Anasayfa » Mevzuat » Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği değiştirildi

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği değiştirildi

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği değiştirildi

Tarih :
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği değiştirildi

5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28668

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“Giriş sınavı

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Başkanlık, 11 inci madde kapsamında ÖSYM tarafından yapılacak ilk sınavdan önce, aşağıdaki esaslar çerçevesinde giriş sınavı yapabilir.

a) Sınava katılabilmek için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya Endüstri Mühendisliği ile İşletme Mühendisliği Bölümlerinden ya da bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak şarttır. Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat ederler. Elektronik ortam veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

b) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konulardan oluşur.

1) Maliye (Maliye teorisi ve maliye politikası, vergi teorisi ve Türk vergi sistemi, Kamu maliyesi).

2) İktisat (Mikro ve makro iktisat, İktisadi düşünceler tarihi, para teorisi ve politikası, Türkiye ekonomisi, uluslararası iktisat ve iktisadi kuruluşlar).

3) Hukuk (Anayasa hukuku, idare hukukunun genel esasları ve idari yargı, ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulünün genel esasları, medeni hukuk (Aile hukuku ve miras hukuku hariç), borçlar hukuku, ticaret hukuku (Deniz ticareti ve sigorta hukuku hariç)).

4) Muhasebe (Genel muhasebe, Şirketler muhasebesi, Maliyet muhasebesi, Mali tablolar analizi).

c) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir tutanağa bağlanır. (b) bendinde yer alan konuları içeren yazılı sınavdan başarılı sayılmak için alınan notun 65’ten aşağı olmaması gerekir.

ç) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

(2) Bu madde kapsamında yapılacak sınavda, birinci fıkrada yer almayan hususlar hakkında, bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler