Anasayfa » İlan » Adalet Bakanlığı Sözlü Sınavla Personel Alacak

Adalet Bakanlığı Sözlü Sınavla Personel Alacak

Adalet Bakanlığı Sözlü Sınavla Personel Alacak

Tarih :
Adalet Bakanlığı Sözlü Sınavla Personel Alacak

İLAN

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Ek-1 listede

belirtilen yerlerdeki 9-5 dereceli kadrolara sözlü sınavla 120 psikolog ve 45 sosyal çalışmacı

alınacaktır.

2) Sözlü sınava, 2014 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan türünden en yüksek puandan

başlamak üzere Bakanlıkça belirlenen kadro sayısının 5 katı (600) psikolog ve (225) sosyal

çalışmacı çağrılacaktır.

3) Başvurular :

a) Adaylarda aranacak şartlar:

· 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

· Eğitim şartı:

Psikolog kadrosuna başvuracak adaylar için psikoloji lisans programından mezun olmak,

Sosyal çalışmacı kadrosuna başvuracak adaylar için sosyal hizmet lisans programından mezun

olmak,

· Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

· Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü

olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik

ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri

olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları

sağlık kurulu raporu ile belgelemek (sağlık kurulu raporu başvuru aşamasında gerekli olmayıp,

sözlü sınav sonucu başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

Başvuru Şekli:

Başvurular 19 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayacak olup 28 Ocak 2015 Çarşamba günü mesai

bitimine kadar şahsen veya en geç son başvuru tarihinde aşağıda belirtilen adrese ulaşacak şekilde APS

veya kargo yoluyla yapılacaktır.

Başvuru yapacak adayların belirtilen belgeleri Adalet Bakanlığı Gazi Ek Binası (HSYK Binası)

Kat:11 Büro: 1114 Konya Yolu No: 70 Beşevler/ANKARA (0312 204 13 13) adresine göndermeleri

gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler, herhangi bir mazeretle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz

edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuruda adaylardan istenecek belgeler:

· Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık numarası bulunan resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya

pasaport) fotokopisi,

· Başvuru Formu (ek-2),

· Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu (4 adet hazırlanacak ve ilgili aday tarafından

imzalanıp onaylayan kısmı boş bırakılacaktır) (ek-3),

· Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurumunca (üniversite

veya fakülte yetkilisi, adliye yazı işleri müdürü vb.) verilen onaylı örneği (adaylar başvuru

sırasında öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslını ibraz etmeleri halinde başvuruyu kabul

eden memur tarafından da onaylanabilecektir),

· Merkezî sınav sonuç belgesinin (KPSS) çıktısı,

· Halen, kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevine devam

edenlerin bağlı bulundukları kurumdan alacakları hizmet belgesi,

· Resimli özgeçmiş.

4) Sözlü Sınav:

Sözlü sınava girecek adayların isimleri ve sözlü sınava girecekleri yer ile sözlü sınav tarihi 06 Şubat

2015 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) ilân

edilecektir.

Sözlü sınava, 2’nci maddede belirtildiği üzere 2014 KPSS LİSANS sınavına katılıp KPSSP3 puan

türünden en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacaktır. Son

sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava katılacaktır.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınava gelirken Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık

numarası bulunan resimli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

5) Sözlü sınav;

· İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

· Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

· Genel kültür 20,

· Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun

gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları

gerekmektedir.

6) Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik

ortalamasına göre en yüksek puandan başlanmak üzere oluşturulacaktır. Nihai başarı listesi Ceza ve

Tevkifevleri Genel Müdürlüğü www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilân edilecek, ayrıca ilgililere

tebligat yapılmayacaktır.

İlanın tamamına ve eklere ulaşmak için tıklayınız...

Kaynak : SGK Rehberi

Benzer Haberler