57 soruda yaşlılık aylığı

57 soruda yaşlılık aylığı

Tarih :
57 soruda yaşlılık aylığı

1- Türkiye’de ikamet ediyorum. İsviçre’den bağlanan emekli aylığım kesildi, ne yapmam gerekir?

İsviçre Sigorta Kurumuna dilekçeyle müracaat etmeniz gerekmektedir. İsviçre’nin sözleşmeli ülke olmasından dolayı söz konusu dilekçe müracaatınız halinde Kurumumuz aracılığıyla da gönderilebilir.


2- 01-10-2008 tarihinden önce Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden emeklilik nedir?

İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi, 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Ancak 15 yıl hizmet ve 61 yaş ile de, yaş haddinden istekle emekliye ayrılabilir.

3- 2008 yılı öncesi sigortalılığı başlayanlar için hizmet birleştirilmelerinde son yedi yıllık süre içindeki çalışmalar eşit ise aylık bağlanacak kurum nasıl tespit edilir?

Bu durumda en son çalışılan statüye göre tespit yapılır.

4- 5510 sayılı kanuna göre, ilk defa sigortalı olarak 01.01.2016 tarihinde çalışmaya başlayacak olanların çalışmaya başlamadan önce %55 oranında engeli olan kişiye yaşlılık aylığı bağlanması şartı nedir?

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

5- Banka değişikliği için ne yapmam gerekiyor?

Postaneden E-Devlet şifresi alarak banka değişikliği yapabilir. Yapamadığınız takdirde en yakın sosyal güvenlik kurumuna müracaat yapabilir

6- Devlet Memur olarak çalışmaktayım. Emekli ikramiyemin hesaplanmasında bir düşüş veya ikramiye tutarımın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu mudur?

Böyle bir durum söz konusu değildir.

7- Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Borçlandığım askerlik sürelerime emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Borçlanılan askerlik sürelerine emekli ikramiyesi ödenmektedir.

8- Emekli Sandığı İkramiyem eksik hesaplanmış; nereye ve nasıl müracaat etmem gerekir?

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurulması halinde, emeklilik sicil dosyanız incelenerek gerekli işlem yapılacaktır.

9- Emekli Sandığından emekli aylığı alıyorum. Bu aylığımdan genel sağlık sigortası primi kesilir mi?

Emekli aylıklarından herhangi bir vergi ve prim kesintisi yapılmaz.

10- Emeklilik hesaplarında yaş tashihleri geçerli midir?

İş kazasıyla meslek hastalığı halinde, hak sahiplerine bağlanacak gelirlerin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim veya sağlık kurulu raporu ile ilk defa tespit edildiği tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri esas alınır. Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında, sigortalıların ve hak sahibi çocuklarının, mülga 2/6/1949 tarihli ve 5417 sayılı Kanun ve mülga 4/2/1957 tarihli ve 6900 sayılı Kanun ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı kanunlara, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tâbi sandıklara veya bu Kanuna göre ilk defa malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi olduğu tarihte, nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, sigortalının bu Kanuna göre ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının ise nüfus kütüğüne ilk olarak yazılan doğum tarihleri esas alınır. İş kazası, meslek hastalığı, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından gelir ve aylık tahsisleri ile sermaye değerinin hesabında, iş kazasının olduğu veya meslek hastalığının hekim raporuyla ilk defa tespit edildiği veya sigortalıların bu Kanuna ve bu Kanunla yürürlükten kaldırılmış kanunlara tâbi olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.

11- Sistemden banka değişikliği yapmaya çalışıyorum. Sistem izin vermiyor. Nedeni hakkında bilgi alabilir miyim?

Kredi çekilmiş ise banka değişikliği yapılamaz.

12- SSK emeklilerine ek ödeme ödeniyor mu?

SSK emeklilerine ek ödeme ödenmektedir.

13- Yaşlılık aylığı başvurusu ve istenecek belgeler nelerdir?

Sigortalılara yaşlılık sigortasından aylık bağlanabilmesi için; 4 (b) sigortalılarının ise tarım işlerinde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç, sigortalılığa esas faaliyete son verip vermeyeceğini beyan ettikten, sonra kendisinin veya varsa vekilinin tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile en son çalıştığı ildeki Kurumun ilgili ünitesine başvurması veya PTT’den alınacak e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden tahsis talep ve beyan taahhüt belgesini vermesi şarttır. Sigortalılarca adi posta yolu veya kargo veya kuruma doğrudan yazılı başvurularda, tahsis talep tarihi olarak dilekçenin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS, Alo Post veya PTT-Kargo yoluyla gönderilen tahsis taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilir. Sigortalıların aylığa hak kazandığı tarihin ayın son günü resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle, taleplerini Kuruma veremeyen sigortalıların bu resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar Kuruma verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi ile gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul edilir. Aylığa hak kazanılmış ve aynı ay içinde olmak kaydıyla, tahsis talep tarihinden sonra işinden ayrılan veya işyerini kapatan sigortalıların tahsis talepleri de geçerli sayılır. Sigortalının 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında bulunması halinde yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, çalıştığı işten ayrıldıktan sonra, örneği Kurumca hazırlanacak tahsis talep dilekçesi ile Kuruma başvurması şarttır. Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir. Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılardan ilgili döneme ait aylık prim ve hizmet belgesi henüz Kuruma verilmemiş olanlar için sigortalı işten ayrılış bildirgesi eklenir.

14- Ziraat bankasından emekli aylığımı almaktayım, bunu Garanti Bankasına aktarmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor?

Banka değişikliği işlemi www.turkiye.gov.tr üzerinden veya kuruma dilekçe ile başvuru ile gerçekleştirilebilir.

15- 01.10.2008 tarihinden sonra BAĞ-KUR sigortalılarının prim borçlarının olması yaşlılık aylığı bağlanmasını etkiler mi?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.

16- 1479 sayılı BAĞ-KUR Kanununa göre yaşlılık aylığı almakta iken 29.03.2009 tarihinde Belediye Başkanı seçildim. Emekli aylığım kesilir mi?

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince aylık kesilir. 5335 SK Madde 30- “Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.”

17- 4 (A) ve 4(B) liler malul aylığının bağlanabilmesi için nereye müracaat ederler?

Sigortalının veya varsa vekilinin tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi ile Kurumun ilgili ünitesine başvurması veya PTT’den alınacak e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr internet adresinden tahsis talep ve beyan taahhüt belgesini vermesi şarttır.

18- 5510 sayılı kanuna göre, ilk defa sigortalı olarak 01.01.2016 tarihinde çalışmaya başlayacak olanların, çalışmaya başlamadan önce %49 oranında engeli olan kişiye yaşlılık aylığı bağlanması şartı nedir?

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar.

19- Bağ Kur prim borcumun olması halinde kısmi emekli olabilir miyim?

Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için, yazılı talepte bulunduğu tarih itibarıyla genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borcunun olmaması zorunludur.

20- BAĞ-KUR ve SSK hizmetlerim, Emekli Sandığından bağlanacak aylığımı etkiler mi?

Birleştirilen bütün hizmetler, emekli aylığı hesabında dikkate alınır. Aylık bağlama oranı, toplam hizmet süresi üzerinden hesap edilir.

21- BAĞ-KUR' dan banka kredisi ile yaşlılık aylığı bağlanan bir emekliyim. Bankaya olan kredi borcum bitmeden aylığımı başka bir bankaya aktarabilir miyim?

Kredi bitmeden kredi blokesi kaldırılmaz, kredi blokesini maaş aldığı banka kaldırmaktadır.

22- Bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorum. Ne zaman emekli olabilirim?

Ne zaman emekli olabileceğinizi "www.sgk.gov.tr" internet adresimizden öğrenebilirsiniz. Bunun için; "E-SGK" penceresinde bulunan "Ne Zaman Emekli Olabilirim?" seçeneğinden "4a" butonunu açınız. "Ne Zaman Emekli Olabilirim?" sayfasındaki bilgileri doldurarak "GÖNDER" butonuna tıklayınız.

23- Devlet Memur olarak çalışmaktayım. 01.10.2008 tarihinden sonra emekli ikramiyemin hesaplanmasında bir düşüş veya ikramiye tutarımın ödenmemesi gibi bir durum söz konusu mudur?

01/10/2008’den sonrasında bir değişiklik bulunmamaktadır.

24- Devlet memuru olarak 25 hizmet yılımı doldurdum. Emeklilik için gerekli olan yaşı beklemeden, emekli ikramiyemi alabilir miyim?

Devlet memurlarına, emekli aylığı bağlanmadığı sürece ikramiye ödemesi yapılmamaktadır.

25- Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. 3201 sayılı Yasaya göre borçlandığım yurt dışı hizmetlerime karşılık emekli ikramiyesi alabilir miyim?

3201 sayılı Kanuna göre yapılan yurt dışı borçlanmalarına emeklilik ikramiyesi ödenmemektedir.

26- Emekli Sandığı’ na tabi 15 yıl hizmetim varken istifa ederek görevden ayrıldım. Açıktan emekli olabilir miyim?

15 yıl hizmetinize karşılık 61 yaşınızı doldurmanız şartı ile müracaatınız halinde emekli olabilirsiniz.

27- Emekli Sandığı’na tabi 15 yıl hizmetim varken istifa ederek görevden ayrıldım. Açıktan emekli olabilir miyim?

15 yıl hizmetinize karşılık 61 yaşınızı doldurmanız şartı ile müracaatınız halinde emekli olabilirsiniz.

28- Ev hizmetlerinde 10 gün az çalıştırılan sigortalılar kendi primlerini öderler ise emekli olabilirler mi?

Evet, gerekli olan uzun vade sigorta kolları priminin ödenmesi durumunda emekli olabilirler.

29- Hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da çalıştım. Her iki ülkeden de emekli maaşı alabilir miyim?

Türkiye’de ve Azerbaycan’daki çalışmalarınızın en az 12 ay olması ve her iki ülke mevzuatına göre aylık hakkınızın bulunması durumunda hizmet birleştirerek aylık alabileceğiniz gibi müstakilen aylık hakkınızın olması durumunda da her iki ülke çalışmalarınızla aylık alabilirsiniz.

30- Kamuda, sözleşmeli öğretmen olarak çalışırken kadrolu öğretmen olarak atandım. Sözleşmeli çalıştığım sürelere emekli ikramiyesi alabilir miyim?

Sözleşmeli olarak çalıştığınız süreler gibi resmi sektördeki sigortalı sürelere bu hizmetleri kıdem tazminatına hak kazanılacak şekilde sona ermesi şartıyla ikramiye ödenir.

31- Maaş aldığım bankama kredi borcum var bankamı değiştirmeden şube değişikliği yapabilir miyim?

Aynı banka içerisinde şube değişikliği yapabilirsiniz.

32- Maaş ödemelerimin farklı bir bankadan yapılmasını istiyorum. Nereye başvuru yapmalıyım?

Banka değişikliği işlemi www.turkiye.gov.tr üzerinden veya kuruma dilekçe ile başvuru ile gerçekleştirilebilir.

33- SSK çalışanlarının malulen emekli olma şartı nedir?

En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 1800 gün, Sigortalının, başkasının bakımına muhtaç olması ise; yıl şartı aranmaz 1800 gün priminin olması gerekir.

34- Tutuklu olan veya hapse mahkûm olan memur emekli olabilir mi?

Memur emeklilik şartları olan hizmet ve yaş şartını tamamlayan her devlet memuru emekli olabilir, tutuklu veya hapis cezası aylık bağlamaya engel değildir. Tutuklunun kendisinin veya vekilinin emeklilik dilekçesini vermesi halinde, Hükümlünün ise vasisi kanalıyla dilekçe vermesi halinde emeklilik işlemleri yapılır.

35- Yaş şartımı tamamladım. Hizmet süremi tamamlamadan kısmi emekli olabilir miyim?

Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için gerekli olan şartlardan yaş ve hizmet süresi şartının beraber sağlanması gerekmektedir. Gerekli olan hizmet süresi tamamlanmadan yaşlılık aylığı bağlanması mümkün bulunmamaktadır.

36- 01.10.2008 den sonra “Engelli” sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanmasının şartları nelerdir?

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 25 inci maddenin ikinci fıkrasına göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün, b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla ikinci fıkranın (a) bendindeki yaş şartları aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Bunlar 94 üncü madde hükümlerine göre kontrol muayenesine tâbi tutulabilirler.

37- 2008 öncesi ve sonrası BAĞ KUR emeklilik şartları nelerdir?

1) Genel Koşullar Yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanmanın genel koşulları a) 8/9/1999 (hariç) tarihinden önce, b) 8/9/1999 (dahil) ila 30/4/2008 (dahil) tarihleri arasında, c) 30/4/2008 (hariç) sonrasında, sigortalı olanlar için 3 bölümde incelenmektedir.. a) 8/9/1999 (Dahil) Tarihinden Önce Sigortalı Olanlar 1- Genel Koşullar 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 5510 sayılı Kanunla; - 4 (b) sigortalıları için 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu, maddeleri yürürlükte bırakılmak suretiyle mülga kanunlardaki hükümler doğrultusunda tespit edilmesi sağlanmıştır. 4 (b) sigortalıları için; a) 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre aylığa hak kazananlar 1/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalanlara 1479 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre; - Talepte bulunduğu tarihte prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması, - Kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi, - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi, aylığa hak kazanırlar. b) 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre aylığa hak kazananlar 1479 sayılı Kanunun geçici 10/ikinci fıkrası Anayasa Mahkemesinin iptal kararından sonra 4759 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmiş ve bu defa sigortalıların 23/5/2002 tarihini takip eden ay başında 1/6/2002 tarihi itibariyle kadın 20 erkek ise 25 tam yılını dolduranlar veya doldurmalarına kalan süreye göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 1479 sk. Geçici 10 / İkinci fıkrasına Göre Aylığa Hak Kazanma Kademeli Geçiş Süreci c) 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre aylığa hak kazananlar 01/10/1999 tarihinde kadın ise 50, erkek ise 55 yaş ve en az 15 tam yıl için 2 yıldan daha fazla süre var ise kademeli geçiş süreci uygulanır. 1479 sk.geçici 10. Mad./Üçüncü Göre Aylığa Hak Kazanma Kademeli Geçiş Süreci KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE (01/10/1999 tarihi itibariyle) YAŞ PRİM ÖDEME SÜRESİ Kadın Erkek 2-4 Yıl arasında olanlar 51 56 15 Yıl 4-6 Yıl arasında olanlar 52 56 15 Yıl 6-8 Yıl arasında olanlar 53 57 15 Yıl 8-10 Yıl arasında olanlar 54 57 15 Yıl 10 Yıldan fazla olanlar 56 58 15 Yıl Kısmi aylıklarda; sigortalının 1/10/1999 tarihinde hem hizmetinin hem de yaşının değerlendirilmesi gerekir. b) 8/9/1999 (dahil) ila 30/4/2008 (Dahil) Tarihleri Arasında Sigortalı Olanlar, 4 (b) sigortalıları için 5510 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 4 (b) kapsamında olup, 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; - Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya - Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar. c) 30/4/2008 (Hariç) Sonrasında Sigortalı Olanlar 1) Genel Koşullar 5510 sayılı Kanunla genel hükümler yönünden ilk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara yaşlılık sigortasından aylık bağlama şartları 28 inci maddede düzenlenmiştir. Maddenin ikinci fıkrasında; ilk defa bu Kanuna göre sigortalı sayılanlara aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığı bağlanacağı öngörülmüş olmakla birlikte, yine Kanunun geçici 7 nci maddesinin son fıkrasında 30/4/2008 (hariç) tarihinden sonra 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında bu Kanunun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. Diğer bir ifadeyle, 28 inci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları ilk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle 506, 1479, 5434, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre sigortalı olanlar için uygulanır. Buna göre, ilk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan; - 4 (b) sigortalıları için, kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır. Kadın sigortalılar için 58, erkek sigortalılar için 60 olarak öngörülen yaş hadleri, 4 (b) sigortalıları için 9000 prim gün sayısı koşullarının 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kademeli süreçte, 1/1/2036 tarihinden sonra yerine getirilmesi halinde, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak aylığa hak kazanma koşulları belirlenir.

38- 2008 öncesi ve sonrası BAĞ KUR kısmi emeklilik şartları nelerdir?

1/10/1999 tarihi itibariyle aylık bağlanmasına hak kazananlar ile hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalanlara 1479 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerine göre; Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödemesi, a) 1479 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına göre aylığa hak kazananlar 01/10/1999 tarihinde kadın ise 50, erkek ise 55 yaş ve en az 15 tam yıl için 2 yıldan daha fazla süre var ise kademeli geçiş süreci uygulanır. 1479 sk. geçici 10. Mad./Üçüncü Göre Aylığa Hak Kazanma Kademeli Geçiş Süreci KANUN ÇIKTIĞI TARİHTE EMEKLİLİĞİNE KALAN SÜRE (01/10/1999 tarihi itibariyle) YAŞ PRİM ÖDEME SÜRESİ Kadın Erkek 2-4 Yıl arasında olanlar 51 56 15 Yıl 4-6 Yıl arasında olanlar 52 56 15 Yıl 6-8 Yıl arasında olanlar 53 57 15 Yıl 8-10 Yıl arasında olanlar 54 57 15 Yıl 10 Yıldan fazla olanlar 56 58 15 Yıl Kısmi aylıklarda; sigortalının 1/10/1999 tarihinde hem hizmetinin hem de yaşının değerlendirilmesi gerekir. b) 5510 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında 4 (b) kapsamında olup, 8/9/1999 tarihinden 30/4/2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılanlar; - Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanırlar. d) 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddenin üçüncü fıkrasında; ikinci fıkrada belirlenen yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanabilir.


39- 2008 öncesi ve sonrası Emekli Sandığı emeklilik şartları nelerdir?

2008 öncesi bayanlarda 25 yıl hizmet ve 58 yaşını, erkeklerde 25 yıl hizmet ve 60 yaşını doldurmuş olmaları, 2008 sonrası başlayanlar için 2036 yılına kadar 25 yılını dolduranlar için yukarıda belirtilen yaşlar geçerli olup, bu tarihten sonra dolduracaklar için kademeli yaş uygulanacaktır.

40- 2008 öncesi ve sonrası SSK emeklilik şartları nelerdir?

8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olan 4 (a) sigortalılarının aylığa hak kazanma koşulları 506 sayılı Kanun uygulamasında olduğu gibi geçici 81 inci maddenin A, B ve C bentlerindeki koşullara göre belirlenir. Geçici 81 inci maddenin A bendi: 8/9/1999 tarihi itibariyle 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki 60 ıncı maddesinin (A) bendindeki seçeneklere göre yaşlılık aylığına hak kazananlar, bu tarihten sonra diledikleri tarihte emekli olabilecekleri gibi, yine bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık süresini dolduranlar 8/9/1999 tarihinden sonra 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki (A) bendindeki koşulları yerine getirerek yaşlılık aylığına hak kazanabileceklerdir. Buna göre, durumları yukarıda belirtilen sigortalılardan; - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya, - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut, - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanırlar. Geçici 81 inci maddenin B bendi: 4759 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 506 sayılı Kanunun geçici 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde yapılan değişiklikle 23/5/2002 tarihi itibariyle belirlenecek olan sigortalılık sürelerine göre, sigortalıların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları yeniden düzenlenmiştir. Aşağıdaki tablolarda kadın ve erkekler için sigortalılık başlangıç tarihlerine göre geçici 81 inci maddenin (B) bendine göre aylığa hak kazanma sigortalılık süresi, yaş ve gün sayısı koşulları belirlenmiştir. İLGİLİ KANUN SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ No Madde No Sigortalılık Süresi Yaşı Gün Sayısı 506/4759 GM.81-B 09.09.1981 - 23.05.1984 20 40 5000 24.05.1984 - 23.05.1985 20 41 5000 24.05.1985 - 23.05.1986 20 42 5075 24.05.1986 - 23.05.1987 20 43 5150 24.05.1987 - 23.05.1988 20 44 5225 24.05.1988 - 23.05.1989 20 45 5300 24.05.1989 - 23.05.1990 20 46 5375 24.05.1990 - 23.05.1991 20 47 5450 24.05.1991 - 23.05.1992 20 48 5525 24.05.1992 - 23.05.1993 20 49 5600 24.05.1993 - 23.05.1994 20 50 5675 24.05.1994- 23.05.1995 20 51 5750 24.05.1995 - 23.05.1996 20 52 5825 24.05.1996 - 23.05.1997 20 53 5900 24.05.1997 - 23.05.1998 20 54 5975 24.05.1998 - 23.05.1999 20 55 5975 24.05.1999 - 08.09.1999 20 56 5975 İLGİLİ KANUN SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ No Madde No Sigortalılık Süresi Yaşı Gün Sayısı 506/4759 GM.81-B 09.09.1976 - 23.05.1979 25 44 5000 24.05.1979 - 23.11.1980 25 45 5000 24.11.1980 - 23.05.1982 25 46 5075 24.05.1982 - 23.11.1983 25 47 5150 24.11.1983 - 23.05.1985 25 48 5225 24.05.1985 - 23.11.1986 25 49 5300 24.11.1986 - 23.05.1988 25 50 5375 24.05.1988 - 23.11.1989 25 51 5450 24.11.1989 - 23.05.1991 25 52 5525 24.05.1991 - 23.11.1992 25 53 5600 24.11.1992 - 23.05.1994 25 54 5675 24.05.1994- 23.11.1995 25 55 5750 24.11.1995 - 23.05.1997 25 56 5825 24.05.1997 - 23.11.1998 25 57 5900 24.11.1998 - 08.09.1999 25 58 5975 Geçici 81 inci maddenin C bendi: 4759 sayılı Kanunla 24/5/2002 tarihinden geçerli olmak üzere geçici 81inci maddenin (C) bendinin (a) alt bendinde yapılan değişiklikle 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 8/9/1999 tarihinden 23/5/2002 tarihine kaydırılmış, ayrıca (b) alt bendinde yapılan düzenlemeyle de bu tarihten sonra emekli olacaklar için 15 yıl, 3600 gün ve 50/55 yaş şartlarını yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. Buna göre, 23/5/2002 tarihinde 15 yıldan beri sigortalı olup kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran ve sigortalılık süresince en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalılar, belirtilen tarihten sonra diledikleri zaman tahsis talebinde bulunmaları halinde yaşlılık aylığına hak kazanabileceklerdir. 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları aşağıdaki tabloda hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanırlar. Sigortalının yaşlılık aylığına hak kazanacağı kademeli yaş haddi; bu şartların (50/55 yaş + 15 yıl + 3600 gün) yerine geldiği tarihin bulunduğu kademeli sürece göre belirlenir. Aşağıdaki tablolarda kadın ve erkekler için sigortalılık başlangıç tarihlerine göre geçici 81 inci maddenin (C) bendine göre aylığa hak kazanma sigortalılık süresi, yaş ve gün sayısı koşulları belirlenmiştir. İLGİLİ KANUN SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ No Madde No Sigortalılık Süresi Yaşı Gün Sayısı 506/4759 GM.81-C 15 YIL+50/55 YAŞ+3600 Gün Şartının Yerine Getirildiği Tarih G.M.81/C-a 23.05.2002'den önce 15 50 3600 G.M.81/C-ba 24.05.2002 - 23.05.2005 15 52 3600 G.M.81/C-bb 24.05.2005 - 23.05.2008 15 54 3600 G.M.81/C-bc 24.05.2008 - 23.05.2011 15 56 3600 G.M.81/C-bd 24.05.2011 - ------- 15 58 3600 İLGİLİ KANUN SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ No Madde No Sigortalılık Süresi Yaşı Gün Sayısı 506/4759 GM.81-C 15 YIL+50/55 YAŞ+3600 GÜN ŞARTININ YERİNE GETİRİLDİĞİ TARİH G.M.81/C-a 23.05.2002'den önce 15 55 3600 G.M.81/C-ba 24.05.2002 - 23.05.2005 15 56 3600 G.M.81/C-bb 24.05.2005 - 23.05.2008 15 57 3600 G.M.81/C-bc 24.05.2008 - 23.05.2011 15 58 3600 G.M.81/C-bd 24.05.2011 - 23.05.2014 15 59 3600 G.M.81/C-be 24.05.2014'den sonra 15 60 3600 4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (A) fıkrasındaki yaşlılık aylığına hak kazanma seçenekleri üçten ikiye indirilerek, 8/9/1999 (dahil) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için; - Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya, - Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak seçeneklerinden birinin yerine getirilmesi öngörülmüştür. İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan; - 4(a) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7200 gün, - 4 (b) sigortalıları için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 9000 gün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

41- 2008 öncesi ve sonrası SSK kısmi emeklilik şartları nelerdir?

8/9/1999 tarihinden önce sigortalı olan 4 (a) sigortalılarının aylığa hak kazanma koşulları 506 sayılı Kanun uygulamasında olduğu gibi geçici 81 inci maddenin A, B ve C bentlerindeki koşullara göre belirlenir. Geçici 81 inci maddenin A bendi: - Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün prim ödemiş olması gerekir. Geçici 81 inci maddenin C bendi: 4759 sayılı Kanunla 24/5/2002 tarihinden geçerli olmak üzere geçici 81inci maddenin (C) bendinin (a) alt bendinde yapılan değişiklikle 15 yıl + 50/55 yaş + 3600 gün koşuluna göre yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları 8/9/1999 tarihinden 23/5/2002 tarihine kaydırılmış, ayrıca (b) alt bendinde yapılan düzenlemeyle de bu tarihten sonra emekli olacaklar için 15 yıl, 3600 gün ve 50/55 yaş şartlarını yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. Buna göre, 23/5/2002 tarihinde 15 yıldan beri sigortalı olup kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını dolduran ve sigortalılık süresince en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunan sigortalılar, belirtilen tarihten sonra diledikleri zaman tahsis talebinde bulunmaları halinde yaşlılık aylığına hak kazanabileceklerdir. 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenlerden bu şartları aşağıdaki tabloda hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanırlar. Sigortalının yaşlılık aylığına hak kazanacağı kademeli yaş haddi; bu şartların (50/55 yaş + 15 yıl + 3600 gün) yerine geldiği tarihin bulunduğu kademeli sürece göre belirlenir. Aşağıdaki tablolarda kadın ve erkekler için sigortalılık başlangıç tarihlerine göre geçici 81 inci maddenin (C) bendine göre aylığa hak kazanma sigortalılık süresi, yaş ve gün sayısı koşulları belirlenmiştir. (KADINLAR) İLGİLİ KANUN SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ No Madde No Sigortalılık Süresi Yaşı Gün Sayısı 506/4759 GM.81-C 15 YIL+50/55 YAŞ+3600 Gün Şartının Yerine Getirildiği Tarih G.M.81/C-a 23.05.2002'den önce 15 50 3600 G.M.81/C-ba 24.05.2002 - 23.05.2005 15 52 3600 G.M.81/C-bb 24.05.2005 - 23.05.2008 15 54 3600 G.M.81/C-bc 24.05.2008 - 23.05.2011 15 56 3600 G.M.81/C-bd 24.05.2011 - ------- 15 58 3600 (ERKEKLER) İLGİLİ KANUN SİGORTALILIK SÜRESİNİN BAŞLANGICI TAHSİS TALEP TARİHİNDEKİ EN AZ No Madde No Sigortalılık Süresi Yaşı Gün Sayısı 506/4759 GM.81-C 15 YIL+50/55 YAŞ+3600 GÜN ŞARTININ YERİNE GETİRİLDİĞİ TARİH G.M.81/C-a 23.05.2002'den önce 15 55 3600 G.M.81/C-ba 24.05.2002 - 23.05.2005 15 56 3600 G.M.81/C-bb 24.05.2005 - 23.05.2008 15 57 3600 G.M.81/C-bc 24.05.2008 - 23.05.2011 15 58 3600 G.M.81/C-bd 24.05.2011 - 23.05.2014 15 59 3600 G.M.81/C-be 24.05.2014'den sonra 15 60 3600 4447 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin (A) fıkrasındaki yaşlılık aylığına hak kazanma seçenekleri üçten ikiye indirilerek, 8/9/1999 (dahil) tarihinden sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için; - Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak seçeneklerinden birinin yerine getirilmesi öngörülmüştür. İlk defa 1/5/2008 tarihi itibariyle sigortalı olanlardan; 5510 sayılı Kanunun 28 inci maddenin üçüncü fıkrasında; ikinci fıkrada belirlenen yaş hadlerine 65 yaşı geçmemek üzere, üç yıl eklenmek ve adlarına en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla da yaşlılık aylığı bağlanır.

42- 4(B) ye borcu olan kişi malulen emekli olabilir mi?

Olamaz, genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

43- Danimarka'dan emekli olma konusunda bilgi verir misiniz?

Soru Genel Müdürlüğümüz görev alanına girmemekte olup, ilgili ülke mevzuatı kapsamındadır. Bu sebeple konu hakkında bilgi ilgili ülke sosyal güvenlik kurumundan edinilebileceği gibi, Danimarka’nın sözleşmeli ülke olmasından dolayı soru Kurumumuz aracılığı ile de ilgili ülke sosyal güvenlik kurumuna iletilebilir.

44- Emekli olduktan sonra hizmet birleştirmesi yaparsam emeklilik maaşıma etkili olur mu?

Yaşlılık aylığı hesaplanırken sigortalının o tarihe kadar çalıştığı tüm hizmetler dikkate alınır. Aylık bağlandıktan sonra hizmet birleştirmesi yapılması söz konusu değildir.

45- Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmetim varken istifa ettim. Yaşım dolana kadar hangi haklardan faydalanabilirim?

Uzun vadeli sigorta kolları açısından yararlandırılabileceğiniz herhangi bir hak bulunmamaktadır. Emeklilik için gereken yaşı doldurmanız ve tarafınıza aylık bağlanması için müracaat etmeniz halinde emeklilik için gerekli işlemler yapılacaktır.

46- Emekliliği hak etmeme rağmen hala çalışmaya devam etmem durumunda maaşım düşer mi?

Emekli aylığı “aylık bağlama oranı x ortalama aylık kazanç” formülüyle bulunuyor. Mevcut sistemde emekli aylığını belirleyen en önemli etken ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranı. Bu bir kişinin prim tutarının ve prim gün sayısının ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla emekli aylığı bağlanması anlamına geliyor. Ancak 2008 öncesindeki prim gün sayısı ne kadar fazla olursa, emekli aylığı o denli yüksek, yine 1.10.2008 sonrası prim gün sayısı ne kadar fazla olursa da emekli aylığı o kadar düşük oluyor.

47- Emeklilik için dilekçemi verdim. Hastalık raporu aldım, rapor parası nasıl ödenir, emekli aylığı nasıl bağlanır?

Hizmet akdinin feshinden sonra yaşlılık aylığının ödenmesine başlanması gereken tarihte hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneği almakta olanların yaşlılık aylıkları, geçici iş göremezlik ödeneği verilme süresinin sona erdiği tarihi takip eden aybaşından başlatılır.

48- Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım ve ayrıldım. Tekrar emekli aylığım nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi?

Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılacak artışlar uygulanarak yeni aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmi aylığın toplamından oluşur.

49- Engelli işçi statüsünde çalışanların erken emeklilikten yararlanma şartları nelerdir?

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu kanunun ilgili maddesine göre malul sayılan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar. SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;- % 50 ila % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,- % 40 ila % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılara, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün, Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığından yararlanırlar. Bu şartlarla aylık bağlananlar, SGK’ca kontrol muayenesine tabi tutulabilir. Ayrıca, hizmet akdine tabi bir veya birkaç işveren yanında çalıştırılan işçiler için 4320 gün ve 4680 gün şartları, işe giriş tarihlerine göre 3600 günden başlamak ve her yıl 100’er gün artırılmak ve belirtilen 4320 ve 4680 günü geçmemek suretiyle kademeli geçiş uygulanmaktadır.

50- Engellilerin 2008 öncesi ve sonrası emeklilik şartları nelerdir?

2008 öncesi göreve girmeden evvel en az %40 oranında özürlü olması ve 15 yıl hizmetinin bulunması gerekmektedir, 2008 sonrası için ise çalışma gücü kayıp oranı %50 ile %59 arasında olanlar en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 4320 gün, %40 ile %49 arasında 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 4680 gün prim ödemeleri gerekmektedir.

51- Ev hizmetlerinde 10 gün az çalıştırılan ve kendi primlerini ödeyen sigortalıların prim borçları olması durumunda emekli olabilirler mi?

Emekli olabilmeleri için prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekir.

52- Hangi sigortalılık türünden emekli olabileceğimin hesabı nasıl yapılır? Son 3,5 yılda farklı sigorta kollarına tabi süreler eşit ise hangi sigorta kolundan emekli olunur?

01.Ekim 2008 ve sonra ilk defa sigortalı olanların emekliliği tüm çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüde çalıştığına bakılır ve bu kurumdan emekli olacaktır. 30.09.2008 ve Önce sigortalı olanlar ise son Yedi (7) yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla olan kurumca, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu kurumca bağlanır.

53- Kurumdan aylık alıyorum yıllık olarak çekmek istedim ancak kuruma iade edilmiş neden?

Bağlanan gelir ve aylıklarını tahakkuk ettirildiği tarihlerden itibaren aralıksız 12 ay sonuna kadar tahsil etmeyenlerin gelir ve aylıkları, gelir ve aylık bağlanma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla durdurulur.

54- Malul çocuğu bulunan kadın için emeklilikte özel şartlar var mıdır?

5510 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre, emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.

55- Maluliyet aylığı için 4 (B) linin işyerini kapatması gerekir mi?

Evet.

56- Türkiye'de ikamet etmekteyim. Fransa'dan emekli aylığı almaktayım. Yaşam belgesi formunu her yıl göndermek zorunda mıyım?

Evet. Fransız Yaşlılık Sigortası Kasası ve Ek Emeklilik Kasaları, kişilere uzun süre haksız yere maaş ödenmesini önlemek amacıyla yaşam belgesinin düzenli olarak her yıl gönderilmesini istemektedir.

57- Yaşlılık aylığı nasıl hesap edilir?

(BHAÇEDB)4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır. Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır. Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90'ı geçemez. (KGEDB)Gösterge Aylığı= ( Gösterge + Ek gösterge) X Memur Maaş Katsayısı Taban Aylığı = Taban Aylığı Göstergesi X Taban Aylığı Katsayısı Kıdem Aylığı = Kıdem Aylığı Göstergesi X Kıdem Yılı X Memur Maaş Katsayısı Tazminat Aylığı= [(En Yüksek Devlet Memurunun Göstergesi + Ek göstergesi) X Memur Maaş Katsayısı] X %55 (Bu oran ilgililerin ek göstergelerine göre değişiklik göstermektedir.) Aylık Bağlamaya Esas Tutar: Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Tazminat Aylığı+Kıdem Aylığı toplamının 50+hizmet yılının toplamı ile çarpımı sonucu hesaplanır.

Kaynak : SGK Rehberi
Yargıtay’dan 'altılı ganyan' kararı!
3 ay önce 18'ine girdi! İşte en genç muhtar adayı..
Tapuda yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
Torbalı'da skandal ihmal iddiası! Çocuğa ameliyatta 'oksijen'yerine...
Evlilik tazminatında 1 yıl detayı..
Berat Albayrak'tan döviz açıklaması: Pazartesi başlıyor
Metrelerce takla atan otomobilden yaralı olarak kurtuldu
Akşener-Kılıçdaroğlu görüşecek..
Cinsel istismar davasında 27 yıl hapis cezası
Validen şiirli 'kış lastiği' uyarısı!İşte sosyal medyayı sallayan o şiir..
Bunu yapan kadın işçiler! İşyerinin tuvaletine argo sözler yazdı işten atıldı...
MHP'den 3600 ek gösterge çıkışı! Bekletilmemeli...
Yardımcı hizmetler sınıfı kadrosu Meclis gündeminde!
Tren ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Mansur Yavaş CHP'den ittifak adayı gösterilecek
Çeyrek altın ne kadar oldu?
AK Partili belediye meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı
Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi!
Şehit Emniyet Müdürü Verdi son yolculuğuna uğurlandı
Hamsi bolluğu tezgahları şenlendirdi!
Kızılay'dan atanan kayyum sonrası ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi
AYM'den memurları ilgilendiren çok önemli karar!
Kapadokya'da sis ve kar güzelliği!
Siyasette bomba kulis! CHP ve İyi Parti ittifakı dağıldı
O belediyede en düşük ücret 3 bin 340 lira olacak!
Öğrenciler jüri oldu, öğretmenler yarıştı
Müslüm Baba 77.6 milyon lira kazandırdı!
Asgari ücrete ilk zam geldi! Hesaplarına 2.200 TL yatacak
2. toplantı yarın! Asgari ücrette işte masadaki 4 rakam
Temel Karamollaoğlu'ndan önemli açıklamalar
O Bölümün 7 bin mezunu var! Meslek tanımı yok..
İş yerinde stresi azaltmak için neler yapılabilir?
Milyonlarca Kişiye Müjde! Kiraları Düşürecek Düzenleme Geliyor
Binlerce kişi merakla bekliyor! Asgari ücret artarsa onlar da kazanacak..
Erken emeklilikte kritik detay: Paranız boşa gitmesin...
AK Parti Belediye Meclis Üyesine silahlı saldırı
5 Milyon emekliyi ilgilendiriyor! Gözler Meclis'te
Müebbet alan oğlu için dedektif gibi çalıştı
Kızılay'a kayyum atandı
Erdoğan harekat için tarih verdi!
O parayı böyle alabilirsiniz...
Türk-İş'ten taşeron çıkışı 'KİT'ler, 4+4 alanlar, kadroya geçemeyenler..'
Kılıçdaroğlu Asgari Ücrette '2.200 TL' de detayları verdi..
AKK'nın kaldırılması sonrasında TTNET fiyatları artırdı
Kılıçdaroğlu'ndan 'ittifak' açıklaması
İşte Şehit Emniyet Müdürü'nün son sözleri
Bahçeli: Sarı yeleklilere özenen, bedelini ağır öder
TİM'in 'asgari ücret' rakamı belli oldu! İşte o ücret...
TÜSİAD Başkanı'ndan faiz uyarısı
Bakan Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar...
Yaşlı çiftin yürek sızlatan ölümü! Kanser hastası eşini banyoda yıkarken...
Ahmet Davutoğlu'ndan o iddialara sert yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret','emeklilik','işçi maaşlarına'ilişkin önemli açıklamalar..
İnternette kotasız tarife ücretleri belli oldu!
O görüşmeyi anlattı: 'Başka kim olacak Aylin benim tabii'
Esnafa 2 bin 10 lira işsizlik maaşı müjdesi
MEB'e 8 yıl içinde 317 bin 602 kişi KPSS puanı ile atandı
Türk-İş'e 'Destici'den destek ziyareti
300 bin emekli ikramiye bekliyor
Sürpriz öneri : Bir defaya mahsus ücretsiz olsun!
Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 'Hediye Alma Yasağı'na getirdiği '6 istisna'
Taşeronda, ‘Kadro Alan', tedirgin...
'Nedensiz kaşıntı, kansere bağlı olabilir'
Dev zirvede 'güzel bir sürpriz' olacak..
Bakandan sağlık çalışanlarına müjde!
Asgari Ücretli'nin gözü kulağı 'yarın'da..
Ankara'da sahte reçete soruşturması!Çok sayıda gözaltı var..
Memur adayları dikkat! 25 bin sağlık personeli alınacak...
Okul müdürünün bilgisayarında şok pornografik resimler
Şehit Emniyet Müdürünün ailesi geldi..Valilik'te tören
MHP'den 'devlet memurları' ile ilgili süpriz teklif!
Başvurana karşılıksız 50 bin TL hibe!
Memurlara emeklilikte yeni fırsat!
Rekabet cezalarındaki alt sınır artırıldı
İşte il il trafik sigorta ücretleri tablosu!
Şener Şen'in cenazesinde ağlayacaklara mektup!
Kahveci: 'Memura ek zam zarurettir'
MiT'ten 18 bin kişiye İKK eğitimi
Türk- İş 2 bin 200 lirayı olumlu buldu
Engelli 'Devlet Memurları' için Kanun Teklifi
Cezaya kızıp, sosyal medyadan polise hakaret edince..
Memurun enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte son rakamlar...
‘Mobil’den hesap açma dönemi
MHP O İldeki adayını geri çekti!
Dolarda son durum! Kritik gün yarın
İşte Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ilk ifadesi

İlgilinizi Çekebilir