Anasayfa » Mevzuat » Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği

Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği

Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği

Tarih :
Kamu Düzeni Ve Güvenliği Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği Ve Avukatlık Sınav Ve Atama Yönetmeliği

11 Haziran 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28674

YÖNETMELİK

Başbakanlık (Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı)’tan:

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Müsteşarlık hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacaklarda aranacak nitelikler, giriş sınavının şekli ve uygulanmasını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Müsteşarlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukatları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan veya başbakan yardımcısını,

b) Daire Başkanı: Müsteşarlık Daire Başkanlarını,

c) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat alımı için yapılacak sözlü sınavı,

ç) Giriş Sınavı Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınav komisyonunu,

d) KPSS (B): B Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

e) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,

f) Müsteşar: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarını,

g) Müsteşarlık: Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Müsteşarlığa ilk defa atanacak hukuk müşaviri ve avukatlar, KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması esas alınarak yapılacak sözlü sınav ile alınır.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak,

c) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

Giriş sınavının duyurulması

MADDE 6 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, ilk ve son başvuru tarihi, istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı, KPSSP3 asgari puan, atama yapılması planlanan kadro sayısı, kadronun sınıfı ve derecesi ile gerekli görülen diğer hususlar sınav tarihinden en az bir ay önceden, Resmî Gazete’de, yurt düzeyinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde en az bir defa yayımlanmak ve Müsteşarlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Müsteşarlıktan veya Müsteşarlık internet adresinden temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),

b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği,

c) Üç adet vesikalık fotoğraf,

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

d) Özgeçmiş.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Müsteşarlığa teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla adayın bulunduğu yerdeki kamu kurumları veya Müsteşarlıkça da onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Müsteşarlığa ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları giriş sınavı komisyonu tarafından yürütülür.

(2) Giriş sınavı komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıralamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, ilanda belirtilen sayıda aday tutanakla belirlenir ve Müsteşarlık internet sayfasında ilan edilir. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

Sınav konuları

MADDE 9 – (1) Sınav konuları şunlardır:

a) Anayasa Hukuku.

b) Medeni Hukuk.

c) Borçlar Hukuku.

ç) Medeni Usul Hukuku.

d) Uluslararası Hukuk.

e) İdare Hukuku.

f) İdari Yargılama Hukuku.

g) Ceza Hukuku.

ğ) Ceza Usul Hukuku.

h) İnsan Hakları Hukuku.

(2) Müsteşarlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla ilave konular da belirleyebilir.

Giriş sınavı komisyonu

MADDE 10 – (1) Komisyon; müsteşar yardımcısı, daire başkanı düzeyindeki yöneticiler, hukuk müşaviri/avukat veya üniversite öğretim üyeleri arasından Müsteşar onayı ile başkan dâhil en az beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Kurum dışından sınav komisyonuna görevlendirilen asil üye sayısı ikiyi geçemez. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve I. Hukuk Müşaviri komisyonun doğal üyesidir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre giriş sınavı komisyonuna katılırlar.

(2) Giriş sınavı komisyonu başkan ve üyeleri; kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Giriş sınavı komisyonunun görevleri

MADDE 11 – (1) Giriş sınavı komisyonu; giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş sınavı komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınav değerlendirilmesi

MADDE 12 – (1) Giriş sınavına çağrılan adaylar giriş sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

(2) Sözlü sınavda adaylar;

a) 9 uncu maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

(3) Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentleri arasında yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 13 – (1) Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanağa bağlanır. Başarı sıralamasına göre oluşturulan liste Müsteşarın onayına sunulur. Müsteşarın onayladığı başarı listesi Müsteşarlık internet sitesinde ve Müsteşarlık hizmet binasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

(2) Başarılı sayılmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlayarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen hukuk müşaviri ve avukat kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir.

(3) Giriş sınavında başarılı olmak şartıyla, duyuruda belirtilen kadro sayısı kadar aday, duyuruda belirtilen kadro sayısından az olması halinde ise tümü yedek olarak ilan edilir.

(4) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ay süreyle geçerlidir.

(5) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak asıl sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(6) Giriş sınavına katılacakların listesi ve giriş sınavı sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, komisyon tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 14 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 15 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Müsteşarlıkça saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hukuk Müşaviri ve Avukat Atanması

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 16 – (1) Hukuk müşavirliği ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı,

c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı,

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf,

d) Mal bildirimi.

Hukuk müşavirliği ve avukatlığa atanma ve bildirim

MADDE 17 – (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre hukuk müşaviri veya avukat olarak atanır. Asıl listeden hukuk müşavirliği veya avukatlığı kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, yedek aday listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Atamaları yapılan hukuk müşaviri ve avukatların görevlerine başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

(4) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan sınav ve komisyona ilişkin sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan yürütür.Kaynak : Resmi Gazete
TSK'nin Rus uçaklarına ateş ettiği' iddiasına yalanlama
İdlip'de şehit sayısı 29'a yükseldi
Fuat Oktay: Bedelini ağır ödeyecekler
Gazetecilerden korona virüsüne karşı maskeli önlem
Hatay'daki yaralı asker sayısı açıklandı
İzmir İzenerji Geçici 35 İşçi Alacak
CHP'li Öztrak: TBMM'yi kapalı oturumla toplantıya çağırıyoruz
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
İzmir İzenerji Geçici 134 İşçi Alacak
Türk heyeti, Rus tarafına taleplerini iletti
İdlib'teki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi
Türkiye'den 5 ülkeye vize muafiyeti
O işçilerin ücreti arttı!
Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı
72 doğumluya 2021'de emeklilik fırsatı!
En önemli keşiflerden biri gerçekleşti: 4 bin 500 yıllık !
Kayıp kızlar güvenlikçilerin dikkati sayesinde bulundu
Şubat ayında tam çalışan kaç gün üzerinden prim ödenmelidir?
Arınç’tan gündeme bomba gibi düşen açıklamalar
Denizli Valiliğinden koronavirüs iddiasına ilişkin açıklama
Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal ağlar üzerinden yapılan haberlere itibar etmeyin
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı da koronavirüse yakalandı
Erdoğan'la görüşen Akşener, Ankara'ya dönüyor
KKTC Başbakanı Tatar'dan taziye mesajı
Bursa Binted 5 İşçi Alacak
Koronavirüs ABD'de yayılıyor: 33 yeni vaka tespit edildi
DSÖ'den koronavirüse hazırlıklı olun uyarısı
Avrupa Parlamentosu Raportörü Sanchez'den İdlib açıklaması:
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Ali Erbaş: Bugünden itibaren umre talepleri alınmayacak

Benzer Haberler