Anasayfa » Mevzuat » PTT Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

PTT Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

PTT Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Tarih :
PTT Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

6 Haziran 2013 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28669

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2007 tarihli ve 26717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “personel stratejisini” ibaresi “Kuruluşun işgücü ihtiyacını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sınavı geçersiz sayılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “meslek ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın sonuna “Bu belgenin ilgili kurum veya kuruluşun merkez teşkilatı ilgili birimlerince verilmesi gerekmektedir.” cümlesi, aynı maddenin beşinci fıkrasının sonuna da “Atama tarihinden sonra eş durumu mazereti ortaya çıkanlar hariç olmak üzere, görevde yükselme suretiyle başka bir görev ve unvana atananlar, atandıkları görevde iki seneyi doldurmadıkça eş durumu gerekçesi ile nakil talebinde bulunamazlar.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “, personelin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu gerekçe ile nakli yapılacak personelin 14 üncü madde hükümleri uyarınca eş durumu mazereti bulunması ve eşinin o yerden ayrılmasının mümkün olmadığını belgelemesi durumunda bu personel değerlendirme dışı bırakılarak sıradaki personelin nakli sağlanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve Başmüdür Yardımcıları” ibaresi “, Başmüdür Yardımcısı ve Müdürler” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “dolduranların,” ibaresi “, müdür unvanlı personelden ise aynı il içerisinde ve aynı unvanda yedi yılını dolduranların,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “üst bölgeye” ibaresinden sonra gelmek üzere “, talep etmeleri halinde ise alt hizmet bölgelerine Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda” ibaresi ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Müdür unvanlı personelden, daha önce görev yaptıkları birimden farklı ihtisas gerektiren başka bir birime ataması yapılanlar bir aylık hizmet içi eğitime tabi tutulur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.

Kaynak : Resmi Gazete

Benzer Haberler