Anasayfa » İlan » Yargıtay, sözleşmeli 26 personel alacak

Yargıtay, sözleşmeli 26 personel alacak

Yargıtay, sözleşmeli 26 personel alacak

Tarih :
Yargıtay, sözleşmeli 26 personel alacak

YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN

657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİNE GÖRE

SÖZLEŞMELİ PROGRAMCI VE SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Başkanlığımız Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS B grubu); 2016 KPSSP3 puan türü (70 puan ve üzerinde alanlardan) esas alınmak suretiyle yapılacak sözlü sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 10 sözleşmeli programcı ve 10 sözleşmeli çözümleyici alınacaktır.

I- POZİSYONLAR VE ARANILAN ŞARTLAR

UNVANI
(Pozisyon)
PUAN
TÜRÜ
KİŞİ SAYISI A- ÖZEL ŞARTLAR İNGİLİZCE
DÜZEYİ
BRÜT
ÜCRETLER
(Ek ödeme
dahil
01/01/2017)
PROGRAMCI P3 10 Yükseköğretim Kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden
lisans düzeyinde mezun olmak.
A-B
C
D
0-1 yıl arası
Hizmet
4.222,197 TL
4.057,139 TL
3.974,646 TL
ÇÖZÜMLEYCİ P3 10 1) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar
Enformatik, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Bilgisayar
Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol
Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretmenliği, İstatistik, Fizik, Matematik, Matematik Bilgisayar,
Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik
Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik
Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,
Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak.
2) Biri Java olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgelemek.
3) Kamu kurum/kuruluşlarında veya özel sektörde en az 1 (bir) yıl BİM'de
programcı olarak çalışmış olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde bilişim
personeli (programcı) olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun
4/B maddesi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile 5510
sayılı Kanunun 4/a maddesine tabi özel kesimde bilişim personeli (programcı)
olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.)
A-B
C
D
0-1 yıl arası
hizmet
4.292,881 TL
4.139,656 TL
4.057,139 TL

NOT:

1)Programlama dilini bildiğini belgelemek; (Yükseköğrenimi sırasında bilgisayar programcılığı alanında ders aldığına ilişkin okuldan onaylı belge (Transkript ve ders açılım belgesi)).

2)Adayların başvuru dilekçeleri ekinde ibraz ettikleri transkriptten, istenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belirlenenlerin ayrıca ders açılım belgesi ibraz etmelerine gerek yoktur. İstenilen programlama dili eğitimini aldığı açıkça belli olmayanların ise okuldan onaylı ders açılım belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir.

B- DİĞER ŞARTLAR

1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (D) düzeyinde puan almış olmak, ya da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM yönetim kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM'nin, bu ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" hakkındaki kararı esas alınacaktır.) Yabancı dil sınav sonuçları 5 yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgisi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir.

6. Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

II - BAŞVURU ŞEKLİ

1. İsteklilerin; 19/06/2017 - 23/06/2017 tarihleri arasında(mesai bitimine kadar) www.yargitay.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri, Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 416 0281 - 416 00 87) adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2. İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAKLARIN BELİRLENMESİ VE DUYURULMASI

1. Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2016 KPSSP3 (70 puan ve üzerinde olan adaylar) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

2. Sözlü sınava katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Kurumumuz internet sitesinde (www.yargitay.gov.tr) ilan edilecektir.

IV - SÖZLÜ SINAV, DEĞERLENDİRME , SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ATAMA

1. Sözlü sınav, mesleki bilgiyi/uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır. Sözlü sınav notu 70 puan ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak ve en yüksekten başlamak üzere ilan edilen pozisyon kadar atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek ve sınav sonuçları Kurumumuz internet sitesinde (www.yargitay.gov.tr) ilan edilecektir.

2. Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, ilan edilen pozisyon sayısı ve aldıkları sözlü sınav puanına göre (70 puan ve üzerinde alanlardan) en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacaktır.

3. Göreve başlatılanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

V- ÜCRET

1. İlanda belirtilen ücret tutarına brüt 912,54 TL ek ödeme ücreti dahil olup, aylık brüt sözleşme ücreti tutarından sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi, ek ödeme brüt tutarından ise damga vergisi kesilmektedir.)

2. Bilgisayar Mühendislerinin brüt sözleşme ücretlerine (3 üncü maddeye göre ödeme yapılanlar hariç olmak üzere) mesleki tecrübesi 5 yıldan fazla ve A-B düzeyinde İngilizce dilbilgisi düzeyi olanlar için belirlenen tavan ücretin %20 si oranında ayrıca ilave yapılır. Ancak, bu miktarın 3 üncü maddeye göre hesaplanacak miktarın altında kalması halinde 3 üncü maddeye göre ödeme yapılacaktır. (Bu miktardan sigorta ve sağlık primi ile gelir ve damga vergisi kesilmektedir.)

3. Adayların, Kurumumuz bilgi işlem merkezinde güncel olarak kullanılan programlama dillerinden istenilen programlama dilini bildiğini gösteren belgelerine istinaden brüt sözleşme ücretleri %25 oranında artırılacaktır. (Bu maddeye göre ödeme yapılanlara ayrıca 2 nci maddeye göre ödeme yapılmaz.)


YARGITAY BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, 2016 Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 6 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dilerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR:

1- JAVA YAZILIM UZMANI (1 kişi 3 kat)

a) JEE mimarisi ile en az beş yıl çalışmış olmak.

b) Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübeli olmak.

c) Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak.

d) Design Patterns (Tasarım Kalıpları) hakkında bilgi sahibi olmak.

e) UML konusunda bilgili olmak.

f) Daha önce ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak.

g) İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek.

h) Veritabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.

i) Web Servisleri hakkında tecrübeye sahip olmak.

j) ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

k) Versiyonlama araçları (SVN, CVS, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

l) Eclipse veya RAD uygulama geliştirme platformunda tecrübeye sahip olmak.

m) Java Swing ile uygulama geliştirmiş olmak.

n) İyi seviyede İngilizce bilmek.

o) Tercihen Java Web araçları ile web uygulaması geliştirme hakkında tecrübeli olmak.

p) Tercihen JSF, JSP, HTML, CSS , AJAX, Javascript teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak.

2- JAVA YAZILIM UZMANI (4 kişi 2 kat )

a) JEE mimarisi ile en az üç yıl çalışmış olmak.

b) Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübeli olmak.

c) Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgili olmak.

d) UML konusunda bilgili olmak.

e) Daha önce ilişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak.

f) İleri derecede SQL, tercihen PL/SQL bilmek.

g) Versiyonlama araçları (SVN, CVS, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak.

h) Eclipse veya RAD uygulama geliştirme platformunda tecrübeye sahip olmak.

i) Java Swing ile uygulama geliştirmiş olmak.

j) İyi seviyede İngilizce bilmek.

k) Tercihen Java Web araçları ile web uygulaması geliştirme hakkında tecrübeli olmak.

l) Tercihen JSF, JSP, HTML, CSS , AJAX, Javascript teknolojilerinde tecrübe sahibi
olmak.

m) Tercihen PRIMEFACES araçları hakkında bilgi sahibi olmak.

n) Tercihen Web Servisleri hakkında bilgiye sahip olmak.

3- AĞ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI (1 kişi 3 kat)

Sanallaştırma sistemi, Antivirüs, Antispam, Firewall, SSL, VPN, IDS ve IPS, İçerik filtreleme yazılımı gibi sistem ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en az 2000 aktif kullanıcıya sahip Active Directory ortamında ağ ve sistem güvenliği uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (Wireshark, TCP dump, Netcat vb.) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak,

Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Merkezi log yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri, performans artırımı, güvenliği, log inceleme konusunda tecrübe sahibi olmak,

Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ:

Başkanlığımızın www.yargitay.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber başvuruların 19/06/2017 tarihinden en geç 23/06/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Yargıtay Ek Bina (Vekaletler Caddesi No:1 Kızılay Çankaya/Ankara) adresine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

III- İSTENİLEN BELGELER

a) Ek'te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),

b) KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

c) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM tarafından denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

d) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

g) Genel şartlar (e) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler),

h) Her bir pozisyon için deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler).

i) Öz Geçmiş ( Detaylı)

NOT: Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca bu şekilde Kurumumuzu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına bildirilir.

IV- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK

ADAYLARIN DUYURULMASI

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70 ile yabancı dil puanının yüzde 30'nun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir pozisyonun 10 katı kadar aday, sözlüye çağırılacaktır.

b) Sözlüye girmeye hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

VI- SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü, sınavın yeri ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.

b) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 6 dır.

b) Sınavı kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Başarılı olan adaylar için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak ve soruşturma sonuçları olumlu olan adayların atamaları yapılacak olup, göreve başlama tarihleri ve göreve başlamak üzere istenilen belgeler ayrıca duyurulacaktır.

VIII- ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan(OcakTemmuz 2017 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 4.687,24 TL'nin aşağıda belirtilen cetvelde gruplar dahilinde belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

POZİSYON SAYISI

Aylık Brüt

Sözleşme

Ücreti Katsayı

Tavanı

Aylık Brüt

Sözleşme

Ücreti Tavanı

JAVA YAZILIM UZMANI (1 KİŞİ) 3 katına kadar 14.061,73 TL.

JAVA YAZILIM UZMANI (4 KİŞİ 2 katına kadar 9.374,485 TL.

AĞ ve SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ) 3 katına kadar 14.061,73 TL


Yargıtay Başkanlığı Santral : 0 312 416 10 00
Ayrıntılı Bilgi : 0 312 416 00 87 : 0 312 416 02 81
Web : www.yargitay.gov.tr

Kaynak : SGK Rehberi
Artık işsizlik değil işlevsizlik konuşuluyor!
HSK, 1.509 hakim ve savcı'ya soruşturma haberini yalanladı
Kayıp kimlik yaktı: İşinden oldu, hapse girdi
'İmam hatip okullarının meşruiyeti tartışılmaz'
Bu sınıfta 12 öğrenci ikiz
AK Parti'de 12 isim daha istifa etti
Fındık üreticisine ödeme müjdesi
Canan Karatay gençlik sırrını açıkladı
Evlenen çiftlere 67 bin TL katkı
Üçlü Zirve'nin ardından ortak bildiri yayımlandı
Evlilik durumunda ölüm aylıkları nasıl pay edilir?
HDP'li Karayazı İlçe Belediye Başkanı tutuklandı
Gökçekten İmamoğluna şaşırtan maaş soruları!
Meclis'te 'zam yağmuru'! İşte zamlı fiyatlar...
İmamoğlu'ndan İnce'ye parti kimliği iması! CHP'de işler karışacak
Domatesin kilogram fiyatı 20 kuruşa düştü
Köy okullarına 'mobil onarım' ekibi!
İBB, Medya AŞ'ye personel alacağını duyurdu
Maaşlarını alamayan işçiler basın açıklaması yaptı
Engelli emekliliğinde son yedi yıl prim kuralı var
Şehit ve gazi çocukları bursu ne kadar, nasıl alır?
HSYK eski Genel Sekreteri'ne FETÖ'den 15 yıl hapis
Kamuda kravat takma zorunluluğu başladı
Abdüllatif Şener’den Babacan ve Davutoğlu yorumu
Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye sürpriz ikram!
Korkutan İstanbul açıklaması!
TYP güvenlik görevlisi başvuruları devam ediyor
O taşeron işçilerin maaşı 2.500 TL'ye yükseldi!
TESK: 2000 yılı öncesi esnafa yönelik çalışma yapılıyor
Yüzde 25 yetmedi.Yeni zam isteyeceğiz
SPK Uzman Yardımcısı alım ilanı
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
İşte bankaların faiz listesi
İşte tek tabloda bankaların tüm kredi faizleri
31 Mart'tan önce verilen zammı, yeni Başkan geri aldı
Göğüs kafesi açılmadan dört kalp damarı değişti
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü bina satıldı
17 Eylül 2019'dan önemli gündem başlıkları
Annesini korumak için babasını öldüren genç için karar verildi!
Burdur Valisi açıkladı! Karar Salda'yı etkilemiyor
Eğitim masrafı yükseldikçe sigortaya ilgi artıyor
O işçilere şok! Maaş zammı geri alındı
'Ev'lenen çifte müjde! 67 bin TL katkı
İşsizlik rakamları açıklandı; Genç işsizlik yüzde 25'e yaklaştı
Hem emeklilik hem esnaflık! Ev kadınına çifte fırsat
HSK, Yargıtay ve Danıştay'a 11 yeni üye seçti
'Çok sevdim'in yüzde 65'i 'yalan oldu'

Benzer Haberler