Muhtaç yaşlı ve engellilere ne kadar harçlık veriliyor?

Muhtaç yaşlı ve engellilere ne kadar harçlık veriliyor?

Tarih :
Muhtaç yaşlı ve engellilere ne kadar harçlık veriliyor?

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki cetvelde muhtaç durumda olan yaşlı ve engellilere yapılacak ödemelere yer verilmiştir. Buna göre, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 11 inci maddesi kapsamında yapılacak harçlık ödemesi; yaşlılara (1.620), 6-12 yaş arası engellilere (649), 13-18 yaş arası engellilere (973), 18 yaş ve üzeri engellilere (1.297) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar esas alınmak suretiyle yapılır.

Eğitim kurumlarına devam eden engellilere verilecek harçlık tutarının belirlenmesinde, (1.620) gösterge rakamını geçmemek üzere bulunduğu yaş grubunun gösterge rakamının iki katı esas alınır.

Bu göstergelerin parasal tutarı ise; 1- Yaşlılara (1.620)* 0,108550 = 175,85 2- 6-12 yaş arası engellilere (649) * 0,108550 = 70,44 TL, 3- 13-18 yaş arası engellilere (973)* 0,108550 = 105,61TL, 4- 18 yaş ve üzeri engellilere (1.297)* 0,108550 = 140,78 TL, 5- Eğitim kurumlarına devam eden engellilere verilecek harçlık tutarı (1.620)* 0,108550 = 175,85 TL

Bu tutarlardan herhangi bir kesinti yapılmamaktadır.

2828 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde neler yer alıyor?

2828 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinde; "Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze Müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakım ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılar ile engelli bireylere, her yıl merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktar üzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net harçlık verilir."hükmüne yer verilmiştir.

 

Kaynak : SGK Rehberi

İlgilinizi Çekebilir