Anasayfa » İşveren » SGK İdari Para Cezalarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

SGK İdari Para Cezalarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

SGK İdari Para Cezalarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Tarih :
SGK İdari Para Cezalarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi
SGK İdari Para Cezalarındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi

Özer DEMİRDİZEN-Sosyal Güvenlik Denetmeni

I- GİRİŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan idari para cezaları 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. maddesinde yer almaktadır. İdari para cezaları fiilin işlendiği tarihteki asgari ücretin brüt tutarı üzerinden uygulanmaktadır. Bu çalışma ile söz konusu maddede son yapılan değişiklikler üzerinde durularak geçmişteki durumuyla karşılaştırılacaktır.

II- MADDENİN 1.FIKRASININ (J) BENDİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

5510 sayılı Kanunun 102. maddenin 1. fıkrasının (j) bendi, 4/1/a bendi kapsamındaki sigortalının (eski SSK’lı) sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildiriminin ve 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıkların sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildiriminin yasal süresi içerisinde yapılmaması nedeniyle uygulanacak idari para cezalarını kapsamaktadır.

Bilindiği üzere, 4/1/a bendi kapsamındaki sigortalının, sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimin hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde SGK’ya yapılması gerekmektedir. SGK’ya devir tarihine kadar 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesinde yer alan sandıkların iştirakçilerinin sandıkla ilgilerinin başlama ve sona ermesine ilişkin bildirimlerinin en geç 10 gün içinde Kuruma yapılması gerekmektedir.

İlgili bentte değişiklik yapılmadan önce bu yükümlülükleri süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için bir asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktaydı.

İlgili bentte 6283 sayılı Kanunun 3.maddesi ile değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklikle birlikte uygulanan cezanın miktarında ve uygulama biçiminde değişikliğe gidilerek, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için 1/10 asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Yapılan değişiklikle, her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için bir asgari ücret olarak uygulanan cezada yüzde 90 oranında indirime gidilerek uygulanacak idari para cezası asgari ücretin 1/10’una düşürülmüştür. Ayrıca, cezaya bir üst sınır getirilerek bir takvim ayı içerisinde bu fiillerden dolayı uygulanacak cezanın tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmaması şartı getirilmiştir. Örneğin, bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olan bir işveren 2012/Nisan ayı içerisinde 200 işçisinin sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirimini yasal süresinde Kuruma bildirmemesi halinde uygulanacak ceza miktarı 200x1/10=20 asgari ücret değil de en fazla 12 asgari ücret olacaktır.

III- MADDENİN 2. FIKRASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Değişiklik yapılmadan önce 102. maddenin 2. fıkrası sadece işyeri bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi halinde102. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde öngörülen cezanın 2/3’ü oranında uygulanacağını düzenlemekteydi.

İlgili bentte 6270 sayılı Kanunun 11. maddesi ile değişiklik yapılmış olup,yapılan değişiklikle ilgililerin kendi iradeleriyle verdikleri bildirge ve belgeler için verilen cezalara uygulanarak indirimin miktarı ve kapsamı genişletilmektedir.

Yapılan değişiklikle, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde,

- 102. maddenin 1.fıkrasının (a) bendi uyarınca 4/1/a bendi kapsamında sigortalı sayılanlara ait işe giriş bildirgeleri ile genel sağlık sigortası giriş bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle,
- 102. maddenin 1.fıkrasının (b) bendi uyarınca işyeri bildirgesinin yasal süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle,
- 102. maddenin 1.fıkrasının (g) bendi uyarınca Kanunun 4/1/b kapsamında bulunanların giriş bildirgelerinin ve çıkış bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi, vazife malüllüğünün yasal süresi içerisinde bildirilmemesi, Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşların ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların, kanunla kurulan kurum ve kuruluşların ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini yasal süresi içerisinde Kuruma bildirmemesi, Kamu idareleri ile bankaların, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etme ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle,
- 102. maddenin 1.fıkrasının (h) bendi uyarınca ticaret sicili memurluklarının kendilerine yapılan şirket kuruluşu bildirimini yasal süresi içerisinde Kuruma bildirmemesi, valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri yasal süresi içerisinde Kuruma bildirmemesi nedeniyle,
- 102. maddenin 1.fıkrasının (j) bendi uyarınca 4/1/a bendi kapsamındaki sigortalının, sigortalılığının sona ermesine ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimin yasal süresi içerisinde yapılmaması nedeniyle, verilecek idari para cezalarının dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanacağı hüküm altına alınmaktadır.

IV- SONUÇ

5510 sayılı Kanunun 102. maddesine göre uygulanan idari para cezaları yapılan değişikliklerle birlikte daha adil hale getirilmiş, bildirim yapmayı unutan veya bildirimi geç yapanla art niyetli olarak bu durumu gizleyip kayıt dışına yönelenlere aynı ceza uygulanmasına son verilmiştir. Ayrıca, işten çıkış nedeniyle uygulanan cezalarda büyük oranda indirim sağlanması da cezanın ödenebilir hale gelmesini sağlamış ve bu fiiller nedeniyle bir ayda en fazla defter türüne kadar ceza uygulaması da yerinde bir düzenleme olmuştur. İdari para cezalarında bu şekilde düzenlemeler yapılmasının dürüst işverenler için yerinde bir uygulama olduğu düşünülmekte ve yapılan bu değişiklikler ile cezaların ödenebilir hale getirildiği değerlendirilmektedir.

Kaynak: calismarehberi.com
Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler