Anasayfa » Yönetmelikler » Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Tarih :
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlık merkez ve taşra kadrolarına yapılacak atama ve yer değiştirmelere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlık kadrolarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Devlet memurlarının kurum içi atama ve yer değiştirmeleri ile geçici süreli görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

(2) Bakanlık merkez teşkilatında görevli şube müdürü, müdür, daire başkanı ve üstü yöneticiler ile taşra teşkilatında görevli il müdürü ve il müdür yardımcıları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,

b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

c) Görev yeri: Personelin asli kadrosunun bulunduğu birimi,

ç) Hizmet birimi: Bakanlık merkez ve taşra birimlerini,

d) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen il gruplarını,

e) Hizmet puanı: Personelin görev yaptığı hizmet bölgeleri ve çalışılan hizmet biriminin özellikleri ile mesleki yeterlilikler göz önüne alınarak hesaplanan puanı,

f) Hizmet süresi: İlk göreve başlama tarihi itibarıyla personelin hizmet puanı değerlendirmesine esas alınan süreyi,

g) Kurumlar arası naklen atama: 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre kurumlar arasında yapılacak atama işlemini,

ğ) Merkez teşkilatı: Bakanlık merkezinde yer alan birimleri,

h) Merkez teşkilatı personeli: Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarında çalışan personeli,

ı) Taşra teşkilatı: İl müdürlükleri ile bunlara bağlı kuruluşları,

i) Taşra teşkilatı personeli: Taşra ve doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı kadrolarında çalışan personeli,

j) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bakanlık merkez ve taşra kadrolarında görevli personelin; bu Yönetmelikte tespit edilen hizmet bölgelerine belirli süreler dahilinde 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

k) Yer: Personelin görev yaptığı birimin bulunduğu il veya ilçeyi,

l) Yıl: Göreve başlama tarihinden itibaren geçen bir yıllık süreyi,

m) Yönetmelik: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini,

n) Zorunlu çalışma süresi: Bu Yönetmeliğe göre hizmet bölgeleri itibarıyla fiilen çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında;

a) Ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illerin gruplandırılarak işlem yapılması,

b) Atamalarda kadro imkânları ile Bakanlığın hizmet ihtiyaçlarının dikkate alınması,

c) Personelin hizmet bölgeleri arasında, hizmet gerekleri de dikkate alınarak adil ve dengeli dağılımının sağlanması,

ç) Atamalarda hizmet puanının belirleyici olması,

d) Aile bütünlüğünün korunması,

ilkeleri esas alınır.

Atama yetkisi

MADDE 6 – (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli cetvellerde sayılanlar dışında kalan personelin atamaları Bakan tarafından yapılır.

(2) Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama ve yer değiştirme yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, il içerisinde yapılacak atama ve yer değişikliklerini illerde valilere devredebilir.

Hizmet bölgeleri ve bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına esas olmak üzere iller; sosyal, kültürel, ulaşım imkânları ve ekonomik şartları ile hizmet gerekleri dikkate alınmak suretiyle Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen dört hizmet bölgesine ayrılır. Merkez teşkilatı birinci hizmet bölgesi kapsamındadır.

(2) Zorunlu çalışma süreleri birinci bölgede 7 yıl, ikinci bölgede 5 yıl, üçüncü bölgede 4 yıl, dördüncü bölgede 3 yıldır.

(3) Personelin tüm bölgelerde sırasıyla görev yapması esastır. Bölge hizmet sırası personelin Bakanlık kadrolarına ilk atandığı bölge esas alınmak kaydıyla dördüncü bölgeden yukarıya doğrudur. Birinci bölgede zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olan personelin sonraki hizmet bölgeleri dördüncü bölgeden başlamak üzere yukarı doğrudur. Ancak personelin talebi halinde bu Yönetmelikte yer alan diğer hususlara uyulmak kaydı ile alt bölgelere doğrudan atamaları yapılabilir.

(4) Personelin, atandığı bölge ve bölge içerisindeki yerlerde bu Yönetmelik ile tespit edilmiş süre kadar fiilen çalışması zorunludur. Personelin, hizmet bölgeleri ve bölge içerisindeki yerler için belirlenen süreler kadar fiilen çalışmadan, 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yer alan mazeretler ve durumlar hariç doğrudan bir üst hizmet bölgesine atamaları yapılamaz. Ancak bulunduğu yerin zorunlu çalışma süresinin yarısını dolduran personelin, aynı hizmet bölgesinde veya alt hizmet bölgelerinde Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere talepleri halinde atamaları yapılabilir.

(5) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personel aynı hizmet bölgesinde, alt hizmet bölgelerinde veya bir üst hizmet bölgesinde Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere atanma talebinde bulunabilir. Ancak, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personelin atanabileceği kadro ve unvanına uygun bir yerin Bakanlıkça ihtiyaç gösterilmemesi veya personelin tercihlerine atanamaması durumunda Bakanlıkça, bulunduğu yerde çalışma süresi uzatılmış sayılır. Bu şekilde ataması yapılamayan ve çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler, birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.

(6) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurup, yer değiştirme isteğinde bulunmayan personelin görev yapmakta olduğu birimde çalışmaya devam edip etmeyeceği, aynı veya başka bir hizmet bölgesine atanıp atanmayacağı hususları, hizmetin gereği ve hizmet bölgeleri arasındaki personel dağılımının dengeli bir şekilde sağlanması hususları gözetilerek Bakanlıkça değerlendirilir. Bu şekilde çalışma süresi uzatılan personelin bulunduğu yerde geçirdiği süreler, birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç bir sonraki hizmet bölgesinin zorunlu çalışma süresinden sayılır.

(7) Bulunduğu hizmet bölgesinde, zorunlu çalışma süresinin iki katı kadar görev yapan personele, birinci bölgedeki zorunlu çalışma süresini dolduran ve dördüncü bölge hizmetini henüz yapmamış olanlar hariç bir üst hizmet bölgesinde görev yapmadan, bir sonraki üst bölge için Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen yerlerden, kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak için tercih yapma hakkı verilir.

(8) Personelin bulunduğu yerde görev yapma süresi 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan sağlık veya eş mazereti bulunanlar hariç, en fazla on yıldır. Bulunduğu yerde on yılını dolduran personelin, Bakanlıkça ihtiyaç gösterilen kadro ve unvanına uygun bir yere atanmak üzere, bölge sırası gözetilmek ve en az beş tercih olmak kaydıyla tercihleri alınarak yer değiştirme suretiyle atama döneminde hizmet puanına göre ataması yapılır. Tercihte bulunmayan personelin ataması, durumuna uygun bir yere Bakanlıkça resen yapılabilir.

Yer değiştirme suretiyle atama dönemi

MADDE 8 – (1) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu veya azami çalışma süresini doldurarak yer değişikliği talebinde bulunan personelin atamaları her yıl Haziran ve Eylül ayları arasında bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre toplu olarak yapılır.

Yer değiştirme suretiyle atama dönemi dışında yapılabilecek atamalar

MADDE 9 – (1) Aşağıda yazılı hallerde 8 inci maddedeki yer değiştirme suretiyle atama dönemine bağlı kalınmaksızın her zaman atama yapılabilir;

a) 13, 14 ve 17 nci maddelerde yer alan sağlık ve eş durumu mazereti ile can güvenliği şartlarının ortaya çıkması.

b) 16 ncı maddedeki şartların ortaya çıkması.

c) Personelin eşinin veya çocuğunun vefat etmesi.

ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atama durumunun ortaya çıkması.

Bölgelerde zorunlu çalışma süresinden sayılacak ve sayılmayacak süreler

MADDE 10 – (1) Personelin fiilen çalışarak doldurması gereken zorunlu çalışma süresinden sayılacak hallere ait süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Yıllık, mazeret ve sağlık izinlerinin tamamı,

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

c) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca bir görevin vekâlet ile ya da aynı Kanunun ek 8 inci maddesine göre geçici süreli görevlendirme ile yürütülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

e) Hizmetin gereği olarak TODAİE ve Yabancı Diller Eğitim Merkezinde başarılı geçen sürelerin tamamı,

(a) fıkrasında belirtilen süreler, memurun görev yaptığı bölge hizmetinden, diğer fıkralarda belirtilen süreler ise bu sürelerin geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(2) Aşağıda belirtilen hallere ait süreler, personelin fiilen çalışarak doldurması gereken zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanun hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

b) Bakanlık kadrolarına atanmadan önce başka şekillerde o bölgede geçirilen süreler.

Atamalarda göz önünde bulundurulacak kriterler

MADDE 11 – (1) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduran personelin isteğe bağlı atamaları; boş kadro durumu ve hizmet bölgelerindeki personel ihtiyaçları dikkate alınarak Bakanlıkça ilan edilen kadro ve unvanlara göre, personelin yapacağı tercih sırası ve Ek-2’de yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formunda yer alan ölçütlere göre tespit edilen hizmet puanına göre yapılır. Personelin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü itibarıyla mevcut özlük bilgileri esas alınır. İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini dolduracak olan personel isteğe bağlı atama müracaatında bulunabilir.

(2) Bulunduğu bölge içerisinde zorunlu çalışma süresini dolduran personelden aynı bölge içerisinde bir yere kendi talebi üzerine atanmış olanlar, en az iki yıl fiilen çalışmadan başka bir yere atama talebinde bulunamazlar.

(3) İlan edilen kadro ve unvanlara atamalarda puan üstünlüğü esas alınır. Atama talebinde bulunanların puanlarının eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana, bu sürelerin eşit olması halinde ödül puanı yüksek olana, bunların da eşitliği halinde doğum tarihi önce olana öncelik verilir.

(4) Bakanlık kadrolarına istifa/müstafi sonrası yeniden atananlar veya başka kurum/ kuruluşlardan naklen ataması yapılanlar, göreve başlayış tarihi itibarıyla en az iki yıl geçmedikçe sağlık mazereti hariç yer değiştirme talebinde bulunamazlar.

(5) 13, 14 ve 15 inci maddelerde yer alan sağlık, eş ve öğrenim mazeretleri nedeniyle görev yerleri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine dair bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında kadrosunun bağlı bulunduğu birime bildirmekle yükümlüdür. İl Müdürlükleri, mazereti sona eren personelin belgelerini 15 gün içerisinde Bakanlığa intikal ettirir. Mazereti sona eren personelin mevcut görev yeri üçüncü veya dördüncü bölgede bir yerde ise talebi halinde yerinde bırakılabilir. Diğer bölgelerde ise eski görev yerine atanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Gereği Atama ve Görevlendirmeler

İlk atamalar

MADDE 12 – (1) İlk atama ile yerleştirme yapılacak kadroların; yeri, hizmet sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir. İlk defa atamada; öncelikle dördüncü ve üçüncü hizmet bölgelerinde bulunan kadrolara yerleştirme yapılması esastır. Ancak ihtiyaç halinde diğer hizmet bölgelerinde bulunan kadrolara da yerleştirme yapılabilir. İlk atama ile yapılacak yerleştirmeler genel hükümlere göre yapılır.

(2) Aday memurların adaylık süresi içerisinde başka bir yere ataması yapılamaz.

Sağlık mazereti sebebiyle atama

MADDE 13 – (1) Personelden, görevli bulunduğu yerde kalmasının kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesi veya kamu üniversitesi hastanelerinden başvuru tarihinden geriye doğru son altı ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme talebinde bulunabilirler. Bu şekilde atama talebinde bulunanların öncelikle aynı hizmet bölgesi içerisinde sağlık raporuna uygun, tedavilerini yaptırabilecekleri bir il’e; aynı bölge içerisinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun yer bulunmaması halinde bölge sırası takip edilerek üst veya alt bölgelerde sağlık raporuna uygun tedavilerini yaptırabilecekleri bir il’e atamaları yapılabilir.

(2) Personelden kendisi veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birisine ilgili sağlık kurulu tarafından engelliler için verilen rapora göre; toplam özür oranı %50 ve üzerinde olup aynı zamanda ağır özürlü olanlar veya ağır özürlü olmamakla birlikte toplam özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar bir defaya mahsus olmak üzere talepte bulunduğu yere atanabilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen sağlık birimleri dışındaki yerlerden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde sağlık raporlarını ilgili kurumlara inceleterek görüş isteyebilir. Atama talebi bu görüş çerçevesinde değerlendirilir.

Eş durumu mazereti sebebiyle atama

MADDE 14 – (1) Eşleri kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile atanmak istedikleri ilde bulunan işyerlerinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında talep tarihinden geriye doğru son üç yıl içerisinde 720 gün prim ödemek suretiyle sigortalı sayılanlar, bu durumu belgelemek kaydı ile hizmet ihtiyaçları ve kadro imkanları çerçevesinde talepleri değerlendirildikten sonra, gerekirse kurumlar arası koordinasyon da sağlanarak, eşlerinin görevli bulunduğu yerlere atanabilirler. Eşi isteğe bağlı sigortalı olanların yer değişikliği talepleri bu kapsamda değerlendirilmez. Bu kapsamda yer değişikliği talebinde bulunan personelden;

a) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

b) Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge,

c) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son üç yıllık süre içinde en az 720 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini gösterir belge,

istenir.

(2) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan kamu görevlisi olan eşi emekliye ayrılan personel; eşinin emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvuruda bulunmak ve bir defaya mahsus olmak üzere ilk yer değiştirme suretiyle atama döneminde eşinin ikamet ettiği yere atanma talebinde bulunabilir. Personelin bu talebi, hizmet ihtiyaçları ve kadro imkanları çerçevesinde değerlendirildikten sonra eşinin ikamet ettiği yere atanabilir.

(3) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliği isteme hakkını elde eden ve her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerin aile bütünlüğünün bozulmaması için aynı yerleri tercih etmeleri önceliklidir. Bu şekilde tercihte bulunmalarına rağmen farklı yerlere atananlardan; atamasının eşinin bulunduğu ile yapılmasını isteyenler, istekte bulunan eşin görev yerinden ilişik kesmemiş olması şartıyla eş mazeretine dayalı olarak eşinin yanına atanırlar.

(4) Her ikisi de Bakanlık personeli olan eşlerden; bu durumlarını idareye bildirmeyen veya başka yerleri tercih ederek farklı yerlere atananlar; görev yerlerinden ilişik kesmeleri halinde bir sonraki yılın yer değiştirme suretiyle atama dönemine kadar eş durumu mazeretine dayalı olarak eşinin bulunduğu yere atanma talebinde bulunamazlar.

(5) Her ikisi de Bakanlık personeli olan atamaya tabi eşlerin talepleri, sırasıyla yönetici kadrolarında bulunana, eşitliği halinde kazanılmış hak aylığı yüksek olana, bunların eşitliği halinde hizmet süresi fazla olana göre değerlendirilir.

(6) Eşleri başka kurumlarda çalışan Bakanlık personelinin eş durumundan atanma talepleri eşin görevi, unvanı ve hizmet özelliği dikkate alınarak değerlendirilir.

(7) Bakanlık personeli olup aynı bölgede görev yapan eşlerin her biri, bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini tamamlamadan eş durumu mazeretine dayalı olarak atama talebinde bulunamazlar.

Çocuklarının öğrenim durumu sebebiyle atama

MADDE 15 – (1) Personelden, merkezi sınavla yerleştirme yapılan orta öğretim kurumlarında öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığını belgelemeleri halinde, kesin kaydını yaptırdığı yıl içerisinde başvuruda bulunmak ve aynı veya alt bölgeler içerisinde olmak kaydı ile atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, okulun bulunduğu il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirme suretiyle atama döneminde ataması yapılabilir.

Yetkili amirlerin teklifi üzerine atama

MADDE 16 – (1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma neticesinde o yerde/birimde kalmalarında sakınca görülmüş olan veya görev performansı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.

(2) Görevden uzaklaştırılan, gözaltına alınan, tutuklanan veya mahkûm edilenlerden serbest bırakılan personelin, yeniden göreve başladıktan sonra aynı yerde çalışmalarının sakıncalı görülmesi halinde görev yerinin değiştirilmesi, gerekçeleri ile birlikte illerde valiler, merkez teşkilatında birim amirleri tarafından Bakanlığa teklif edilebilir.

(3) Bakan talimatı doğrultusunda Bakanlık denetçileri tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporlarında görev yeri değişikliği ile ilgili öneriler Bakanlığa teklif edilebilir.

(4) Yer değişikliği teklifleri Bakanlıkça değerlendirilir. Teklifin uygun görülmesi halinde personelin görev yeri, atama zamanına bakılmaksızın bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölgede bir yere, tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak suretiyle değiştirilir.

(5) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen durumlarda personelin görev yeri, teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makam tarafından hizmet gereği resen değiştirilebilir.

(6) Bu madde kapsamında ataması yapılan personelin, mazeret durumu da dâhil olmak üzere, tekrar aynı yere veya birime atanabilmesi için ayrılma tarihinden itibaren en az üç yıl geçmesi şartı aranır.

Olağanüstü durumlarda atama

MADDE 17 – (1) Eşi veya çocuğu vefat eden personel ile herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenlerin atama talepleri, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaatta bulunmak ve bir defaya mahsus olmak üzere, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölge veya alt bölgelerde bir yere, tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak üzere değerlendirilebilir.

(2) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca iş yerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan personelin atama talebi, bulunduğu bölgenin zorunlu çalışma süresini tamamlamışsa bir üst bölge veya alt bölgelerde bir yere, tamamlamamışsa bölge içerisinde veya bulunduğu il içerisinde başka bir yere atanmak üzere değerlendirilir.

(3) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; malul olup da çalışabilir durumda olanların ise kendilerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama

MADDE 18 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde en az üç yıl görev yapmak zorundadır. Ancak personelin atandığı yerde göreve başladıktan sonra ortaya çıkacak mazeret durumlarına dayalı olarak yapacağı yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda, aynı unvana atanmaya hak kazanan personel; gerekli diğer şartları taşımaları ve eski görev yerlerinden ayrılmamaları kaydıyla sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde karşılıklı becayiş talebinde bulunabilir. Personelin bu yöndeki talepleri Bakanlıkça değerlendirilir.

Başka kurumlardan naklen atama

MADDE 19 – (1) Bakanlığa kurumlar arası nakil yolu ile atamalar, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki dönem halinde topluca yapılır. Bu atamalara esas kadro ve unvanlar, başvuru ve değerlendirme usulü ve diğer hususlar Bakanlıkça duyurulur.

(2) Bakanlık kadrolarında görevli iken, başka bir kuruma naklen atanarak ayrılanlar yeniden Bakanlığa atanmak istemeleri halinde ancak ayrılmış oldukları hizmet bölgesi için açıklanan kadrolara atanmak üzere başvurabilirler. Bu şekilde atananların Bakanlık kadrolarında daha önce bu bölgede geçirdikleri süreler bölge zorunlu çalışma süresinden sayılır.

(3) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yönetici kadrolarına yapılacak atamalarda, birinci fıkrada yer alan dönem şartı aranmaz.

Karşılıklı yer değiştirme

MADDE 20 – (1) Bakanlık kadrolarına merkezi yerleştirme ile ilk defa atanacak adayların aynı unvan ve kadroda olmak şartıyla, yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra atamaları henüz yapılmadan karşılıklı dilekçe ile müracaatları halinde ilk atama yerleri, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak değiştirilebilir.

(2) Aynı hizmet bölgesinde yer alan illerde veya aynı il içerisinde görevli personelden, asaleti tasdik olmak kaydı ile aynı unvan ve kadroda görev yapanlar, il müdürlükleri aracılığı ile müracaatları ve Bakanlığın uygun görmesi halinde karşılıklı olarak atama döneminde yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(3) 16 ncı maddeye göre atanan personele, bu madde hükümleri uygulanmaz.

Kurum içi geçici süreli görevlendirme

MADDE 21 – (1) Bakanlık personelinin iller ve birimler arasında kurum içi geçici süreli görevlendirmeleri, bir hizmetin geçici süre ile yürütülmesi amacıyla, kadrosu ile hukuki bağlarını sürdürmek ve belli bir süre ile sınırlı olmak şartı ile yapılır. Geçici süreli görevlendirmede aşağıdaki esaslara uyulur:

a) Belirli bir proje veya eğitim gibi hizmetlerin geçici olarak yürütülmesi amacıyla bir takvim yılı içerisinde personelin kendi isteğinin bulunması şartı ile en fazla 6 aya kadar geçici süreli görevlendirme yapılabilir.

b) Geçici görevlendirme, onayda belirlenen süre bitiminden önce iptal edilmediği durumlarda süre bitiminde kendiliğinden sona erer. Bu durumda başka herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ilgili personelin, görevlendirmenin sona erdiği günü takip eden iş günü içerisinde asli kadrosunda göreve başlaması zorunludur. Göreve başlamayanlar hakkında genel hükümler çerçevesinde yasal işlem yapılır.

c) Bir görevin geçici olarak ifasına yönelik olma amacını aşan, konusu ve süresi belirtilmemiş geçici görevlendirme işlemi yapılamaz.

ç) Geçici görevli olarak görevlendirilen personel hakkında bu görev sona erdirilmeden ikinci bir geçici görevlendirme yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin İşlemler

Duyuru ve başvuru şekli

MADDE 22 – (1) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak yer değişikliğine tabi olacak personel ile bulunduğu yerde on yılını dolduran personelin atanmak istedikleri yer tercihlerine esas olmak üzere, ihtiyaç gösterilecek yerleri, kadro ve unvanları gösteren listeler, başvuru şekli, süresi, kimlerin yer değiştirme talebinde bulunabileceği ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlar her yıl Mart ayı sonuna kadar ayrıca tebligata gerek kalmaksızın Bakanlık internet sayfasından duyurulur. Duyuruda belirtilen tarihlere ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar ile doğrudan Bakanlığa yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. Duyuruda belirtilen süreler içerisinde personelin görevli bulunduğu birimlere intikal etmeyen müracaatları ile ilgili itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) İsteğe bağlı yer değiştirme talebinde bulunacak personel, duyuruda ilan edilen yerlerden en az beş, en fazla on tercih yapabilir. Atama sonuçları, Bakanlık internet sayfasında duyurulur.

Atama onayının tebliği

MADDE 23 – (1) Atama onayı, ilgili birime geldikten sonra 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen durum hariç olmak üzere en geç on gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilir ve tebliğ tarihi itibarıyla ilişiği kesilir.

Göreve başlamama halinde yapılacak işlemler

MADDE 24 – (1) İlk defa veya yeniden ataması yapılanlardan 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü maddelerinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanlar, atamaları iptal edilmek üzere, taşra teşkilatı personeli için valilikler, merkez teşkilatı personeli için birim amirlerince en kısa sürede Bakanlığa bildirilir.

Yer değiştirme işleminin iptali

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından birine bağlı olarak kendi istekleri üzerine il içinde veya il dışında görev yerleri değiştirilen personelden, yer değiştirmeyi gerektiren mazeretlerinin ortadan kalktığını beyan ederek atamalarının iptalini isteyenlerin eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla atamaları iptal edilir. Bu şekilde ataması iptal edilenler, hizmet ihtiyaçları çerçevesinde il içinde farklı yer veya birimde istihdam edilmek üzere atanabilirler.

(2) Bulunduğu bölge veya yerin zorunlu çalışma süresini doldurarak isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yerleri değiştirilen personelin atama işlemleri iptal edilmez. Ancak atama onayları çıktıktan sonra personelin eş ve sağlık mazereti durumlarından birinin ortaya çıkması halinde atama işleminin iptaline ilişkin talepleri, eski görev yerlerinden ayrılmamış olmaları şartıyla değerlendirmeye alınır. Yapılan atamaların iptaline veya değiştirilmesine ilişkin diğer sebeplere dayalı talepler dikkate alınmaz. Bu şekilde ataması iptal edilenler, hizmet ihtiyaçları çerçevesinde il içinde farklı yer veya birimde istihdam edilmek üzere atanabilirler.

Gerçek dışı beyan veya geçerli olmayan belgelere dayalı işlemler

MADDE 26 – (1) İlgili personel tarafından verilen ve atama işlemlerinin dayanağı olan bilgilerin gerçek dışı veya belgelerin sahte olduğu tespit edildiği takdirde, yapılan atama işlemi iptal edilir ve sorumluları hakkında idari soruşturma yapılır ve ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 28 – (1) 2/2/2008 tarihli ve 26775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Zorunlu hizmet sürelerinin hesaplanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğe tabi personelden bulundukları bölge için belirlenmiş zorunlu çalışma süresini tamamlamış olanlar, bu Yönetmelikle o bölge için öngörülen zorunlu çalışma süresini tamamlamış sayılır. Zorunlu çalışma süresini tamamlamamış olanlar ise bu Yönetmelikle o bölge için öngörülen yeni zorunlu çalışma sürelerine tabidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bulunduğu yerde on yılını dolduran personel hakkında 7 nci maddenin sekizinci fıkrası, 2014 yılı yer değiştirme suretiyle atama döneminde uygulanmaya başlanır.

Hizmet puanı değerlendirme formu

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Ek-2’de yer alan Hizmet Puanı Değerlendirme Formunda belirtilen fiili hizmet süresine ilişkin puan hesaplanırken, ilçelerde geçirilen her bir gün için farklı katsayı uygulanmasına 1/1/2014 tarihinden sonra ilçelerde çalışma kayıtları esas alınmak sureti ile başlanır. 1/1/2014 tarihinden önceki hesaplamalarda ise il ve ilçe ayrımı yapılmaksızın il merkezi için belirlenen katsayı kullanılır.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

EK-1

HİZMET BÖLGELERİ

I. BÖLGE II. BÖLGE III. BÖLGE IV. BÖLGE
Adana Afyonkarahisar A d ı ya m an A ğrı
Ankara Bolu Aksaray Ardahan
Antalya Burdur A m asya Artvin
Ayd ı n Çanakkale Bart ı n Bat m an
Ba lı kesir Çor u m Bilecik Bayburt
Bursa Düzce Çank ı rı Bingöl
Denizli Giresun Diyarbak ı r Bitlis
Edirne Isparta Elaz ı ğ G ü m üşhane
Esk i şehir Karabük Erzincan Hakkâri
Gaziantep K ı r ı kkale Erzurum Iğd ı r
Hatay K ı rklareli Kahra m anmaraş Kars
İstanbul Kütahya Kara m an Muş
İz m ir Mal a tya Kasta m onu Siirt
Kayseri Ordu K ı rşehir Ş ı rnak
Kocaeli Os m aniye Kilis Tunceli
Konya Rize Mardin  
Manisa Tokat Nevşehir  
Mersin Zonguldak N i ğde  
Muğ la   Sinop  
Sakarya   Sivas  
S a m sun   Şan lı urfa  
Tekirdağ   Van  
Trabzon   Yozgat  
Yalova   U şak  
       
       
Kaynak : SGK Rehberi
Sözleşmelilerin disiplin yönetmeliği var mı, 657 uygulanır mı?
Taşeron işçileri tedirgin eden düzenleme!
Babacan ve Davutoğlu'na o partiden sürpriz çağrı! Buyursunlar...
İbretlik görüntü! İki genç mısır tarlasında bu halde bulundu
Kabine değişikliğinde, Soylu ve Yıldırım'a yeni görev
Yabancı uyruklu kaçak işçi çalıştıranlara büyük ceza!
Instagram ve WhatsApp'a dikkat!
Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İBB'de işten çıkarılanlar CHP il başkanlığı önünde
Saadet'ten Cübbeli Ahmet'e davet! Bilmiyor musun?..
Netflix'in Türkiye'ye kirli propagandası
Eski dekan ve eşine FETÖ'den beraat kararı
Gurbetçi çocuklarına vatandaşlık geliyor
Erzurum Horasan Belediyesi Geçici 7 İşçi Alacak
Otomatik silahla AVM kurşunlayan zanlılar gözaltına alındı
Hazine yarın 4 ihale düzenleyecek
Diyarbakır ailelerine tehdide tutuklama
Kıvanç Tatlıtuğ yeni anlaşmasıyla servet kazandı!
Başkan Erdoğan talimat verdi!Satışlar başladı...
Van Büyükşehir Belediyesinden 'işçi alımı' açıklaması
Dünya diken üstünde! Trump: Yakında göreceğiz
Tamamlandığında 12 saatlik yol 4 saate düşecek
Turizm devi iflasın eşiğinde
Kıdem tazminatı talebinde bunlara dikkat!
Babasını bıçakla öldüren lise öğrencisi tutuklandı
Çaykur personel alacak!İşte o ilan...
'Yargı reformu için elimizden geleni yapıyoruz'
Konya'da üretildi! Ekonomiye katkı sağlayacak
Aydın'da 100 kadın daha iş sahibi oldu
Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke sınırlarını aştı
Araç sahipleri dikkat!Motorine zam geldi!
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
2019 Bağ-Kur emeklilik hesaplama!
İki yol arasında kalan cami dikkati çekiyor
96 giriş, 3726 gün prime ne zaman emekli olurum?
Cübbeli'den Karamollaoğlu'na sert sözler: Sakalından utan...
Bülent Turan: Yeni kurulacak partilere şans vermiyorum
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Meteoroloji uyardı: Türkiye'nin büyük bölümünde yağış etkili olacak!
Elektriği dün en çok bu saatte tükettik
Belediye hayali kereste ve yakıt almış, Başkan müfettiş istedi
Oyuncu Fırat Tanış'ın "sigorta" isyanı
Burası 'Ahiret Kavşağı'
5 bin kişi mülakatsız alınacak! İşte branş ve kadrolar
İcra memuruna böyle saldırmışlar
Ekrem İmamoğlu Twitter’dan isyan etti!
Milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor! İşte sendika krizini çözecek formül...
Kamuda vicdanları kanatan ve çözülmesi gereken üç acil sorun!
Valiler ve emniyet müdürleri değişiyor!
Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Bugün başladı, zorunlu
'602 bin yeni öğretmen eğitim ordumuza dahil oldu'
Belediye, masa sandalyeyi topladı, vatandaş kaldırımda çay içti
Polisin 'dur' ihtarına uymayan driftçiler kaza yaptı: 2 ölü 1 yaralı
1998'den Bağkur'a kayıt yaptıramazsınız
Mehmetçik'ten yaralı teröriste şefkat eli!Babası gözyaşlarına boğuldu...
Belediye başkanı makam araçlarını toplattı
Ak Parti'de, 2 eski milletvekili daha istifa etti
Bakan Pekcan, Volkswagen'in fabrika kuracağı ili açıkladı
Ücretsiz kart ile şahsi işlerini yürüten müdüre soruşturma
Bakan Pakdemirli Nazi bayraklı uçağa bindi
Çalışmadan emekli olmak da mümkün!
Konferanslarda rızasız görüntü çekilmesi KVKK ihlali
16 Eylül 2019'dan önemli gündem başlıkları
Toplu sözleşme memur ve emeklileri tatmin etmedi'
Eğitime hazırlık ödeneği tüm çalışanlara ödensin'
Domatesin kilogram fiyatı 20 kuruşa düştü
Emekliye 501 TL Ocak zammı
Nöbetçi bakan geliyor
İŞKUR önlerinde TYP kuyruğu!
Emekli sandığı ana ve babadan dolayı çift aylık ödemez
İstanbul Üniversitesi sürekli işçi alım ilanı
Bakan Gül'den Ankara'ya yeni adliye sözü
Bakan Varank, yerli otomobil için tarih verdi

Benzer Haberler