Anasayfa » İlan » Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarih :
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

I. GENEL BİLGİLER

1) Başkanlığın görev alanlarında tecrübeli personel ihtiyacını karşılamak üzere 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, istihdam edilecek azami sözleşmeli personel sayısı 7'dir.

3) Yabancı dil gruplarına göre alınacak personel sayısı Tablo 3'te belirtilmiştir. Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, dil grupları arasında kontenjan aktarımı

yapabilir.

4) Giriş sınavı, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 16 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da yapılacaktır.

5) Başvurular, basvuru.ytb.gov.tr adresi üzerinden 1 Kasım-30 Kasım 2017 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2017 saat 18.00'a kadar kabul edilecektir.

6) Bu ilanda belirtilen tarih ve saatler, Türkiye Cumhuriyeti'nin yer aldığı saat dilimine (İleri Doğu Avrupa Zaman Dilimi UTC+03:00) göre belirlenmiştir.

7) İlave bilgi talepleri için aşağıdaki iletişim kanalları üzerinden Başkanlıkla iletişime geçilebilecektir.

Adres: T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı,

Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı No: 145 06520 Balgat ANKARA - TÜRKİYE E-posta: sinav@ytb.gov.tr

Tel: +90 312 218 40 00 (10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ulaşılabilir.)

II. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

1) Sınava başvurabilmek için adayların aşağıda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir;

a. Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olmak,

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak, (Mavi Kart sahipleri için ilgili maddenin (1) ve (6) numaralı bentlerine ilişkin şartlar aranmaz)

c. Yazılı Sınavın yapılacağı tarih itibarıyla (16 Aralık 2017) 40 yaşını doldurmamış olmak (02.12.1977 ve daha sonra doğmuş olanlar),

d. Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerinin Tablo 1'de belirtilen bölümlerinden mezun olmak. (Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi

başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir.)

Tablo 1 (Mezun Olunması Gereken Fakülte ve Bölümler)

Alan

Fakülte

Bölümler

5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Belirtilmiş Olan Başkanlık Faaliyetleri

Hukuk Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

İktisadi ve İdari

Bilimler Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bu bölümde belirtilen fakültelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak. (Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, Finans vb.)

Diğer Fakülteler

Fakültelerin, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, İstatistik, Halkla İlişkiler, İletişim, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, Maliye, İlahiyat, Din Bilimleri, Ekonomi, Endüstri Mühendisliği, Enformatik ve Enformasyon Teknolojileri bölümlerinden mezun olmak.

e. 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilmiş olan Başkanlık faaliyetleri kapsamında (Tablo 2 Tecrübeye İlişkin Alanlar) 3 yıllık tecrübe sahibi olmak. (Bu alanlarda, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmak, yurt içi ya da yurt dışı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak, ulusal ya da uluslararası nitelikteki sivil toplum örgütlerinde görev yapmak gibi belgelenebilir somut çalışmalar yapmış

olmak. (Yüksek Lisans dereceleri 1 yıl, doktora dereceleri 3 yıllık tecrübe olarak kabul edilecektir.)

Tablo 2 Tecrübeye İlişkin Alanlar

Tecrübe Alanı

Yabancı Dil

5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Almanca,

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde

Fransızca,

belirtilen faaliyetler ya da Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri

İsveççe,

alanlarında belgelenebilir tecrübe sahibi olmak.

Norveççe,

Arapça,

Rusça,

İngilizce

f. Tablo 3'te (Yabancı Dil Şartları) belirtilen yabancı dil belgelerine ilişkin dil sınavı veya ortaöğretim tamamlama/üniversiteye giriş sınavı şartlarını sağlamak.

Tablo 3 Yabancı Dil Şartları*

Yabancı

Dil

Grubu

Yabancı Dil

Belgeler

(Aşağıdaki Belgelerden Biri)

En Düşük Puan (veya başarı oranı)

Alınacak

Personel

Sayısı

1

Almanca

YDS

80

2

TestDaf 4

4

(DSD) Stufe II

C1

TELC

C1 (Sehr Gut)

Goethe Institut

C1 (Sehr Gut)

Abitur(Almanya)

3

Maturazeugnis(Avusturya)

3

2

Fransızca

YDS

80

2

DALF

C1

Baccalaureat (Fransa)

11,5

3

İngilizce

YDS, e-YDS

80

TOEFL (IBT)

96

PTE Akademik

78

CPE

C

CAE

A

GCE (A Level) (Birleşik Krallık)

Herhangi 3 Alanda A Seviyesi

3

SAT (ABD)

1100

ACT(ABD)

20

ATAR ve Eyaletlerdeki Muadil Sınavlar (Avustralya)

70

Danimarkaca

YDS

80

STX, HF (Danimarka)

7

Arapça

YDS

80

İsveççe

YDS

80

FSFG(İsveç)

10

Rusça

YDS

80

TORFL (Level 3)

93

YDS

80

İtalyanca

CELI (4)

80

Esame di Sitato (Maturita)

% 70 Başarı

* Sınav Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde, dil grupları ar asında kontenjan aktarımı yapılabilir.

III. BAŞVURULARININ YAPILMASI

Giriş sınavı başvuruları 01 Kasım 2017 Çarşamba günü başlayacak ve 30 Kasım 2017 Perşembe günü saat 18:00'de sona erecektir. Başvurular, Başkanlığın https://basvuru.ytb.gov.tr/ adresli internet sitesi üzerinden yapılacaktır. Başvuruda bulunan adayların, başvuru sırasında sistem üzerinden, 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler ile Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri sınav alanlarından birini seçmeleri gerekmektedir.

1) Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri şunlardır:

a. T.C. kimlik numarası veya (Mavi Kart Numarası),

b. YDS/e-YDS, eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavları

veya Tablo 3'te belirtilen ortaöğretim tamamlama/üniversiteye girişi sınavlarına ilişkin belgeler,

c. Diploma veya mezuniyet belgesi veya YÖK onaylı denklik belgesi, (Denklik işlemleri devam eden adaylar, YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarına dair

belgeyi ibraz edeceklerdir.)

d. Mevcut görünümü yansıtan vesikalık fotoğraf,

e. Varsa lisansüstü eğitim diploması,

f. Bu ilanın Sınava Katılım Şartları bölümünde (e) bendinde yer alan tecrübe şartlarına ilişkin kanıtlayıcı belgeler, (Başkanlık görev alanlarında sahip olunan tecrübeleri gösterir, çalışma belgeleri, diploma, sertifika vb. belgeler)

g. El yazısıyla yazılmış özgeçmiş,

h. Niyet mektubu. (Eğitim, staj ve iş tecrübeleri çerçevesinde, neden Başkanlıkta çalışılmak istendiği ve mevcut birikimle Başkanlık çalışmalarına nasıl katkı sağlanacağı anlatılacaktır.)

2) Başvuruların incelenmesi neticesinde, yazılı sınava çağrılacak adaylar, Başkanlık internet sitesi aracılığıyla bilgilendirilecektir.

3) Eğitimini yurtdışında tamamlamış adayların, ilk aşamada YÖK'e denklik başvurusu yaptıklarını gösterir belgeyi başvuru sistemine yüklemeleri yeterlidir. Bu durumdaki adaylar sınava şartlı olarak kabul edilecek olup bu adayların sınav işlemlerinin sonuçlanmasına kadar denklik işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan gecikmelerden Başkanlığımız sorumlu değildir.

IV. SINAVIN ŞEKLİ

1) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav klasik ve çoktan seçmeli bölümlerden oluşacaktır. Başvuruların incelenmesi neticesinde, sınava girmeye hak kazanan adaylar önce yazılı sınava girecek, bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava tabi tutulacaklardır.

2) Yazılı Sınavda adayların I. ve II. oturumunun her ikisinden de en az altmış (60) puan alması ve yazılı sınav ortalamasının en az yetmiş (70) puan olması gerekmektedir.

3) Yazılı sınav, 16 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, Tablo 3'te listelenen dil gruplarına göre en yüksek puandan başlanarak en fazla dört katına kadar(28) aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sözlü sınavın yeri ve tarihi Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilan edilecektir.

V. YAZILI SINAV KONULARI

(1) Yazılı Sınav'da, '5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler' kapsamında başvuran adaylar ile 'Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri' kapsamında başvuran adaylara iki farklı sınav uygulanacaktır.

(2) '5978 sayılı Başkanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 1. ve 2. maddelerinde belirtilen faaliyetler' kapsamında başvuran adaylara uygulanacak sınav sorularının %70'i adayların konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik düşünebilmesini, muhakeme gücünü, yabancı dil bilgisini ölçmeyi; %30'u ise adayların genel yetenek ve genel kültürünü ölçmeye yönelik klasik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Bu kapsamda yazılı sınav iki oturumda gerçekleştirilecektir. Adaylara, Başkanlığın görev alanları çerçevesinde aşağıdaki alanlarda sorular sorulacaktır.

I. Oturum Çoktan Seçmeli Bölüm Konuları

- Genel Yetenek,

- Genel Kültür,

- Türk Dış Politikası,

- Uluslararası İlişkiler,

- Uluslararası Hukuk,

- Sosyoloji,

- Siyasi Tarih,

- İletişim,

II. Oturum Kompozisyon Bölümü Konuları

- Yabancı Dilde Yetkinlik ,

- Türkçe Kompozisyon

(3) 'Başkanlık Genel İdari Faaliyetleri' alanında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylara uygulanacak sınav sorularının %70'i adayın konulara ilişkin bilimsel yeterliliğini, analitik düşünebilmesini, muhakeme gücünü, yabancı dil bilgisini ölçmeyi; %30'u ise adayın genel yetenek ve genel kültürünü ölçmeye yönelik klasik ve çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Bu kapsamda yazılı sınav iki oturumda gerçekleştirilecektir.

I. Oturum Çoktan Seçmeli Bölüm Konuları

- Genel Yetenek,

- Genel Kültür,

- T.C. Anayasası,

- Personel İş ve İşlemleri ile İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Süreç Bilgisi ve İlgili Mevzuat Hükümleri,

- Bütçe, Mali Yönetim ve Stratejik Planlamaya İlişkin Süreç Bilgisi ve İlgili Mevzuat Hükümleri,

- Kamu İhaleleri ve Diğer Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Süreç Bilgisi ve İlgili Mevzuat Hükümleri.

II. Oturum Kompozisyon Bölümü Konuları

- Yabancı Dilde Yetkinlik ,

- Türkçe Kompozisyon.

VI. SÖZLÜ SINAV

Sözlü sınav adayların,

a. Bu ilanın "Yazılı Sınav Konuları" başlıklı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi,

b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

e. Genel yetenek ve genel kültürü,

f. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Kaynak : SGK Rehberi
LPG'ye 95 kuruş indirim
KORONAVİRÜS HAKKINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ BURADAN TAKİP EDİN!
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Haluk Levent'ten 10 bin aileye destek!
Saadet Partili isim corona virüsünden hayatını kaybetti
Yemek siparişi vermek riskli mi?
Öğretmen ve imamlara, Covid-19'la mücadele görevi!
İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka sayısı
Antalya Valisi: 95 korona vakası ve 3 can kaybımız var
Lojman satış işlemleri iptal edildi
Petrolde fiyat savaşının ilk kurbanı belli oldu
'Virüs yüzünden obez olmayın'
Binlerce kişiye yeni yasa ile kamuda iş imkanı!
Bakan Soylu: Şehirlerden şehirlere gitmeyin
Avrupa'da koronavirüsten 108 Türk hayatını kaybetti
Yakını koronavirüse yakalanan kamu çalışanı idari izin kullanabilir mi?
AYM üyeliğine Yargıtay üyesi Basri Bağcı seçildi
ABD'de koronavirüsten bir günde 920 kişi öldü
NATO koronavirüsle mücadelede Türkiye'yi örnek gösterdi
Bakan Koca ilk kez il bazında dağılımı açıkladı!Rekor İstanbul'da...
5 siyasi parti yetklilieri İnfaz Düzenlemesi için bir araya geliyor
Hollanda'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1173'e yükseldi
Davutoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte Ramazan takvimi...
Sağlık Bakanı, çok yaklaşan görevliyi uyardı: Yaklaşma
Erdoğan: Devlet içinde devlet olmanın gereği yok
Kırklareli Sağlık Müdürü, evinde izole altında olacak
İngiltere'ye gönderilen test kitlerinde korona bulundu
Bakan Koca 65 yaş üstü sokağa çıkmasın!
İletişim Başkanı, CİMER'e gönderilen mesajları paylaştı
Benzine 8 kuruş zam yapıldı
Eşinin ölümüne neden olan koronavirüsü yendi
Bakan Turhan'ın görevden alınma nedeni netleşti
Ünlü dahiliye profesörü, koronadan hayatını kaybetti
LPG'de rekor indirim bugün başladı! Benzine zam geldi
MSB: Sağlık malzemelerini taşıyan uçak İspanya'ya ulaştı
Pekcan: Sağlık Bakanlığı yetkilendirecek
Bakan Albayrak'dan ücretli öğretmenlere müjde!
Yanlış ödenen emekli aylığının toptan geri istenmesi hak ihlali sayıldı
Cerrahpaşa'da bir Profesör daha virüsten hayatını kaybetti
2 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Bilim insanları: 14 günlük karantina yeterli değil
Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bakan Selçuk'tan ücretli öğretmenlerle ilgili açıklama
Tapuya sanal ayar, eve online ödeme
Hamsterlar üzerinden bomba koronavirüs araştırması! Aynısı insanlara yapılacak

Benzer Haberler