Anasayfa » İlan » TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı

Tarih :
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı

TÜBİTAK

BİLGEM

BİLGİ SİSTEMLERİ VE TESİS GÜVENLİK

İlan No: TBTK.BİLGEM.BSTG.2017-1

1- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BSTG.2017-1.1 AR-GE Personeli pozisyonu için;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilgi Sistemleri bünyesinde yürütülen projeler kapsamında yazılım tasarım ve geliştirmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli (.NET Yazılım Personeli) istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 7 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uçak Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Enformatik, İstatistik veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

1.2.2- C# ve ASP.NET MVC ile ilgili referans gösterebileceği en az bir projede görev almış olmak (Adayların proje/projeler ile ilgili detay bilgilerini içeren ön yazı yüklemeleri gerekmektedir),

1.2.3- Alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

1.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

jQuery, HTML5, CSS3 Boostrap, JavaScript , Angular konularında

tecrübe sahibi olmak,

Object oriented programlama dillerine hakim olmak,

SVN, Entity Framework hakkında bilgi sahibi olmak,

MSSQL ve Oracle veritabanı proje çalışmalarında tecrübe sahibi olmak,

ABAP ile çalışmış olmak,

Veritabanı tasarımı ve sorgulama konusunda bilgi sahibi olmak.

2- Referans Kodu: TBTK.BİLGEM.BSTG.2017-1.2 AR-GE Personeli pozisyonu için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Bilgi Sistemleri bünyesinde yürütülen projeler kapsamında SAP ABAP yazılım tasarım ve geliştirmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli

istihdam edilecektir.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren, Bilgisayar Bilimleri, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Enformatik, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Enformatik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri veya İşletme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,

2.2.2- SAP ABAP ile ilgili referans gösterebileceği en az bir projede görev almış olmak (Adayların proje/projeler ile ilgili detay bilgilerini içeren ön yazı yüklemeleri gerekmektedir),

2.2.3- SAP ABAP yazılım geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübe sahibi olmak,

2.2.4- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

ALV veya ekran tasarımları (Table Control ile raporlama) yapabilmek,

ALE, EDI, RFC, IDoc, Workflow, Webservis, ile

sistemler/yazılımlar arası entegrasyonu sağlayabilecek seviyede

olmak,

User-Exit (event handler), BADI (include), Batch Input, Data Migration, Enhancement, BAPI ile kod değişikliği/geliştirmesini

yapabilecek durumda olmak,

Smart Form, SAP Script ile form tasarlama teknikleri konusunda bilgili olmak,

Yazılım geliştirme, veri mimarisi ve modellemesi ile test yönetim yaklaşımı konularında tecrübeli olmak,

SOAP ve XML konularında bilgi sahibi olmak,

JAVA Proxy,HTTP, RFC to SOAP,SOAP to RFC, File to RFC

entegrasyonları yapabilecek seviyede bilgi sahibi olmak,

S4/HANA bilgi sahibi olmak,

.Net ve/veya Java programlama dillerine hakim olmak,

SAP modüllerinde (FI, CO, FM, AA, PS, SD, MM, QM, BW, BI, HR, PP) en az iki full cycle referans gösterebileceği proje deneyimi

olmak,

ESS&MSS, Portal, Web Dynpro Abap, Adobe Forms konularında proje tecrübesi olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, askerlikten muaf veya askerliği tecilli

olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak.

10.000

Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + - > 3,20

Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80'i ile Yüksek Lisans Mezuniyet

Ortalamasının %20'sinin toplamıdır (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

f) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4'lük sistemde en az 2,50 olmak (100'lük sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulu'nun yayınlamış olduğu "4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu" esas alınarak 4'lük sisteme dönüştürülecektir).

g) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100'ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Sınav Türü

KPDS

UDS

YDS

TOEF

L IBT

TOEF

L CBT

TOEF

L PBT

FCE

CAE

CPE

Sınav Puanı

1*

65

61

173

500

B

C

C

Sınav Puanı

2**

70

68

190

520

B

C

C

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 1" koşulu geçerlidir.

** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla alanında Doktora mezunları için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın "Sınav Puanı 2" koşulu geçerlidir.

Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

Test of English as a Foreign Language - Internet-Based Test Test of English as a Foreign Language - Computer-Based Test Test of English as a Foreign Language - Paper-Based Test First Certificate in English

Certificate in Advanced English

Certificate of Proficiency in English

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ

a) İlana başvuruda bulunmak için "www.bilgem.tubitak.gov.tr" adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç ../../2017 tarihi saat 17:00'a kadar yapılması gerekmektedir.

c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla bir pozisyona başvuru yapabilecektir.

d) "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.

e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

f) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),

Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir),

Lisans Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),

YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan internet çıktısı),

Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,

Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış),

Deneyimi olan adaylardan Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü,

Askerlik durumunu gösterir belge.

g) Başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu olanlar, "Adaylarda Aranacak Genel Koşullar" bölümünün (e), (f) ve (g) maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İletişim Bilgileri:

Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze / Kocaeli E-Posta: bilgem.ik@tubitak.gov.tr Telefon: 0 262 675 35 20 / 29 / 48

Kaynak : SGK Rehberi
Abdulhamit Gül, Pelikancılara mı cevap verdi?
Film gibi fidye operasyonu! Amcaoğlunu kaçırdı 1 milyon TL istedi.
Ömer Çelik: Adalete erişimde kalite artırılacak
MSB: Pençe-3 Operasyonu'nda yeni safhaya geçildi
Erdoğan onayladı, kritik genelge yayımlandı
Müjdeyi Cumhurbaşkanı verdi! O ödemeye bir zam daha yapılacak
İmamoğlu ile İnce arasında savaş erken başladı!
İzmir İzenerji 370 İşçi Alacak
Bursa Burulaş 1 İşçi Alacak
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
565 işçinin TİS sevinci!
Fed faiz kararını açıkladı
Adnan Oktar davasında sıra o isimde...
Malatya Hekimhan SYDV 1 personel alacak
Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu
Araba kiralarken verdikleri senetler başlarına bela oldu
Yazlığını kiralayan ev sahibine 14 bin lira ceza
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
Denizli İhracatçılar Birliği 3 personel alacak
EPDK ucuz doğal gaz ithalatı için düğmeye bastı
Çeyiz ve ev desteği hesabı nasıl alınır ve kimlere verilir?.
21 yerinden bıçakladığı eski eşini "öldü" diye bırakmış
Stajyerler dikkat! Her ay maaş alma hakkınız var
Uydu sistemli lüks makam aracı siparişi!
Dalgınlığın böylesi!Altın dolu çanta yola düştü
İki aile tartıştı: 3 ölü 3 yaralı
Danıştay'dan 'mazeretsiz işe gelmeyen' memur için emsal karar!
TÜBİTAK 28 personel alacak
1 ayda 2 evladını toprağa verdi
İzmir Tire Belediyesi 5 İşçi Alacak
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Son dakika… İşte Cumhurbaşkanlığı’na sunulan EYT raporu

Benzer Haberler