Anasayfa » İlan » Erzincan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Erzincan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Erzincan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarih :
Erzincan İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

1- SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:

1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu teknik kadrolarında; 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36' ncı maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesinin 3 üncü fıkrasına göre boş kadro karşılığı İdaremizde görev yapmak üzere tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adayların 2016 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonda 1 (Bir) sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN

SAYISI

CİNSİYETİ

ARANAN NİTELİKLER

PUAN TÜRÜ

Şehir Plancısı

1

E-K

Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge

Planlama Lisans Bölümünden Mezun Olmak.

2016 Yılı

KPSSP3

1.2) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince, sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir. Ancak sözleşmesini; anılan esasların ek 4 üncü madde çerçevesinde tek taraflı feshedenlerden unvan değişikliği yapanlar, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

1.3) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

2- ADAYLARDA ARANAN DİĞER ŞARTLAR:

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.2) Üniversitelerin "UNVANI İLE İLGİLİ" bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,

2.3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

2.4) 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel

Seçme Sınavlarının KPSS-B grubu puan türlerinden; lisans diploması istenen pozisyonlar için KPSS-P3 puan türünden en az 60 (Altmış) puan almış olmak,

2.5) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

2.6) Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

2.7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53.maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini

devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.(Bu durum işe girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)

2.8) İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden İlimize bağlı 8 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmek,

2.9) İdaremizde en az 5 (beş) yıl süre ile sözleşmeli personel olarak çalışmayı taahhüt etmek.

2.10) Alınacak mühendislerin Lisans seviyesinde Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından

onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin ilgili fakültelerin herhangi birinden mezun olmak.

3- BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19.06.2017

Başvuru Bitiş Tarihi : 03.07.2017

Başvuruda istenecek belgeler:

1. Başvuru Dilekçesi (İdareden veya www.erzincanilozelidaresi.gov.tr sitesinden temin edilecek)

2. KPSS sonuç belgesi, (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)

3. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı,

4. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,

5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

6. Nüfus cüzdan fotokopisi,

7. Varsa Hizmetlerini gösterir belge (Özel Sektörde çalışmış ise SGK hizmet belgesi)

8. Özgeçmiş,

9. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

10. Adli Sicil Belgesi

Başvuru dilekçesini eksik dolduran yada eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin, Erzincan İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

4- BAŞVURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

4.1) Yerleştirme sonuçları 1 (bir) hafta içerisinde www.erzincanilozelidaresi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Başvurusu kabul edilip başarılı ve başarısız adaylar kurum web sitesinde duyurulacak ve bu adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

4.2) Yerleştirme KPSS-B (KPSS P3) p uan üstünlüğüne göre en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılacaktır.

4.3) 1 (bir) asil 1 (bir) yedek aday belirlenecektir. Asil kazanan adayın başvurusu olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi halinde yerine yedek kazanan adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

4.4) Yerleştirme sonucunda asil olarak yerleşen aday hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından işe başlatılması yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler