Anasayfa » İlan » Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Tarih :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI

Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

BİRİMİ : DURSUN ODABAŞ TIP MERKEZİ

UNVANI

ADEDİ

BÜTÇE TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

Hemşire

11

Merkezi Bütçe

1- Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak.

Fizyoterapist

1

Döner Sermaye

- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Lisans) Mezunu Olmak.

Büro Personeli

1

Döner Sermaye

1- Lisans Düzeyinde İşletme Bölümü Mezunu Olmak.

2- HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi), LBYS (Laboratuvar Bil
gi Yönetim Sistemi), PACS (Tıbbi Görüntü Arşivleme ve iletişim Sis
temleri), Stok Bilgi Yönetim Sistemi, Faturalama Modülü Yönetim
Sistemi ve Katkı Payı Yönetim Sitemi sertifikalarına sahip olmak.

3- USS ve Sağlık Net Uygulamaları Sertifikasına sahip olmak

4- Medula Uygulamaları ve Sağlık Uygulama Tebliği Eğitim Sertifi
kasına sahip olmak.

5- SQL/PLSQL Eğitim Sertifikasına sahip olmak.

6- Uygulama Sunucuları Sistem Yönetimi Eğitim Sertifikasına sahip
olmak.

7- Bir hastanede otomasyon sistem yöneticisi olarak en az 3 yıl ça
lışmış olmak ve bunu belgelendirmek.

8- Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden ya
pılacak ek ödemenin birim/alt birim performans sistemine dayalı uy
gulanacak usul ve esaslara ilişkin en az 3 yıllık tecrübe sahibi olmak
ve bunu belgelendirmek.

1- GENEL ŞARTLAR:

657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

II-BAŞVURU ŞEKLİ:

Adaylar, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III- İLK BAŞVURU TARİHLERİ:

İlk Başvuru : 02.05.2017

Son Başvuru : 16.05.2017 IV-

BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1) Bütün Pozisyonlar için KPSS 2016 (B) sınavından alınan puanlamaya göre sıralama yapılacaktır. Puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 2) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesine eklenen bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun müspet gelmesi halinde atanmaları yapılacaktır. 3) Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atamaya esas belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslime müteakip atama yapılır, atanan adaylar 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.

V- İSTENEN BELGELER:

1-Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2- 2016 KPSS (B) sonuç belgesi fotokopisi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti.(Ancak istenilen belgenin aslının getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurumumuzca tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

4-Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

NOT:

1) Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.

2) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

3) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Adres: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN

Tel: 0432-486 54 22

Kaynak : Habertürk

Benzer Haberler