Uşak İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Uşak İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarih :
Uşak İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. UŞAK İL ÖZEL İDARESİ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

2018 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI A-SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI

ı- 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36' ncı maddesi çerçevesinde; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında 8 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

2- Giriş Sınavı; sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

B- ALINACAK PERSONEL ÜNVANLARI

S.No

Personelin

Unvanı

Aranan Şartlar (Eğitim)

Kadro

Sayısı

Hizmet

Sınıfı

1

Mühendis

inşaat Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak

3

THS

2

Mühendis

Harita Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak

1

THS

3

Mühendis

Ziraat Mühendisliği Bölümünden Mezun Olmak

1

THS

4

Tekniker

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans

programlarının birinden mezun olmak.

2

THS

5

Topoğraf

Tapu ve Kadastro, Harita Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak.

1

THS

A. Sözlü mülakatta adayların mesleki, genel kültür bilgileri, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, özel idare çalışmaları hakkındaki bilgileri göz önünde bulundurulacaktır.

B. Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idarenin yetkisindedir.

C. Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

D. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49'ncu maddesi gereğince, sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde 06.06,1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibarin bir (1) yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

C- GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3- 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS-B Grubu (Lisans mezunları için P3, önlisans mezunları için P93 puan türü) sınavından en az 60 (Altmış) puan almış olmak,

4- Erkek adaylar için Askerlikle ilişiği bulunmamak,

5- Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

7- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(!) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

8- Sınavı kazanan adayın Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik araştırması sonucu olumlu çıkmayan aday sözleşmeli personel olarak ataması yapılmayacaktır.

9- İlimizde, şantiye ye her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 5 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

10- Müracaat tarihi itibariyle son 6 ay UŞAK İlinde ikamet ediyor olmak, bunu Nüfus Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek,

D- ÖZEL ŞARTLAR

> MÜHENDİS (İNŞAAT); Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin "İnşaat Mühendisliği" bölümünden lisans seviyesinde mezunu olmak. Yapım İşleri ile ilgili metraj ve keşif hesapları yapabilmek, hakediş hazırlayabilmek, Statik Proje hazırlayabilmek, mesleki konularla ilgili program dillerini (Sap2000 İdecad. Sta4cad ve Autocad ) programlarını biliyor olmak tercih nedeni olacaktır.

> MÜHENDİS (HARİTA); Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin "Harita Mühendisliği" bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak. Araştırmacı, dinamik ve çözüm odaklı olmak, raporlama ve iş takibi yönü kuvvetli olmak. Mesleği ile ilgili programları biliyor ve cihazları kullanıyor olmak tercih nedeni olacaktır.

> MÜHENDİS (ZİRAAT); Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin "Ziraat Mühendisliği" bölümünden lisans seviyesinde mezun olmak. Araştırmacı, dinamik ve çözüm odaklı olmak, raporlama ve iş takibi yönü kuvvetli olmak.

> TEKNİKER (HARİTA); Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin " Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden" mezun olmak. Mesleği ile ilgili programları biliyor ve cihazları kullanıyor olmak tercih nedeni olacaktır.

> TOPOĞRAF; Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışmdaki üniversitelerin "Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden" mezun olmak. Mesleği ile ilgili programları biliyor ve cihazları kullanıyor olmak tercih nedeni olacaktır.

E- BAŞVURU ŞEKLİ

Miiracatlar İdaremiz internet sitesinden (http://www.usakozelidaresi.gov.tr) ya da mesai saatleri içerisinde Uşak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edilecek iş talep formu ve başvuruda istenen belgeler ile birlikte Uşak İl Özel İdaresi'ne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Sözlü sınava; başvuru şartlarını taşıyan adaylardan ilan edilen kadro sayısının 5 (beş) katı kadar kişi çağrılacaktır, Sıralama başvuru şartlarını taşıyan adayların KPSS puanına göre

yüksek puandan aşağıya doğru yapılacaktır. (Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı KPSS puanına sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılır.)

Başvuru esnasında istenecek belgeler:

S Diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, yerleşim yeri belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi ve kısa özgeçmişini anlatan belge.

S İş talep formunu eksik dolduran ya da eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

S Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğraf yapıştırılacak ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)

Sınav komisyonu sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen adayların sözleşmeli olarak göreve başlaması veya başlatılmaması İdarenin yetkisindedir. Sınava müracaat tarihinden önce ve geçmişte İdaremizde çalışmak üzere müracaatta bulunmuş olanların müracaatları geçerli değildir.

Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaklardır. Göreve başlatılmış olsalar dahi iş sözleşmeleri iptal edilerek yasal işlem yapılacaktır. 5237 sayılı TCK ilgili hükümleri uygulanarak Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Müracaat eden adayların evrakları iade edilmeyecektir. Ayrıca kazanan ve kazanamayan adaylar İl Özel İdaresinin web sitesinde ve ilan panosunda ilan edilecek olup, kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar tek unvan için müracaat hakkına sahiptirler,

Giriş sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin takdir edeceği puanlama 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Mülakatta en az 70 (yetmiş) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.

Her unvan için ayrı ayrı puanlama yapılacaktır.

En yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.

Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri;

¦S 2016 yılında ÖSYM tarafından yapılan KPSS-B Grubu puan türünün %30'u, sözlü mülakat puanının %70'i üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

V Mesleğe (unvan) ilişkin bilgi düzeyi,

V Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

V Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

A Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

K Genel kültürü ve genel yeteneği,

V Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında olacaktır.

F- SINAV TAKVİMİ

? Başvuru Yeri: Uşak İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

? Müracaat Başlangıç Tarihi: 26.04.2018 Saat 08.30

? Müracaat Bitiş Tarihi: 07.05.2018 Saat 17.30

<¦ Sınav Komisyonu Değerlendirme: 08.05.2018 - 11.05.2018 <¦ Sınava Gireceklerin Açıklanma Tarihi: 14.05,2018

? Sözlii/Mülakat Sınav Yeri: Uşak İl Özel İdaresi

? Sözlü/Mülakat Sınav Tarihi ve Saati: 23.05.2018 Çarşamba günü Saat 10.00

« Şözlü/Mülakata girmeye hak kazananların listesi İdaremiz internet sitesinde ve ilan panosunda asılarak ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır,

Sözlü/Miilakat sıralaması komisyonca belirlenecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar Uşak İl Özel İdaresi'nde sözlü/mülakat sınavına tabi tutulacaklardır.

Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi İlan Panosunda ve İdaremiz internet sitesinde ilan edilecektir. Bu ilanlar kazananlar veya kazanamayanlar için tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınavda alım yapılacak her bir kadro için 1 asil 1 yedek aday tespit edilecek olup, yedek adayın geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıldır.

Kazanan adayların göreve başlamaları, İdarenin belirleyeceği 2018 takvim yılı içerisinde başlama yazısının tebliğinden itibaren, sözleşme yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde olacaktır. Görevine başlamayanların işe başlama onayları iptal edilecektir.

G- SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi,

Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu

Mezuniyete ait diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge aslı veya onaylı sureti

Nüfus kayıt sureti

2 adet yeni çekilmiş fotoğraf

Yerleşim yeri belgesi

H- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvurular komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 5 işgünü http://www.usakozelidaresi.fiov.tr/ adresinde yayınlanacaktır.

Ataması yapılacak adayların listesi işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.usakozelidaresi.gov.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

İlgililere yazılı veya sözlü ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır.

Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Yukarıda belirtilen açıklamalar dışında gerek duyulması halinde 0276 223 12 70 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Evrak Teslim Adresi: Uşak İl Özel İdaresi

Ünalan Mahallesi Atatürk Bulvarı No:102 (Yeni Garaj Karşısı) UŞAK/ MERKEZ

İlan Olunur.

Kaynak : SGK Rehberi
İttifakta Ankara düğümü ve 24 saat gecikmeli zirve
Gelin adayı Hanife babasıyla fotoğraf paylaştı!
Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi
Eğitime kar engeli!
Türk-İş'ten taşeron çıkışı 'KİT'ler, 4+4 alanlar, kadroya geçemeyenler..'
Dünyanın beklediği haber geldi! Kanada karar verdi…
AK Partili Muş yargıya gidiyor
PTT sermayesindeki hisseler Varlık Fonuna devredildi
Çin'den Kanada'ya 'Huawei' hamlesi! Gözaltına alındı
Araç sahipleri dikkat! İşte il il trafik sigorta bedelleri...
Engelliye çifte destek
MHP'den 'devlet memurları' ile ilgili süpriz teklif!
Kahveci: 'Memura ek zam zarurettir'
Memura 'enflasyon farkında' kötü haber!
12 Aralık 2018'den önemli gündem başlıkları
TESK'ten kredi kartı uyarısı
AK Parti ve CHP'li vekiller arasında FETÖ tartışması
CİMER'e 3 milyon civarında başvuru ulaştı'
MEB, yurt dışındayken, İl Müdürünü görevden aldı
11 Aralık güncel altın fiyatları
TEM otoyolunda seyir halindeki araç yandı
Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu
Emeklilere ödenen 2.000 TL'lik bayram ikramiyesi enflasyon oranında artacak mı?
Ağıralioğlu: Mecliste kimse terör seviciliği yapamaz
Yüksek ısıda rafine edilen yağlara dikkat
Kanser tedavisinde mide ameliyatı olan, malulen emekli olabilir mi?
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı
Klima tamiri yaparken savcının aracının üzerine düştüler
Akşener'den 'Mansur Yavaş' açıklaması
Bakanlık komandoların zorlu şartlarda görev yaptıkları anları paylaştı
Taksiciler, krizi fırsata çevirdi
Genel Kurulda 'af' tartışması

İlgilinizi Çekebilir