Anasayfa » Yönetmelikler » Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Tarih :
Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Untitled Document

15 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28354

YÖNETMELİK

Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Şirketler ve Müessese Müdürlüklerinde görevli personelin, görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Bağlı Şirketler ve Müessese Müdürlüklerinde memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelden görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bağlı Şirket: Genel Müdürlüğe bağlı Anonim Şirketleri,

ç) Gayrimenkul A.Ş.: Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Bağlı Şirketler ile Müessese Müdürlükleri merkez ve taşra teşkilatlarını,

d) Genel Müdür: Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük Merkezi: Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatını,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özellikleri dikkate alınarak verilecek hizmet içi eğitimi,

ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

h) Hizmet grupları: Görevlerin öğrenim seviyeleri, ödev, yetki ve sorumlulukları dikkate alınarak gruplandırılmış halini,

ı) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde; Gayrimenkul A.Ş.’de çalışılan süreler ile kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

j) Müessese: Genel Müdürlüğe bağlı tüzel kişiliği haiz Müessese Müdürlüklerini,

k) Personel: 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (b) bendinde tanımı yapılan kadrolu personel ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan sözleşmeli personel olarak çalışanları,

l) Personel Dairesi Başkanlığı: Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen personelden sorumlu Daire Başkanlığını,

m) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

n) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, eğitime tabi tutulmaksızın yapılan yazılı sınavı,

o) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadro ve pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro ve pozisyonlar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Müessese Müdürü,

2) Müessese Müdür Yardımcısı,

3) Başmüdür, Fabrika Müdürü, İşletme Müdürü,

4) Fabrika Müdür Yardımcısı,

5) Araştırma Enstitü Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Şube Müdürü, Araştırma Müdürü,

6) Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı,

7) Teknik Şef, Şef, Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Grup Şefi.

b) Sağlık Hizmetleri Grubu;

1) Baştabip, Baştabip Yardımcısı.

c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Başuzman,

2) Uzman, Teknik Uzman,

3) Kontrolör.

ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

e) Teknik Hizmetler Grubu;

1) Başmühendis,

2) Başeksper.

f) İdari Hizmetler Grubu;

1) Muhasebeci,

2) Şef Yardımcısı,

3) Sekreter, Tuzla Memuru, Ambar Memuru, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Memur, Veznedar, Santral Memuru, Daktilograf, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.

g) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli, Bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Avukat, Mühendis, Mimar, Eksper, Biyolog, Pedagog, Kimyager, Tekniker, Grafiker, Dekoratör, Teknisyen, Teknik Ressam, Sağlık Memuru, Hemşire, Laborant, Programcı, Tercüman.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan unvanlara sınavsız atama yapılır. Ancak; bu kadro unvanlarına yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Daire Başkanı ve Müessese Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Son beş yıl içinde aylıktan kesme ve son on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

b) Müessese Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,

3) Son beş yıl içinde aylıktan kesme ve son on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

4) Gayrimenkul A.Ş.’de Şube Müdürü, Başmüdür, Başmüfettiş, Müfettiş, Fabrika Müdürü, İşletme Müdürü, Araştırma Enstitüsü Müdürü, Araştırma Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

c) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet süresine sahip olmak,

2) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

3) İki yılı Avukat pozisyonunda olmak üzere en az on iki yıllık hizmet süresine sahip olmak,

4) Son beş yıl içinde aylıktan kesme ve son on yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

ç) Başmüdür kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanacağı birimin kadro derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Gayrimenkul A.Ş.’de, Araştırma Enstitüsü Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Şube Müdürü, Araştırma Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

d) Fabrika Müdürü, İşletme Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanacağı birimin kadro derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Gayrimenkul A.Ş.’de Araştırma Enstitüsü Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Şube Müdürü, Araştırma Müdürü, Fabrika Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısı kadrolarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

e) Fabrika Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanacağı birimin kadro derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Gayrimenkul A.Ş.’de Başmühendis, Başeksper, Teknik Uzman, Uzman, Şef, Teknik Şef, Muhasebeci, Müdür Yardımcısı pozisyonlarından birinde en az 2 yıl çalışmış olmak,

f) Baştabip, Baştabip Yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Tıp Fakültesi mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi pozisyonlarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak gerekir.

Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda personelde aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir. Bu kadro ya da pozisyonlara atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olmak şarttır.

a) Araştırma Enstitü Müdürü, Pazarlama ve Dağıtım Müdürü, Şube Müdürü, Araştırma Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanacağı birimin kadro derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Gayrimenkul A.Ş.’de Başeksper, Müdür Yardımcısı, Teknik Uzman, Uzman, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Şef, Teknik Şef, Çözümleyici, Kontrolör pozisyonlarından birinde en az iki yıl çalışmış olmak,

b) Müdür Yardımcısı ve İşletme Müdür Yardımcısı pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de Muhasebeci, Şef, Mühendis, Eksper pozisyonlarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,

c) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de Mühendis veya Mimar pozisyonlarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,

ç) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de Şef Yardımcısı pozisyonunda en az üç yıl çalışmış olmak,

d) Koruma ve Güvenlik Amiri, Koruma ve Güvenlik Şefi ve Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

e) Başuzman kadrosuna atanabilmek için;

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde aranan hizmet süresine sahip olmak,

2) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) Gayrimenkul A.Ş.’de uzman pozisyonunda en az dört yıl çalışmış olmak,

f) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de Kimyager, Grafiker, Dekoratör pozisyonlarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,

g) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de Kontrolör, Çözümleyici veya Şef pozisyonlarından birinde en az beş yıl çalışmış olmak,

ğ) Kontrolör pozisyonuna atanabilmek için;

1) İktisat, Maliye, İşletme, İstatistik, Pazarlama ve Yönetim Bilimi, Kamu Yönetimi alanlarında en az dört yıl süre ile eğitim veren fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

2) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

3) Gayrimenkul A.Ş.’de Şef Yardımcısı pozisyonunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,

h) Çözümleyici pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az dört yıllık Bilgisayar Programcılığı, İstatistik, Matematik bölümlerinden ya da Mühendislik Fakültesinden mezun olmak,

2) En az bir işletim sistemini ve bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Gayrimenkul A.Ş.’de programcı olarak en az dört yıl çalışmış olmak,

ı) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte ya da en az dört yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de Mühendis pozisyonunda en az sekiz yıl çalışmış olmak,

i) Başeksper pozisyonuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık Tütün Eksperliği Yüksekokulu mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de asgari on beş yıl hizmeti bulunmak,

j) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de Şef Yardımcısı pozisyonunda en az bir yıl çalışmış olmak,

k) Şef Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

2) Gayrimenkul A.Ş.’de Memur, Ambar Memuru, Tuzla Memuru, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Sekreter, Daktilograf pozisyonlarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,

l) Memur, Ambar Memuru, Tuzla Memuru, Pazarlama ve Dağıtım Memuru, Veznedar, Santral Memuru, Sekreter, Daktilograf pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,

m) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranılacak şartlar, unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat pozisyonuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Mühendis, Mimar, Kimyager, Eksper, Biyolog, Pedagog pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Tekniker, Grafiker, Dekoratör pozisyonlarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Teknisyen, Teknik Ressam pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okullardan mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Programcı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Üniversitelerin en az iki yıllık Bilgisayar Programcılığı ya da Mühendislik Fakültelerinden mezun olmak,

2) En az bir işletim sistemini ve bir programlama dilini bilmek,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Hemşire, Laborant, Sağlık Memuru pozisyonlarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Tercüman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) KPDS de en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

Görevde yükselme eğitimi

MADDE 9 – (1) Personelin görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanabilmesi için, öncelikle atanmak istenen kadro veya pozisyona yönelik eğitim programına katılması gerekir. Eğitim programları, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30, (g) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak üzere en az 75 saat olacak şekilde düzenlenir. Başka kurumlarda veya başka birimlerde aynı görevler için benzer eğitim almış olmak, Gayrimenkul A.Ş. açısından herhangi bir kazanılmış hak doğurmaz.

(2) Görevde yükselme eğitim programları Gayrimenkul A.Ş. Personel Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenebileceği gibi, bu eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak görevler ve eğitim programı 45 gün önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek bu Başkanlık tarafından veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından da müşterek görevde yükselme eğitim programları düzenlenebilir. Görevde yükselme eğitimine katılanların bu eğitime devam etmeleri zorunludur. Ancak, zorunlu hallerde en fazla 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

(3) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya başarılı olup da iki yıl içindeki müteakip sınava kadar atanmamış olanlar aynı unvanla ilgili daha sonra düzenlenecek eğitim ve sınava ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

Duyuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme eğitimine başvuru şartları, münhal kadro veya pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, hangi bölümde olduğu, kadro veya pozisyon unvanı için aranılacak nitelikler ve son başvuru tarihi, eğitim tarihinden en az bir ay önce Personel Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

(2) Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce ilgili ünitelerince duyurulur.

Başvuru ve başvuruların incelenmesi

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları bağlı bulundukları personel birimlerince incelenir. Gerekli şartları taşıyan personel liste halinde bağlı bulundukları Müdürlükler, Daire Başkanlığı, Bağlı Anonim Şirket Genel Müdürlüğü ve Müessese Müdürlükleri aracılığı ile Personel Dairesi Başkanlığına iletilir.

(2) Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir nedenle bu şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanların, görevde yükselme sınavını kazanmış olsalar bile, sınavları geçersiz sayılır ve atama onayı iptal edilir.

Görevde yükselme eğitimine alınma

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı, duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro veya pozisyon sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro veya pozisyon sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

Görevde yükselme eğitimi konuları

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

a) T.C. Anayasası;

1- Genel esaslar,

2- Temel hak ve ödevler,

3- Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

ç) İlan edilen kadro veya pozisyonların tabi olduğu personel mevzuatına göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat ya da 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Kurumlarca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.

(2) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.

(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili olarak belirlenen ders notları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının Esasları

Sınav şartı

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında 100 üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

Görevde yükselme sınavı

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır. Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için Gayrimenkul A.Ş. tarafından yukarıda sayılan kurumlardan birine başvurulur. Görevde yükselme eğitiminin, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları içeren ders notları Personel Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıp eğitime katılanlara verilir ve birer örnekleri de sınavdan önce Devlet Personel Başkanlığına ve ayrıca soruların hazırlanması amacıyla sınavı yapacak kuruma gönderilir.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 16 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tâbi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı sırasına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğünde veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

Sınav Kurulu

MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan bir Sınav Kurulu oluşturulur.

(2) Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Personel Dairesi Başkanlığından iki üye ile yine Genel Müdürce belirlenecek diğer üyelerden teşekkül eder. Sınav Kurulunu oluşturan üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim durumları ve taşıdıkları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (Bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu ve görevde yükselmeye ilişkin sekretarya hizmetleri Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Sınav Kurulunun görevleri

MADDE 18 – (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 13 üncü maddeyle öngörülen, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Genel Müdürlük, gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulunu bilgilendirir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tabi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 13 üncü maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 19 – (1) Sınav Kurulu, kendisine intikal ettiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarını ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 20 – (1) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya buna teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılırlar ve düzenlenecek tutanaklarla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde ilgilinin sınavı bir tutanak tutularak geçersiz sayılır.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 21 – (1) Sınavla ilgili belgeler, Genel Müdürlük Merkezinde Personel Dairesi Başkanlığı bağlı birimlerde ise Personel Şubesi Müdürlüğü tarafından bir sonraki sınava kadar saklanır. Sınav sonuçları aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.

Atama

MADDE 22 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması halinde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) 13’üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b) Hizmet süresi fazla olanlara,

c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadro veya pozisyona ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 23 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla sınav yapılmaksızın diğer görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbidir. Ancak, Gayrimenkul A.Ş.’de veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara geçişler ile bu pozisyonlar arasındaki geçişler, unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Özelleştirilen kurumlardan atama

MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalarda, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Gayrimenkul A.Ş.’de geçmiş sayılan hizmetler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Genel Müdürlük personelinin Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünde geçen hizmet süreleri Gayrimenkul A.Ş.’de geçmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.Kaynak : SGK Rehberi
Ali Yalçın: 'Ekimde bitirelim dedik'
İnekler kesime gitti, süt krizi kapıda
Memur ve emekliye enflasyon flarkı yolda! İşte Eylül rakamları...
'Dünyanın ve bizim de uğraştığımız en önemli mesele, enflasyon meselesi'
Halkbank'ın ABD'deki temyiz başvurusu kabul edildi
Servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı
HDP Diyarbakır il binası kaçak kat nedeniyle mühürlendi
Benzin ve motorine yeni zam geliyor!
Nvidia Rusya'dan tamamen çekildi
EYT'de ertelenen kıdem tazminatına dikkat!
Kılıçdaroğlu açıkladı: CHP başörtüsü ile ilgili teklif sunacak
Kadro alamayan 90 bin işçiye müjde!
Fethiye'de kayalıklara düşen İngiliz yamaç paraşütçüsü öldü
Türkiye'nin kritik gücü: Elektronik harp ve sinyal istihbarat
Benzin ve motorine yeni zam, LPG'ye indirim geldi
Muhtarlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verildi
Gözler Ekim ayında: Çalışma hayatındaki düzenlemeler hız kazanacak
Altın fiyatları hızlı yükselişte! İşte sebebi…
Bakan Nebati'den 'nöroiktisat' açıklaması
İsrail'e 4 yıl sonra yeni büyükelçi
'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' üzerindeki görüşmeler tamamlandı
Mersin'deki polisevi saldırısına katılan ikinci teröristin kimliği açıklandı
Sözleşmelilerin kadro talebiyle ilgili kritik toplantı
Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklamaları
UMED'den 'dezenformasyonla mücadele düzenlemesi' açıklaması
İzmir Demokrasi Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak
Uganda Devlet Başkanı Museveni general oğlunu görevden aldı
Meclis Başkanı'nın makamında Cumhur İttifakı zirvesi
Tüm sözleşmeliler kadroya geçirilmeli!
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması
Motorin fiyatına bu gece 3'üncü kez zam geliyor.
Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan genç, bir saatte bulunan organla sağlığına kavuştu
TBMM Genel Kurulu toplandı
Tunceli'de barınma sorunu yaşayan öğrenciler misafirhanelerde kalacak
Şentop'tan CHP'nin başörtüsü için yasa ısrarına tepki: Kötü niyetli
Sedat Peker videoları ile bilinen Cenk Çelik hastanede öldü
Bakan Bilgin'den 90 bin işçiye kadro açıklaması
Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, Kayseri'de toprağa verildi
Karaman'da çoban köpeğinin saldırısına uğrayan kadın öldü
RTÜK, 'Şiddet ve Medya Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini açıkladı
Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı
Eylülde en çok satan otomotiv markaları belli oldu
Üniversiteli 'tır şoförü' dönemi başlıyor!
Yumurtaya yeni zam!
Bakan Nebati'den 'dalga geçenlerere' cevap: O zaman nörologlara gitsinler
Kuşadası Belediyesinde 6'sı belediye çalışanı 8 kişi gözaltına alındı
Kazaya müdahale eden ekibe otomobil çarptı, 1 uzman çavuş şehit
İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Hava sıcaklıkları yarından itibaren belirgin şekilde azalacak
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 6 müfettiş yardımcısı alacak
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te
Adalet Bakanlığı’ndan başörtüsüne yönelik ‘anayasa değişikliği’ adımı
Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü
Erdoğan'ın 'asgari ücret' talimatını Bakan açıkladı!
Asgari ücrette 20+20 formülü!
Arabuluculuk tarifesine yüzde 100 zam
Dünyanın ve bizim de uğraştığımız en önemli mesele, enflasyon meselesi'
Yunanistan'dan İstanbul'a hareket eden uçak Selanik'e acil iniş yaptı
İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin yeni detayları açıkladı
Elon Musk, Twitter'a anlaşmaya devam etmeyi önerdi
Bakan Koca açıkladı: Hastanenin faaliyeti durduruldu
Türkiye, İsveç'in Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İçki masasında Kuran-ı Kerim'i yırtmışlardı...Tutuklandılar
AYM, Pamukova'daki tren kazasına ihlal kararı verdi
AK Parti kurucu üyesi eski milletvekili Fehmi Öztunç CHP'ye katıldı
Son dakika: Grip aşılarının eczanelerden satışı başladı, fiyatı da belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok önemli açıklamalar
İstanbul'da toplu taşıma araçlarında evcil hayvanlar seyahat edebilecek

Benzer Haberler