Anasayfa » İlan » TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

Tarih :
TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK

MAM

KALİTE YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlan No: TBTK.MAM.KYB.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.KYB.2017-1.01 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kalite Yönetim Müdürlüğü görevleri kapsamında yürütülen Merkezin ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 17025 Yönetim Sistemlerinin sürekliliği ve ISO 9001/2015 ve ISO 14001/2015 güncelleme çalışmalarında görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik Fakülteleri bölümlerinden birini veya İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Yönetim Sistemleri (ISO 9001:2008, ISO14001:2014 vb.) konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartları kapsamında Risk

Yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

Ofis programlarını kullanabilmek,

Analitik düşünme ve gelişmiş problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın olmak,

İletişim becerileri kuvvetli, sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl

tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

d) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

f) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

g) Alanında doktora mezunu olanlardan, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve lisans not ortalamasının %40'ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50'si ile doktora not ortalamasının %50'sinin toplamı dikkate alınacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1[*]

60

55

157

480

C

C

C

Sınav Puanı 2[]

65

61

173

500

B

C

C

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.mam.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 06/11/2017 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum'un internet sayfasında

(www.mam.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 677 21 72 0262 677 21 74

[*] Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

[] Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

MAM

KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.MAM.KTE.2017-01

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2017-1.01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yürütülmekte olan projeler kapsamında, hücre kültürü çalışmaları konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği veya Biyokimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Moleküler Tıp veya Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Uluslararası yayınları olmak,

Akış sitometresi, floresan/konfokal mikroskop kullanım tecrübesine sahip

olmak,

Histopatoloji prosedürleri ve yorumlama konusunda bilgiye sahip olmak,

Nöromuskular hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgili tecrübe sahibi

olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2017-1.02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yürütülmekte olan projeler kapsamında kütle spektrometrisi konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyoloji, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji

Mühendisliği veya Biyokimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Kimya, Moleküler Biyoloji, Atom ve Molekül Fiziği alanlarının birinde Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak.

2.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Moleküllerin yapı aydınlatmalarında ve kütle spektrometrisi alanında

teorik/pratik bilgi sahibi olmak,

Kütle analizlerinin uygulanması ve analiz sonuçların yorumlanması konusunda tecrübeli olmak,

Analitik düşünce yeteneğine ve problemleri analiz ederek çözüm üretme

kabiliyetine sahip olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2017-1.03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yürütülmekte olan projeler kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyoloji, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği veya Biyokimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2- Kimya, Moleküler Biyoloji, Atom ve Molekül Fiziği alanlarının birinde Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak.

3.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Moleküllerin yapı aydınlatmalarında Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) spektroskopisi için teorik/pratik tecrübe sahibi olmak,

NMR analizlerinin uygulanması ve analiz sonuçların yorumlanması konusunda tecrübeli olmak,

Analitik düşünce yeteneğine ve problemleri analiz ederek çözüm üretme

kabiliyetine sahip olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2017-1.04 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yürütülmekte olan projelerde; özellikli (enerjetik özelliğe sahip) kimyasal malzemelerin üretim proseslerinin geliştirilmesi ve pilot ölçekte üretim çalışmaları konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya, Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

4.2.2- Kimya, Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği alanlarında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

4.2.3- Kimya sektöründe en az 5 yıl üretim tecrübesine sahip olmak.

4.2.4- Tercih edilen nitelikler;

Kimyasal proses tasarımında tecrübe sahibi olmak,

Kimyasal Proses ekipmanlarının tasarım ve seçiminde tecrübe sahibi

olmak,

Proses ekipmanlarının teknik şartnamelerini hazırlayabilmek,

Proses koşullarına göre kullanılması gereken vana ve ölçüm ekipmanlarının seçimlerini yapabilmek,

Proses Akış Diyagramlarını (PFD), Borulama ve Enstrumantasyon Diyagramlarını (P&ID) hazırlamak, değerlendirmek,

Autocad-Autodesk çizim programlarını etkin kullanabilmek,

Fizibilite raporlarının hazırlanmasında deneyim sahibi olmak,

Pilot tesis tasarım ve kurulum tecrübesine sahip olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

5- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2017-1.05 Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonuna başvurabilmek için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yürütülmekte olan projelerde; özellikli (enerjetik özelliğe sahip) kimyasal malzemelerin üretim proseslerinin geliştirilmesi ve pilot ölçekte üretim çalışmaları konusunda görevlendirilmek üzere Teknisyen istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans Kimya veya Kimya Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2.2- Kimya sektöründe en az 3 yıl üretim tecrübesine sahip olmak.

5.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Kimyasal proses ekipmanlarını kullanım tecrübesine sahip olmak (mikser, reaktör, filtre, basınçlı tanklar, kurutucular, v.b.),

Kimya laboratuvar çalışmalarında deneyim sahibi olmak,

Laboratuvar cihazlarının kullanımında deneyim sahibi olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını geçmemiş olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

f) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.

g) MS Office programlarını kullanabilmek,

h) Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine (mesai saatleri harici) uyum sağlayabilmek,

i) AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için; aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları

Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

j) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; alanında doktora mezunu olanlardan, "Adaylarda

Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (i) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve lisans not ortalamasının %40'ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50'si ile doktora not ortalamasının %50'sinin toplamı dikkate alınacaktır).

k) AR-GE Personeli (Teknisyen) pozisyonları için başarı puanı aşağıdaki gibi hesaplanacak

FORMÜL

Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Derecesi (*)

Talep Edilen İş İle İlgili Mesleki Tecrübe

Talep Edilen İşe Ait Eğitim Sertifikası Tecrübe

{***)

Aday

Puanı

Hesaplama

Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalaması=(x)

Gün

= (y)

360

(z)

(x)+(y)+(z)

Azami

Puan

4

5

1

10

*Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.

** İlanlarda belirtilen alanlarda çalışılan gün sayısını ifade etmektedir. 5 yıldan sonrası hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

*** İlanlarda belirtilen alanlarda sertifika sahibi olmak aday puanına 1 puanlık katkı sağlar. Birden fazla sertifika hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) ve üzeri olan sertifikalar dikkate alınacaktır.

l) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

/YDS / ÜDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 2

70

68

190

520

B

C

C

AR-GE Teknisyeni ilanları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test FCE : First Certificate in English

: Certificate in Advanced English

: Certificate of Proficiency in English

AR-GE Personeli (Araştırmacı) için; lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

AR-GE Personeli (Araştırmacı) için lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için www.mam.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 06/11/2017 tarihi saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla 1(bir) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir.

d) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (i) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (j) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (i) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (j) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (k) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Ön Lisans, Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de

iletmeleri gerekmektedir),

Ön Lisans, Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge), (Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonları hariç),

Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü.

ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı), (Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonları hariç),

ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı), (Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonları hariç),

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı'nın (www.tubitak.gov.tr) ve MAM'ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 677 21 72

0262 677 21 74

Kaynak : SGK Rehberi
İkinci el araç piyasası yükseldi, galericiler piyasaya yetişemiyor
Güneydoğu Anadolu Projesi Böl. Kalkınma İdaresi Engelli İşçi Alım İlanı
Dışişleri Bakanı: Hafter bu savaşı kazanamaz!
AVM'lerde kriz var! Onlarca marka rest çekti!
Memurlara kumanya dönemi!
Kıdem tazminatı tavan tutarı ne kadar oldu ve nasıl hesaplanıyor?
Kuş uçurtulmayacak! İşte Beştepedeki korona tedbirleri
İki ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi
İdari izinde büyük kolaylık! İşte Bakanlığın yeni yazısı
EPDK'dan akaryakıt firmalarına 'fiyatlar çok yüksek' uyarısı
İnternetten altın alışverişinde sahte altın tehlikesi
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
Yaprağı meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Kadro için harekete geçtiler! Sözleşmelilerden yeni adım
Tarih belli oldu! 1 Temmuz'da geliyorlar
Serdar Ortaç yalnız ölmek istiyor
2 milyonluk korona göçü
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Peak Games'in kurucusu konuştu... Rekor satıştan aslan payını kim aldı?
65 yaş üstü için vergi dönemi
Fatih Altaylı'dan AK Partili Kuzu'ya: Sus, otur, hatta saklan!
Kardeş ülkede kötü haber! Koronavirüs vakasında rekor
Konya'da lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi' uluslararası seviyede ilgi görüyor
Zoom'un koronavirüs geliri yüzde 169 arttı
Yeni döviz kararı Resmi Gazete'de! Kesinti 15'e yükseltildi
Türkiye yeni haritayı paylaştı!
Memur ve emekli maaşına enflasyon farkı geliyor
Türkiye'de Koronavirüs... 2 Haziran 2020 tarihli verileri açıklandı.
İkinci yargı paketini içeren teklif komisyonda görüşülüyor
Emekliyi üzene ağır ceza...
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?
İstanbul Müftüsü'nden Yaz Kuran Kursu ve cemaatle namaz açıklaması
Mersin Polisevi 20 İşçi Alacak
ABD ordusundan Washington'a ulusal muhafız yığınağı
Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların rapor süreleri uzatıldı
Kamuda idari izin için yeni talep!
Ankesör ve ardışık aramaya takılanlar terfi etmeyecek
AK Parti Milletvekili Çelebi'den Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
Engelli çocuğu olana yaştan indirim yapılır mı?
Tokat Gaizosmanpaşa Üniversitesi 146 İşçi Alacak
Ülke sinir uçlarına dokunan seri saldırılarla karşı karşıya
Milli Güvenlik Kurulu 4 ay sonra yüz yüze toplandı
Dr. Ozan Bingöl: 'Kazda yolunacak tüy kalmadı'
Meslek liseliler tarih yazdı
Nevşin Mengü, Valansi'den ve Musevilerden özür diledi
Karabük'e il dışından gelenlere ev karantinası uygulanacak
TBMM, bekçilere yönelik kanun teklifi için mesai yapacak
Faizler düştü! İşte çekeceğiniz krediye göre ödenecek miktar
Taşıt kredisinde markalar belli oldu! İşte tam liste...
Rize'ye gelen çay üreticilerine yapılan testlerin sonucu belli oldu
Bakan Albayrak: Finansman desteklerimiz hayırlı olsun
Prof. Özlü uyardı: Virüs bulaşması için çok uygun bir alan
Bilim kurulu saat 17:00'de toplanacak
George Floyd'un otopsi raporu tüm iddiaları çürüttü!
Milyonlarca çalışan dikkat! Sakın imzalamayın, 4 yıl hapis cezası var
NASA: Bir gök taşı yaklaşıyor!
Yalova'daki zimmet soruşturmasında 4 kamu görevlisi daha gözaltında
Son gün 16 Haziran! Ödeme yapmayı unutmayın
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Sağlık Bakanlığı 28 bin 508 TL ücretle Bilişim Personeli Alacak
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
Devletten kredi fırsatı! Aylık 546 TL'ye tüm evinizi yenileyin!
UNICEF'den flaş Ebola açıklaması
Atamada adaylar bunaldı! 'Bakan hanımı bekliyoruz...'
Çocukları kreşe göndermek riskli mi?
O Kanun değişikliği teklifi kabul edildi

Benzer Haberler