Anasayfa » Soru Cevap » Soru ve cevaplarla asgari işçilikle ilgili bilmeniz gerekenler

Soru ve cevaplarla asgari işçilikle ilgili bilmeniz gerekenler

Soru ve cevaplarla asgari işçilikle ilgili bilmeniz gerekenler

Tarih :
Soru ve cevaplarla asgari işçilikle ilgili bilmeniz gerekenler

Araştırma sonucunda yeterli işçilik bildirilmemesi durumunda ne yapılır?

Araştırma işlemi sonucunda yeterli işçilik bildirilmemiş ise tespit edilen asgari işçilik oranı ve fark işçilik tutarı işverene tebliğ edilir. Yapılan tebligata istinaden 1 ay içerisinde fark işçilik tutarının ödenmesi veya ödeneceğine dair taahhütname verilip aynı süre içerisinde ödenmesi halinde ilişiksizlik belgesi verilir.

Asgari işçilik nedir?

Özel inşaat işlerinden, ihale konusu işlerden ve devamlı işyerlerinde yapılan işlerden dolayı söz konusu işlerde çalışan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediklerinin, prime esas kazanç ve prim gün sayısı bakımından yeterli bildirimde bulunulup bulunulmadığının usul ve esasları Kurumca belirlendiği şekilde araştırılması veya incelenmesi işlemidir.

Asgari işçilik uygulamasının kapsamı nedir?

Gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş tarafından malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle yapılan inşaatlar • Kanunda İdare olarak tanımlanan kurum veya kuruluşlar tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yani ihale mevzuatına göre ihale veya emanet suretiyle yaptırılan ve işçilik içeren her türlü ihale konusu işler • Genel Teftiş Programına alınan işyerleri hakkında işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespit edilmesi için yapılan genel denetimler olarak ifade edebileceğimiz sektörler asgari işçilik denetimleri asgari işçilik uygulaması kapsamında yer almaktadır.

İlişiksizlik belgesinin inceleme sonucu nasıl alınır?

Araştırma işlemi sonucunda belirlenen fark prim tutarının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde ödenmemesi, • Ödenmeyeceğinin yazılı olarak belirtilmesi, fark işçilik tutarına itiraz edilmesi veya işçilik içeren faturalarının bulunduğundan dolayı inceleme talep edilmesi hallerinde söz konusu iş incelenmek üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilgili Grup Başkanlığına intikal ettirilir. • Rapor 3 ay içerisinde düzenlenip ilgili birime intikal ettirilir. Fark işçilik tespit edilemez ise ilişiksizlik belgesi ilgililere verilir, fark işçiliğin tespit edilmesi halinde ise bu tutar kesinleşerek 1 ay içerisinde ödenmek üzere işverenlere tebliğ edilir. • İşverenler araştırmaya başvurmaksızın faturalı işçilikleri fazlaysa doğrudan meslek mensubuna veya Kurum müfettişine giderek de inceleme sonucu ilişiksizlik belgesini alabilme imkânına sahiptir.

İlişkisizlik belgesi nedir ve hangi şartlarda verilir?

Asgari işçilik araştırma veya inceleme sürecinden sonra kişilere verilen ve ihale konusu iş ile ilgili teminatın iade edilebilmesi ve özel nitelikteki inşaatı işyerlerinden dolayı yapı kullanma izin belgesi alınabilmesi amacıyla ilgili idareye veya ruhsat vermeye yetkili makama ibraz edilmesi gereken soğuk damgalı belgedir.

Ünite tarafından yapılan araştırma sonucu ilişiksizlik belgesi alınma süreci nasıldır?

Yapılan kontrollerde herhangi bir sorunun tespit edilmemesi veya tespit edilen sorunların giderilmesi halinde normal asgari işçilik oranının yüzde 25 eksiği temel alınarak asgari işçilik ön değerlendirmesi yapılmasının ardından Kontrol aşamasında fiili tespit veya kontrol yapılması gerekirse konu denetim ve kontrolle görevli memurlara intikal ettirilmekte ve konuya ilişkin bir ay içinde işlem yapılarak işveren servisine geri gönderilmektedir. Yine yapılan işin malzemeli iş olması veya işin Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde yer almaması veyahut tebliğ edilen tutara dayanak işçilik oranına itiraz edilmesi durumlarında konu Asgari İşçilik Tespit Komisyonuna intikal ettirilir.

Ünite tarafından yapılan araştırma sonucu yeterli işçilik bildirilmesi durumunda ne yapılır?

Araştırma işlemi sonucunda yeterli işçilik bildirilmiş ise ilgililere ihale makamındaki kesin teminatın veya ruhsat vermeye yetkili makamdan yapı kullanma izin belgesi alınması amacıyla ilişiksizlik belgesi verilir.

Kaynak: csgb.gov.tr

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler