Anasayfa » İlan » Emniyet Genel Müd. Avukat Alım İlanı

Emniyet Genel Müd. Avukat Alım İlanı

Emniyet Genel Müd. Avukat Alım İlanı

Tarih :
Emniyet Genel Müd. Avukat Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ALINACAK KADROLU PERSONEL (AVUKAT) İLANI

(2017 - 10. DÖNEM)

1. GENEL HUSUSLAR

a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Avukat) alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.

b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.tr internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

d) İşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya "Başvuru Formu" çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu "Başvuru Formu" nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

e) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2016-2017 yıllarında yapılan KPSS-P3 puanı esas alınacaktır.

f) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.

g) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde "Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği"ne göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bunu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48' inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1'de belirtilen öğrenim şartı ve diğer nitelikleri

taşımak,

c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak.

3) BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla;

a) Kimlik belgesi,

b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter

tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d) En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge ve Avukatlık Ruhsatname örneği,

e) Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin cezası olmadığına dair barodan alınacak belge,

f) KPSS Sonuç belgesinin internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

Başvurular 18/12/ 2017 - 22/12/ 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE

KONULARI

2016-2017 yılı KPSS P3 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Çağrılacak olan sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

e) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5) KESİN BAŞARI LİSTESİ

a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2016-2017 KPSS P3) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.

6) SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7) SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır.

b) Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu

raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

ÜÇ YIL SÜRELİ MESLEKİ TECRÜBEYİ İSPATLAYICI BELGELER;

1- Fiili olarak en az üç (3) yıl Avukatlık yaptığını gösteren kayıtlı olduğu barodan alınacak belgeyi,

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için; Avukat veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet belgesi örneği.

Başvuruda ibraz etmeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.

EK-1

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE KADROLU OLARAK ALINACAK AVUKAT PLANLAMASI

Alım Türü

Unvanı

Sınıfı

Alınacak İl/Birim

Birim

Sayı

Top.

Sayı

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİK/ŞARTLAR

Cinsiyet

KPSS Puan Türü, Yılı ve Taban Puanı

Öğrenim Durumu

ÖZEL ŞARTLAR

657 sayılı DMK 4-A md.

Avukat

(Kadrolu)

Avukatlık

Hiz.

E.G.M HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

13

31

E/K

KPSS-2016-2017

P3-70

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim

kurumlarından mezun olmak.

1)Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi olmak.

2) Disiplin cezası bulunmamak.

3) En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak. ( staj süre si hariç )

ANKARA

2

ANTALYA

1

AYDIN

1

BİNGÖL

1

ÇANAKKALE

1

ÇORUM

1

EDİRNE

1

ERZURUM

1

ESKİŞEHİR

1

KAHRAMANMARAŞ

1

KOCAELİ

1

KÜTAHYA

1

MALATYA

1

MUĞLA

1

SİİRT

1

ŞANLIURFA

1

TEKİRDAĞ

1

Kaynak : SGK Rehberi
Rabia Naz Vatan'ın babası, DNA örneği vermeyi kabul etmedi
Memur-Sen; Gerçek vergi şampiyonu bordrolu çalışanlar
SGK resmen duyurdu! Annelere karşılıksız 3'lü müjde!
MR'ı abarttık, bir uzmana 600 röntgen
En büyük çevre harekatı
Çanakkale Ayvacık Belediyesi 1 İşçi Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayıp 'Ortaköy' davası
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şart bulunuyor
AK Parti'li belediyeye haciz
2020 çalışma takvimi! 2020 resmi tatiller ne zaman?
Kafelerde öğrenci avına çıkılıyor
Eylül'de cari fazla 2.48 milyar dolar oldu
TBMM Genel Kurulu toplandı
Apple'ın açığını bulan liseliye Apple'dan ödül
8 genelge yürürlükten kaldırıldı
Kart aidatından kurtulabilirsiniz!
TBMM'de, Bakana alkış krizi
Meral Akşener'den nafaka çıkışı
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!
'Erdoğan’ın B planı var'
Erdoğan'ın ziyaretinde Hakan Fidan detayı!
Kahveci 'Memurun idam fermanı' diye duyurdu
Resmi Gazete’de yayımlandı: İşte Erdoğan’ın yeni danışmanı
Kreş yardımı 3 katına çıktı
Ulusal Kanal kapatılıyor
Vergi Konseyinin üye yapısı değişiyor
Maliyeden SGK'ya transferde rekor artış! 192 milyar TL....
9 yıl önce ABD'den denize bıraktığı mektuba Fransa'dan yanıt geldi

Benzer Haberler