Anasayfa » İlan » İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Tarih :
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

No

Birim

Bölüm

Anabilim/Anasanat Dalı

Unvan

Drc

Adet

Nitelik

1

Sanat ve Tasarım

Moda ve Tekstil Tasarımı

Tekstil Tasarımı

Profesör

1

1

Yüksek Lisans ve Doktorasını Sanat Tarihi alanında yapmış olmak, Türk Giyim ve Kuşam Tarihi üzerine çalışmaları olmak ve sergi açmış olmak

2

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Profesör

1

1

Ehl-i Sünnet Hadis usulü ile Mukayeseli Şia'da Hadis usulü üzerine çalışmaları olmak.

3

İslami İlimler

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Yrd. Doç. Dr.

1

1

Hadis Tarihi ve Ricali konusunda çalışma yapmış olmak

4

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

1

Pediatrik Kardiyoloji Yan Dal ihtisası yapmış olmak. Prematür PDA'lı bebeklerin girişimsel olarak kapatılması konusunda deneyimi olmak ve bu konuda uluslararası yayını bulunmak.

5

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

1

Tc-99m ile Miyokard Perfüzyon SPECT protokolü konusunda klinik çalışmaları olmak ve en az 5 yıllık PET-BT deneyimi olmak.

6

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Estetik ve Rekonstrtif

Profesör

1

1

İleri Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi doktorası yapmış olmak. Kimerik Hücre Destekleyici Tedavisi konusunda deneyimli olmak.

7

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Doçent

1

1

Kalp nakli konusunda yurtiçi ve yurtdışı eğitim almış olmak.

8

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doçent

1

1

Minimal invaziv kalp cerrahisi alanında tecrübesi olmak.

9

Tıp

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Doğumsal kalp hastalıklarının prenatal tanısı konusunda çalışması ve uluslararası yayını olmak.

10

Tıp

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd. Doç. Dr.

3

1

Endoskopi yardımlı sinir cerrahisi konusunda çalışması olmak

11

Tıp

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Yrd. Doç. Dr.

2

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Lipodistrofi ve meme kanseri konularında çalışmış olmak

12

S.B.B.F.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

Profesör

1

1

Doktora ve Doçentliğini Yeniçağ Tarihi alanından almış olmak.

13

S.B.B.F.

Medya ve İletişim

Radyo, Televizyon ve Sinema

Doçent

1

1

Radyo, Televizyon ve Sinema alanında Doktora yapmış olmak, Sanat, Estetik ve Kimlik problemi üzerine çalışmış olmak.

14

Mühendislik ve Mimarlık

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme

Profesör*

1

1

Organik Optoelektronik Teknolojilerde (Elektrokromik cihazlar, ışık yayan organik diyotlar ve organik güneş pilleri) kullanılan malzemelerin tasarımı, sentezi ve uygulamaları üzerinde çalışmaları olmak.

15

Mühendislik ve Mimarlık

Mühendislik Bilimleri

Uygulamalı Matematik ve İstatistik

Doçent*

1

1

Uygulamalı Matematik ve İstatistik alanında doktora yapmış olmak. Bağımlı deneme dizilerinde tekrar istatistiklerinin dağılımı ve faz-tipi dağılımlar üzerine uluslararası yayınları bulunmak.

16

Mühendislik ve Mimarlık

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Malzeme

Doçent*

1

1

Malzeme ve Metalurji Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak.

Seramik ve refrakter malzemeler ve geri kazanım/atık değerlendirme konularında çalışmaları olmak.

17

Mühendislik ve Mimarlık

Mekatronik

Kontrol Teorisi ve Uygulamaları

Doçent*

1

1

Mekatronik Mühendisliği alanında doçentliğini almış ve iyonik polimer kompozit eyleyiciler ve seri elastik eyleyiciler konularında uluslararası yayın yapmış olmak.

18

Eczacılık

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasotik Botanik

Doçent

1

1

Farmasötik Botanik alanında Doktora yapmış olmak. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Deniz çayırları konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

19

Eczacılık

Temel Eczacılık Bilimleri

Biyokimya

Doçent

1

1

Biyokimya alanında Doktora yapmış olmak. Tıbbi Biyokimya bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Nörodejeneratif deney modelleri konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

20

Eczacılık

Eczacılık Teknolojisi

Farmasötik Teknoloji

Doçent

1

1

Farmasötik Teknoloji alanında Doktora yapmış olmak. Farmasötik Teknoloji bilim alanında Doçent unvanı almış olmak. Tiyomerler konusunda yayınlanmış çalışmaları olmak.

21

Turizm

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Yrd.Doç.Dr.*

2

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini Turizm İşletmeciliği alanında yapmış olmak. Etkinlik turizmi, İnanç turizmi ve Turizmde sosyal girişimcilik alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

22

Su Ürünleri

Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

Avlama Teknolojisi

Yrd.Doç.Dr.

1

1

Dip trolünde eklem bacaklılar ve balıklar için döndürülmüş (T90) torba seçiciliği üzerine doktora yapmış ve trollerde muhafaza torba seçiciliği üzerine çalışmaları bulunmak

23

Su Ürünleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Yetiştiricilik

Yrd.Doç.Dr.

3

1

Akvaryum balıklarında larval gelişim, üreme ve renklenme üzerine doktora yapmış ve akvaryum eklembacaklıları üzerine çalışmaları bulunmak

Diğer Şartlar:

1 - 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2 - Profesör ve Doçent kadrosuna atama daimi statüde yapılacaktır.

3 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

4 - Tıp Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Tıp Doktoru" olması zorunludur.

5 - Eczacılık Fakültesine ait kadrolara başvuracak Öğretim Üyesi adaylarının "Eczacılık Fakültesi mezunu" olması zorunludur.

6 - Profesör kadrolarına başvuracaklar, dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (Altı) takım dosya ve 6 Adet Cd'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.

7 - Doçent Kadrosuna başvuracaklar, Dilekçelerinde başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını belirterek, ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Başlıca Araştırma Eserinin açıkça belirtildiği, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım Dosya ve 4 Adet Cd'yi ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapacaklardır.

8 - Yardımcı Doçent Kadrolarına Başvuracaklar Dilekçelerine başvurdukları Fakülteyi ve Anabilim dalını ve İlan Numarasını ve Sınava Gireceği Yabancı Dilini belirterek ekinde Özgeçmiş, Noterden veya Resmi Kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, 3 Adet Fotoğraf ve Yayın Listesi ile birlikte Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (Dört) takım dosya ve 4 Adet Cd'yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen başvuru yapacaklardır. Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adayların Merkezi Yabancı Dil Sınavlarından belirli bir puan alınmış olsa bile, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. Maddesinin (B) fıkrasının 2 Numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca yapılacak olan Yabancı Dil Sınavında başarılı olmaları şarttır.

9 - Bir Üniversitede Profesör kadrosuna atananlar Doçent, Doçentlik unvanını alanlar Yardımcı Doçent kadrosuna başvuramazlar.

10 - İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. İletişim bilgileri ve ilgili mevzuat http://personel.ikc.edu.tr sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosunca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği kadrolarına Başvuru, Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın http://www.yok.gov.tr/web/guest/atanma - kriterlerii internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

* Bu İlana İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.

Not: Herhangi bir Kamu Kuruluşunda çalışanların (Daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı Hizmet Belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.

Kaynak : SGK Rehberi
Süresiz nafaka' ve 'çocuk icrası' ikinci pakette
Aileleri ikna etti, gri listedeki 2 terörist teslim oldu
'Dünyanın ilk 500 üniversitesi listesine çok yakınız'
Bölgede hayat normale dönüyor! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan çöp oldu
Çalışanlar dikkat!Bunu yapan tazminatsız işten atılacak...
Otomobil alacaklar dikkat! Yeni uygulama başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
"Taş Mektep"e giden Hulusi Akar'a asker selamı sürprizi
Mardin'de 156 okulda eğitime 5 gün ara verildi
Açıköğretimde kayıt yenileme için son gün
Kentsel dönüşümde yeni dönem başladı!
Bu durumlar dışında imza atmayın! Ön ödemeli konut alırken..
Esed rejimine bağlı televizyon duyurdu! 'Türkiye oraya girdi'
ABD Başkanı Trump'tan 'Suriye' açıklaması
SGK bu hastalara maaş ödüyor!
Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi
Beşiktaş başkanını seçti: Ahmet Nur Çebi dönemi başlıyor
İstanbul polisi alarma geçti! Çinli Lisha sırra kadem bastı
'Eğitimde sorunları görmek yetmez, çözmek gerekir'
Prens Selman'dan yeniden Manchester United hamlesi!
Bakan açıkladı: Affetmeyecek
Sigortacılık’ ve ‘Özel Emeklilik’te problemler hızla çözülecek
Bir ilçe daha doğal gaza kavuştu
Destici: Mutabakat metni Türkiye'nin kazanımıdır
Türkiye'ye flaş çağrı: Münbiç'i kurtarın
Yunanistan'a 'yaptırım uygularız' tehdidi
Erdoğan'dan dünyaya net mesaj: Mutabakata uyulmazsa operasyon devam eder
Beylikdüzü’nde eski koca dehşeti: 3 ölü
YÖK'ten, 14 programdaki özel yetenek sınavıyla ilgili yeni karar
Gri listedeki 2 terörist teslim oldu
'Milli görüşçüler olarak her zaman şehit olmaya hazırız'
Fenerbahçe yarışa geri döndü!
Yalçın Topçu: Açık seçik iftiradır
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Benzer Haberler