişkin olarak revize edilir.

Aylık nakit programının hazırlanması

MADDE 7- (1) Bakanlık, nakit taleplerini Hazine nakit programı çerçevesinde değerlendirerek aylık nakit programını hazırlar ve THBS üzerinden kamu idarelerine bildirir.

(2) Kamu idaresine günlük olarak yapılacak nakit aktarımlarında aylık nakit programında ilgili güne karşılık gelen revize tutarlar göz önünde bulundurulur.

Günlük nakit taleplerinin bildirilmesi

MADDE 8- (1) Kamu idareleri, günlük nakit taleplerini THBS üzerinden Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(2) Günlük nakit talepleri her gün EK-2'de yer alan şablona uygun olarak doldurularak THBS'ye girilir ve sistem üzerinden onaylanarak en geç saat 10.30'a kadar Bakanlığa bildirilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen süre sonunda THBS, içinde bulunan iş gününe ilişkin talep girişine kapatılır.

(4) Kamu idarelerince içinde bulunan iş gününe ilişkin Bakanlıktan talep edilecek nakit tutarları THBS'de kamu idaresince 135 - Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabında takip edilen ve ilgili nakit kalemine karşılık gelen kamu idaresi alacağından fazla olamaz.

(5) Kamu idareleri, nakit harcamalarını, 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen aylık nakit programı çerçevesinde ve öngörülmeyen nakit çıkışlarına sebebiyet vermeyecek şekilde yürütür.

Günlük nakit aktarım programının hazırlanması

MADDE 9- (1) Bakanlık, kamu idarelerinin nakit taleplerini Hazine aylık nakit programı ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında gerçekleşen alacak-borç bakiyeleri çerçevesinde değerlendirerek günlük nakit aktarım programını hazırlar.

(2) Günlük nakit aktarım programında yer alan tutarlar Hazine aylık nakit programında ilgili güne karşılık gelen tutarlardan ve kamu idarelerinin talep tutarlarından farklılık arz edebilir.

(3) Bakanlığa iletilmeyen nakit talepleri günlük nakit programına alınmaz.

(4) Bakanlıkça kamu idarelerine yapılacak nakit aktarımları günlük nakit aktarım programı çerçevesinde gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Banka Hesapları, Ödeme ve Tahsilat İşlemleri

Banka hesapları

MADDE 10- (1) Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınan kamu idareleri TCMB, Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalarda hesap açma ve kapatma taleplerini Bakanlığa bildirir.

(2) Hesap açma ve kapatma talepleri Bakanlıkça değerlendirilir ve uygun görülen talepler TCMB, Muhabir Banka ve ilgisine göre diğer yurt içi bankalara bildirilir.

(3) Kamu idaresi adına hesap açma ve kapatma talimatı Bakanlığın uygun görüşü ile birlikte ilgili kamu idaresi tarafından ilgili bankaya verilir.

(4) Açılması/kapatılması uygun görülen hesaplar Bakanlık uygun görüşünde belirtilen tarihte açılır veya kapatılır; açılan veya kapatılan hesaplar ilgili banka ve kamu idaresince Bakanlığa bildirilir ve Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınır veya uygulamadan çıkarılır.

(5) Ödeme ve tahsilat hesapları arasında hiçbir şekilde aktarım yapılamaz.

(6) Ödeme ve tahsilat hesaplarından hiçbir durumda nakit çekim işlemi yapılamaz.

(7) Ödeme hesapları ödemelerden iadeler hariç hiçbir şekilde tahsilat işlemleri için kullanılamaz.

(8) Tahsilat hesapları hiçbir şekilde ödemelerde kullanılamaz.

Hazine ve Maliye Bakanlığına ait banka hesapları

MADDE 11- (1) Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında Hazineye aktarılan nakit tutarları gün sonunda Tek Hazine Kurumlar Hesabında toplanır; Bakanlıkça kamu idarelerine tüm nakit aktarımları bu hesaptan yapılır.

(2) Kamu idarelerinin ödemelerinin gerçekleştirilmesini teminen Bakanlıkça kamu idarelerinin ödeme hesaplarına yapılacak nakit aktarımları için ilgisine göre Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabı kullanılır.

(3) Kamu idarelerinin tahsilat hesaplarında toplanan tutarlar gün sonunda ilgisine göre Bakanlığın Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabında toplanır.

(4) Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile diğer Hazine hesapları arasında karşılıklı nakit aktarımı gerçekleştirilebilir.

Kamu idarelerine ait banka hesapları

MADDE 12- (1) Kamu idarelerinin ödemeleri için ilgisine göre Kurum Tek İdare Ödeme Hesabı ve Kurum Tek İdare Ödeme Özel Hesabı kullanılır. Ayrıca, bu hesaplara bağlı olarak çalışacak şekilde, nihai alıcıya yapılacak ödemelerin etkin şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Bakanlığın uygun görüşüyle Muhabir Bankada ve zorunlu hallerde Bakanlıkça belirlenecek diğer yurt içi bankalarda yalnızca ödeme işlemleri için kullanılmak üzere kamu idaresince ödeme alt hesapları açılabilir.

(2) Kamu idarelerinin tahsilatları için ilgisine göre Kurum Tek İdare Tahsilat Hesabı ve Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabı kullanılır. Ayrıca, bu hesaplara bağlı olarak çalışacak şekilde, kamu idarelerince tahsilat işlemlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Bakanlığın uygun görüşüyle Muhabir Bankada ve zorunlu hallerde Bakanlıkça belirlenecek diğer yurt içi bankalarda yalnızca tahsilat işlemleri için kullanılmak üzere kamu idaresince tahsilat alt hesapları açılabilir.

(3) Kamu idarelerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki tüm hesaplarına ilişkin anlık hareket ve bakiye bilgilerinin TCMB, Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar tarafından kendilerinde açılmış olan hesaplara yönelik temin edilen servisler aracılığıyla THBS üzerinden görüntülenmesi sağlanır.

Bakanlıkça yapılacak ödeme işlemleri

MADDE 13- (1) Bakanlık, THBS aracılığıyla iletilen kamu idarelerinin nakit taleplerini günlük nakit aktarım programı çerçevesinde karşılar. Bakanlıkça karşılanan tutarlar tam iş günlerinde saat 11.30'a kadar, yarım iş günlerinde saat 11.00'e kadar THBS üzerinden kamu idarelerine bildirilir. İlgili kamu idarelerinin hesaplarına aktarılacak tutarlar gönderme emri ile TCMB'ye bildirilir.

(2) Bakanlıkça kamu idarelerine gönderilecek nakit tutarı idarelerin Bakanlıktan olan Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki ilgili alacak bakiyesinden fazla olamaz.

TCMB tarafından gönderme emrinin yerine getirilmesi

MADDE 14- (1) TCMB, kendisine gönderilen gönderme emri çerçevesinde ödeme tarihinde tam iş günlerinde saat 16.30'a, yarım iş günlerinde saat 12.15'e kadar ilgili hesaba nakit aktarımını gerçekleştirir.

(2) TCMB, kendisine aktarılan gönderme emrindeki unsurlara hiçbir şekilde müdahale edemez.

(3) Tam iş günlerinde saat 17.30'a kadar, yarım iş günlerinde saat 13.00'e kadar Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabına ve Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabına gelen tutarlar ayrıca bir talimat beklenilmeksizin tam iş günlerinde en geç saat 17.30'a ve yarım iş günlerinde en geç saat 13.00'e kadar Tek Hazine Kurumlar Hesabına aktarılır.

(4) Tam iş günlerinde saat 17.3O'dan sonra, yarım iş günlerinde saat 13.00'den sonra Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabı ve Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabına gelen tutarlar ayrıca bir talimat beklenilmeksizin en geç ertesi iş günü saat 10.00'a kadar Tek Hazine Kurumlar Hesabına aktarılır.

Kamu idarelerince verilecek ödeme talimatları

MADDE 15- (1) Kamu idareleri, Bakanlık tarafından ödeme hesaplarına aktarılan nakit tutarlarını THBS üzerinden görüntüler.

(2) Kamu idareleri, kendisine iletilen nakit karşılama bilgisini dikkate alarak ödeme hesaplarında bulunan tutardan ilgili hesaba/alıcıya ödemelerin gerçekleştirilmesi için tam iş günlerinde saat 16.30'a kadar, yarım iş günlerinde ise saat 12.15'e kadar Muhabir Bankaya ödeme talimatını verir.

(3) Kamu idarelerinin diğer yurt içi bankalarda ödeme hesapları olması halinde, kendisine iletilen karşılama bilgisini dikkate alarak ödeme hesaplarında bulunan tutardan ilgili hesaba/alıcıya ödemelerin gerçekleştirilmesi için tam iş günlerinde saat 16.45'e kadar, yarım iş günlerinde 12.30'a kadar diğer yurt içi bankaya ödeme talimatını verir.

Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalarca yapılacak ödeme işlemleri

MADDE 16- (1) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar, ilgili hesaba/alıcıya aktarılmak üzere kamu idarelerinden gelen ödeme talimatını yerine getirir.

(2) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar, kendisine aktarılan ödeme talimatındaki unsurlara hiçbir şekilde müdahale edemez.

(3) Kamu idaresince 15 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen sürede ödeme alt hesaplarından ilgili hesaba/alıcıya aktarılamayan tutarlar ile bu hesaba geri dönen tutarlar kamu idaresinden ayrıca bir talimat beklenilmeksizin, tam iş günlerinde aynı gün 17.00'ye kadar, yarım iş günlerinde ise aynı gün 12.45'e kadar Muhabir Banka nezdindeki kurum tek idare ödeme hesaplarına aktarılır.

(4) Tam iş günlerinde saat 17.00'ye kadar, yarım iş günlerinde ise saat 12.45'e kadar Muhabir Banka nezdinde toplanan tutarlar, tam iş günlerinde aynı gün saat 17.30'a kadar, yarım iş günlerinde aynı gün saat 13.00'e kadar Muhabir Bankaca ilgisine göre TCMB nezdindeki Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabına veya Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabına aktarılır.

(5) Ödeme alt hesaplarına tam iş günlerinde saat 16.45'ten sonra, yarım iş günlerinde ise saat 12.30'dan sonra gelen tutarlar ertesi iş günü saat 09.30'a kadar Muhabir Banka nezdindeki kurum tek idare ödeme hesabına aktarılır.

(6) Muhabir Banka hesaplarına tam iş günlerinde aynı gün saat 17.00'den sonra ve ertesi iş günü saat 09.30'a kadar, yarım iş günlerinde saat 12.45'den sonra ve ertesi iş günü saat 09.30'a kadar gelen tutarlar en geç saat 10.00'a kadar ilgisine göre TCMB nezdindeki Tek Hazine Kurumlar Ödeme Hesabına veya Tek Hazine Kurumlar Ödeme Özel Hesabına aktarılır.

Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalarca yapılacak tahsilat işlemleri

MADDE 17- (1) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalarca kamu idareleri adına tam iş günlerinde saat 17.00'ye kadar, yarım iş günlerinde saat 12.30'a kadar yapılan tahsilatlar tam iş günlerinde aynı gün saat 17.30'a kadar, yarım iş günlerinde aynı gün saat 13.00'e kadar ilgisine göre TCMB nezdindeki Kurum Tek İdare Tahsilat veya Kurum Tek İdare Tahsilat Özel hesabına aktarılır.

(2) Tam iş günlerinde saat 17.00'den sonra, yarım iş günlerinde saat 12.30'dan sonra gelen tahsilatların aktarımı ise en geç ertesi iş günü saat 10.00'a kadar gerçekleştirilir.

TCMB tarafından yapılacak tahsilat işlemleri

MADDE 18- (1) TCMB, kamu idarelerinin tahsilat hesaplarına gelen tutarları tam iş günlerinde en geç saat 17.30'a, yarım iş günlerinde en geç saat 13.00'e kadar ilgisine göre Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabına veya Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabına aktarır.

(2) Tam iş günlerinde saat 17.30'dan sonra, yarım iş günlerinde saat 13.00'den sonra gelen tahsilat tutarları ertesi iş günü en geç saat 10.00'a kadar ilgisine göre Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabına veya Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabına aktarılır.

(3) Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabına ve/veya Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Özel Hesabına gelen tutarlar ayrıca bir talimat beklenilmeksizin Tek Hazine Kurumlar Hesabına aktarılır.

Tahsilatların gün içinde Bakanlığa aktarılması

MADDE 19- (1) Bakanlıkça gün içinde talep edilmesi halinde kamu idarelerinin nakit yönetim birimleri, bu Yönetmelikte belirtilen saatler beklenilmeksizin tahsilat hesabının bulunduğu bankaya talimat vererek tahsilatları Bakanlık hesaplarına aktarır.

Akıbet bilgilerinin iletilmesi

MADDE 20- (1) Muhabir Banka ve diğer yurt içi bankalar ilgili kamu idarelerinin bütçe ve bütçe dışı tüm hesaplarına ilişkin gerçekleştirilen ve gerçekleştirilemeyen işlemlere, alıcı banka tarafından iade edilen tutarlara ilişkin akıbet bilgilerini gerçekleştirilememe ve iade sebepleriyle birlikte ilgili kamu idarelerine elektronik ortamda bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Muhasebe İşlemleri

Muhasebe işlemleri

MADDE 21- (1) Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında meydana gelen her türlü nakit hareketine ilişkin muhasebe işlemleri, Bakanlık ve kamu idareleri tarafından ilgili muhasebe mevzuatı çerçevesinde nakit hareketinin gerçekleştiği gün sonu itibarıyla yapılır.

(2) İlgili kamu idaresine yapılacak nakit aktarım tutarı tavanının belirlenmesinde Bakanlıkça 335-Tek Hazine Kurumlar Hesabından Borçlar Hesabında izlenen tutarlar esas alınır.

(3) Kamu idarelerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında

gerçekleştirdikleri işlemler Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi üzerinden muhasebeleştirilerek HMBS'ye gönderilir.

(4) Kamu idarelerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında

değerlendirilen mali kaynaklarına ilişkin olarak Bakanlıkça 335-Tek Hazine Kurumlar Hesabından Borçlar Hesabında izlenen tutarlar ile ilgili kamu idaresince 135-Tek Hazine Kurumlar Hesabından Alacaklar Hesabında izlenen tutarlara yönelik aylık mutabakat karşılıklı olarak THBS üzerinden yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tek Hazine Kurumlar Hesabının Yönetilmesi

Tek Hazine Kurumlar Hesabının yönetilmesi

MADDE 22- (1) Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında Bakanlık bünyesinde toplanan kaynaklar Bakanlıkça TCMB ve diğer kamu bankalarında nemalandırılır. Bu kapsamda elde edilen nema gelirleri genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilir.

(2) Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında toplanan kaynakların yönetilmesinde esas alınacak ilkeler, yatırım araçları, bankalar ve diğer koşullar Borç ve Risk Yönetimi Komitesi tarafından belirlenir.

(3) Bu kaynakların nemalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ile ilgisine göre TCMB veya diğer kamu bankaları arasında müştereken tespit olunur.

(4) Nakit yönetim amaçları doğrultusunda Tek Hazine Kurumlar Hesabına alman kaynaklar diğer Hazine hesaplarına geçici olarak aktarılabilir.

(5) Çeyreklik dönemler itibarıyla Tek Hazine Kurumlar Hesabında ve/veya diğer kamu bankalarının Tek Hazine Kurumlar Hesabı ile ilişkili hesaplarında tutulan kaynakların toplam dönem sonu bakiyesi 335 - Tek Hazine Kurumlar Hesabından Borçlar Hesabının ilgili dönem sonu bakiyesine eşitlenir.

Nema paylaşımı

MADDE 23- (1) Mali kaynakları Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamında değerlendirilen belediyeler, il özel idareleri, kamu iktisadi teşebbüsleri ve söz konusu idarelerin bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birliklerinin Tek Hazine Kurumlar Hesabına alınan kaynaklarının değerlendirilmesi sonucu elde edilecek getiriden ilgili kamu idareleri ile paylaşılacak olan tutarlar, TCMB tarafından aylık bazda ilgili aya ilişkin olarak en son açıklanan bankalarca bir aya kadar vadeli mevduata uygulanan ağırlıklı ortalama mevduat faiz oranının yüzde yetmişi esas alınarak ve Ek-3'te yer alan formüle uygun olarak belirlenir.

(2) Hesaplanan tutarlar, Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak tertiplere gider kaydedilerek ilgili kamu idaresinin Hazineden olan alacak bakiyesine izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar eklenir.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 24- (1) İlgili kamu idarelerinin yetkilileri ile muhasebe yetkilileri yukarıda bahsi geçen hükümlerin yerine getirilmesinden şahsen ve müteselsilen sorumludur.

(2) Yönetmelik kapsamındaki kamu idarelerinden halihazırda teşkilatlanma süreci devam edenler ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak olanlar;

a) Mali hizmetler biriminin ihdasını takiben 10 iş günü içerisinde anılan birimin ihdasını ve iletişim bilgilerini yazılı olarak Bakanlığa iletmekle sorumludur.

b) İdareler, kuruluşlarına ilişkin mevzuatın veya mali kaynaklarının Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten mali hizmetler birimi ihdas edilene kadar geçen süre zarfında nakit talep ve tahsilat tahmin bilgilerini 6 ncı ve 8 inci maddelerde belirlenen süreler ve esaslar dahilinde hazırlamak ve Bakanlığa bildirmekle sorumludur.

İstisnai durumlar

MADDE 25- (1) Ortaya çıkan istisnai durumlarda, Bakanlığın uygun görmesi halinde, TCMB'nin uygun görüşünün alınması yoluyla nakdin talep edilmesi, karşılanması ve aktarımı yukarıda belirtilen saatlere bağlı kalmaksızın gerçekleştirebilir.

(2) Maaş, ücret ve benzeri nitelikteki zorunlu ödemelerin zamanında yapılmasını teminen, kurum tek idare ödeme hesaplarına aktarılan tutarlar, Bakanlığın uygun görüşüyle, ödemeler gerçekleştirilinceye kadar bu hesaplarda bekletilebilir.

(3) Mali kaynakları Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alınan kamu idareleri yalnızca dış alımlar veya yurt dışından temin edilen krediler nedeni ile döviz cinsinden ödeme veya yükümlülüklerinin olması ve/veya Avrupa Birliği tarafından sağlanan ve döviz cinsinden izlenmesi gereken hibe anlaşmaları ile çeşitli faaliyetler kapsamında uluslararası örgütler tarafından hesaplarına döviz cinsi aktarım yapılması durumunda veya ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı diğer özel durumlarda Bakanlığın uygun görüşü ile döviz hesabı açabilir. Her bir kamu idaresi için bu amaçla açılan döviz hesaplarının Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamındaki işleyişi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir ve ilgili kamu idaresine bildirilir.

Güvenlik

MADDE 26- (1) Bakanlık THBS ve Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sisteminin, Muhabir Banka ile TCMB kendi sistemlerinin çalışır durumda olmasını temin eder, sistem ve veri güvenliğini sağlar.

(2) Bakanlık, TCMB ve Muhabir Banka arasındaki sistem iletişimine ilişkin güvenlikle ilgili hususlarda paydaşlar kendi güvenlik politikası kriterlerini esas alır.

(3) Kullanıcıların şifreleri, sertifikaları ve güvenli elektronik imzaları gizli olup kullanıcılar bu gizliliği ve güvenliği sağlamak, kendilerinden başkalarının kullanmasına veya öğrenmesine imkan vermemek üzere gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

(4) İlgili birim amirleri, kullanıcıların yetkilendirme işlemlerine ilişkin tüm yazışma ve tutanakları gerekli güvenliğin sağlandığı ayrı bir dosyada veya elektronik ortamda muhafaza ederler.

Olağanüstü durum kılavuzu

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen işlemlere ve teknik aksaklıklar, veri hatlarındaki arızalar ile doğal afet, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt gibi olağanüstü durumlarda ne yapılacağına ilişkin ayrıntılı hususlar ilgisine göre TCMB ve Muhabir Bankanın uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça çıkarılacak Olağanüstü Durum Kılavuzunda belirtilir.

Yetki

MADDE 28- (1) Bakanlık;

a) TCMB ve Muhabir Bankanın uygun görüşleri alınmak suretiyle bu Yönetmelikte belirtilen süre ve saatlerde değişiklik yapmaya,

b) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye,

yetkilidir.

Uygulamaya geçiş ve hesapların kapatılması

MADDE 29- (1) Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulamasına geçiş ile birlikte uygulama kapsamına alınan kamu idarelerinin mevcut hesapları kapatılarak bu Yönetmelikte belirtilen şekilde yeni hesaplar açılır. Kapatılacak hesaplarda yer alan tutarlar hesabın kapatıldığı tarihte ilgisine göre Kurum Tek İdare Tahsilat veya Kurum Tek İdare Tahsilat Özel Hesabına aktarılır.

(2) Tek Hazine Kurumlar Hesabı uygulaması kapsamına alman kamu idareleri Bakanlıkça gerçekleştirilecek pilot uygulama kapsamında sisteme dahil edilebilir.

(3) Pilot uygulama kapsamında zorunluluk arz eden durumlarla sınırlı olmak kaydıyla Bakanlıkça uygun görülen hesaplar kapsam dışında tutulabilir.

(4) Pilot uygulama kapsamında Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde bu Yönetmelikte yer alan banka hesap yapı ve işleyişlerinde değişiklik yapılabilir.

Muafiyet

MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kamu idareleri Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümlerinden muaftır.

Yaptırım

MADDE 31- (1) Nakit tahminlerine ilişkin bildirimlerin bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde THBS üzerinden Bakanlığa iletilmemesi durumunda 24 üncü maddenin birinci fıkrasında sayılan kişiler hakkında, 4749 sayılı Kanunun 14/A maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Söz konusu süreye ilişkin ihlalin tespitinde THBS kayıtları esas alınır.

Anlık hareket ve bakiye bilgilerine ilişkin servislerin sağlanması

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kurumlarca sağlanacak servislere ilişkin çalışmalar tamamlanıncaya kadar 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümler uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 32- (1) Sayıştay, TCMB ve Muhabir Bankanın görüşleri alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Gelirin Türü/Tarih

01.0X,20XX

02.0X.20XX

03.0X.20XX

04.0X.20XX

05.0X.20XX

l.Hafta

08.0X.20XX

Ay Toplamı

Bütçe Hesaplarına ilişkin Nakit Girişleri

Özel Hesaplara ilişkin Nakit Girişleri

Giderin Türü /Tarih

01.0X.20XX

02.0X.20XX

03.0X.20XX

04.0X.20XX

05.0X.20XX

l.Hafta

08.0X.20XX

Ay Toplamı

Bütçe Hesaplarına ilişkin Nakit Çıkışları

Özel Hesaplara İlişkin Nakit Çıkışları

Açıklamalar: Bu form Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına Yönelik Yönetmeliğin S.Maddesi uyarınca talep edilmektedir.

iletişim Bilgileri: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü E-mail: kaf.nakit(3hazine.sov.tr Tel No: 0312204 64 08

Günlük Nakit Talebi Bildirim Formu

Tarih: 01.0X.20XX

Kurum Adı:

Giderin Türü/Tarih

01.0X.20XX

Bütçe Hesaplarına İlişkin Nakit Çıkışları

Özel Hesaplara İlişkin Nakit Çıkışları

Açıklamalar: Bu form Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına Yönelik Yönetmeliğin 8.Maddesi uyarınca talep edilmektedir.

İletişim Bilgileri:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü

E-mail:

kaf.nakit@hazine.gov.tr

Tel No:

0312 2046408

YÖNETMELİĞİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak : Resmi Gazete
İşyerinde kavga eden işçi tazminat alamaz!
Türkiye'de ilk kez uygulandı! Çocuklar eve koşarak gitti
MHP'nin 'siyanür' teklifi komisyonda bekliyor
İddiaya girdiği arkadaşının patronu için cenaze anonsu yaptırdı
Dip suyu alarmı! İstanbul'a değil Yunanistan'a gidiyor
Cami iskelesi altında kalmıştı, acı haber...
Ertuğrul Sağlam resmen göreve başladı!
YÖK Başkanı: O akademisyenleri biz ihraç etmedik
700 bin kişiye emeklilik yolu açılıyor!
Meclis'e sunuldu! 5 bin 500 lira sınırı geliyor...
İstanbul’da bir siyanür dehşeti daha! 1’i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu
Erdoğan'ın eski basın danışmanından şaşırtan açıklamalar!
İstanbul Beşiktaş Belediyesi Engelli 5 İşçi Alacak
Tavuk tipi uyku bozukluğu neden olur?
Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hırsızlar ATM'yi bombayla havaya uçurdu
21 ton mandalina yanlış etiket kurbanı oldu
Antalya Felez Çevre Yönetim 4 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Dijital oyun tutkunlarına 'ders sevgisi' kazandıran sistem
Türk Eğitim Derneğinden 684 öğrenciye 'Tam Destek Bursu'
El Bab'ta patlama: 18 ölü
Öğretmenlerin maaşı ne kadar oldu? Bakan Selçuk açıkladı...
Yusuf Kaplan: AK Parti iktidarı bu konuda başarısız
Meteoroloji uyardı!Bu şehirlere dikkat!
Kalın: S-400 ve F-35 için bugün itibarıyla çalışmaya başladık
Korkunç son! TIR, bisikletlinin üzerine devrildi
Trabzon Yorma Belediyesi 1 İşçi Alacak
Konut kredisi faizleri düşer mi? İşte son durum
İntihar psikolojisine dikkat!
AK Parti'de yenilenme ve gençleşme atağı
İşçiydi patron oldu, şimdi de 9 ülkeye sera kuruyor
20 ton kaçak et ve sakatat ele geçirildi
Ara tatil için her ilde etkinlik
Kar yağdı kesim başladı! Kapış kapış satılıyor...
Tüm gece telefonla oynadı, bir gözü kör oldu!
CHP seçim bildirgesinde yaşa takılanlar ve kanun teklifleri
İstanbul arazisi mecliste tartışmaya yol açtı
İstanbul'da 5 milyon 211 209 sigortalı çalışan var
İBB Meclisi İmamoğlu’na o yetkiyi vermedi
Bakırköy'deki siyanür ölümlerinde detaylar belli oldu
Tekirdağ Valisi evlendi
Tırın altında kalan doktor feci şekilde hayatını kaybetti
21 yaşındaki kadın girişimci köye örnek oldu
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın tutuklandı
SSK'dan daha az primle emekli olabilirsiniz!
KYK Burs ve Kredi sonuçları açıklandı
Nikahlarını askeri üniformayla kıydırdılar
2020 yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrecilerinin bursları belli oldu
Fiskobirlik’ten fındık fiyatı açıklaması!
Bakan Turhan:İnsanlarımızın hayat standartı daha da artacak
İşte Merkez’in yıl sonu dolar beklentisi
Siyanüre ulaşmak bu kadar kolay mı?
Kredi çekeceklere müjde! 1'in altına indi
Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz' anketi
Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik:'Otizm ile obezite karıştırılıyor'
Muğla Dalaman SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Belediye ekipleri, yaşlıların torbalarını taşıyor
Erdoğan: Yeni Başkanımızla beraber faiz daha da inecek
Bakan Soylu: Siyanür satışı ile ilgili gerekenler yapılacak
Binlerce kişiye maaş ve emeklilik hakkı! İşte şartlar
Evde bakım aylığı alana emeklilik hakkı geliyor!
Mansur Yavaş'ın adını kullanarak 'iş vaadi'ne uyarı
Tarlasından çıkana tazminat ödenecek
Sünnet yasaklandı, artık kulak deliyorlar!
İş görmezlik ödeneği nedir ve nasıl alınır?
Karabük'te feci kaza! Bir aile yok oldu..
İşte Erdoğan’ın EYT'de bahsettiği İskandinav ülkeleri
Kaftancıoğlu’nu korumak için 12 Eylül öncesinin Pol-Der’i gönüllü

Benzer Haberler