Anasayfa » İlan » TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

Tarih :
TÜBİTAK MAM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK

MAM

KALİTE YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlan No: TBTK.MAM.KYB.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.KYB.2017-1.01 Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Kalite Yönetim Müdürlüğü görevleri kapsamında yürütülen Merkezin ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 17025 Yönetim Sistemlerinin sürekliliği ve ISO 9001/2015 ve ISO 14001/2015 güncelleme çalışmalarında görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik Fakülteleri bölümlerinden birini veya İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Yönetim Sistemleri (ISO 9001:2008, ISO14001:2014 vb.) konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 standartları kapsamında Risk

Yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

Ofis programlarını kullanabilmek,

Analitik düşünme ve gelişmiş problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

İnsan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın olmak,

İletişim becerileri kuvvetli, sorumluluk sahibi ve sonuç odaklı olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl

tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı

bulunmamak.

d) Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak.

e) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

f) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

g) Alanında doktora mezunu olanlardan, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve lisans not ortalamasının %40'ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50'si ile doktora not ortalamasının %50'sinin toplamı dikkate alınacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak

(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1[*]

60

55

157

480

C

C

C

Sınav Puanı 2[]

65

61

173

500

B

C

C

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test

FCE : First Certificate in English

CAE : Certificate in Advanced English

CPE : Certificate of Proficiency in English

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.mam.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 06/11/2017 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (f) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (g) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış, onaylı),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum'un internet sayfasında

(www.mam.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 677 21 72 0262 677 21 74

[*] Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

[] Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

MAM

KİMYASAL TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ İlan No: TBTK.MAM.KTE.2017-01

1- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2017-1.01 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yürütülmekte olan projeler kapsamında, hücre kültürü çalışmaları konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği veya Biyokimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

1.2.2- Moleküler Tıp veya Moleküler Biyoloji alanında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

1.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Uluslararası yayınları olmak,

Akış sitometresi, floresan/konfokal mikroskop kullanım tecrübesine sahip

olmak,

Histopatoloji prosedürleri ve yorumlama konusunda bilgiye sahip olmak,

Nöromuskular hastalıkların teşhis ve tedavisi ile ilgili tecrübe sahibi

olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2017-1.02 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yürütülmekte olan projeler kapsamında kütle spektrometrisi konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyoloji, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji

Mühendisliği veya Biyokimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2.2.2- Kimya, Moleküler Biyoloji, Atom ve Molekül Fiziği alanlarının birinde Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak.

2.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Moleküllerin yapı aydınlatmalarında ve kütle spektrometrisi alanında

teorik/pratik bilgi sahibi olmak,

Kütle analizlerinin uygulanması ve analiz sonuçların yorumlanması konusunda tecrübeli olmak,

Analitik düşünce yeteneğine ve problemleri analiz ederek çözüm üretme

kabiliyetine sahip olmak.

3- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2017-1.03 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yürütülmekte olan projeler kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı personel istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyoloji, Fizik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoinformatik ve Genetik, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya-Biyoloji Mühendisliği veya Biyokimya bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

3.2.2- Kimya, Moleküler Biyoloji, Atom ve Molekül Fiziği alanlarının birinde Yüksek Lisans veya Doktora derecesine sahip olmak.

3.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Moleküllerin yapı aydınlatmalarında Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) spektroskopisi için teorik/pratik tecrübe sahibi olmak,

NMR analizlerinin uygulanması ve analiz sonuçların yorumlanması konusunda tecrübeli olmak,

Analitik düşünce yeteneğine ve problemleri analiz ederek çözüm üretme

kabiliyetine sahip olmak.

4- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2017-1.04 Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonuna başvurabilmek için;

4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yürütülmekte olan projelerde; özellikli (enerjetik özelliğe sahip) kimyasal malzemelerin üretim proseslerinin geliştirilmesi ve pilot ölçekte üretim çalışmaları konusunda görevlendirilmek üzere Araştırmacı istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1

Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya, Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.

4.2.2- Kimya, Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği alanlarında yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olmak.

4.2.3- Kimya sektöründe en az 5 yıl üretim tecrübesine sahip olmak.

4.2.4- Tercih edilen nitelikler;

Kimyasal proses tasarımında tecrübe sahibi olmak,

Kimyasal Proses ekipmanlarının tasarım ve seçiminde tecrübe sahibi

olmak,

Proses ekipmanlarının teknik şartnamelerini hazırlayabilmek,

Proses koşullarına göre kullanılması gereken vana ve ölçüm ekipmanlarının seçimlerini yapabilmek,

Proses Akış Diyagramlarını (PFD), Borulama ve Enstrumantasyon Diyagramlarını (P&ID) hazırlamak, değerlendirmek,

Autocad-Autodesk çizim programlarını etkin kullanabilmek,

Fizibilite raporlarının hazırlanmasında deneyim sahibi olmak,

Pilot tesis tasarım ve kurulum tecrübesine sahip olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek.

5- Referans Kodu: TBTK.MAM.KTE.2017-1.05 Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonuna başvurabilmek için;

5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri:

Yürütülmekte olan projelerde; özellikli (enerjetik özelliğe sahip) kimyasal malzemelerin üretim proseslerinin geliştirilmesi ve pilot ölçekte üretim çalışmaları konusunda görevlendirilmek üzere Teknisyen istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar:

5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının iki yıllık ön lisans Kimya veya Kimya Teknolojisi bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

5.2.2- Kimya sektöründe en az 3 yıl üretim tecrübesine sahip olmak.

5.2.3- Tercih edilen nitelikler;

Kimyasal proses ekipmanlarını kullanım tecrübesine sahip olmak (mikser, reaktör, filtre, basınçlı tanklar, kurutucular, v.b.),

Kimya laboratuvar çalışmalarında deneyim sahibi olmak,

Laboratuvar cihazlarının kullanımında deneyim sahibi olmak,

B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını geçmemiş olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

f) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.

g) MS Office programlarını kullanabilmek,

h) Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine (mesai saatleri harici) uyum sağlayabilmek,

i) AR-GE Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için; aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları

Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim- öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

j) Ar-Ge Personeli pozisyonları için; alanında doktora mezunu olanlardan, "Adaylarda

Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (i) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50'si, yüksek lisans not ortalamasının %10'u ve lisans not ortalamasının %40'ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50'si ile doktora not ortalamasının %50'sinin toplamı dikkate alınacaktır).

k) AR-GE Personeli (Teknisyen) pozisyonları için başarı puanı aşağıdaki gibi hesaplanacak

FORMÜL

Meslek Yüksek Okulu Mezuniyet Derecesi (*)

Talep Edilen İş İle İlgili Mesleki Tecrübe

Talep Edilen İşe Ait Eğitim Sertifikası Tecrübe

{***)

Aday

Puanı

Hesaplama

Ağırlıklı Mezuniyet Not Ortalaması=(x)

Gün

= (y)

360

(z)

(x)+(y)+(z)

Azami

Puan

4

5

1

10

*Üniversite not sistemleri 100'lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir.

** İlanlarda belirtilen alanlarda çalışılan gün sayısını ifade etmektedir. 5 yıldan sonrası hesaplamaya dahil edilmeyecektir.

*** İlanlarda belirtilen alanlarda sertifika sahibi olmak aday puanına 1 puanlık katkı sağlar. Birden fazla sertifika hesaplamaya dahil edilmeyecektir. Eğitim Süresi 1 gün (8 saat) ve üzeri olan sertifikalar dikkate alınacaktır.

l) Yabancı Dil (İngilizce) yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz)

Sınav Türü

KPDS

/YDS / ÜDS

TOEFL

IBT

TOEFL

CBT

TOEFL

PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı 1

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı 2

70

68

190

520

B

C

C

AR-GE Teknisyeni ilanları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test FCE : First Certificate in English

: Certificate in Advanced English

: Certificate of Proficiency in English

AR-GE Personeli (Araştırmacı) için; lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

AR-GE Personeli (Araştırmacı) için lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulu aranmaz.

Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için www.mam.tubitak.gov.tr adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 06/11/2017 tarihi saat 17:00'ye kadar yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi veya belge bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve bu kişiler mülakata çağrılmayacaktır. Mülakat tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar en fazla 1(bir) adet Referans Kodlu pozisyona başvurabilecektir.

d) Ar-Ge Personeli (Araştırmacı) pozisyonları için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (i) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (j) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Ar-Ge Personeli pozisyonları için Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (i) maddesi, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (j) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (k) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Diploma, çıkış belgesi fotokopisi (Ön Lisans, Lisans ve varsa üstü. Eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adayların denklik belgelerini de

iletmeleri gerekmektedir),

Ön Lisans, Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi,

Yabancı dil belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge), (Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonları hariç),

Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Alanında Deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü.

ÖSYM-ÖSS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı), (Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonları hariç),

ÖSYM-ÖSYS Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı), (Ar-Ge Personeli (Teknisyen) pozisyonları hariç),

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı'nın (www.tubitak.gov.tr) ve MAM'ın (www.mam.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi

Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41470 Gebze/KOCAELİ

E-Posta: mam.ik@tubitak.gov.tr

Telefon: 0262 677 21 72

0262 677 21 74

Kaynak : SGK Rehberi
Evlilik teklifi sırasında dünyaca ünlü yolu yaktı
Bakırköy'de 3 kişi evde ölü bulundu!Siyanür şüphesi..
Geri sayım başladı: Emekliye 312 liralık zam müjdesi
Bu haber tüm kiracıları ilgilendiriyor
Cinnetlerin sebebi werther etkisi mi?
Sağlık Bakanlığı'ndan avukatlara yönelik unvan değişikliği sınav duyurusu
İşte hem otomatik hem de ucuz arabalar
Altında gün sonu fiyatları
Nükleer Düzenleme Kurumu 40 Uzman Yardımcısı Alacak
Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız işten atılıyor...
Ekonomist Atilla Yeşilada ve Özgür Demirtaş'a sert tepki
Kızlar pansiyonuna ‘anonssuz denetim’ tartışması
Konaklama vergisi yüzde 2'ye çekildi
MÜSİAD'dan 'yeni vergi düzenlemesi' açıklaması
Engelli emekliliği ve Emekli sandığında 15 yıl şartı
Tarlasından çıkana tazminat ödenecek
Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz
Süper yaşlıların uzun yaşam sırrı keşfedildi
Tarım marketleri kuracağız
Araç sahipleri dikkat! 60 TL'den başlıyor...
Çalışma Bakanı açıkladı;8,3 milyon kişinin masrafı karşılandı'
Kısmi süreli çalışmada (Part time) sigortaya dikkat!
65 yaşını dolduranlarda resen emeklilik ile isteğe bağlı emeklilik farkı
İşyerinde kavga eden işçi tazminat alamaz!
Bakırköy'deki siyanür ölümlerinde detaylar belli oldu
Başkent'te büyük FETÖ operasyonu: 121 gözaltı
Belediye Meclisi'nde partililer arasında gerginlik
İzmir Çestur Çeşme 1 İşçi Alacak
Siyasette kulisler kaynıyor! Cem Uzan ve Muharrem İnce iddiası
Pirimini doldurmayan 4/B'li personele, O ücretler ödenir mi?
Yeni kimliklerde müthiş özellik!
Karantinaya alınan bitkisel üretim alanları için destek
Başsavcılıktan 'İngiliz görevli' açıklaması
YouTube'da çocuklara yönelik videolara düzenleme getiriliyor
Hilal Kaplan kimdir? Hilal Kaplan’ın mesleği ne ve kaç yaşında?
Ve Meclis'te rapor hazırlandı! Uzak durun 83 tanesi zehirli...
Rabia Naz'ın babası mahkemeye sevk edildi
Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep Araban Belediyesi 10 İşçi Alacak
Dışkısından sabun, idrarından kozmetik ürün
Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik:'Otizm ile obezite karıştırılıyor'
Manidar istifa
15 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
Kütahya Saphane SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Cem Küçük, 'Mavi Marmara'dan hakim karşısına çıktı
Konya Altıngöl Turizm 1 İşçi Alacak
Kuru kayısı elektronik ortamda senetle satılabilecek
Bakan açıkladı 'Yeni Kanun hazırlıyoruz. Affı yok'
İran'da benzine yüzde 50 zam
Konya Sosyal Güvenlik Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çalışma saatleri azaldı, maaşlar arttı! TİS sevinci
2500 yevmiyeli sanatçı Mecliste gündeme geldi!
İki kuyruğu var biri alnında!
Esenboğa Metro projesi hazır
Süleyman Demirel Üniversitesi Geçici İşçi Alım İlanı
Ozan Belediyesi İşçi Alım İlanı
İşsizlik rakamları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Flaş yeni kadro kararı
Konut kredisi faizleri düşer mi? İşte son durum.
Trump'tan Hilal Kaplan'a: Gazeteci olduğunuza emin misiniz?
Meltem Miraloğlu, 80 yaşındaki Patrick’ten boşanma kararı aldı
1993'te memur olan memur ne zaman emekli olur?
Bakanlıktan, artan intiharlar için araştırma komisyonu
İbrahim Kalın: Kriz beklentileri boşa çıktı
Milyonları ilgilendiriyor!Part time sigorta neleri kapsar?
Özel güvenlikçilerden 3 kritik özlük talebi!
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Benzer Haberler