Anasayfa » İlan » Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Tarih :
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı [KUZKA], TR82 Düzey 2 Bölgesi'nde [Çankırı, Kastamonu, Sinop İlleri] kurulan bir bölgesel kalkınma ajansı olup; Ajansın merkezi Kastamonu'dadır. Ajansımıza "5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun" ve "Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; TR82 Düzey 2 Bölgesi'nde çalışmak isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, her üç ilde de görev yapabilecek, seyahat engeli bulunmayan 1(Bir) İç Denetçi, 10 (On) Uzman Personel, 2 (İki) Destek Personeli alımı yapılacaktır. Sınavda başarılı olanlar, Bölge illerinden [Çankırı, Kastamonu ve Sinop illeri] Ajansın uygun göreceği herhangi birinde istihdam edilecektir.

Başvuru Tarihi : 05 Eylül 2017 - 14 Eylül 2017

Başvuru Yeri : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mah. Saray Sokak No: 1, Kastamonu

Sınav Tarihi : 26 Eylül 2017 - 28 Eylül 2017

Sınav Yeri : Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mah. Saray Sokak No: 1, Kastamonu

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE GENEL HUSUSLAR

1. GENEL ŞARTLAR

ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

ü Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ü Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ü Erkek adaylar için tercihen askerlik görevini yapmış, ertelettirmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu belgelemek.

ü Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

ü Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmamak.

ü Tercih nedeni kapsamındaki belgeleri Türkçe veya İngilizce, diğer tüm belgeleri Türkçe olarak sunmak.

ü Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

ü

2. İÇ DENETÇİ (1 KİŞİ) İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 Aranan Nitelikler:

ü Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge planlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmuş olmak.

ü Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak.

ü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda [YDS, KPDS, e-YDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır),

ü Erkek adaylar için askerliğini yapmış, askerlikten muaf olmak veya en az 1 (bir) yıl süre ile tecil ettirmiş olmak.

2.2 İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler

ü İş Başvuru Formu (Ek-1),

ü Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, kurumca onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden barkodlu alınan belge (e-Devlet üzerinden barkodlu belge sunulması halinde diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti, kurumca onaylı sureti daha sonra istenecektir),

ü 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

ü Yabancı dil sınavı yada buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış sınavlara ait İngilizce dilinden en az 70 puan almış olduğunu gösterir sonuç belgesinin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ü T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan fotokopisi,

ü Özgeçmiş,

ü Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış),

ü Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, e-Devlet üzerinden (barkodlu), aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti,

ü Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olduğuna ilişkin Hizmet Döküm Belgesinin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, veya noter onaylı sureti.

ü Sayılan belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Ajans tarafından tasdik edilebilir. Sayılan belgelerden, resmi olarak teyit edilebilirlik koşulunu sağlamak kaydıyla, ilgili kurumların internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden alınmış çıktıları da kabul edilecektir.

3. UZMAN PERSONEL [10 KİŞİ] İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1 Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı [KPSS] Puanı ile Başvuracak Adaylar İçin;

ü Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

ü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda [YDS, KPDS, e-YDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak (belge üzerinde geçerlilik veya tavsiye edilen süre var ise bu süreler dikkate alınır),

ü KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle ilgili puan türlerinin en az birinden 80 puan almış olmak.

Başvuracak Uzman Personel Adaylarından İstenen KPSS Puan Türleri ve Taban Puan

Alan

Kamu Personeli Seçme Sınavı [KPSS]

Alınacak Kişi Sayısı

Puan Türü

Taban Puanı

İşletme

3,24,25,26,27

80

10

İktisat

3,13,14,15,16,17

Maliye

3,19,20,21,22

Kamu Yönetimi

3,6,29,30,31,32

Uluslararası İlişkiler

3,34,35,36

İstatistik

3,12,13

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

3,39,40,41,42

Mühendislik, Mimarlık

1,2,3

Şehir ve Bölge Planlama

1,2,3

Sosyoloji

1,2,3

Hukuk

3,4,5,6,7,8,9,11

Matematik

3,12,13

3.2. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı'na Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;

ü Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda [YDS, KPDS, e-YDS] İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibariyle son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen 25.02.2016 tarihinde yayınlanan ÖSYM Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerliğinde yer alan [sadece CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik] uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak bu belgelerin aslı ya da bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonuçlarının doğrulama kodunu içeren bilgisayar çıktısı (Sınav sonuç belgelerinin doğruluğu kontrol edilecektir ve belgelerin üzerinde belirtilen geçerlilik süreleri dikkate alınacaktır),

ü Yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

ü Başvuru tarihi itibarıyla 50 [elli] yaşını doldurmamış olmak şartıyla; kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 [beş] yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Şehircilik ve Çevre,

g) Araştırma-Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan Kaynakları Yönetimi,

k) Uluslararası Ticaret.

3.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi veya iş tecrübesi sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

ü Hibe veya Mali Destek Yönetimi,

ü Proje Döngüsü Yönetimi,

ü Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

ü Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması,

ü Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,

ü Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,

ü Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,

ü Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,

ü Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,

ü Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,

ü Sivil Toplumun Geliştirilmesi,

ü Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanılması,

ü Yenilenebilir Enerji,

ü Girişimcilik ve Yenilikçilik,

ü İhracat,

ü Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü,

ü Etkili İletişim,

ü Ulaştırma ve Lojistik,

ü Yönetişim,

ü Yurtdışında Eğitim (Lisans, Lisansüstü, Mesleki, Kişisel Gelişim vb.).

Bunların yanında;

ü Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,

ü İngilizce dışında yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,

ü MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek ve bunu belgelemek,

ü Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalar ve çalışmaların olması.

3.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

ü İş Talep Formu (Ek-1),

ü Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, kurumca onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden barkodlu alınan belge (e-Devlet üzerinden barkodlu belge sunulması halinde diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti, kurumca onaylı sureti daha sonra istenecektir),

ü 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

ü KPSS puanı ile başvuracak adaylar için yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ü Yabancı dil sınavı ya da buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış sınavlara ait İngilizce dilinden en az 70 puan almış olduğunu gösterir sonuç belgesinin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ü T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan fotokopisi,

ü Özgeçmiş,

ü Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış),

ü Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, e-Devlet üzerinden (barkodlu), aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti,

ü Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti ya da fotokopileri (Ajans asıllarını talep edebilecektir.),

ü İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için çalıştıkları işyerinden alınacak 5 (beş) yıl çalıştığını gösterir belgenin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, veya noter onaylı sureti ya da kurumca onaylı sureti,

ü İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belgenin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınan sureti,

ü KPSS puanı ile başvuru yapan ancak iş tecrübesine de sahip olan adaylar iş tecrübelerinin tercih sebebi sayılabilmesi için, çalıştıkları işyerinden alınacak iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti, kurumca onaylı sureti veya fotokopileri (Ajans asıllarını talep edebilecektir). Ayrıca kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belgenin aslı veya fotokopisi (Ajans asıllarını talep edebilecektir),

ü Sayılan belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Ajans tarafından tasdik edilebilir. Sayılan belgelerden, resmi olarak teyit edilebilirlik koşulunu sağlamak kaydıyla, ilgili kurumların internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden alınmış çıktıları da kabul edilecektir.

4.DESTEK PERSONEL [2 KİŞİ] İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI [YAZI İŞLERİ ve SATIN ALMA GÖREVLİSİ]

4.1. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı [KPSS] Puanı ile Başvuracak Adaylar İçin;

ü Aşağıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından ya da denkliği yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

ü Yazı İşleri Görevlisi olarak başvuranların Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon, bilgi ve belge yönetimi dallarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olması,

ü Satın Alma Görevlisi için başvuranların Üniversitelerin işletme, maliye, iktisat, kamu yönetimi, muhasebe veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olması,

ü KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] tarafından; 21-27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle ilgili puan türlerinin en az birinden 70 puan almış olmak.

Alan

Kamu Personeli Seçme Sınavı [KPSS]

Alınacak Kişi Sayısı

Puan Türü

Taban Puanı

İşletme

1,2,3,24,25,26,27

70

2

İktisat

1,2,3,13,14,15,17

Maliye

3,19,20,21,22

Kamu Yönetimi

1,2,3,6,29,30,31,32

Muhasebe

3,44,45,46,47

Arşivcilik/Dokümantasyon ve Enformasyon/Bilgi ve Belge Yönetimi

1,2,3

4.2. Sınava Kamu Personeli Seçme Sınavı'na Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar İçin;

ü Yukarıdaki tabloda belirtilen mezuniyet dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

ü Başvuru tarihi itibarıyla 50 [elli] yaşını doldurmamış olmak şartıyla; kamu kesimi, özel kesim veya yurtdışındaki bir kurum ya da kuruluşta aşağıdaki konularda bir veya birkaçında belgelendirilebilecek şekilde en az 3 [üç] yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Kamu muhasebesi,

b) Bütçe,

c) Bankacılık,

d) Finansman,

e) Kamu ihaleleri

f) Bilgisayar ve Bilgisayar işletim sistemleri

g) Yazı İşleri,

h) Arşivcilik,

i) Resmi Yazışma kuralları.

4.3. Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri

Yazı İşleri Görevlisi İçin Tercih Nedenleri;(1 kişi)

a) Yazı ve büro işleri konularında, kamu veya özel sektörde en az 3 (üç) yıl başarılı bir şekilde çalışmış olmak ve bu durumu belgelemek,

b) MS Office programlarına hakim olmak, resmi yazışma kurallarına hakim olmak, iletişim becerisine sahip olmak,

c) EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve kurumsal dijital arşiv konusunda tecrübe sahip olmak, tercih nedenidir.

Satın Alma Görevlisi İçin Tercih Nedenleri; (1 kişi)

a) Görev ile ilgili iş tecrübesine sahip olmak, en az 3 (üç) yıl başarılı bir şekilde çalışmış olmak ve bu durumu belgelemek,

b) Kamu İhale Kanunu ve satın alma konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) Kamu muhasebesi konusunda çalışmış olmak,

d) MS Office programlarını kullanabilmek ve bunu belgelemek,

e) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalar ve çalışmaların olması.

4.4. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler

ü İş Talep Formu (Ek-1),

ü Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti, kurumca onaylı sureti veya e-Devlet üzerinden barkodlu alınan belge (e-Devlet üzerinden barkodlu belge sunulması halinde diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı sureti, kurumca onaylı sureti daha sonra istenecektir),

ü 3 (Üç) adet vesikalık fotoğraf (Son 3 ay içinde çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapıştırılmış),

ü KPSS puanı ile başvuracak adaylar için yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri puan aldıklarını gösterir KPSS sonuç belgesinin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

ü T.C. kimlik no yazılı nüfus cüzdan fotokopisi,

ü Özgeçmiş,

ü Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınacak adli sicil belgesi (son 3 ay içinde alınmış),

ü Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş [son başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıl] veya muaf olduğunu gösteren belgenin aslı, e-Devlet üzerinden (barkodlu), aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti veya kurumca onaylı sureti,

ü Tercih sebebi niteliklerini ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları, noter onaylı sureti ya da fotokopileri (Ajans asıllarını talep edebilecektir.),

ü İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için çalıştıkları işyerinden alınacak 3 (üç) yıl çalıştığını gösterir belgenin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, veya noter onaylı sureti ya da kurumca onaylı sureti,

ü İş tecrübesi ile başvuracak adaylar için kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belgenin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, veya e-Devlet üzerinden (barkodlu) alınan sureti,

ü KPSS puanı ile başvuru yapan ancak iş tecrübesine de sahip olan adaylar iş tecrübelerinin tercih sebebi sayılabilmesi için, çalıştıkları işyerinden alınacak iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı, aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, noter onaylı sureti, kurumca onaylı sureti veya fotokopileri (Ajans asıllarını talep edebilecektir). Ayrıca kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belgenin aslı veya fotokopisi (Ajans asıllarını talep edebilecektir),

ü Sayılan belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Ajans tarafından tasdik edilebilir. Sayılan belgelerden, resmi olarak teyit edilebilirlik koşulunu sağlamak kaydıyla, ilgili kurumların internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden alınmış çıktıları da kabul edilecektir.

5. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞ ŞEKLİ

Yarışma sınavı "sözlü" olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri, yarışma sınavında KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

6. BAŞVURU

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 14 Eylül 2017 saat 18:00'a kadar "T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, Cebrail Mahallesi Saray Sokak, No: 1 KASTAMONU" adresine elden teslim etmiş olmaları veya son başvuru tarih ve saatine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca faksla veya elektronik posta yoluyla yapılan başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular resmi çalışma günlerinde mesai saatleri içinde kabul edilecektir.

7. SINAVA GİRİŞ

Ajansa yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 22 Eylül 2017 tarihine kadar Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda KPSS ve dil yeterlilik belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 5449 Sayılı Kanunun ve ilgili personel yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda istihdam edilmesi planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir. KPSS ve yabancı dil puanları, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak ön değerlendirme neticesinde en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere puan sıralamasına aşağıda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağırılabilecektir. Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans, bölümler itibarıyla istihdam edilecek personeller başvuru yapan adaylar ile Ajans insan kaynakları yapısı göz önünde bulundurularak belirlenecektir, Ajans gelen başvuru sayılarına ve niteliğine göre gerekli gördüğü durumlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Unvanlarına Göre Sözlü Sınava Çağrılacak Personel Aday Sayıları

Personelin Unvanı

Alınacak Personeli Sayısı

Sözle Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

İç Denetçi

1 (bir) kişi

4 (dört) kişi

Uzman Personel

10 (on) kişi

40 (kırk) kişi

Destek Personel

2 (iki) kişi

8 (sekiz) kişi

8. SINAV YERİ VE TARİHİ

Uzman Personel ve Destek Personeli adayları için yarışma sınavı 26-28 Eylül 2017 tarihleri arasında aşağıda belirtilen yerde yapılacaktır. Ajans, herhangi bir sebep ile Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.

Cebrail Mahallesi, Saray Sokak No: 1, Kastamonu.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar 26 -28 Eylül 2017 tarihleri arasında yukarıda belirtilen adreste, kimlik no içerir nüfus cüzdanı ile hazır bulunacaklardır.

9. AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) hakkında açıklama:

YÖKDİL sınavının Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sınavı ile eşit geçerliliği YÖK tarafından sadece lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere kabul edilmiştir. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun madde 18'de kabul edilebilecek yabancı dil sınavları açıkça ifade edildiğinden kamu personeli alım sınavları yönünden denkliği bulunmayan YÖKDİL sınavının Ajansımız personel alım sınavında geçerli başvuru şartı olarak kabul edilmesi mevzuat uyarınca mümkün değildir.

10. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puandır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilecektir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) üzerinde puan almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleme yetkisine sahiptir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazananlar Genel Sekreterlikçe, Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olanlar ile sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan adli sicil beyanlarının doğruluğu, Ajans tarafından adli sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit edilebilecektir. Bu nedenle, başvuru sahipleri ekte yer alan iş talep formundaki adli sicil beyanı alanını gerçeğe uygun şekilde doldurmakla yükümlüdürler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmış olsa dahi, sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi, bunlar haklarında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU; Ajansın web sitesi olan www.kuzka.gov.tr adreslerinden temin edilebilir.

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI

Cebrail Mahallesi

Saray Sokak No: 1, Kastamonu.

Tel: 0 366 212 58 52

Kaynak : SGK Rehberi
Kavga ettiği kişinin aracını çalıp intikam için camlarını kırdı
Koronavirüs idam erteletti
Bu mahalledeki 6 aylık kuduz karantinası sona erdi
Yılın ilk 6 ayında 182 bin tarla, 154 bin arsa satıldı
Genel Kurul'da gündem Sakarya'daki patlama
İnfaz düzenlemesiyle çıkan eş,termal tesiste eşini ve kayınvalidesini öldürdü
SGK neden rapor parası vermiyor?
Bu ilçede düğün törenleri nedeniyle vakalar tırmanışa geçti
Adana Kozan İmar 3 İşçi Alacak
İkinci öğretim ücretleri ne kadar?
İşçiye Temmuz ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda...
'Çoklu Baro'da adli yardım ve CMK dosyaları nasıl dağıtılacak
Hamilelikte idari izinde geçen süreler doğum sonrasına ilave edilir mi?
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığından darp iddiasına ilişkin açıklama
Bakan Koca: Bugün en az 1000 kişi virüs yakalanacak
Koronavirüse yakalanan polis memuru vefat etti
Mesaide 'topuklu ayakkabı' kazasına 13 yıl sonra tazminat
Karakaya Belediyesi İşçi Alacak
Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Bizim iç meselemiz
Çantaya sığan bomba imha robotuna şehidin adını verecekler
TÜİK açıkladı: % 36 zam geldi
'İHA ve SİHA'lara yönelik de çok ciddi dış talep var'
Memura ikramiye teklifi meclise sunuldu
Bitlis Güroymak Belediyesi Geçici 32 İşçi Alacak
Erzurum Sağlık İl Müdürünün acı günü
Çanakkale Kentsel Hizmetler 2 İşçi Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
İyi Parti'li Özeren tutuklandı
Yolculuk yapan aile sistemde pozitif gözüktü! 12 kişi ev karantinasında
Depozitolu ambalajda yeni dönem
İkinci el fiyatlar yükseldi! Vatandaşlar onlara yöneldi
Ali Babacan Ayasofya için ‘hayırlı olsun’ dedi ve ekledi: 'Umarım sonuçlarını hesap etmişlerdir'
Salgın döneminde, çay da tahtını kaptırdı
Bakan Selçuk'tan hayatını kaybeden öğretmenin babaevine ziyaret
Balıkesir'de 3.4 büyüklüğünde deprem
Bakan Soylu'nun kayınpederi vefat etti
Aydın Dibel Geçici 4 İşçi Alacak
Erzurum'da yakalanan teröristlerin isimleri belirlendi
Babacan'dan, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?sorusuna cevap
Küçük kapasiteli hayvancılara yem desteği
Erdoğan "Fatih Sultan Mehmet, ağır bedduada bulunmuştu"
Yıpranma hakkı bulunan 20 meslek grubu
Yaşlı adam hayatını değiştirdi, otel sahibi oldu
Bakan Kurum açıkladı: Artık sigara ile girilmeyecek
2020 Temmuz'da memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan birçok ödeme değişti
Meteoroloji 4 ili uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
EPDK 9 şirkete lisans verdi
AK Parti'li 5 ilçe başkanı istifa etti
MEB, atanacak öğretmen sayısının giderek azalacağını açıkladı
İyi Partili vekil, kızının çektiği görüntüler hakkında konuştu
O Bankadan Kurban Bayramı için kredi kampanyası
LGS'ye giren öğrenciye "cevap kağıdı" şoku!
Adıyaman Besni SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Van Gölü'nde teknenin batması sonucu ölü sayısı 23 oldu
Ayasofya Durumu Hakkında Son Gelişmeler Ne Yönde?
Ayasofya neden bu kadar önemli?
961 bin çalışan kısa çalışmadan çıktı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'Ayasofya' açıklaması
Çin: Salgın bitti
Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi yaşanacak
Çankırı Eldivan SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Emniyet müdürü, Escobar Nejat'a makam aracı tahsis etmiş
Emekliye kira yardımı memura ikramiye! Meclis'e sunuldu...
Asırların mesleği son zamanlarını yaşıyor
Doktorla tartışan esnaf, tıbbi önlük hediye ederek uzlaştı
Prof. Naci Görür'den korkutan İstanbul depremi açıklaması
Tescilli zeytinin yağı da coğrafi işaret belgesi yolunda
Abdullah Gül ve Davutoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

Benzer Haberler