ÇSGB 21 bin 187 TL brüt ücretle Sözleşmeli Bilişim Personeli arıyor

ÇSGB 21 bin 187 TL brüt ücretle Sözleşmeli Bilişim Personeli arıyor

Tarih :
ÇSGB 21 bin 187 TL brüt ücretle Sözleşmeli Bilişim Personeli arıyor

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2016 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü-uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I - BAŞVURU ŞARTLARI

A - GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı olarak belirlenen pozisyonlar için başvuru yapabileceklerdir)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı olanlar için en az 3 yıl, 3 katına kadar olanlar için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır,

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

h) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilecektir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

1) Java Kurumsal Mimarı -- (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Java programlama diline hakim olmak,

I. JEE platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

II. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 veya 8 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

III. Java EE 6 Web Services Developer Certified Expert veya Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip olmak

Bilişim sistemleri konusunda en az 8 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme teknolojileri(AngularJS, ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,

Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JSF 2.2, JMS, Websocket, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, SubVersion, Git, Jira konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2, CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Elasticsearch, Kibana, Logtash merkezi log yönetimi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

Ehcache, Memcached, Redis önbellek teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

Apache Kafka, RabbitMQ gibi gerçek zamanlı mesaj yönetim teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Java tabanlı(Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Java Sanal Makinesi(JVM) üzerinde performans iyileştirme ve optimizasyon konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Servis tabanlı mimariler, BPM, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, büyük veri ve NoSQL vb. teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) bilgisine sahip olmak,

Oracle ve SQL veri tabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

CMMI, SPICE, SCRUM süreç yönetim modelleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

Tercihen;

CMMI Dev konusunda Eğitim veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

TOGAF, Zachman Framework gibi kurumsal mimari yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe

sahibi olmak, bu konuda eğitim, katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

2) Java Çözüm Mimarı ve Takım Lideri-- (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 2 kişi)

Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Java programlama diline hakim olmak,

I. JEE platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

II. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 veya 8 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

lll. Java EE 6 Web Services Developer Certified Expert veya Oracle Certified Master (OCM) sertifikasına sahip olmak

Bilişim sistemleri konusunda en az 8 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,

Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme teknolojileri(AngularJS, ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,

Java EE 7, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JSF 2.2, JMS, Websocket, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle, SubVersion, Git, Jira konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Servis tabanlı mimariler, Enterprise Service Bus, XML web servisleri(JAX-WS, AXIS-2, CXF), REST web servisleri, kurumsal entegrasyon mimarileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Elasticsearch, Kibana, Logtash merkezi log yönetimi teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

Ehcache, Memcached, Redis önbellek teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

MongoDB veritabanı hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

SOA, BPM, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, bulut, büyük veri, NoSQL vb. teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

Java Sanal Makinesi(JVM) üzerinde performans iyileştirme ve optimizasyon konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Java tabanlı(Weblogic, Tomcat, Wildfly) uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) bilgisine sahip olmak,

Oracle ve SQL veri tabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

UML ve/veya BPMN modelleme dillerini kullanmış olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,

Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,

Tercihen;

En az 1000 kullanıcılı, ürünleri ülke genelinde kullanılan yazılım projelerinde yöneticilik yapmış olmak,

ITIL (Foundation/Practitioner/Intermediate/Expert) Certificate in IT Service Management sertifikasına sahip olmak

PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

3) Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA) - (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına

kadar, 3 kişi)

Genel şartlarda belirtilen (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Java programlama diline hakim olmak,

I. JEE platformunu kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

II. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 veya 8 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) bilgisine sahip olmak,

Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme

teknolojileri(AngularJS,ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,

Oracle ve SQL veri tabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Java uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak,

Websocket, JMS, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, Xml web servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

4) Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA) - (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 2

kişi)

Genel şartlarda belirtilen (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, Java programlama diline hakim olmak,

I. JEE platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile PL/SQL(Oracle) bilgisine sahip olmak,

Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve web uygulaması geliştirme teknolojileri(AngularJS,ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile kurumsal proje geliştirmiş olmak,

Oracle ve SQL veri tabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,

İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 veya 8 Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,

Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Java uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak,

Websocket, JMS, Loglama, güvenlik ve yetkilendirme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, Xml web servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

5) Sistem ve Ağ Güvenlik Uzmanı - (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 1 kişi)

Genel şartlarda belirtilen (b) ve (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Microsoft Hyper-V veya Vmware sanallaştırma platformları konusunda tecrübe sahibi olmak.

En az 1000 kullanıcı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 yıl çalışmış olmak.

Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016) bakım, izleme, yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak.

Microsoft Exchange Server 2010, 2016 sistemlerinde kurulum, yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak.

Veri Depolama Sistemleri (EMC, IBM, Netapp) ürünlerinden en az birinde, veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak.

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ve üstü sistemlerin kurulum, yönetim ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak.

Active Directory, DNS, DHCP, File Server ve Failover Cluster konularında kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak.

Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak.

Antivirüs, Antispam, Mail Security ve Sandbox analizi konularında tecrübe sahibi olmak.

Replication, Backup and Recovery konularında tecrübe sahibi olmak.

Sunucu donanımları ve konfigürasyonları (disk, Ethernet, HBA, RAID vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Ağ mimarileri, Data Center Mimarileri, ağ yönetimi, kablolu ve kablosuz ağlar ile geniş alan ağ protokolleri konularında bilgi ve deneyim sahip olmak,

Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak

Tercihen;

Docker ,Kubernates kurulumu ve konfigürasyon deneyimine sahip olmak,

Nexus kullanarak Maven ve Docker artifact yönetim deneyimine sahip olmak,

Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

Vmware Certified Professional 5 (VCP5) ve üzeri sertifikaya sahip olmak MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikasına sahip olmak MCITP: Enterprise Administrator sertifikasına sahip olmak

MCITP: Server Administrator sertifikasına sahip olmak

II - İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1) Başvuru formu,

2) Özgeçmiş,

3) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),

4) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),

5) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

6) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).

Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Başvuru şartlarının taşınması halinde birden fazla gruba müracaat edilebilecektir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.csgb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç 23/02/2018 günü mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Emek Mahallesi 17.Cadde No:13 B Blok Kat:10 Çankaya /ANKARA Telefon: (0 312) 296 63 36

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2016 yılında yapılan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak; her bir pozisyon için 5 Katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sınav sonucuna göre Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

IV - BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.csgb.gov.tr sitesinde 07/03/2018 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V - İTİRAZ

Başvuru sonuçlarının duyurulmasına müteakip 5 iş günü içerisinde başvuru yapılan adrese itiraz edilebilecektir. İtirazları inceleme, değerlendirme ve sonuçlandırmaya sınav komisyonu yetkilidir.

İlanda yer almayan hususlarla ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

VI- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır. Sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sınav Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emek Mahallesi, 17.Cadde No:13 06520 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII - ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII - SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sonuçlar www.csgb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Her bir pozisyon için, alım yapılacak kişi sayısı kadar asil ve yedek aday(lar) belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine sırası gelen yedek adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

Kaynak : SGK Rehberi
Samsun Bafra Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Ücretsiz izne çıkarılan ne zamana kadar devlet desteği alacak?
Konut kampanyasına özel sektör de katıldı! 2 yıl ödemesiz taksit
Hafta sonu sokak yasağı var mı? Bakan'dan önemli açıklama!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca açıkladı...
Ankara'da AVM'lerin çalışma şartları revize edildi
Berat Albayrak'tan banka genel müdürleri ile kritik görüşme!
Memura fark, emekliye %5.5 zam göründü
Ankara'da sağlık kuruluşları hasta almaya başlayacak!
Memur, evlendiğini kurumuna bildirmek zorunda değil!
Çorum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
Faaliyetlerine başlayan işyerlerinde çalışanlar kısa çalışma ödeneği alacak mı?
AK Partili Şamil Tayyar'dan Perinçek'e sert sözler!
MEB'den 513 şube kadrosu için yeni açıklama
Silivri Emniyet Müdürünün intiharındaki sır perdesi aralandı
Test sonucunu beklemeden yolcuğa çıkınca olanlar oldu
LGS'ye hazırlananlar için 1280 soruluk 4. paket yayımlandı
Bakan Koca canlı yayında son durumu açıkladı!
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Arş. Ens. Geçici İşçi Alım İlanı
İkinci yargı paketi teklifinin 39 maddesi kabul edildi
Yalova Belediyesinde zimmetten tutuklu sayısı 19'a çıktı
Denizi olmayan ilde ekmeğini tekneden kazanıyor
Prof. Ceyhan: Mesai saatleri değişsin
GS Başkanı Mustafa Cengiz taburcu edildi
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Annesini merdivenden itti
Engelli çocuğumdan dolayı yaştan indirim yapılır mı?
İnternetten altın alışverişinde sahte altın tehlikesi
Bekçilere yönelik düzenlemenin 7 maddesi kabul edildi
Eski krediler yapılandırılacak mı?Dikkat çeken açıklama
Çocuk doktoru, babasının mezarında intihar etti
Haziran ayı kira zam oranı belli oldu
‘Faturalı tüketici kredisi’ yarın başlıyor
Libya zirvesinde üç kritik gündem
Çalışma Bakanı Selçuk, kritik sınavların başlayacağını duyurdu
Yalova'daki zimmet soruşturmasında 4 kamu görevlisi daha gözaltında
YKS adaylarına önemli duyuru: Başvuru süresi uzatıldı
Altın fiyatları 2 ayın en düşük seviyesine geriledi
TSK'dan, Bakan onayıyla 4562 personel ihraç edildi
Özel okullar nasıl öğrenci alacak
Kırklareli Babaeski Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kadro için harekete geçtiler! Sözleşmelilerden yeni adım
Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Prof. Dr. Özlü açıkladı
İki bakanlık 28.508 TL ücretle personel alacak! işte şartları
Prof. Dr. Topkaya: 12 ile 20 Haziran arasını merak ediyorum
Kovid-19 dünyada her altı gençten birini işsiz bıraktı
Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik
Kütahya Tavşanlı Belediyesi Geçici 20 İşçi Alacak
Manisa'da feci kaza! Araçlar kağıt gibi ezildi
Bakan Kocadan: 'İstanbul'da açılan hastane için 3 bin kişi alacağız'
Kredi çeken milyonları ilgilendiriyor! Yapılandırma olacak mı?

Benzer Haberler