Anasayfa » İlan » Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 28 personel alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 28 personel alacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 28 personel alacak

Tarih :
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli 28 personel alacak

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINDAN

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK

ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar"a göre Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen şartlarda (7) Avukat, (17) Mühendis (4) Mimar olmak üzere toplam (28) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

I- ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN UNVANLARA VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İLLER

Avukat

Mimar

İnşaat Mühendisi

Harita Mühendisi

Elektrik-Elektronik

Mühendisi

Jeoloji Mühendisi

Jeofizik Mühendisi

TOPLAM

ANKARA

7

7

DİYARBAKIR

1

3

4

ŞIRNAK

2

3

1

1

1

8

MARDİN

1

3

1

5

HAKKARİ

2

1

1

4

TOPLAM

7

4

11

3

1

1

1

28

II- ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

1) Türk vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartlara haiz olmak,

3) Sağlık durumu iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,

4) Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca atamaları yapılanlardan başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin ise sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.

5) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak, haklarında yasal işlem yapılacaktır. Bakanlık tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle 4'lük sistemde en az 2,50 ve üzeri lisans diploma (mezuniyet) notuna sahip olmak. (100' lük sistemden mezun olanların Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre değerlendirilecektir.) Diploma derecesi 2,50 ve üzeri olan adayların belgeleri incelenerek başvuru niteliklerini taşıyan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.

2) Son başvuru günü itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

C) İSTİHDAM

Sözleşmeli personel Bakanlık tarafından, Ankara, Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari illerinde istihdam edilecektir.

C) UNVANLAR İTİBARİYLE ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

AVUKAT

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak.

2) Türkiye'de herhangi bir ilin barosuna kayıtlı olmak.

3) Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası bulunmamak.

4) Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle avukat olan eşi veya avukat olan usul ve füruğunun varsa Bakanlık aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan çekilmiş olmak.

5) Başvuru sırasında Avukatlık Ruhsatname örneği, uyarma cezası dışında ceza almadığına ilişkin bağlı bulunulan barodan alınacak belge ile varsa avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füruğunun Bakanlık aleyhine yürütmekte olduğu davalardan çekildiklerine dair belgeyi teslim etmek.

6) Sınav konuları şunlardır:

A) Anayasa Hukuku

b) Medeni Hukuk

c) Borçlar Hukuku

ç) Ticaret Hukuku

d) Medeni Usul Hukuku

e) İcra ve İflas Hukuku

f) İdare Hukuku

g) İdari Yargılama Hukuku

ğ) Ceza Hukuku

h) Ceza usul Hukuku

ı) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

MİMAR

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Mimarlık" bölümünden lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Mimari tasarım

b) Yapım bilgisi

c) Yapı malzemesi

ç) Mimarlık tarihi

d) Bilgisayar destekli çizim

e) Kentsel Tasarım

f) İmar ve Hukuk

İNŞAAT MÜHENDİSİ

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "İnşaat

Mühendisliği" lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Zemin Mekaniği

b) Yapı Malzemesi

c) Yapı Statiği

ç) Betonarme

d) Şantiye Bilgisi

e) Kentsel Dönüşüm

HARİTA MÜHENDİSİ

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği" lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Coğrafi bilgi sistemleri uygulamaları

b) Jeodezi (koordinat sistemleri)

c) Kadastro bilgisi

ç) İmar uygulamaları

d) Haritacılık yazılımları

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSİ

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği" lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Enerji dönüşümü

b) Elektromanyetik dalgalar

c) Elektrik ve elektronik sistemlerinin analog ve sayısal denetimi

ç) Enerji verimliliği ve güç kalitesi

d) Elektronik devre elemanları

JEOLOJİ MÜHENDİSİ

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Jeoloji Mühendisliği ya da Hidrojeoloji Mühendisliği" lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Tektonik

b) Hidrojeoloji

c) Tarihsel jeoloji

ç) Genel jeoloji

d) Mineraloji

e) Paleontoloji

f) Harita Ölçek

g) Mühendislik Jeolojisi

ğ) Petrografi

h) Sedimantoloji

ı) Maden Yatakları

JEOFİZİK MÜHENDİSİ

1) Türkiye'deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin "Jeofizik Mühendisliği" lisans mezunu olmak.

2) Mesleki konularıyla ilgili bilgisayar programlarını iyi derecede kullanmak.

3) Sınav konuları şunlardır:

a) Sismoloji

b) Yer fiziği

c) Uygulamalı jeofizik

ç) Yapı jeofiziği

d) Gravite

III- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

1) Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde kendisine uygun olan unvan için hazırlanan

a) Personel Alımı Başvuru Formunu,

b) Beyan Belgesini,

c) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

d) Özgeçmişini (CV),

(eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup çıktısı alınarak imzalanmış ve resim yapıştırılmış şekilde)

e) Avukat adaylar için Avukatlık Ruhsatname örneği,

f) Diploma Örneği veya Eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edildiğini gösterir belge (Diplomasında mezuniyet notu yazılı olmayan adaylar için, diploma ile birlikte transkript belgesi), taranarak (pdf) formatında başvuru sırasında sisteme kaydedecektir.

2) Sadece bir unvan için başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

3) Başvurular Bakanlık internet sayfasından (http://www.csb.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır.

4) Başvurular 11/05/2017 tarihinde başlayıp, 22/05/2017 tarihinde mesai saati bitiminde sona erecektir.

5) Sınava çağırılacak adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati ile ilgili bilgiler, Bakanlığımızın (http://www.csb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

IV- SINAV VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR

1) Sınav, 6306 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası ve "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar"ın 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına göre sözlü sınav olarak yapılacaktır.

2) Bakanlıkça yapılacak sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,

3) Sözlü Sınav konuları ve puan ağırlıkları şunlardır:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan).

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan).

c) Liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğu (10 puan).

ç) Özgüven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık (10 puan).

d) Genel yetenek ve genel kültür (10 puan).

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (10 puan).

4) Mülakata katılan adayların başarı sıralaması en yüksek puan alandan başlamak üzere sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenir.

V- SINAV SONUÇLARININ İLANI VE GÖREVE BAŞLATMA

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların yarısı kadar yedek adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez) isim listesi komisyon tarafından oluşturularak Bakanlığın http://www.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanacaktır. İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren işe başlamak için istenen belgeleri tamamlayarak, belirlenecek süre içerisinde Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

VI- BİLGİ

Sınav, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sınav tarihi ve sınavla ilgili olabilecek bütün duyurular Bakanlık internet sayfasında ilan edilecektir.

VII- İLETİŞİM ADRESİ:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Personel Dairesi Başkanlığı

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:278 Eskişehir Devlet Yolu Çankaya/ANKARA

Tel: 410 15 30 - 410 15 31 - 410 15 35 Faks : 410 15 33

Kaynak : SGK Rehberi
Malatya Hekimhan SYDV 1 personel alacak
Ankara'da öğrencilere yüzde 50 indirimli su
İmamoğlu ile İnce arasında savaş erken başladı!
Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a sert yerli otomobil cevabı
Sosyal medyadan bu notu paylaşmıştı...Konya'da yakalandı
Karamollaoğlu: Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül'le görüştüm
İzmir Tire Belediyesi 5 İşçi Alacak
AK Parti'den 'erken seçim' açıklaması
En zararlı besinler listesi açıklandı!
Yok böyle zenginlik!27 yaşındaki prensin inanılmaz serveti!
Uludağ Sözlük ve İnci Sözlük'ün yarısı satıldı
O taşeron işçiler işten atıldı
Dehşete düşüren uyarı: 80 milyon can alabilir! Türkiye de risk altında
Antalya'da 92 yaşındaki kadına baltalı gasp
İzmir İzenerji 370 İşçi Alacak
Kıdem tazminatı için 9 ay borçlanmalısınız
TÜBİTAK 28 personel alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhaliflerine çok büyük jest!
Körfez'de 5 yıldızlı iş fırsatı
EPDK, 'Shell Petrol' firmasına soruşturma başlattı
Yabancılar en çok bu ilimizden konut aldı
Abdulhamit Gül, Pelikancılara mı cevap verdi?
Afyonkarahisar Park Akören Dinlenme Tesisleri 4 İşçi Alacak
TYP kapsamında 445 kişiye iş imkanı
Dalgınlığın böylesi!Altın dolu çanta yola düştü
Taşeron işçilerden zam isyanı! Her şeye zam bize yok...
Zengin daha da zenginleşti, fakir daha da fakirleşti
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Bakan Albayrak'tan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklaması
Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 4 İşçi Alacak
Memur zammı, 3600 ek gösterge, atamalar! Köşk'te masaya yatırıldı..
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Yeşil Yıldırım Belediyesi 50 İşçi Alacak
TUS ve STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçları açıklandı
565 işçinin TİS sevinci!

Benzer Haberler